Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevl Yaparken ve Butün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Halinde Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yerleri: Istanbul'da Babıali'd» OCAK KtTAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL Kurucusu: VUNUS NADİ .o 48. , 1 A . . n o yil, S a y i : 1 7 0 8 9 n urıve M R J » H Pıırvtar+aei 1 Q 7 9 1 I V i a n O U m a r i e S I 1VI£. VARLIK YAYINEVİ SUNAR Bu a j baş» çıfcan KitaDtarımız: Üosl Meklııplaı ı Mektuplaı ıvle Edebl vatçılarımızı vazarların resımleri ve notlarla sunan Nayu TL 8 Vakup Kıdri MıllT Savas Hikaveleıi 10 Alberl Camus Veba. roman 15 Sucmnnd Prend. Cınsıvet ve Pslkolojt 10 Ataturk Siırierl Antnloiıs); efclerle S BakJ: hayatı ve Mfrl ITOrk Klaslklerl) 4 •Pilkinin Romanı (TL 2V Anndnlu Masal isr» 'TL 2* Yayımlayan GÛVEN BASIM v» YAYINEVİ Istanbul Telgraf ve mefctup adresı: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusır tstanbul No. 246 22 42 96 2 2 42 97 22 42 88 22 42 9» Kıbns'ta Rumlar birbirine girdi Baspiskopos, «Ruhanî Meclis isteğinden dönmez, Atina da beni desteklemezse, istifa eti\ıeye kararlıyım» dedi ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınnııııııııııııııııııııııııııiH YUNUS NflDI YARIŞMASI Makarios taraftarları büyük g ö steril er yaptı, bir polis Öldürüldü. Gözlemciler, «Papaz, ük raundu kazandı» diyor 19701971 Dr. Küçük, Onkara ve Erkunt Btina'dan müdahale istedi kazandı tjniversiteler Tasarısı Meclis'te.. Said Arif j== = Birinciliği Celâl lakülteyi engeç 6 yılda bitirmek şaıt ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Mılli Eğıüm Bakanlığınca hazırlanan «Üniversiteler Karnın Tasansı», dün Meclis'e sevkedilmıştir. 86 maddeden ıbaret tasannın 10 sayfahk ge. nel gerekçesınde bunun, bir •Reform tasansı» oldugu beIi4ümektedir. • Makarlos'un, Cumhorbaşkanlığı görevinden istifasiBi isteyen Kıbrıs Rum Ortodoks KUlsesl Ruhanî Meclisinin 2 uycsl, Baf Piskoposu Gennados (solda) ve Kitium Piskoposu \ntimos, Meclis toplantısından sonra Başpiskoposluk Sarayuıdan ayrıhrken^ TERZÎOĞLU bildiriyor LEFKOŞE Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yarduncısı Dr. Fazıl Küçuk. gazetemize verdiği ozel dcmeçtc. iki garantor deviet, Türkiye Ue Yunani«tan'ı Ada'daki duruma mudahaleye davet ctmiştir. Dr. Küçük. dün bu konuda, •Oyun, ortadadır. Mesulıyetler omuzlanmalı ve Ada yenıden kana boyanmadan, ıki garantor deviet. vaıiyete el koy malıdır» demiştlr. Rumlar arasmdaki çatışmada bir polis öldürulmüs. bu arada Makanos'un Kilisc İsteğinden donmpz. Yunanistan da beni desteklemenc istifa etmeje karariıynn» dedıği öğrenilmiştir. 19701971 Yunus Nadi Armağam •Yedl Daldka» Kuçuk Fıkra Yarışması bırincıliğıni Celâl Erkunt, ikinciliklerini Muharrem Mercanlıgü ile Cavit Tuncer, uçuncüluğu de Sezai Solelli kazanmışlardır. Sonuçlar, Büyük Jürinin önceki gün Divan Otelinde yapüğı uzun süren toplantıda bellı olmuş ve durum bir zabıtla tesbit edümişür. Büyuk jüri tercihlerini Küçük Juri tarafından finale lâyık görülen 21 eser arasından yapmıstır. Büyük Jüri şu sayın üyelerden kurulmuştu <Alfabetık sırayla: Orhan Boran, Bakı Suha Ediboğlu, AHan Erbulak, Bedn Rahmi Eyüboğlu, Selçuk Kaskan, Yüdız Kenter, Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu ve Mücap Ofluoğlu. (Arkası Sa. 7, SO. 7 de) IKİNGİ İKiNCi ÜGUNGÜ Öğretim üyeleri Tasannın Unıversite ögretim Uyelerıyle ılgüi beüi başlı esasları arasında şu hususlar yer almıştır: • Fakültelerin profesörler kurulu kaldınlmış, bu kurulun yetkileri yönelim kurulun» deTredilmistir. • Öğretim Uyeleri ve asistanlar, üniversıte ıçinde en az devlet memurlarmın messi saatleri kadar görev görecek, bu saaüer içinde bir başka yerde özel ya da resml görev yapamayacak, ek görev alamayacak, serbest meslek icra edemeyeceklerdır. Kanun yü rürlüğe girdiği zaman başka görevlerde bulunanlar, bunlan bir yıl içinde tasfiye edecekler, etmediklen takdirde üniversiteden aynlmış sayılacaklardır. O Profesörlerin yaş haddi, 70 olarak saptanmıstır. üniversite de 25 yıl hizmet görenler, 70 ya. LONDRA, (a a) 1971 yıhmn 11 Ağustos gecesi îstanbul'un şını doldurdnklan zaman «EmeSultanahmet semtinde, çalılıklar arasında, uzerindekl esrarı alıcılara satarken Turk polısı tarafmdan suçüstu yakalanan ve Ağır ritus Profesör» olarak görevleriCeza Mahkemesinde yargılanarak, yaşı ve bazı hafifletici sebepler (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) gozonune alınarak sadece 6 yıl ağır hapis cezasma çarptırılan Timothy Davey içın Ingıltere' de kopartılan gürultü. dün de hızlanarak devam etmıştir. • Makarioa taraftarı Rumlar. önceki gece Başpiskoposl u k Sarayı onünde japtıkJan gosteri sırasuıda, Rum Bakanlarm toplantısından çıkan Kıbns Dışlşleri Bakanı Kiprianu'yu omuzlarma almışlardır. (Radyofoto AP) (Arkası Sa 7. Sü 1 de) Demhel için soruşturma açılmasına gerek götülmedi 9/15 numaralı Soruşturma Komisyonu raporunu verdi ANKARA, (THA) 9/15 Numa. ralı TBMM Soruşturma Hazırhk Komisyonu, eskı Başbakan Suley. man Demirel hakkında, Ikınci Be$ Yülık Plân döneminde, kalTrmtna fonunda bulunan meblağlann sarfında yolsuzluklar olduğu iddiasını incelemis, bu konuda Meclis soruşturması açılmasına lü zum olmadığına karar vermiştir. tçel bağunsız milletvekili Celâl Kargılı'nın önergesi üzerine kurulan Komisyon, hazırladığı raporunu dün TBMM birleşik toplanüsı başkanlığına vermiştir. Ra porun son bölümü şöyledir: •Kısaca özetlemeye çalıştığunız ve esasları dosyasmda mevcut müsbit evraklar muvacehesinde TBMM İctuzuğunün 12. maddesinin son paragrafına da uygun olmayan önergede iddia edilen hususlann bu konuda Başbakanlıkca Maliye müfettişjerine yaptın(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Muharrem Mercanlıgil 1920'de Geredede doğmostur. Evlidir, iki çocukludur. Gazi Eğitim Enstitüsünden mczundur. Kütüphaneci ve bibliyografya uzmanıdir. Birçok eserleri vardır v» yanlan yayınlanmıştır, Halen Ankara Cebeci Ortaokuln Turkçe Oğretmenidir. Cavit Tuncer 1935'te Kayseride doğdn. Bir süre ÎTÜ Elektrik Bülümü ve tstanbul Hukuk Faknltesinde okuduktan sonra Yedeksubaylık förevini tamamlamak üzere öfrenimine ara verdL Evlidir ve hâlen bir kurumda menınrlnk yapmaktadır. Sezai Solelli 1914'te Istanbul'da dogdiı. Evli ve iki çocuk babasıdır. tkinci Dünya Savasinda «skere almdığmdan tstanbul Universitesi Felsefe Bolümündeki tahsilini yanda bıraktı. 1939'danberi profesyonel gazetecidir. Üç telil romanı vardır. BASIN VE POÜTİKAGILAR TÜRKiYE'YE ÇATIYOR ngiliz Başbakanı, Timothy için harekete geçti Esrarcı çocuğun doğum yerinde memleketimiz aleyhinde yürüyüş de yapıldı İngiliz Basını Ingiliz basını, konuyu deşmeye devam ederek, ışı Turk adaletıne dıl uzatmaya kadar vardırmıştır. Bir gazete, «Gaddar Tfirk'ler» diye başlık atarken, gerçeklerden habersız olduğu anlaçılan Işçi Partısi Lıderi (Arkası S s . 7, Sü. 8 de) Aydın# sanatkâr bir emekli albav Alâeddin BİLGİ Geleneksel Yunus Nadi Armağanının «Yedi Dakika» Fıkra Yarışmasında birinciliği kazanan Ce. lâl Erkunt; okuyan, yazan, çizen sanatkâr ruhlu aydın bir emekli subay. Jandarma 2. Bölge Komutanlığı görevinden sağlık nedeniyle emekliye ayrılmış bulunan kıdemli Albay Erkunt, 30 yülık evli... îki kız, bır oğlan çocuğu var. Görev nedeniyle tüm yurdu, adım adım dolaşmış, tanımış bir insan. Yurdun gerçeklerini, doğal güzelliğini ve insanlarını iyi biliyor .. 1916 doğumlu, evli ve uç çocuklu. (Arkası Sa 7. Sü. 4 de) Erkunfun, jarışmaya göndcrdiği 7 küçük fıkradao biri İnönü'ye ikinei bir şikâyetçi grup gidiyor CHP Istanbul örgütüne bağlı 19 ilçe temsilcisi, dun yaptıklan top lantıda, 11 Yonetim Kurulunun tu tumunu eleştirmişlerdir. Üç saat svren toplantı sonunda, önümüzdeki Salı günu bir kurulun Ankarada Inonu ıle gorüşnıesi karar al tına alınmıştır. Boylece, ll Yonetim Kurulunun davram«ını tnönü'ye şikâyst edecek grup ikıleşmiştır. "Kara Taşıt ş YUNANİSTAN, ESRAR KAÇIRAN 2 İNGİUZ'İ 8'EA YIL AGIR HAPSE MAHKÛM ETTİ DEDEAĞAÇ, (Yunanistan) (aa) Geçen yılın Kasun ayında, Turkiye'den Yunanistan'a esrar sokmaya teşebbus ederken sınıf noktasında yakalanan 2 İngiliz va tandaşı, dün mahkeme tarafından 8'er yıl ağır hapis cezasına mahkum edılmişlerdir. Olay gunü, 24 ve 25 yaşlarında olan Ingılızlerın arabasında arama yapan polis. 39 kilo haşhaş ele geçırmişti. Mahkeme, suçlulann cezalarmı çekmelermi takiben, Yunanistan'dan sınırdışı edılmelerinl de hükme bağlamıştır. Yasası,,nın bir an önce çıkan Iması iste nd i BEYKOZ ÜSKÜDAR YOLU GENİŞLİYOR Belediye Baskanı Atabey, dün, Beykoz . t'sküdar yolunun Vaniköy kestminde 703 bin liralık istimlâk yapüdığmı, boylece yolun genişletileceğini belirtmiş, .Istimlâkin, sadece bahçe ve bahçe duvarlarına uygulandığını, istimlâk bedelınin bankada bloke edıldiğini» soylemistir. Bu arada, 196 bin liraya istimlâk edilerek yıkılan binadan açüacak sahayla Kandilli'nin modern bir yola kavuşacaği da belirtilmiştir. Fotoğrafta; Dr. Atabey, dünkü incelemeleri sırasında .. j E 3 jj CHPbildirisi bugüne kaldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çalışmalannı bıtıren CHP Par ti Meclısı, çeşitli konularda saptadığı gonişlerıni, bugün bir bildıriyle açıklayacaktır. Bıldıriji hazırlamakla görevlendırilen ve Partı Meclisi içmden seçılen komısyon, dun saat 15'de toplanarak, bildiri iizerindeki son çaJışmaları yapnuştır. Türkiye Birlik Partisi için soruşturma açıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Başsavcıhğı, eskı 3dı «Birlik Partisi» olan «Türkiye Birlik Partisi» hakkında soruşturma açmıştır. Parti yonetıcılerınden bazılannın çeşitli tutum ve davranış larıyla ilgıli olarak tespit edıIen bılgıler ve yapüan ıhbarlar üıerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, meseleye el koymuş ve TBP hakkında soruşturma açmıştır. (Arkası Sa 7. Sü. 6 da) üluslararası ülaştırma Işçilen Ş = federasyonu «ITF» Demir yolcu r z : lar bölümü komite toplantısmın EEz 3 gün süren çalışmaları dün so | Ş = na ermış, «Kara Taşıt Yasası»nın ^ ^ bir an önce çıkanlması istenmiş = tır. ~ 15 ülkeye mensup 50'den fazla : ^ delegenın katıldığı toplantıda, jŞ£ Türkiye ve uluslararası demir ~ yolu işçilerinin çalışma koşullan, ^ görev saatleri, modemleştirme ~ tedbirlerinın sosyal etMleri, yük s ^ sek hızlı demiryolu taşımalan, ~ demiryollarının güvenlıği ve ulaş ^ = tırma politikası gibi tıirlü sorun = ların ele alındığı toplantıda, bu = : arada bazı önemli teklif ve ka ss rarlar da delegeler tarafından ^ E ayrıntılı biçımde tartışılmıştır. = Son gün toplantısında Türkiye ^ = Demıryollan İşçı Sendikalan Fe ^ s derasyonu «DYFİŞ» tarafından (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Aiatürkçüler (!) Asın sağcıdan aşın solcuya kadar yüzseksen derecelik politika yelpazesinde yer alan politikacılarımızın hepsi de Atatürkçü (!). Başlan sıkıştıraı,Ata. türk sağ olsaydı ne yapardı? dive sorop ahkâm yürütmeden de edemezler. Rize kalırsa 4taturk'ön ne yapacafı mü. him değil. Asıl O sağ olsaydı sizler ne vapardınız? 197071 Yunus Nadi Armağam Yanşmasında birincllik odülünü alan Celâl Erkunt; arkadaşımızın sorulannı cevaplandınyor. (Fotoğraf: Selçult AYBATAR) Celâl ERKUNT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog