Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Ytvnımııun Evde Okul Ödevl Yaparken ve BUtün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSPdir Cilt Holinde Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Tosttn Sıtıs Yerleri: Istsnbul'da Babtali'd» OCAK KITAP D A a m M ŞTİ. va BATEŞ Ytyımtayan: GO\'EN BAS1M v» YAYINEVİ Isîarvbu! umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADÎ o • «17i i c . *»ö. y l l , S a y i : 1 / 1 İ O relgraf ve" mektup adresi: Cumhuriyei tstanbui Posta Kııtusu Tstanbul No ?46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 iöfiLBAKI GOLPINARLI . devrıne n<ı>aınca edeU) şaftKflı»,daıı 3? sahıfelık bn lÖn. Ifyi 'B'ajJt^yan ve Ğnsoz'e kay' ' tBıblıvogrmtva. dan n n n 31 Mart Cuma 1972 m tam olarak J okuyuculara cunmak 432 Büvük tNK|L\P v« AKA Kİ bütün ,falt 10 Anarşist silâhlı çatışma sonunda ele geçti Çelik yelekli p oli sl e r eve girdiklerinde teknisyenlerin elleri bağlı başlarından vürjılmus cesetleriyle k ar $ ıl a$ tıl a r Toplanan köylüler G ü venlik Kuvvetlerine s ür ekli yiyecek i ç e c e k tasıdı v e s ı k sık sevgi gösterilerinde bulundu MAHtB ÇAYAN EETLĞBUL KÜBKÇÜ CİHAN ALFTEKİN ÖMER AYNA DOfie kadar Sert tartışmalar AP Malatya Senatorü Hamdı çatışmalatda Özer'in, kaçırma olayı hakkında yaptığı gündem dısı konuşma, tar 16 anarşist tnmalara yolaçmıştlr. Özer'ın •uçluların yasama organlarında •Himaye ve tesvik gorduğu», «Aöldürüldü nayasa Mahkemesinin baskı al tmda tutalduğv» şeklindeki sozleri üzerine, CHPIi üyeler, Sırrı Atalay, Mehmet Hazer, Sauh Tanyeri ve Fıkret Gundoğan, AP lı konuîmacıyı protesto etmişlerdlr. Hamdi Özer'in, devletın guvenlık kuvvetlerinın suçluîara ga lebe çalacağını, «Türk ve tngilir nulltti adına» Lfade etmesi ise. AP lı Mümın Kırlı tarafından proies(Arkası Sa. 7, Sü. b da) şakllerl, Pazartesi fünü akşanu ünye'den kaçırdıklan Gordon Banner, Charles Turner ve John Law adlı 3 teknisyeni Nlkıar'ın Kızıldere kSyünde baslanna kursun sıkarak öldürmüşlerdir. tngilizleri öldüren 10 anarşist guvenlik kuvvetleri taraJından Slü olarak ele geçirilmiştir. ^^ Dun sabah saat 05'de Nıksar'^P ın Kızıldere koyınde guvenlık kuvvetleri tarafından, çember »ltına alınan anarşıstlere karşı yapılan harekâtla ılgılı olarak | u resml açıklama yapılmıştır: «Kızıldere mnbtarının evinde guvenlik kuvvetleri tarafından anarsistler saat 05'de sarılmışlar ve kendilerine saat 13.30'a kadar devamlı olarak teslim olmalan ve 3 İngiliz teknisyenine bir zarar vermemeleri uyarısı ve telkini devamlı olarak yapılmıştır. Buna karşı anarşistler teslim olmayacaklannı ve l n gilizleri de öldüreceklerini bildirerek saat 14'den itibaren guvenlik knvvetlerinin uyarılan. na otomatik silib ve bombalarla cevap vermişlerdir. Bu tntumlarinı sürdüren aANKARA (Camhuriyet Bürnsu) narşistlerin, tngilizlere kötü Dcvlet Bakanı Doğan Kitaplı, önlemek ve dün Cumhurıyet Senatosunda, ka. lük yapmalannı onlan kurtarmak amaciyle güçırma olayuıa karısan sanıklar\'enlik knvvetleri çelik yelekdan Ünyeli Avukat Şener Şadı'lerle teçbiz edilmis olarak gaz nin de, «Ben ingiUzlerin serbest bombalan kullanmak üzere saat bırakılroalannı sağlayabilirim» 16.10'da harekâta baslayıp eve seklinde ıfade vermesı üzennç, girmeye tesebbüs etmişlerdir. helıkopterle Kızıldere köyune ge tirildiğini açıklamış, teknisyenleBn saate kadar fövenlik kuvrin hayatlarını kurtarmak için bu vetleri anarsistlerin sarıldı|ı tün olanakların değerlendırildığıeve silâb kııllanmamışlardır. Sa ni sdylemıştır. Suçlularla devletın (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) herhangı bir şekilde pazarlık etmesinin de soz konusu olmadığını açıklamalarma ekleyen Kıtaph. «Bnnun dil|iuıülmesi bile zairtir» feklinde konuşmustur. ANARSISTLER INGILIZI OLDURDU CUMHURİYET HABER SERVÎSİ (DIŞ tngiliz Dışişleri Bakanı Douglas Home, «Haberi duyunca sarsıldım» dedi HABESLER SESVİSt) Senato'da tartışmalar ANi Hamdi özer: «Snçlılar, yasama organı içinde ve teşvik görüyorlar» tngiltere Dışişleri Bakanı Sır Alec Douglas Home, Türklye'deki kaçırma olayının tuyler ürpertıci sonucunu öğrendıkten sonra verdiğı demeçte, •Haberi dayunca sarsıldun» demişür. «Masum insanlırın hanharca katli, çağunızm korkunç (enomenlerinden birldlr» diyan Horne, föyle devam etmistir: «Tum inranhk böylesine bUinçıiz cılgffibklara bir »on vertnek amacında birlesmelidir.» Douglas Home, kendisi ve Savunma Bakanı Lord C ı r rington tarafından lmzalanan bır mektubun öldürülenlerin ailelerine yollandığım ve başsağlığı dilendiğini cte sozlerine eklemiştir. İngiliz gazetecileri NİKSAR. (aa) İki İngiliz, bır Kanadah teknisyenin Ünye'den anarşistler tarafından kaçırılmasıyla ılgılı olayları izlemek üzere Londra'dan Niksara gelen tngılız gazetecileri, teknisyenlerin öldürulmesinden duyduklan üzuntüyü belirtmi?, ancak Türk resmi makamlarmın ve Turk halkmın tutumunu da övmüşlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 <ie) ANARSİSTLERİN KIZILDERE KÖYÜNDE YUVA LANDIKLARI EV., (Telefoto: a.a.)] Erim Kanada ve Ingiltereye taziyelerini bildirdi ANKARA, (THA) Başbakan Nihat Erim, dün anarşistler tarafından hunharca öldurulen iki ingiliz ve bir Kanadah teknisyenle ilgili olarak îngiltere Başbakanı Edward Heath ve Kanada Başbakanı Pierre Elliot Troudeau'ya birer tazıye mesa]i göndermıjtir. Mesajmda bu şen'i cinayetlerin gerek Britanya ve Kanada, gerekse Türk mıüetlerıne birer şok tesiri yapüğını ve Türk milleünin üzuntusunun, tek nisyenlerın müşterek müdafdanın sadık hizmetkârian ve Turkiye'nin misafırlerı olmaları hasebiyle çok buj'uk olduğunu be lırtmıştir. Anarşistlere yalaklıktan sanık 17 kişi yargılandı 1 Numaralı Sıkıyonetim Mahkemesınde anarsıst Nahıt Tore, Fevıi Bal ve Olca Altınay'a j a . taklık suçundan, sanık Halls Pındık ve 16 arkadaşının durusmasına, dun saat 9.30'da devam edilmiştir. Bafkan Albay Orhan Başkunt, Hftkım Bınbası Refik Karaag, Üye Hâkim Yuzbaşı Saydam Erd'ok ve Savcı Yarbay Doğan DülgergH'den kurulu mahkeme de, sanıklar raudafaalarını yapniKİardır S«nık Halis Fındık, Yusuf Karaçrtruş, Güher Karaçavuş, încı Ataberk, Mehmet Ataberk, Yaşar Uçar, Sevgi özkan ve Abdullah M. öakan gerek kendıleri gerekse »vukatları vasıtasiyle yaptıkl«n savunmalannda sucsuz ol(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 12 Mart 1971 tarihınden bugune kadar çeşıtlı anarşik olaylara adı karıştıklan ıçın Sıkıyonetim makamlarmca aranmakta olan kışılerın 16'sı guvenlık makamlan ıle gırıştıklen çatışmalarda olmuştur. 22 Mayıs 1971'de Sıkıyonetim makamlarmca aranmakta olan îbrahim Oztaş, Izmir'de bır eve vapılan baskın sonucunda guvenlık kuvvetlennin kurşvınlarına hedef olmuş ve ölmüstur. 21 Mayıs 1971'de Sinan Cemgil, Kadır Manga ve Alpaslan Ozdoğru, Adıyaman'a bağlı Golbaşı ilçesınin Inekli köyü yakınlarmda jandarmayla yaptıkları çatışma sonunda 61ü olarak ele geçırümış lerdir. tstanbul'da 2 Haziran 1971 tarihinde Maltepe'de Sibel Erkan'ı evlennde rehin olarak tutan Mahir Çayan ıle Huseyın Cevalnr, (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Nlksar'ın Kızıldere koyıinde gu\enlik ku\vetleri>le >aptıklan çatışmadan sonra ölfi olarak ele geçlrllen anarşlstlerden blrinin eesedi (a.a.) ODTÜkonseyiile Ankara Iktisadi llimler Akademisi Başbakan Erim, bu hazin ola ym, Turkıye'nin butun dostkrı kaçırma olayını (Arkası Sa. 7. Sü. S de) nefretle karşıladı OLAYLARIN ARDINDAKÎ Kaçmlan Fiat İzmir'de 0104 arası sokağa Î çıkma yasaklandı İZMİR, (a.a.) lzmir Sıkıyonetim Komutanlığı, 31 Mart 1972 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren ikınci bir emre kadar saat 01.00 Ile 04.00 arası gece sokağa çıkma yasağı koymuştur. Izmir Sıkıyonetim Komutanlığının 31 numaralı bıldırisl söyledır: «Onbeş günden berı lstanbnl ve Ankara Sıkıyonetim Koma. tanlıkları tarafından kendi bölcelerinde yapıtan sıkı kontrol v e aramalarda bazı kannn kaçafı anarsistlerin yakalanmış oldugn yetkili makamlarca yayın araçlariyle gayın halkımıza davnrnlmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bilinen son sı bu anlamda güçlü bir devlettir. Sol macera hevesiileri, b a ş . ka be\esliler gibi banu pek âlâ bilmektedirler. Sonnca önceden belli bazı olaylar vardır. Kızıl anarsının Tnrkıye'de ağradığı ve ağrayacağı âkıbet, sonucu önceden belli olaylara bir örnektir. Buna rağmen bir beves olarak sürdürülmek istenmeslnin n deni. içinde ro) alanlann, kendi iradeierinin fitesinde milletlerarası bir akımın t n t . sa|ı durumuna girmiş olmalarıdır. Yoksa Türk balkının vapısını, cnmhnriyet ordosunu ve tîrçek Atatnrkçu nesilleri biraz tanıma olanaklan bnlnnsa. içine düstüttleri kırgın çemherln dışına kendile GERÇEK Mudurunun idamı ertelendi BCENOS AİRES, (a a) Arjan tin Hukumetı, ttalyan Fıat Sırketınin Arjantin Fabrikalan Mudüru Oberdan Sallustro'yu kıçıranların gerçek kımliklerini nihavet ortaya çıkarırken, Troçkist Halk Devrirn hareketi de, Çarşam ba gecesi yayımladığı yeni bir bil diri ile Sallustro'nunu Idaraının ertelendiğini. ılân etmiştır (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) ürkiye'de kızıl anarşinin önderleri giristikleri akılsız denemelerin sonuncugnnda cnmbnriyet kanunlarının ve güvenlik kuvvetlerinın bir kere daha avncn içine düşmüşlerdir. Türk Devletine kast teşebböslerinin, hiirriyet rejimine karsı çıkmanın, hele Atstürk Cnmhnriyetini dina. mitleme niyetlerinin Uarşılaşacagı son dnvar, bnndan böyIe de cumhuriyet kannnlan. nın ve cumburiyet knvvetlerinin güçlü ve sert kayalıklan olacaktır. Bnndan knsku dnynrmamalıdır. Devle'.in gücfi karsısında efilmiyeeek bas, ezilmiyeeek tebUke mevcct defildir Böyle oltnasa idi bn varlıfîın adına devlet den. mezdi. Camhuriyet Türkiye. İngiliz] fcaçırmak suretiyle sebebiyet verdikleri son o l a . vın Türklye'de varattıfı nefreti ı.vi değerlendimıek gere. kir. Balkın eösterdiji tepki meydandadır. Gfiya halkı kurtarmak gibi akılsız davranışlara girişenler halkın e linde perisan olmnslardır. Parlamentosundan, üniversltelerinden vükselen seslere knlak veriniz. Hepsi. Türkiye'nin kızıl anarsiyi reddeden tek lesinl verivorlar. Türkiye bir bütfin halinde anarsinin ve Insanlık dısı evlemin kar. sisına dikilivor. Halkı. ordnsn, parlamentoso hir hövnk bedef üzerinde bütünle«mls (Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) ANKARA, (THA) İktisadl Ticari llimler Akademisi Prolesörler Kurulu dün Başkan Prof. Dr. Hamza Eroğlu ımzası Ile yayımladığı bir büdinde Ünye olaylannı protesto etmişler ve olayı medenl insanlık dısı yüz kızartıcı, Türk milletinin varlığına kastedıcı olarak nltetemislerdir. Orta Dogu reknık Onlversitesl Konseyi de yayımladığı bildiride 3 Ingiliz'ın kaçırılışını nefretle karsıladıklarım açıklamıştır. AITIA Profesörler Kurulunun bıldırisi özetle şöylsdir: AİTİA'nın bildlrisi «Türk milletinin hayatına kastetmeyi anarşist eylemleri ile or ' taya koyan ve ber fırsatta k5tü örnekfcrte bunu «erçekleştirenle(Arkası Sa 1 S8 ; de) rini bir an Snce atarlardı. üç Olaylarla ilgili diğer fotoğraflar, 7. savfamızdadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog