Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİ VERSİTE YE HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 4. NÎSAN'da BAŞLTYOR. Oundfls »• kunlanna kayıtlaz yapOmattadir. BroirfİT teteylnlı. GÜVEN DERSHANESİ .„ • I MODERN HAtEMATtK KUR8LAU y, Ntylı Magazao ÎSTANBUL Telefon: 47 46 68 Öâncüık: 6657/2157 umhuriye Kurucusu: FUNUS NADİ .nAAtr Telgraf ve m e k t u p adresı: C u m n u r i y e t tstancıuJ P o s t a K u t u s u t s t a n b u ) No 246 xvm, xıx., günümüzde filo: Dengelı düşünme eğiti: ^ g muhtaç olduğumuz oir Okuyan aydınJann, çocuklarının Aydm insarı» en güzel hediy© olabı 240 Sahife 20 TL. Kitapçılarda. KADIKÖY, PJt. 416 ANKARADA: AYDIN KİTABKVl KOCABEYOĞLU Pasajı. 4 8 . yil, Sayi: 1 7 1 1 5 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 3 0 Maft PerŞeiTlbe 1 9 7 2 n . . . n««**«.U*% l a v i İçişleri Bakanı Ferit Kubat yoğunlaştınlan Cıınoır arastırmalar hakkında bilzi verdi m ^ l • ı «Memleketlmlzln çok büyük bir bölge sinde sıkı tedblrler aldık. Rehinelere zarar gelmeden anarşistleri ele geçireceğimize inamyoruz» ünye bölgesine gitmekte o I a n i k i askerî kamyon Z i I e ' d e ç a r p ı ş 11 ; bir er öldü bir er de ağır şekilde y a r a I a n d ı * ' Anarşisîler Niksar köylerinde görüldU İngîlizleri kacıran şehir eşkiyasının CUMHURİYET HABER MERKEZt üny» Radar Üssünde gdrevl! üç Ingiliz teknisyeninin kaçınlmas üzerıne olay yerme gelerek araştırmalan yöneten Içısleri Bakanı Ferit Kubat, dün Ordu'da yaptığı basın toplantısında anarşistlerin Tokat ıline bağlı Nıksar ılçesi koylerinde gorulduklerıni açıklamış, «ÜnyeMe gozalhna alınanlardan biri de, İngılizleri kaçıran anarşistlerin Fatsa köylerinde olma ihtiraali balunduğunu söylemiştir. demiştir. Ünye bölgesine gitmekte olan iki askerî kamyon öncekl gece ZUe yakınlarında çarpışmıs, kaza sonunda bir er olmüş, bir er da ağır yaralanmıştır. ııe goruşmeye bunünbaşlıyor İlk görüsme Demirel ile 11 de, ikinci görüsme 17 de İnönü ile ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, geçen Pazartesi günü toplanan Milll Güvenlik Kurulu'nun tavsiye karan alarak tesbıt ettiği, «Siyasî parti liderlerinin dikkatini çekme» işlemıne bu sabah AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ıle görüserek başlayacaktır. Sunay, öğleden sonra da CHP Genel Başkanı înönü ile goruşecektır. Hatırlanacagı gibi geçen Pazartesi günkü Millî Güvenlik AP ve CHP Meclis Kurulu toplantısmdan sonra yayınlanan bildiride, «Gelecekorganlan, Erim'in te yenl bnnahmlarla karşılasma mektubunu görüştü rnak İçin olnmsaz çeklsmelerin terkedUmesi» istenmekte ve «Sosyoekonomik alanda köklü reformlann yapılması için TBMM' ye snnnlan tasanlann «üratle çıkanlması İçin lecri tedbirlerin alınmasının larurî oldnğn» belirtilerek, «Bn nedenle Sayın Cnmhnrbaskanınm siyasi parti liderleriyle konnşarak, Basbakanın Millî Güvenlik Kurnlnna bn «artlsrla sornmlnlnSn yüklenmekte büyük gflçlfik arzettiğini dnynrarak donımun a|ırlıfına bir kere daba dikkatlerini çekmesi kendilerinin takdirlerine nnalnmstar» denilmekteydi. Millî Güvenlik Kurulu bildlrisinin bu bölümünden hareketle iiyasî parti liderleriyle temaslar yapacak olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, bugün saat ll'de AP Genel Başkanı (Arkm 9m. 7. Sii. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP v» CHP Grup YBnetinı Kurullan. dün yaptıkUn toplantılarda Başbakanın siyasi parti 1 1 derlerine gonderdıği mektubu görüşmüşlerdir. AP Grup Yönetim Kurullannm Genel Idare Kurulu ile bir> likte yaptıkları toplanüda Genel Başkan Demirel'ın bugün Cumburbaşkanı Sunay ile yapacagı görüsme konusu da ele alın ANKABA, (Comhnriyet Bfirosn) mış ve Anayasada yeniden desiAP Genel Başkanı Süleyman jıklik yapılması konusunda goDemirel hakkında Başbakanlığı rüşbirlığine varmıştır. sı rasında nüfuzunu kullanarak kardeşlerine çıkar sağladığı id TBMM'de Genel Başkan Süleydiasıyla kurulan soruşturma koman Demirel'ın başkanlığında ya misyonu ç&üşmalarmı tamamlapılan toplantı 4 saat 30 dakika mıştır. sürmüştür. 16'dan 20 30'a kaJar Soruşturma Komisvonunun, devam eden toplanüdan sonra ya Pazartesi veya Salı günü yeni pılan açıklamada, AP yetkili kuden toplanarak karar verecegi rullannın son günlerdeki gelişme bğrenilmiştir. Ieri gözden geçirdiği belirtilmısBu arada aylardar suren kotir. misyon çalışmalanmn 1700 s (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) fa tuttuğu da komlsyon yetkilıleri tarafından ifade eâilmiştir. &' \\f\PflPf 1 Ferit Kubat tutumunu «Times» da kınadı DIŞ HABERLER SERVİSİ Ünyeda kaçırılan üç yabancı şrasında bulunan 25 yaşmdaki john Law'ın ablası Moira Law, kardeşımn «çok iyi, çok nuik, iyiliksever ve aempatik bir delikanlı» olduğunu söylerken muteber îngiliz gazetesi «Tbnc», çehir eskiyasını yermijtir. Ottawa'da hemşirelik yapan Moira Law, kardeşinin Quebec'te doğduğunu ve bılttin öğrernmıni îngiltere'de yaptığını belırtmişbr. Moıra Law'ın verdiği bılgiye göre, kardeşi «Cable and Hirelesa» sdlı Ingıiız şirketınin tck nlsyenlerlnden biridlr, dah» önee de Nıjerya'da lç savaşın patlak verdığı bir sırada görev almıstır. Moire Law kardeşi için, «Silâh sesl dnymak John İçin ahşümadık bir şey değil» demiştır. •Times» gazetesi, kaçınlan üç Ingüiz teknısyeni olayı ile ilgili tu yorumu yapmıstır: «Türkiye'de üç Ingili* teknisyemni kaçırsn kisiler, kendilerine Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adını veren nfak bir aşırı eğüimli gruptur ve bnnlar şaki(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kubat, Vilayette yaphgı basın toplantısında teknisyenlerın sağ salım kurtarılması ve kendilerinl kaçıranlann yakalantnalan için çalışıldığuu bellrtmi?, anarşistlenn herhangi bir mektup veya ır.esaj bırakmadıklannı söylemljUr. Kubat, fu açıklaıraJarda bulunmuıtur: « Paıartesi günü Niksar kbyierinde yüzleri maskell, elleti »Ilâhlı jahislar köylulerden yiyecek istemijlerdir. Güvenlik Kavvetle ri, bu ve bunun gibi yapılan ihbar lan değerlendirerek aramalara devam etmektedirler. Bu arada, Ünye'de göı ıKmı alınanlardan biri de, Ingiliılerl kaçıran anarşistlerin Fatsa köylerinde olma ihtimallni löylemistir* İçişleri Bakanı, çalıamalann Hs.Iasız sekilde devam ettiğine işaretle lözlerine föyle devam «tmijtin Henüz katî bir ?<y yok. Tedbirlerimiz bir bolgeyi kapsamamak tadır. Memleketimizin çok büyük bir bölgesinde sıkı tedbirler almıj bnlunuyornz. Rehinelere bir zarar gelmeden anarşistleri ele «e rirecetimize inanryoruz. Hlç bir Türkün, ne kadar kötti olnrsa ol sun, kendlsini Türke ve Türkiye(Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) ARJANTÎNIİ TEDHÎŞÇÎLEHtN VERDtĞt MÜHLBT BİTTİ Kubat âP, ânayosado yeniden değişikllk yapılması konusunda iftifaka vnrdı Demirel Komisyonu çalışmayı bitirdi Türk kanı Savcı, infaz için Askeri Yargıtayın onayını bekliyor Mahkemenin kararına, avukatlar Askeri Yargıtay'da itiraz edecekler ANKARA, (Cıımhuriyet Bürosu) • Komandolar toplu halde Ilıea koyü yakınlarında arama yaparken. (Telefoto: THA) Oda Başkanları: «Ortamı karıştıran hâdiselere ilfifal Kaçınlan Üalyan işadamının âkıbeti meçhul • IngriHzlerln kaçınlması ile ilgili olarak goz altına alınan Av. Ali Kaynar; jandarma komutanlığı binasının bir odannda nezarette förülüyor. (Fotoğraf: THA Ünye) BUENOS AtRES, (aa) «Fiat Concorde» şirketinin Arjantin fabrıkaları mudürü Oberdan Sallustro'yu kaçıran «Troçkist Halk Devrim Ordnsn»nun Arjantin hU kümeti ile «Fiat» şirketine verdiği miihlet geceyansı sona ermlşör. Butün aramalara rağmen bulunamıyan Italyan iş adammın âtabeti meçhuldıir. Ancak şehır genllalan bazı gazete, televizyon ve radyolara verdikleri haberlerde Sallustro'nun idam edilmek Uzere olduğunu bildirmislerdlr. Fiat şirketi, tedaişçüerin öne sürdüğü taleplerin bir kısmınuı karşılanmasına lmkân olmadığını bıldırerek, mühletin sona ermesine bir saat kala, Sallustro'nun bayatının bağışlanması için (Arkuı Sa. 7, Sü. I rte) edilmemeli» tZMtR, (Cnmhnriyet Ege BBrosu) Ege Bolgesl Sanayi Odası Başkanı Şinasi Ertan, Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer ve Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, ortaklasa yaptıkları bir açıklamada. «Siyasî istikrarsızlık ekonornik (aaiivetleri etkiie yecek bir hal almaktadır» demislerdir. Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer, sunî olarak yaratıldığını belirttiği siyas! olaylara son v e rihnesini isterken, «Ekonominin fimitli bir devresinl yasadığınrn hngünlerde bn nevi siınî ve maksatlı. ortamı kanştıran hadlselere artık siyaset adamlan lltifat etmemelidir. Taıık olnyor bn memlekete» şeklinde konuşmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 (îa) Kaçırma olayı tel'in ediliyor # Türk İş, Karadeniz Teknik ve Atatürk üniversiteleri birer bildiri yayınladılar Üç Ingıiız uzmanırun kaçınlmasının yurtta yarattıgı tepkiler yaylJmaktadır. Olay dün de Türklş, Karadeniz Teknik Üniversıtesı Yonetim Kurulu ve Atatürk Universıtesl RektorUnc* tel'in edıV mıştıp. Türkİş ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Türkîş Yürütme Kurulu, dün bir bildiri yayınlamış, «Anarşinin kökünün kazmmMi ülkenüıde nornıal şartlann bir an önç» geri gelebilmeai İçin etkill bütân tedbirlerin alınması konusunda yapılacak biitün çabsmalarda Türklş topluluğu yetkililerin yanmda olacaktır» demiştir. Türktş Yürütme Kurulunun konuyla ilgili bıldınsi şoyledir: «Yurdumuzun uluslararası bir komplo İle karşı karşıya hoJunduğu maaJesef bir gerçektir. Devletimizi yıkmaya demokratik rejtmimizi ortadan kaldırmaya tnatuf sehir ve kır esldyalannın <«»»ı^ TB hukuk dısı davranıjlan bn defa da ynrdumuıda ko< (Atkaaı Sa. 7, 8ü. 1 de) Ankara Sıkıyonetim Komutanlığı 1 Numaraiı Askeri Mahkemesınin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan hakkındaki idam hukumlerinın infaz edümesı yolundaki son karan üzerine hukümlülerin avukatları, Askerî Yargıtay'a yeniden başvuracaklarını açıklamışlardır. Bilindiğı m gıbı, önceki gun toplanan A n . kara Sıkıyonetim Komutanlığı 1 Numaraiı Askeri Mahkemesı Ankara Sa\rcılığının ınfazda tereddüde duşmesi ve mahkemej e başvurması üzerine idama mahkum edilen üç hükümlü hakkındaki kararın infazmı yeniden bir karara bağlamıstır. Ceza muhakerneleri usuliı kanununa göre, hukümlülerin avukat ları 7 günlük kanuni süre içınANKARA (Cumhuriyet Bürosu) | de son bir defa Askeri YargıIçel Bağımsız Milletvekili Ce» tay'a basvurma hakkını kullalâl Kargılı'nın Türk basmının ve nacak ve karara itiraz edebıle. basmda çalışanların sorunlannı; ceklerdir. incelemek üzere bir Meclis araşSanık avukatlan ınfazlar kotırması açılmasına ilişkin önernusunda «İki temel itirazları gesi, dün Millet Meclisinde buoldDfnnn* bıldirmişler ve itilunanlarm oybirliği ile kabul erazlarını özetle şöyle sıralamıçdılmiştır. lardır: Müzakereler 0 Dmya, kül halinde en yüksek askerî adlî merciden, yani Kargüı'nm Türk basını ve baAskeri Ysrgıtay Genel Karnln* sında çalısanlarm sorunlarma ndan henüz geçmemistir. Böv. ilişkin Meclis arajtırması isteyen lece davanın esası hakkında Yiiönergesi üzerinde ilk sözü DPTi Uâkim Yrb. Selâhattin Fırat Pyd. Alb. Orhan Baskut (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Cevad Önder almışür. Konunun 1 Numaraiı Sıkıyonetim 1 Numaralı Sıkıyonetün gerçekten cıddi olduğunu ve mut Mahkemesi Savcısı Mahkemesl Başkanı laka bir Meclis araştırması vapılması gerektiğini belirten ö n der, •Basın hürriyetinden korkmamak gerekir. Tezylf ve tahkire gitmeden basın özeürlüğü demokrasi için şarttır» demiş, bastnın ve basmda çalışanların siyasî, ik tisadt ve yasalann baskısı altmda olmaması gerektiğini savunmuş tur. He^mi ilân dağıtınunın yeni bir rejime bağlanmasını ve Anadolu Ajansı statüsünün yeniden düzenlenmesini isteyen önder, fi İSTANBUL HABER SERVİSİ kir işçîlerinin maddî güçlukTer içinde bulunduklarını da belirtmiş, TRT'de çalısan g3zetecilerin sosyal güvenlikl»rinin saâlanmaT.HJC.O. adlı gizli Srgütün militanlarmın yargüanmalan sırasında, sını istrmiştir önder, devtmla cübbelerini çıkararak Mahkeme Kuruluna hakaret etmekten sanık Avuşunlan sSyİMnistir: kat Orhan Arsal, Demir Öz)u, Necdet Sağrr, Nebil Varuy ve yalçın öztürk'ün yargılanmasına, dün de devrm edilmiştır tstanbu] 2 Numaraib «Cazetelerln maliret fiatlBTmm (Arkası Sa. 7, Sü. « da) altında aatılmalan flkir m e t e (Arkan Sa «. Sü. ( da) Basın sonınları için Meclis araşlırması açıldı ODIU'den iki yönetici istifa etti ANKARA (Cumhuriyel Bürosn) Orta Doğu Teknik Üniversıtesi Halkla Münasebetler ve Yayın Ge nel Müdürluğü tarafından dün ya pılan bir açıklamada Rektör Şefılc Blrensü'den başka Genel Sekreter Canid Duru ile tdari tşler Müdü rü Sabahattin Doras'ın da istifa ettikleri belirtilmiştir. Aynı açıklamada Sefik Erensünün önceki gun, Dekanlar Rektör yardrmcıları. Bolüm BaşkafUarı, Genel Müdür ve bazı müdürlere sahsi bir çay vererek veda etti|i, toplantıda Sefik Erensü'ye hatıra olarak bir gürnüş " tepsi verildiği ifade edilmişör Genel Sekreter »« tdarf Isler Ge nel Müdürünun isrifalaünın Şefik Erensü'nün istifası ile ilgili olduğunun sanıldığı açıklamaHa bildi rilmektedir. Mahkeme başkanı ile askerî savcı tanık olarak ifade verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog