Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ACIKUMAUveTBTLiyGUUMAU üNlVERSİTEVE HAZIRIIK KDRSLARI 4OOdmF(Nw SOdCri SOSVOL HERGOVJ 6 DCHS VPPlLCCfHCTUl HERODN6DERS 3Nfean30H«iran sizde TURKtYEBİRİNCİLERİ*, I97ÛV.I97I BUYÜK DERSANE GENS E1LGI İÇ \ brO5tiriSTEyi.MZ. BÜVUK DERSANE yi tercıh edırtz. umhuriye Kuracusu: rüNUS NADÎ 4fl vıl cavı 1 7 1 1 9 •MJ. y i l , s a y l . 1 / 1 1 £ Telgraf r e mektap adresi: Telefonlar: 224290 Cuınhuriyet tetanbul Posta Kutusn; îstanbul No. 248 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 0 8 2 2 1 2 09 . . . . . D # M a . a B , 2 7 M a i T PaZSrtBSI BABORA KITAREVI Abb« Prevost LESEO eru 'Çı^k 15 Lira }tsw '* P»ul S CEBECI veYENİSEHIR ANKARA "Devlet Güvenlik Mahkemesi,, Anayasa Mahkemesi kurulacak SAVCININ İNFAZLAFS KONUSUNDAKİ TEREDDÜDÜ DE S I K I Y Ö N E T İ M M A H K E M E S İ N D E İNCELENECEK M İ L L Î G Ü V E N L İ K KURULU İSE * B U G Ü N İÇ VE DIŞ SORUNLARI G Ö R Ü Ş M E Y E DEVAM EDİYOR CHP'nin müracaatı görev, yetki ve usul yönünderı ele almıyor Erim, liderlerden Anayasa ve bazı kanunların değiştirilmesini istedi Maliye Bakanlığınm hazırladığı tasarı BakanlıMara gönderildi bugOn karor verecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugün sa&t 10'da toplanarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın idam hükümlerir.e ilişkın kanunun jptali için CHP Genel Başkanı İsmet tnönü"nün yaptığı müracaatı inceleyecektir. Genel Kurul yapacağı bu ilk inceleme^ de, konumın Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkl kapsamına gırıp giremiyeceğini, müracaatm usulüne uygun olup olmadığmı tesbit edecektir. Görevsizlik kararı alması halinde müracaat reddedilecek, aksi balde müracaat, gb'rüşü alınmak Uzere raportöre verilecektir. Mahkeme, konuyu karara bsğlamak için süreyle bağimlı değildir. RESMÎ DAİRELERDEKİ SOLCULAR TASFİYE EDİLECEK ANKARA, (THA) Başöakan Nihat Erim, 18 Mart'ta slyasl parti liderlerine 4 sayfslık b;r mektup göndererek Türkiye'nın düzeni için Anayasada ve bazı Kanur.larda yenı değışıklıklere «ihtiyaç» olduğunu belirtmış. koroünistlerı devlet daırelerındekl ö ü t noktalanndan ve ünıveısiteleroen tasfıye için duşundüğü bazı tedbırleri açıkîamış bu arada bij «Devlet Güvenlik Mahkeraesi» kurulmasını teklif etmıştir Kurumlar vergisi oranı orttırılıyor, ortoklonn gelir vergisi oronı ise duşuruluyor • •• • •• • •• • ANKARA, (THA) Mally» Bakanlığı, Kurumlar Vergisıni yuzde 100 oranmda arttıran tasanyı hazırlamıs, görüşlennı almak üzere Bakanlıklara ve oığer İlgili kuruluslara göndermi^tir. Tasarı, halen yüzde 25 oranında tahsil edılmekte olan kurumlar vergısini yüzde SO'ye çıkarmakta, şirket kânnın dağıtılması halinde kesilmekte olan yüzde 20 oranındaki gelir vergisi stopajtm kaldırmakta, bunun yerine yeni bir vergileme sistemı getirmektedır Bu sısteme göre, şirket ortaklanndan halen alınmakta olan gelir vergisi de yüzde 50 oranmda indirılmiş olmaktadır. Maliye Bakanlıgı yetkilileıir.in verdikleri bügiye göre. değişik kâr payları dikkate ahn. mak suretiyle şirketlerden kâr alan ortakların ödedikleri vergi (Arkası 8a. 7, 8ü b •.:*) DOKUZ AY SÜREN BUHRAN SONA ERDİ.. CHP'nin Meclisi terk hareketine kafılmayan üye yüzünden tartışma çıklı ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) TBMM'nde Sıkıyönetimln iki ay daha uzatılmasına ilişkin hükümet istemî görüsülürken, iki APTi tiyenin verdiği yeterlik önergesinin alevhinde söz alan AP Malatya milletvekUi İsmail Hakkı Sengü ler'in anarşik olaylann kökü ve başı olarak CHP Genel Başkam İsmet tnönü'yü göstermesiyle çıkan kavgalar ve CHFnin Genel Kurulu terketmesi, bazı CHFÜler arasında anlsımazlığa sebep olmuştur. CHP Erzurum MUletveküi Gıyasettin Karaca, arkada$lannm bütün israrına rağmen Genel Ku (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) CHF'nin 3 idamla İİRİİI kanunun iptall için Anayasa Mahkemesıne basvurması üzerine infazlar konusunda Ankara Savcıhğının bellrttiğl tereddüt, bugün karan veren Sıkıyönetlm 1 Numaralı Askerl Mahkemesinde de görüçülecekfir. Saat 15'te toplanacağı ögrenilen mahkeme, Savcılığın bu konudaki mUracaatını inceleyecek ve görUçünü bildirecektir. Askerî mahkeme İnceleniyor Ote yandan 3 idam hüktbnlüsünün affı için TBMM DUekçe K o misyonuna yapılan müracaat da bugün komisyonun saat 10'da ya pacağı toplantıda ele alınacaktır. İdam hükümlülerinin babalan tarafından yapüan müracaatlar daha sonra karara bağlanacaktır. Ambarlar, nlatımın aksamasına yol açmaktadır. Iste Ebassnad Caddesinin hali, kaldırunlar işgal edilmis, yükler yollara ta;ınlmı$tır. Tajıtlara gideeek yol kalmsmiftır. Aı»», ambareılara sorsanız, intifr aksattıUannı hiç kabal etmeıler» (Fotoğrrt: Tulay DİVİTÇİOĞLU) MGK toplanıyor Kırıkoğlıı: CHP'lilerin gücü, diizeni değiştirmeye yefecektir» • ÜÇ KONGREDE DE ECEVİTÇİLER KAZANDI IZMtR, (Cnmhnriyet Ege Bürosu) Karşıyaka CHP Uçe kongresi dün saat 10.00'da yapümış, seçimleri Ecevitçiler büyük bir farkla kazanmıslardır. 150 delegenin ve çok sayıda dinleyicinin katıkhğı kongrede div«n başkanüğma Av. Hayrettin Ongünsen'in getirilmesinden sonra seçimlere geçilmi?tir. Ecevitçi ekip aynca 54 il delegeliğini de elde etmişlerdir. Ote yandan Millt Güvenlik Ku rulu da bu sabah tekrar toplanarak iç ve dış sorunlan görüşmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay* ın başkanlığında bu sabah toplanacak olan Milll Güvenlik Kurulu toplantısına, Başbakan Nihat Erim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Meraduh Tagmaç, Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Faruk GUrler, Deniz Kuv(Arkası Sa. 7. Sfi. Z de) Ambareılara 6 aylık bir süre daha tanındı flmbaralaı ise, "Kredi verilmesini bekliyotnz» diyor İSTANBÜL HABER SERVÎSİ Yülardan beri ulasımm aksamasına yol açan ambarlann blran 6nce şehir dışına çıkarılması görüşü bir kez daha ortaya atılmıs ve altı ayda bu işın gerçekleştirtlrnesi istenümi$tir. Erim'ın önceki gece TBMM bırleşik toplantısında yazdığuu açıkladıgı ancak muhtevası hakkında bilgi verraedığı bu mektuptakı tekliflerın siyasi partılerce olumlu tcarşüandıjı, Erim' in hafta içinde liderlerle ayn ayn yapması beklenen konusmalarda bu göruşün tcendisine iletileceği ve hattâ yeni tedbirler iiâvesimn istenecegı öğrenilmıstir. Erim'ın mektubunda «ihtıyaç» duyduğunu belırttığı durumlarla ilgıli teklifleri özetle şunlardır: (T) Devlet güvenllği aleyhlne lşlenen suçlar için bir «Devlet GuvenUği Mahkemesi» kurulacaktır. (Bu mahkeme Ankara'da bukınacak, komünist, anarsist ve Mao'cu kıçılerle devlet güvenlıgi aleyhindeki difter suçları yargılayacaktır). (2) Devlet idaresine sızmı?, yerleşebilmiş veya kilit noktalanna kadar gelebilmis bazı komünist «•lemanların tasfiyesi için kanunlarda değişiklik yapılacaktır Bun u n 'Ç' n devlet personelinin Danıştay'da dava açabilme yetkilerı, sadece subjektif hakları bakımmdan bulunabilecektir. Bir makam dan uzaklaştırılan lcişi o makamANKARA (CmmhariyetBüreın) la ilgili olarak Danıştay'a bajvuramayacaktır. Devlet, memuruna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba. müktesebi olan maaşa dokunmakanı Cevdet Aykan, kilrtajın serbest bırakılmasıyla llgılı olamak şartıyle istediği görevi vere bilecektir. rak, Içel Milletveküi Celâl Kargılı tarafından kendisine yÖDel<1) Üniversitelerdeki aşın solcu öğretim üyelerinin tasfiyesini tilen »oru önergesine verdiğı mümkün kılacak kanun değişiklik cevapta, Bakanlıkça kurulan leri yapılacsktn. komisyonun, kürtajın serbest bırakılması fıknni savundugu6) Parlamento çalışmalarının nornu açıklamıstır. (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Aykan'ın, Kargılı'nın önerge. sıne verdiği cevap özetle «öyledır: «Kfirtajın tıbbl, «osyal ve moral nedenlerini incelemek ve serbest bırakılıp bırakılmıyacafına ait gereken ilmî sörüsleri saptamak amacıyla Bakanlığımızda bir komisyon kurnlmuştnr. Ba komisyon fiyeleri, öniversitelerin ekonomi, hoknk, doğnm ve kadm hastalıklan (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Mintoff, NATO ve Ingillere ile 14 milyon sterline aniaşfı LONDRA, (a.a.) Dün Lond ra'dfa Malta Başbakanı Dom Mintoff ile Ingıltere Savunma Bakanı Lord Carrington arasında imzalanan anlaşma, Malta Adası'ndaki askeri üslerın geleceği ve bu üslere odenecek kiranın miktan konusunda 9 ay süren bir buhrana son vermistir. Lord Carrıngton gazetecılere anlaşmanın 7 yıllık bir dönemi kapsadığını söylemiştır. Yeni anlaşma gereğince îngiltere ile NATO birlikte, Maltadaki askeri tesislerden faydalanma karşıhğı Malta Hükümetine yılda 14 milyon sterlin ödeyeceklerdir. Mintoff o*aha önce 18 milyon sterlin istemış, fakat tngiltere ile NATO daha düsük bir kira uzerinde diretmişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Feyzioğlı: «Mücadelemizin baklı sebebe dayandığı ortaya çıktı» PROF. CANSEL, ÖN TASAHIYA KARŞI ÇIKTI Balıkesir'de bir köy 5 milyon lîraya satışa çıkarıldı lZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Balıkesir'in ömekköyü, köy ralkı arasında çıkan toprak anlaşroazlığı yüzünden 5 milyon liraya satışa çıkanlmıştır. 5 bin dönümlük alana sahlp olan 300 hanelik Ömekköy'de bin aile yaşamakta, yasamını çiftçilikle sürdürmektedir. 1956 yümda Ankara yöresinden gelen 204 çiftçi ailesinin kurduğu köyde ilkokul, cami ve jandarma karakolu satüığa çıkanlmıştır. Köyün avukatı, anlasmazUk (Arkası Sa. 7, Sfi. 5 de) Kırıkoğlu'nun demeci CHP Genel Sekreteri Kâmil Kırıkoğlu dün İzmir'e gelmij, basma yazıh bir demeç vermiştir. Kırıkoğlu'nun demeci özeüe şöyledlr: <Son politika geUşmeleri giistermiştir ki, Turki>e'de orta çirjrinin sağında kümelenmis gerici • çıkarcı gnçler ve onlann aavnna culan orianın solundakl CHP*yi kamuoyunda fcötıilemek iein ve (Arkası Sa. 7, Stt. 5 de) îlgilfler, ambarlann şehir dısına çıkarılması gerçekleşmeden Sirkeci ve Eminönündeki ulaşımda bir ferahlık beklenemiyecegini ileri sürmüşlerdir. Nitefcun bu konu uzerinde Sıkıyönetim Komutanlığı, Istanbul'un trafik sorununu ele aldığı ve 20 sayılı bildiriyi yayınladığı zaman durmus ve benimsemiştir Son olarak ambareılara altı aylık bir süre daha vilâyetçe tanınnıış, gereken tedbirin bugünden alınması istenilmiştir. (Arfcan Sa. 7, Sü. 3 de) «Erkek adelâ zinaya teşvik ediliyor» ANKARA, (THA) Aıfalet Bakanlığınca kurulan bir komisyonun hazırladığı Türk Medenî Kanunu Ön Tasarısında yer alan aile hukuku ve kadm haklarına ilişkin hükümier, ön. ceki gün Ankara Hukuk Fakültestnde düzenlenen bir açık cturumda tartısılmıs, Hukuk Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Erol Cansel bu konuda yaptığı ko. nuşmada, Tasarının kadm hak(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) MGP Üsküdar Uçe kongresi dün yapılmış, bir mesaj gönderen Genel Başkan Prof. Turhan Feyzioğlu, «OlayUr MGP'ye bak verdirmiştir. Mücadelemizin ne kadar haklı sebeplere dayandığı ortaya çıkmıştır» demiştir. Prof. Feyzioğlu, partısının mil letin bütünlük ve birliğıni savun duğunu, ciddi ıslahata memleket için faydalı reformlara «Evet» dediğini, anarşlye karşı çıktığını bildırmiş, özetle şunla rı soylemiştir. «Atatürk'ün ışıklı yolunu terkedip aşın solun tnTağm^ düsenleri, tehlikeleri BÖrmeyenleri, kannnî, idarî, ekonomik ve sosyal tedbirleri vaktinde almayanlan, açık yürekle nyardık. Tehlikeleri yaratanlarla, kışkutıcılarla savaştık. «Türkiye halklanıı diyenlerin ve mületimizi sımf (Arfcası Sa. 7, Sü. 3 cie) Lisarides: Contanın ikfidarda kalması, Kıbrıs için lehlikelidir) LEFKOŞE, (aa) Makarios"un yakın dostu ve özel doktoru Vassor Lisarides dün lideri oldugu solcu Edek Partisinin (Birleşmiş Demokraük Merkez Birliği) Lefkose bö'lgesl toplantısında yaptığı konuşmada, Yunan Cuntasının Yunanistan'da iktıdan elinde tut masınm Kıbrıs için son derece tehlikeli olduğunu söylemıştir. Lisarides bunun için Yunan halkının, hangi uçtan olursa olsun, Yunanistan'da demokrasinin yenidsn tesisi için giriştiğı mücadelsyi desteklediklerini belirtmis tır. Lisarides, Yunan chktatörlüğünün Kıbns'lı Rumlann elenizm ideallerine aykın ve genel olarak Kıbrıs halkına karşı bir tu(Arkası Sa. 7, Sü. S de) • Bir genç kız, iizerine gaz döküp kendisini yaktı ESKtŞEHtR, (THA) Mahmudıye ilçssinin Akyurt köyünden Selma Adlar (19) adında bir genç kız, üzerine gaz dökerek ateşlemek suretiyle mtihaı etraistir. Evde kimsenin olmadığı bir sırada kendinl yakan genç fazm ayağınm topal olması intihara sebep olarak gösterilmistir. S«lma Adlar'ın anaesı, kranın topal olması nedeniyle her zaman üzüntüye kapüdıgını söyte yerek, «Her zaman ayafınm B» katlığı ile alay edildiğfaıi aaUtırdı. Kızunm böyle bir şey yap ması aklıma gelmezdi anu bonı alaylar sebep oldu» şekünde konuşmııştur. Ankara'da «Kirli hava ile savaş» başladı Kıbrıs Türkleri, mallarını korumak için dernek kurdu Kıbns'ta, 1963 yıünda meydana gelen iç savaştan önce, banka ve bazı müesseselerden kredi alan Türk asıllı kimselerin, savaşın araya girmesi nedeni tle borçlannı ödeyemedikleri için, mallarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldddan bildlrilmektedir Irkdaşlanmızın mallanm korumak için Lefkoşe'de kurulan «Zor Durumdaki Bnrç'ulan Kornma Derneği» nın, İstanbul'da açıklama yapan bir yctkılisi, «Kıbns'taki Türklerin cöfa cor durumdadır» demiştir. Demek vetkilisinin verdiği (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Baharın tadını çıkardılar Sıeaklık dnn 14 dereeeye kadar yükseldi. Istanbnllnlar tam bir bahar kavası yaşadılar. Paltolann yerini pardesüler aldı. Park ve baheeler doldn. Bnna en iyi sekilde değerlendiren yine çocnklar oldu. (Fotoğraf: Ibrahım KÖSEOĞLU) ANKARA Türkiye Hava Kirlenmesiyle Savaş Demegince, dün saat lOJO'da Türk ts'te düEenlenen bir toplantıda, apartman yoneticl, sakinleri ve kapıcı ve kalorifercüerinin hava kirlenmesiyle savaş için açılan kam panyaya yardımcı olmalan ıstenmis, bu konuda başkent halkına cağnda bulunulmuştur. Çajnda, Ankara halkının bir duman feliketinl cigerlerlnde yasattıgı ve artık bıçağın kemi(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Istanbul Yorgancüar Derneği, Almanya ve Avusturya'dan genış çapta yorgan ihracı içm teklif almışür. Tekliflerin gerîekleşmesi halinde Türk el sanatlanndan biri daha yurt dışında pazar bulacak, ayrıca yurda yılda 20 milyon değerinde döviz kazandıracaktır. Bu konud» dün demek üyeleri ile bir toplantı yapan Istanbul Yorgancüar Derneği Baçkanı Celâleddin Akyüz: «Halen Avnstnryadao bej, Almanya'dan bir firmadan (Arkası Sa. S, Sü. 8 de) T 9 İhraÇ eCİBCGâİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog