Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

I 1 ben I I 1 ATTILA İLHAN • Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri SENDtKA KURMA, ÇEKİLME VE TEMStLLE İLGtLİ 11 MADDE , YEMDEN DÜZENLE1SECEK umhuriyet 1 1 • Dost Mektuplar Artık hayatta olmayan ünlü yaz&rlarc* Yasar Nabi'ye yazılmıs en llginç mektuplardan b r demetl sıman bu kitapta son kırk yılın edebiyat dünyası türlü hazin, neşeli ve heroik yanlanyle gozünüs önüne serilecek, birçok yazarlann öıel yanlannı tanıyacaksınız. Yazarlann resimleri ve Yaşar Nabl'nin notlariyle. Yeni çıktı, TL. 8. (îlâncılık: 6549) 1452 sapa z ı mecbır" rum Kurucusu: YUNUS NAOt 48. yil, 17088 Telgraf TC rnekh'D adresr Cumhunyet Istanbul Posta Kutusır îstanbul No 24ft Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 KIBRIS'TA BOMBA ETKİSÎ YAPAN ÇAĞRI ^ =| iptal etti Sendikalar Kanunu bir yılda değişecek Yüroaı GÜMÜŞBAŞ ANKARA, Anayasa Mabietnesi. 274 Ssyılı Sendikalar Kanununun 1317 Sayüj Kanunla değistirllen önemlı 11 maddesinden bir VıaTniTiın tümünü, bir kısmmın da bazı bentlerını Anayasa'ya aykın gorerek ıptal etmıstır. İptal edılen maddeler arasında, «Bır Isei sendikasının Turkiye çapında faalıyet gösterebilmesi için knmln bnlnndoğn işkolnnda çalısan sigortah ışçılenn en az 1/3'flnu temsil etmeleri» hukmunı. taşıyan 9. maddesl ile «endıkadan lstıfanın ancak n o . ler kanahvla olabıleceği yolundaki hukmu getıren 6 maddesl de vardır (Arkan Sa. 7, Stt. 7 de) Ruhani Meclis, Makarios'u siyasî görevinden istifaya çağırdı Saıd Arıf TERZİOĞLU büdırıyor | | | | [ | | = = YUNUS NADI YARIŞMASI 19701971 LEFKOŞE Kıbrıs Kum Ortodoks Kıhsesı Ruhani Mechsı, dun vaptığı 2 saatlık toplantıdan sonra, Ba«pıskopos Makarios'u. «sıyası görevinden» (Cumhurbaikanhğından) ıstıfa>a çağırmıstır Bu çağrı, Kıbrıs tJ = = bır bomba etkısı vapmıştır ^= Kıbrıs buhranındakı bu bek • lenmedık gelısme uzerıne Maka rıos, Kıbrıs Rum Bakanlar Ku S S rulunu dun gece olağanustu bır s ; toplantıja çağırmıştır Toplan ^ ~ tıva Rum Temsılcıler Meclisi Başkanı Klerıdes de katılmıstır ^ = Fıhra y arışniası için Biiyülı BtYÜK JÜRİ, TOPLANTI HALİNDE.. (Fotograf. Selâhattin GtZ) Rum Bakanlarının toplantısı, ^SÎ bugun de devam edecektır İNÖNÜ, DÜNKC MERKEZ TEMSİLClLERt MECLlSt TOPLA.NTISINA BAŞKANLIK EDERKEN». İçişkri Bakaru, Kubat, tasannın getirdlği yenılikleri açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye'dekı demeklenn faalıyetlerıru Anayasa'da yapılan değışıklıklere paralel olarak yenı esaslara bağlayan • Dernekler Kanunu» tasarısı, Mıllet Mcclısı Geçıci Komısyonunda gorüşülmeye ba$lanmıstır Içışlen Bakanı Fent Kubat, Geçıcı Komısyonda yenl tasannın ozeüıkleri hakkında bllgi verrnış, tasannın hg*ıriamrnunni zorunlu kılan koşullan anlatmıştır. Içışleri Bakanı, sunus konuşmasında, bugun içm derneklerın değışen toplum düzenıne uygun hale getınlmesının başlıca bır sorun olduğuna ışaret etmlş, 1938 yılmda yururluğe gıren «Cemiyefler Kanunu» nun Ihtıyacj karşılayacak hukumlerden yoksun hale geldığıni beUrterek bu kanunun yururluğe gırdığl yılda 205 olan dernek sayısınm 1971'de 42 bın 659 a jukseldığınl soylemıştır Çok partılı demokratık diızenın ve özeüıkle 1961 Anayasası nın toplum hayatımıza getırdığı değışıklıklen, bu arada çıkartı lan sendikalar, grev lokavt, top lu sozleşme toplant: ve gosten yuniyüşlen ılp ılgılı kanunlan hatırlatan Kubat, bu gelışmeıer karşısında eskı Cemıyetler Kanunu hukumlerının uygulamada (Arkasi Sa. 7 Su 1 de) Demekleri kötüye kullonma önleniyor Ruhanilerin isteği Ruhani Meclisi Sekreterlığl, dana sonra yayımladığı bir bıldı nde, Makarıos un kendısınt yoneltılen «Istifa çağnsınb» çok yaimda cevap verecefıne dair Meclıse bılgı verdığım bıldlrnrş tır Açıklamada, Makarios'un is tı/a çağrısım inceledıği kaydecül miştır. İstıfa talebi Baf, Kitium ve Girne metropolıdleri taralından yapılmıştır Metropolidler, Rum Ortodoks Kılısesı geleneklerıne gore, hıçbır Başpıskoposun sü reklı bır ıdarî gorev kabul edenuyeceğmi ıleri sürmuşlerdır. (Makarios, Kıbrıs'ta hrm devlet, hem de Kilıse Baskanıdır. Ancak kendisınin Baskanlıktan istıfa etmesi, bır bakuna din ve devlet işlerinın birbinnden aynlmuı anlamına gelecektır ki, bunnn da Kıbnsiı Rnmlann satmda uzun tartifmalara yol aeması beklenebüir) Ruhant Meclisinin toplantısı sırasında Başpiskoposluk binası bnünde toplanan 70 kadar papaz, Baf ve Kitium plskoposlan aleyhinde gosten yapmışiardır. Ş Jüri toplandı «YEDİ DAKİKA» yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncüsünü yarın ilân edeceğiz. CHP'nin şikâyetini, Sovunma ve Adalet bakanlıkları inceleyecsk ANKARA, (Cnmhuriyet Bfiromı) B&kmnlar Kurulunun dun sabahld toplantısı sırasında bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet SöıcüsU All îhsan Gögüş, CHP Yonetım KuruHannın ortak bildırisı Uzerine Başbakan Erim'ın Adalet ve Mllll Savunma Bakanlanna bırer yazı gondererek sıkıyonetım mercılerı ve savcıiarı İle hukumet ılışkılerlnın CHP'nin şıkâyetı açısmdan incelenmesınl Istediğınl belırtmiştır. (Arkası S», 7, Sfl. 5 de) "Iddianame., konusu, CHP'yi şimdilik birleştirdi Gençlik ve kadın kollarının bugünkü şekliyle kalması görüşü benimsendi ANKARA, (CUMHURIYET BÜROSU) CHP Parti Meclısınm uzun bır suredır devam eden «eri toplantüan, dun sona ermıştır Alınan sonuçlar, muhtemelen bugun bır bıldırıyle kamu ovuna davurulacaktır •••••>•••«••••••••••••••••••• ^ ^ ^ •••••••>••*•••••••••••••••••• •*>•••»••••••••••••••••>•*••! Parti Meclisi, erkeo KnrolUy'a gerek görmedi Geleneksel Yunus Nadı Annağanımızuı «Yedi Dakıka» Yarışmasının Buyuk Jtirisi, seklz üyeden beşinın katılmasıyla dun Dıvan Otelmde = = toplanmıştır Jdri üyeleri alfabetik sırayla şun lardır. = Orhan Boran, Baki Süha Edıboglu, Altan = Erbulak Bedri Hahmi Eyiıboflu, Selçuk Kas^Z kan, Yıldız Kenter, Prof. Dr Sabahattm Kenm oğlu, Mucap Ofluoğlu. = Katılan sayın uyeler Edıboglu, Eyüboğlu, = Kaskan, Kerımoğlu ve Ofluoğlu'dur. =; Sayın Boran ve Kenter toplantıya katüma^ makla beraber, oylannı yazıh olarak bıldırmişS S lerdir. Sayın Erbulak ıse hem toplantıya katıl = = ^E mamış, hem de oyunu bildlrmemiştir. Büyük Jurının uzun süren toplanüsında alı nan kararları yann ilan edeceğız İstanbardan bir gnıp Inömı ıla göraşmeya gidiyor Atina da istiyor Aüna'da ısrarla doİBfan, f«kat doğrulanmayan soylentllere BÖre, Atina Başpıskoposu Hlyeronımos da Makarios'a «çok ciddî» bir mesa] gondermlş v« Devlet Başkanlığı görevinden tstifa etmesıni istemlştır. Buradakı gozlemcıler, Makarios taraftarlannın, bugun Chımhurbaşkanını destekleyen bır g6»terı vapması ıhümalınden sozetmek tedırler EDEBİYAT SOHBETLERt Tıllarca once gazetemizde kendine has renklı uslubu ile yayınladığı edebî sohbetlerini ve radyo konuşmalarını zevkle izlediğinız Saiı, Gazetecl ^e Radyocu Mahallî seçimleti erteleyen tasan kanunlaştı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Mahallî seçımlerın ertelenme. »ıne ılışkın kanun tasarısı, dun Senato'da «jıldırım» hızıvla goruşulerek kabul edilmlş l r e kesınleşmıştır Meclıs te oncekl gun kabul edılen tasan dun <;abah tçışlen ıle Anavasa ve Adalet Ko. mısvonlannda «uratle ele alınmıştır Tasarı bu komısjonlarda kabul edılaıkten sonrı, TBMM BasımeMnde bastınlmış ve m elere dağıtılmıştır Bu sırada Senato da Geçıcı Komısvor 16 maddes ne kadar f olan Irr.ar Kanjnu ta. (Arka»ı Sa, 7, Sfl. 1 de) Sıkıyonetım Mahkemelermdekı iddıanameler karşısmda partının ortak tepkıayle gen plâna ıtılen bunalım konusunda Parn Mechsı, Genel Baîkanmın ızledığı polıüka doğrultusunda bırleşılmesmı kararlaştırmıştır Bu arada, Kurultay'ın olağan zamanda >anı Temmnz ayında >apılma=ı da kabul edılmıştır CHP Partı Mechsı, yenı Sıyasî Partıler Kanun Tasansının Kadın ve Gençlik Kollanyla ılgılı hukumlen karşısında da kolların bugunkü halıyle kalması gorujunu benımsemıytır fArkası Sa 7 Sfl 4 de) CHP Istanbul tl örgütünde «Inönü» ve «Ecevıt»cllik ayırunı glttikçe artmış ve ilçelerde bolıimneler meydana getımuştır. Sanyer ilçesınde patlak veren anlaşmazlık Beşıktaş, Bakırköy ve Fatıh ılçelerıne atlamıştır. Ğ Başkanı Alı Topuz, yapılan değişıklıklenn tüzu'* hükumlerlne (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Rus casusu Suriyeli bir subay yakalandı Şerafettin Eyüp; sahte nüfusla, istanbul Tıp Fakültesine de kaydolmuştu İSTANBUL HABER SERVİSİ Türkiye'de Rusya hesabma casusluk >apan 32 yaşında bır Suriyeli, MtT tarafından suçüstu yakalanarak tutuklanmıştır Sunye îstahbarat örgutu olan «MEB4HtS»te de çalıştıgı anlaşılan Şeralettin Eyup, 8 yıl once, sınırlanmızdan gızlıce geçerek, sağladığı sahte bır nufus cüzdam ıle kendısinl Türk uyruğunda gost ermıştır. Sahte belgeyle îs tanbul Tıp Fakültesine oğrencı olarak da kaydolan ve «Eşref Abaza» ^ahte adını kullanan casusun, Sunye Ordusunda teg menlık yapüğı anlasılnnstır. «Utanç verici» Makarios tarafhsı «Apogevmatini» gazetesı, ıkmcı baskısmda, (Arkası Sa. 7 Sfl 1 de) Ruslarla temas Istanbul'da Sovyetler Bırlığı Başkonsolosluğunda Borıs Çerezov adlı Vıskonsülle temas kuran Şerafettin Eyup, 1 yıldan ben Ruslar hesabma casusluk vapmaya başlanııstır Memleketımızdekı askerî sırlar ıla oğren cı kuruluşlarındakı gelışmeler hakkında bılgı toplamakla gorev lendınlen casus, uzun sure MtT tarafından ızlenmıştır Bogazlardaki askerî uslerle NATO \a aıt usler hakkında bılgı toplıjan ve bTinları Sovyet dıploCasusun, sahte Turk ujruğu matına aktaran Sunyeh casusun altında istanbul Univ ersitesı bu eylemine karsılık olarak Sov Tıp Fakültesine kaydolduğu yıl jetler'den buyük çapta para aldığı ö?a tespit edılmiştır özelçektırdığı vesikalık fotoğrafı. lıkle, v urdumuzdakı fuze üslerıvle ılgilı bılgılerı toplamak ıçın yetkllı kısılerle ılışkı kur. Casus Şerafettin Evup, Surıve ma çabasında olduğu te<pıt eOTdusunda gorevli oldugu vıl dılen casus Şerafettin Evup, bır fure once MİT tarafından toplar 1 teğmen uniformasiyle.. (Arkuı Sa, 7, Stt 7 de) Oeğer ftrfışı Vergisi veni esaslara bağiaadı ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Vergi tasanlannı ınceleyen Geçicı Komısyon, tsletme Vergısı uzerındeki çalışmalarını tanuunladıktan sonra dun de «Gavrımenkul Kiymet artışı vergısı» tasansını baa değişıklıklerle kabul etmistir. Hukumet tn Fınansman Kanununda getırdığı değışıklıkler arasmda yer alan gayrımenkul kıymet artısı vergısme ılişkın yenl tasanda komısyonun yaptığı en onemlı değışikbkler gaynsaü <rat lar ile kıymetlen belırleyen tablonun çıkartılması veraset voluy la olan mtikallerde vergının nasü olacağım gosteren hükümlerdedır Bu arada Mahye Bakanlıgtnm tahsıl ettıği yuzde 3 oranm data teminatlann ırad olarak Ha zıneye alınması da kabul edılmış tır. (Arkası Sa. 7, Sfl. 6 dft) BAKİ SÜHA EDtBOĞLV yeniden kaleme sarıldı. •Edebivat Sohbetleri» bajIığı altmda yayralavacağı yaıılarına ED1BOĞLU, tekrar başlıyor. GÜLHANESARAYBURNU ARASINDA TRAMVAY İŞLETİLECEK Istanbul un tarıhı tramvaylarının Gulhane Parkmda yerıden sefere konması, Beledıjece ujgun gorülmuştur Gerekli ha\al hatlar ve ravlar (ioşendıkten sonra Gulhane Par. kı girışi ile Sarayburnu arasmda turıstık mtehkte tram\ay seferlen başlav»c»ktır Bu »rada, Kadıkoy Kuşdilmdekı trsmvay muîesımn Gulhan« Ptrkın» naklinf k w | t v#rılmi»tlr. İlk yazı bugün «2. Sayfamızda» iiı ı*Ji
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog