Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ACIKLAMALİTeTESf ÜW}ULAMAU ÜNİVERSİTEKE HAZIRUK HER6ON6DERS 3Nitm30Hnlrm (snıcıdevre sizd» 1970*1971 TÜHKİYEBİRİNCİLERİ^ BÜVÜKDRŞANÇViterclhednlz. G E N * BILGIIçlN b BUYÜK DERSANE CEBECl veYENİSEHIR ANkARA CumhuriY Kuraeusu: ttJNUS NADİ >ıo .,.1 . . . . . 4 1 İ J 0 4 8 . yil, Sayi: 1 7 1 1 3 Telgrâf v« mektup «drtsı: Teleionlar: 82 42 90 CurnBuriyet tttaabuJ Posta Kuttıftu tstıabu) Nfc 946 M 42 M S2 42 W 22 42 »8 ü 4J 0» n THETENSES THEIRUSAGE MAIILAR ve KULLANILIŞI «kimlerini zaman v ı k,ve afıjtırmalarla ı' ikinci baslusı çıktı sayf» 20 Lira YINLARI. İstanbul FABUK ŞENTÜRK .e • o %. 28 Mait Sall Beş şehir eşkiyasından birinin Çayan, diğerinin Alptekin olduğu tesbit edildi Anarşistler Ünye'dekl olayda Ingilizferin kaldığı evi ellerinde Sten, Thomp son ve bombalar olduğu halde bastılar * "**' .»••* Ingilizler! kendllerine ait «Land Rover» otomoblle bindiren anarşistle den Üsteğmen üniformalısı şapkasmı evde unuttu MAHİK ÇATAN Başbakan'm yeni tedbirler isteyen mektubu resmen açıklandı Ordu'ya bağlı Ünye'dekl Hava Radar tesislerind» gorevll fl« lngılız teknısyenı, ılçe merkezınde oturduklan apartmandan dlâhlı beş kışı taraf.ndan onceki aksam olümle tehdit edılerek kaçınlnuşlardır. Unye Hava Radar Komutanı Yuzbaşı Cengit Tuncay, uç Ingıliz'ı kaçıranlar arasında Cıhan Alptekin ve Ömer A\ na'nın o a bulunduğunun tespıı * edlldiğım bıldınnıstır. Ankara Sıkıyonetim Komu. tanlığı ıse, dun gece yaptığı bıı Inönü kaçırma açıklamada, «Cç Ingillz teknisolayı hakkında yenini kaçıranlann M»hir Ça yan ve arkadaslan oldnğmnBP demeç verdi: öğrenildiğini» belırtmıstır. Ingılizlerın kaçırılışında ku! f€ lanılan EGY/130 plâkalı arazd vıteslı «Lan 4 Rover» marka a raç, dun Nıksar Tokat yolund terkedılmıs halde bulunmustur Ordu Valisı Musa Eran, ka çınlan tngıhzlenn kimlıklerinir Charles Turn.ar, Gordon Ban. ner ve John Law olduğunu açıklamıştır. (Tornar 4S yasındi evli, Banner 35 yasında evll ve L»w ds 21 yasında, beklrdır Üefinün de eşleri T« yakıııları Ingiltere'dedir). Kaçmlma olayı Snceki aksam ANKARA, (Camhnrfyet Bfiroan) aaat 18 30 »irtlarınd» elmuttur CHP Genel Bajkanı tsmet înöOurum ise, dun ııbah 07'y» dof nü, Ûrdu'nun Unya kaıasında k« ru anlasılmıstır. çuiKn 3 îngilizin durumlan (Arkmn Sa. 1, Sfl. l'det lle ilgill olarak bır demeç vermı» ve «Btitün vatandaslarca Snemli bir vazife karşısındayn. Bfiyle bir cinsyete mntlaks mani olmabyız. Bunlan bulmalı, hökümete teslim etmeli, esirlerini knrtarmalı ve bir facia önlenme lidlr» demıjtır. Inönli, kaçınl&nlann bıraktıkları mektupdan, mahkemelerde hUküm giyen 3 mahkumun kurtarüması içuı İngillzlerin rehin Bluıdığmın öğTenlldlğlni bellrtınış ve şunlan söj lemlştir«Tftrkiye'de mahkemelerin tehdit altmda höküm Tereceklerüd veya tehdit altında mahkeme bükümlerinden kurtulmak miimkiip olacağını zannetmek hiçbir sonnca olmayan meyusine bir teşebANKARA, (Cnmhnrlyet Bflroan) büstnr. Aklı basında insanlann Ünsre'de Uç îngillzin kaçmlma.ba kanunsuı kaçırmadan bir netke nmması dnsfinülemez. Fakat sı Uterine lngıltere'nln Ankara BUyUkelçilığı Maslahatgtlzan Amektnp sahiplerinln dedifi gibi lan Gregory Klgar dün Dışıslekaçınlanlara bir tecaruz ohırsa ri Bakanlığı Genel Sekreteri BUbnndan memlekete gelecek xarar lann hududu olmayacaktır. Bu yükelçi Orhan Eralp Jîe görtisnn vatandaslanma blldinnek is mılştür. îngüızlerden gelen ist«k Uzerine yapılan gorUşme aırasıntfjorum.» da, Maslahatgiİ2ann kaçınlan Uç (Arkası Sa. S, SiL 3 dc) TngjHzin eanlı olarak bulunmast lçin Turlc Hükiimetinin çaba göstermeslnl talep ettıfl, buna karşılık Orhan Eralp'ın tngtliılerln bulunması için büttln imkftnlann kuUamlacajını söyledlği öğrenilmiştir. Ingiltere Büyükelçülgi ytMllleri kaçınlan İngillzlerin Ünye'dekl radar üssünde «teknik danıaman» olarak çalı?tıkiannı re Içlerinden lîdsinln evll. birinin bekâr olduğunu blldirmlşler, ancak kaçmlanlann eşlerine va ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) yajcmlanna olay hpirfcınAt haber Başbakan Nıbat Erim ln Aroo(Arkası Sa. 7, 8 3 . 8'de) nka'ya gıtmeden önce parlanıentoda grupları bulunan siyasî partilerin Genel Başkanlan lle MilII Bırlık ve Cumhurbaşkanlıgj Kontenjan Grup Başkanlanna gönderdığı me&tubun metnl dün Başbakanhk Basın Merkezl tarafından açıklanmıştır. HUtiimet Sozcusü All thsan Gö(Uş raektubun bazı bölümlerinin gazetelere noksan biçimde lntlJcâl ettırilmesi uzertne mektubun tam metninln açıklanmasına gerek duyulduğunu belırtnuştlr Erim'in mektubu aynen söyle«Jlr: «ÜS Nisan 1971 günfindenheri altı bölfemiıde, Anayasamızm 124. maddesine uygun olarak SıtaTÖnetim sürdürülmektedlr. (Arkası Sa. 1. Sfi. 4 de) ÜÇ İNGIUZ UZMflN KHÇIRILDI ÜNYE, (a.a. T.H.A.) ANAYASA MAHKEMESİ idamları esastan inceleyecek Yüksek Mahkeme dâvaya bakmaya yetkili olduğunu açıkladı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nln Denıı Gezmlş, Yuauf Aılan ve Huseyin Inan'ın ölura cezalannın yerine getirılmesiyle İlgill kanuna yaptığı itıraz dun Anayaıa Mahkemesi tarafından incelenmış ve uzun süren toplantıdan «onra Anayasa Mahkemesi Baskanı Muhıttın Taylan yaptığı açıklamada, bu davaya bakma. ^^ nın mahkemenın gorevi içınde / ^P bulunduğuna karar verildiğini belirtmiştir SUNAYTN Anayasa Mahkemesi dun sabıh saat 10'da toplanarak CHP nin muracaatını ıncelemeye ba?GÖRÜŞMESt larnıçtır. öğle tatılinden sonraTAVSİYE EDÎLDÎ ki çalışmalar saat 20'ye kadar surmustUr Toplam olarak 7 saat luren toplantılardan sonra Anayasa Mahkemesi Baskanı Muhıttın Tavlan. su açıklamayı yapmıstır «Tapılan müracaat lik ineele. meden feçirilmisilr. Mahkeme, mfiracaatjn nıülöne nygvn bir •ekilde yapıldığina ve mahkenenin bn davava bakmaaı gdrevi içlnde bnlnndafnna karar vermiftir. Esat üıerindekl Ince. leme bnndan sonra yapüaoak. tırjı Anayasa Mahkemesi Baskanı bir ıoru üıerine, esutan lneelcme ile ilgili olarak gereklt «Proneddrü» tçıklamıs ve «Ba nsolBn Utbİkine basUdık» demiştir. Dosyanm Genel Kurulda gorusülmesine kaç gün sonra baslanılabileceğl ile ilgilı bir soruya karfilık Baçkan Tavlan «Hiç bilemem, dosvanın Genel ANKARA, (Cumhnriyet BOroao) (Arkan Sa. 7, Sfi. l'de) Milll Güvenlık Kurulu dün Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Başkanlığında 7 saat 40 dakika süreo bir toplantı yapmıstır Toplantıdan sonra yaymlanan blldlride, olağanustU durum lçin Sunay'ın lıderlerle gdrüşmesi tavsiye edilmiştır. Başbakan Erim, Genel Kurmay Başkam Orgeneral Tağmaç, Kurul Uyesl Bakanlar ve Kuvvet Komutanlan Ue Milll GUvenllk Kurulu Genel Sekreterinin katıldığı toplantıdan sonra, kurul aekreterliğl kamu oyuna su blldiriyi yayınlamıştır • A 13 Mart 1971 terihli muhtıANKARA (CamboriyetBürosa) Idam hükumluleri Deniz Gez ranın ısıfm da geçen bir yığın olay mls. Yusuf Aslan ve Hüseyın 1 lan bir kere daha bfitfin aynntılan Ue gözden geçirmiş ve Turnan lçin avukatları taıaiından yapüan «tadt.i Muhakem*» is kiye'de huzur ve sükunun saftemı, dün, Askerf YargıUy 2. lanması, anarsik durumun giderflmesl, Anayasanm öngördüğü Dairesl tarafından oybirHfi Ue refonnlann Atatürkçü bir sörüsreddedilmiştır. le hızla gerçeklesmesi lçin, en Üç idam hükümlıisüne verflao ballsane niyetlt yapılan çağnya cczalarla îigîiî yeni belgeler orta ya çıthğı ve bu nedenle tekrar rağmeıı, sorumluluk ta$ryan çeyargüanmalan gerektiği yolunda şitli kurulus ?e kisüerin, kendl ki müracaatı, dun yaptığı toplan içlerfnde veya birhirlcriyle sürdördnkleri olumsoc ve kısır çetıda inceleyen Asker! Yargıtay kismelerln içinde bulandufumıa tktnd Dairesi verilen belgelerin olağanBstn şartlarla ve devletimi «yeni delil» sayılamıyacağı, ba lin yüksek menfaatleri ile bağyüzden de yargınm tekrarlanma(Arkası Sa. 7, Sö. l'de) ıma gerek otaadığı sonucuna varmi| ve dttrum taraf avukatlara bıl CtHAN ALFTEKfN Bunları bulup Hükümete teslim etmeli, esirlerini kurtarmah,, Açıklama MILll 6UVENLIK KURULU. DEVLEFIH BEKASIİCIH ALMAYA KARAR VEfiDI INGİLİZ BÜYÜKELÇİLİGi KAÇIRJUNLARIN BULUNMASI İÇİN MŞiŞLERiNE BAŞVURDU Yusuf Küpeli ve 24 kişi yakalandı Ydmaz Güney de gözaltına ahndı ANADOLU AJANSI Birind Ordu v Sıkıyönettım Komutanlığı Bâsm v» Halkla tli|kıler Şubesi dün bir açıklıma yaparak kendilenne, «T8rk Halk Knrtnln» Ordnsa», «TBrk Halk Knrtalus P»rtisi» v* «Türk Halk Knrtnlnş Cephesl» gıbi ısımier veren orgutün merkez komlte. sı Uyelerinden Yusuf Küpeli ve Ramazan Aktolga 11», Sıkıyfinetlm Komutanlıklannea aranmakta olanlarla, Kartal . Maltepe Asker! Cezaevmden kaçır. sehır esldyalarını evlerindt *ak layan veya bunlara («şltlı ft. killerde yardımcı olan ve turlu eylemlere katıldıktan «onra füvenlik kuvvetlerince yakalanan 23 kişinm «dlannı bildirmistır Bınnel Orrfu v« Stkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla îliskiler Şubesinin bu konuda. ki »çıklamasj ayncn »öyledır: KlM &AÇIRILDIÛI BtNANIN DIŞTAN OLAT1N TANIÛI AŞÇI ŞAMtL BAŞKILIC 1SKERİ TARGIT17 tlDEt MÜHAKEME tSTEMİNt REDDETTİ Bildiıi «Birinci Ordn ve Sıkjyönetim Komutanhfi Basın ve Halkla tlişkiler Şnbeslnden büdirilmiştir: (Arkan Sa. 7, S«. S de) "Fiat,, Müdiirünii kaçıran Arjantinli anarşistlerin verdikleri mtthlet sona erdi BIENOS AtRES, (Ajanslar ve Radvolar) Arjantln hükü metı, ttalyan «Fiat» firmasının Arjantin fabrıkaları G» nel Miidurü Oberdan Sallustro'yu kaçıran solcu tedtusçilerın son taleplerini kesinlıkle reddederek, «Fiat Cor cord» fırmasına da, bu ted hiîçDer ile Istedığı çekılde paarkk yapmasına müsaade etmeyecegml bıldırmıstir. Içışltri Bakanı Arturo Mor Roıg, tedhışçılerın 5 numaralı tiltifnatomlannın reddedıldığuu bu şekılde açıklarken, Cumhurbaşk8nı Alejandro Larusse de asker! cuntanın uyelenni gece geç saatlerde Buenos Aıres'm djşındakj vülâslnda âcıl bır toplantıya çagırmıştır. Tedhişçılenn taleplerinın yerine getirflmesi ıçtn verdikjeri mehıl dtin bıtmi^tir. Sailuıtro'yu kaçıran tedblsçtler, Patar JÜTTÜ ysyımladıklan 5 nuraaralı blldirl ile «Fiat» (Arkaaı Sa. 7, Stt. S de) Dilekçe Komisyonu af isteklerini nazara almadı ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) TBMM Dilekçe Karma Komisyonu, Deniz Gezmıs, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan hakkında babaları tarsitndan verılmis bulunan, «ozel af isteklerini» dıkkate de. ğerde gormemis ve oy çokluğuyla reddetmiştir. Dilekçe Karma Komisyonunun dun 9 saat suren toplantısı sonun. da bir açıklama yapan Komıs>on Başkanı AP Senatoru Selâhatlin (Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) • • Başbakan'm mektubu, siyasî partilerce inceleniyor ATEŞ PAHASINA SATIUYOR ANKABA, (a a) Ba?bakan Nıhat Erim'in 18 Mart tarihinde Uderlere gönderdığı mektup konu sunda a • muhabirinin sorusuno cevaplayan DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ve MGP Gen«l Başkanı Turhan Feyzioğla, Balık fıyatlannda örtüıkle son aylarda buyuk gelişme otmuş. bir çift tonk balığının toptan fıyatı dun Bahkhanede 190 liraya kadâr mektup muhtevastnın parblerinin ulajmıştır. Balık flyatlannın yükselmesl ve birçok cınsm tukenmesi yetkili organlannda göruşülmekte karjısında tuktücüer yakuurken, balıkçüar btr anlamda otokritik y>olduğunu sövlemijlerdir. (Arkaa 8a, 1, Su. • <ia) Bir çift torik toptan 190 liraya satılıyor Töıün: (Anarşistler dışardan dsniz yoiıyla yardım alıyor > Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik TUrürı THA"nın sorularına verdığı cevapta anarşistlerin faalıyetlerl konuaunda açıklama yaparak bunlann sılâh yardımlanm daha çok dısaxdan ve deniı yoluyla aldıklan nı bildirmiştir. Türuc'Un verdigl cevtplar şöyleeUr: (Arkaaı ito. 7, 80. î da) FAHRİ AftAL ANKARV (Curohuriyet Börosa) Ankara tnfaz Savcılığının CHP nın blUm eezalan ile İlgill olarak Anayasa Mahkemesıne basvurması Uzerine tereddtide düsmesi sonucu, Ankara 1 Numaralı Sıkı^dnetim Mahkemesine yaptığı mUracaatın, Sıkıvbnetlm Mahkemesinde gorusülmesine baslarulmıştur. Tuğgeneral All Elverdl Başkanbgında dün toplanan 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi bu konuda karar verememiş mürecaatı gbrusmeye devam edecegi öğleajlmistlr. SIKIYÖNETİM MAHKEMESt KARAR VERMEDİ CHP'd* tnlavnazlık YAZISIZ Bana
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog