Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir C\h Hallnde Çıkmiftır. Taksitle de Satılır. Tntan M*Ytri«ri! lıtanbui'da BabıM'd» OCAK KİTAP DAÖITIM ŞTİ. V* BATEŞ Ytyımlaytn: 6ÛVEN BASIM V» YAYINEVİ tıtınbul Yavrunuzım Evde Olcııl Ödevl Ysparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ umhurive Kurucusu: YTJNUS NADİ 48. yıl, sayı: 17114 Telgraf ve mektup Telefonlar: adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kntustı Tstanbul No 248 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Mart V 3 Ş r a m ö a 19#Z Başbakan: "Devlet'i maçeracılara kurban etmiyeceğiz,, , EfllM, HÜKÜMETİN ŞANTAJIN KARŞISINDA OLDUĞUNU BİLDİRDİ ANADOLU AJANSI Sıkıyönetim Mahkemesi infaza karar verdi ANKARA, (THA) Stktyö. netlm Komutanlığı Bir Numaralı Askerl Mahkemtsi, Dtniz Oeımis, Yusuf Atlsn v t Hüse. yin înan hakkındaki ölüm c e zaıızun yerine getlrilme«ine dair kanunun uygulanmtsında tereddüdt dufen Ankara Savcılığının yaptıgı mflracaatı karara bağlamış ve infaz evrakının yerine getirme »erhl verüerek Askerl Savcılığa gdnderilmesini Erim: "Benim Hükümetim şantaja baş eğmeyecek tngilizleri kaçıran beş anarşistin Cihan Alptekin, Ertuğrul Kürkçü, Sinan Kâ[ zım Özüdoğru, Ercan Enç ve Ali Karşıla yan olduğu tesbit edildi 1 Numaralı Mahkeme, CHP'nin Anayasa Mahkemesine P oli tik nedenlerle basvurduğu sonucuna vardı oyblrligı fla hflkmt baglamıştır. ANKABA Baçbakan Nihat Erim, dün, Ünye'd» anarşistler tsrafjndan kaçınlan üç İngılızle ılgüi olarak verdiği demeçte, «Sevgfll VBtandaşlanm huzur içinde olsunlar, iyimıer olsunlar, kotümserliğe kapümasmlar, bunlar son gayretleridır, son çnpınmalandır, onun da de\let hakkuıdan gelecektir» demıştır. Erim sunlan flâve etmijtir: «Biz bir hukuk devletlyiz ejki>aya, eskiyanın lâyık oldu{n mu. ameleyi hukuk yolnndan yapanz, onlarm usulleriyle yapmayu. Her riirlü hukuk teminarmı sonuna kadar tatbik ederiz, ama mutlaka gerekli cezayı venrfe, lâzım gelen tedblri almz. Devleti bu raaceracüara kurban etmeyeceğiz, buna kararlıyız, hiç kimsenin bundan çüphesi olraasın.» Başbakan. demecinin bajında şunları soylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sö. 6 da) Birleşmek Lâzım umhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının, Sıkıyöı netimin uzatılmamasını istemesi, yeni çekişmelere yol açacak birtaknn gelismelere sebep oldu. Mecliste bir AP'linin sözleri üzerine birdenbire çok almganlaşan CHF'nin içtim» salonunu terketmesinden bir gün sonra. sıkıyonetimsiz bir idarenin bugünkü koşallar altında is görobiJmesi içln, Anayasada yeni değişiklikler yapılmak istenmesi Ba.şbakamn parti liderlerine yazdığı mektupla açıklandı. Anlaşıljyor ki 1961 Anayasasından ve onun getirdiği yeniliklerden uzaklaşmafc bahis konusadnr. Çünkü toplum en »çık anlarnı ile liberal bir Anayasa olan 1961 Anayasasına maalesef sahip çıkamamıştır. Bu bir gerçektir ve ne yapalım ki üzüntülü bir gerçektir: Birlifimizi korumak, Türkiye'nin parçalanmasını önlemek, Tiirkiye'nin kapısını yabancı istilâlara açmamak için yeni tedbirler düsunüyoruz. Acaba bu tedbirlerde ittifak, edebilecek miyiz? l'oksa partiler vine seçim yatınmı hesabıyla vatandaslann huzurunu kaçınp onlan tereddfitlere suröklpıerek, karanlık bunalımların içinde, yine körebe mi ovr.aj acağız? Bu âkıbete uğramamamn şartları, asgarî müştereklerde partilerin birbirleriyle namusluea uynşmaları ve artık durumun ciddî olduçunu anlayarak içr boş polemik yarısmalan ile, ne demokratik haıatımızı, ne de latandasm huzurunu tehlikeye sokmamalarıdır. Birinci Nıhat Erim Hükümetine karşı zaman zaman hasin olan Adalet Partisi, gerçeği anlamış olacak ki, bir sürcden beri uysal bir davranışın içine girnuş ve memlekette huzur ve sukunn korumak isteyenlerin destekleyicisi olduğunu sık sık ve hattâ lüzumundan fazla, tekrar etmeğe baslamıştır. Sa.Mn Başbakamn >eni tedbirler teklifini AP'nin destekleyeceğinden bu nedenle şüphe etmemekteyiz. CHP'ye gelince . Büyük istifham bu partir.in nasıl bir tavır tzkınacağıdır. Bundan evvel de her taraffa \e galiba parti içinde tartışılan konıı, bu partinin birliğini koruyup koruyamıvacağıdır. Evvelâ şiddetle Ecevit'in karşısına çıkan \e eski Genel Sekreter ve arkadaslanm afır ithamlsr altında bırakan tnönü, sonra r.eden \üz seksen derecelik bir donüşle, bem kendisine bağlanan arkadaslanm yallıız bırakmış, hem de Ecevit'in karşıBirda bir teslimivet halinde gönikmüstur. Acaba bu değişikliğin Bebebi nedir? Savcıların iddianamedeki sözleri bu değisikliği anlatmak için yeterli sebep oVamaz. Eğer tnönü, Ecevit'in parti içinde kuvvetli ve kendisini ber şeye rağmen mağlup edeceğini gördüğünden eski Genel Sekreterine biat ctmiş ise, bu hali de maknl görmek miirakün değiîdir. Çünkü bu biat Inönu'yü belki bir iki yıl daha Genel Baskanlıkta tutar ama. onun tarihi kudretini ve bü\ük lider olmak vasfım siler supürür. Inönü'nün böyle bir endîse ile hareket etmiş olmasını \arit görmemekteyiz. * • * * Ele geçen ipuçları değerlendiriliyor 1 Numarah Sıkıyönetim Mahkemeainin karan (Syledir: « # Ankara Comhuriyet SaT(Arkan Sa. 7, Sft. 4 de) Mahkeme karan CUMHURİYET HABER SERVİSİ Erimle I saal 40 daktfca • PARTÎLER, BAŞBAKANIN YAZDIĞI MEKTUBU İNCELEMEYE BASLADI ANKABA, (Cumhuriyet Bfirosn) Başbakan Nihat Enm, düo Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile bir «aat 40 daklka sureu bir görüşme yapmıştır. Erim, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapmamıstır. Bu arada MGP Ortak Grubu, parti lider. lerine gönderilen mektup konusunu görüşmuçtür. Erim, gorüşmeden sonra yüniyerek koşkten ayrılmıştır Evi ne gıderken Çankaya Lısesınden kızlı • erkekll 20 kışillls bir ögrend grubunu gdren Başbakan, bir süre öğrencilerle sohbet etmıştır. Enrn, öğrencüere nerden geldiklenni sormu$ geriçlenr) cokuldan» demelen üzerine bit öğrencırnn elındeki kitabı gfiste(Arkası Sa. 7, Sü. l'de) Ordu'nun Ünye Hçesindeld Radar Üssünde görevll üç Inglliz danısmanı kaçıran be? anarşistin Cıban AlpteMn ile Dev • Oenç genel baskanı Ertuğrul Kürkçü, Dev • Genç genel sekreteri Sinan Kâzun Ösüdogru, Dev Genç genel yürütme kurulu Uyesi Ercan Enç ve lşçi Ali Karşılayan olduğu, sorgular sonunda tesbit edılmiştır. Cüvenlik makamları, tngilizl*Tin kaçırridığt «partmanda agızlan bağlanan gorgü taaıklannın bu anarşistleri resunlerden yuz ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ünye'deki radar üssunden 3 Inde doksan isabetle teşhis etmiş gılir teknisyenin anarsıstler tara olduklannı söylemişlerdir. fından kaçınlması çeşitli kuruluş Emniyet Genel Müdürlüğünların tepkilerıne yol açmış, dun den bir yetkfil, yaptıgı açıklamabir bildıri yayınlayan MBG Başda, bazı ihbarlar ahndığını, bu arada, izlerle ilgili tesbıtler ya kam Fahri Özdilek, MEtP Gene) pıldığinı söylemlş, ancak şim İdare Kurulu ve Türkiye Sağlık îşçıleri Sendikası, olayı protesto dilık bundan baska bir açıklaetraişlerdir. Özdilek bildirisind'* ma yapmanın mümkün oltnadj•Fikir mücadelesinl anarşiye dogını, ihbarlarla tesbitlertn lcynüstürenler, Anayasal özgurlıilde metlendirilmesina çalışıldığıru re ve demokratik hukuk devletino soylemiştir. zarar vennekte devam edenlet Tepkiler sert: «Özgürlüklere zarar verenler gaflet içindedir» gaflet Içindedirler» demi;tir. tstanbul Ünlversitesi Senatosu dun bir bildiri yayınlayarak, son anarşık olaylan tel'in etraiş v» «Bu anarşistlerle uğrasan kuvvet lerin yanında olduğunu» açıklamıştır. Istanbul Ünıversıtesı Senatosu büdirisi özetle şöyledır. «12 Mart 1871 muhtırasından bu yana devlet otontesmın yeniden kuvvetlenmesi ve huzurun sağlanması yönünde gostenlen basanlara rağmen, kesın sonuç (Arkası Sa. 7, Sü ; de) Erim'in Beş anarşisti havadan arama faaliyetine katılan mesajı Muhtemel sabotajlar için yöneticiler uyarıldı helikopterlerden birisi Ünje'de (Telefoto: THA) Sıkıyönetim Marmara gemisi ve Kültür Sarayı yangınları ile yüksek fırın Ayşenin patlamasına da el koydu Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı dün 45 numarah bildıri ile «Yanarak batan Marmara gemisi, infilik eden Ays« yiksek fınnı ve yanan Kültür Sarayı ota'lanna» Komutanlığm elkoydugunu açıklaraıştır. Bıldırı aynen çoyledıf «Birinci Ordn ve Sıkryönetim Komutanlığının 45 numaralı bildirisi: (î) Bir yangın ıonucu batan «Marmara» yolcu gemisınin tahkıkatına Sıkıyönetim Komutanhğ:nca elkonulmustur. Bu olayla ilgili olarak 27 kışi gdzaltında (Arkası &a. 7, au. b üz) Askeri Savcı: Töre, Bahadır, Kaynak v@ Yıldırımtiirk'ün idamını isfedi Anayasal düzeni değiştlrmek amacıyla, TMK.O. adlı gızlı orgüt kurarak sılâhlı eyleme geç nıek, adam kaçırmak, adam öl< durmek ve banka soytnak suçlanndan sanık Osman Bahadır, Nahit Tdre, ve 17 arkadaşının diin vapılan duruşmasında. iddıanamesıni okuyan Askerl Savcı, 4 sanığın idamını, 13 sanığın da 1 ilâ 15 yıl arasında agu* hapis cezasına çarptınlmasmı istemiştir. Savcı, 2 sanığın da delil yetersızliğinden bera&tını talep etmiştır. öta yandan, (aua.) nın Londra . Başmahreçlı bir habenne göre, bakan Nihat Erim, Ünye'deki ra dar ussunde gorevli 3 İngilız te\ nisyenının kaçınlması ile ılgılı olarak îngiltere halkuıa kişisel bir mesaj gondermUtır. Başbakan Erım mesajında, kaçınlan üç Ingüizin bulunmaaı ve güvenliklerinin ısğlanması için Türk Hükumetinın elinden gelen her feyı yapacagtnı belirtmektedir. •Tedhlsçiler yaptıklan hesaplar4a bir kere daha aldandılar» cıyen Başbakan Nıhat Erim, föyle dcvam etmektedir: «Zira benhn hükümetim ne taja v e ne de kuvvete bas eğme yecoktir. Türk devletinin «mrinde balunan bütün kuvvetler seferber edilmistir. Üç genç tngillıin, yuvalanna «ağ . salim döneceklerini ümit ediyoruz.» tngiltere Dısişleri Bakanı Alec Douglas Home, dun parlamentoda yaptıgı açıklamada. Ünye'deki 3 Ingıliz teknlsyenini kaçıranların, teknisyenleri s e r . best bırakmak için henüz hlç bir sart ileri türmedlklerinl ıfade etmiştir. MuhalefetteM îşçl Parti si ttyelerinden eski Savunma Bakanı Deniz Healey'in sorusu üzerine bu açıklamayı yapan Home, «tngiltere Basbakam Edward Heatin Başbakan Nihat (Arkan Sa. 7. Sü. 7 de) GÜARDIAN,^ "Aııarşistlere taviz verilmemelidir.. DIŞ HABERLER SERVİSİ LONDRA Üç lngiliz uzmanınm kaçınlması, İngiliz basmında büyuk heyecanla karşılanmıs, gazeteler haberi birinci sahifelerind» manşet halında venrlerken, radyo ve televizyon da buna haber bültenlerinde onemli havadis olarak yer ayırmışlardır. Gazete yorumlannda, Türk Hükümetınin anarşistlere tavız vermemesi gerektığı savunulmuştur. Öte yandan teknisyenlerm basın mensupları ile konuşan yakınlan ve dostları. •Yapabileceğimiz tck sey beklcmek, dua etmek» deır.işlerdir. Anarşistler tarafından kaçınlan 26 yaşındakı teknısyen John Law'un annesı, bayan Willa Devon, oğlunun iki hafta sonra, tatilim ge(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Abidin Gülbas ile kendisine jataklık aden şofor Fikri Aykıl 5 milyon liralık esrar elegeçti îstanbul'daki uyuşturucu madde piyasasını yönetenlerden Malatyah Abıdın GuIbaş ile arkadası Fıkrı Aykıl 512 kilo esrarla yakalann.ışiardır. Yurt dısındakl değeri 5 milyon lırayı bulan esrann TUrkiye'deki fıvatının 1,5 milyon lira olduğunu belirttn Narlcotik Buroj Ugllllerl «Sanıklana urtı*tuıue« (Arkan 8a. 7, s a . 8 de)| Amacımıı CHP içindeki bunalımi tahül degildir; briyle bunalunlar içinde yüzen ve kendini bundan kurtaramayan, bir gün kur CUMHÜRtYET (Arkan Sa. 7, SiL » de) Istanbıü 1 Numaralı Sıkıydnetim Mahkemesinde dün sabah yapılan duruşmada, iddianamesini okuyan Askerî Savcı Yb. Doğan Dülgergil'ın Türk Ceza Kanununun 146/1. Maddesi uyarınca «Ölüm cezaana» çarptınlmasını istediği dort sanık şunlardır: Osman Bahadır, Nahit Tore, Oktav Kaynak ve Yavuz Kendini Kamboçva Cumbnrbaşkanı ilân eden MaYıldırımtürk. r e ş a l L o n N o I y n k a r I d a k i r e s i m d e ı b a s k e a t Askerl Savcı, ötekl sanılclar Pen'de yapılan ISrende Mondul Kiri Valisinin tlini sıkmağa bazırlanırken görülüyor. Çeşitli dan Ali Aydın Çıg, Zerruh Vatafillerden gelen miilki ve ukeri amirler <le kabile ıcflerinin yeni Lon NoI rejimine ba|lılıklarını ahmetoglu, Ruldya DUlger, Gö j Ifade etmeleri karsısında duygnlanan Cumhnrbaşkanı güı yaslannı tntamıyarak aglamıçtır . (Arkan Sa. 7, Sft. l'de) Sanıklar ve cezalar Arjantinli tedhişçiler mehili 24 saat uzqttı BUENOS AtRES, (a.a.) . «Fi. at . Concerdo» şırketının Arjan tın fabrıkaları genel mnduru Oberd"an Sallustro'yu kaçıran solcu tedhişçiler, taleplerinm karşılanması için Arjantın Hukumeti İle «Fiat» sırketine ver(Arkan Sa, 7, Sü. 4 de) Anlavan Agıayan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog