Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 4 NÎSAN'da BAŞLIYOR. GOndüs »• akeam kurslanna kayıtlaı yapıknaktadır. Broıür Uteylnlz. GÜVEN DERSHANE8İ İSTAKBTO I MUUKKN MATEMATÎK KUBSLAR1 umhuriyet Kurucusu: KUNUS NADİ 1. Ana 2. Cocuk 3. Çocuguo Cinsel E4İ 4. Cocuktakl Kötü Huylar v» DüzaltUmesJ 5. Çocuftun Cin*eJ Soru ve Cevaplan 6. Yaratıcı Cocuk raallyetterl 10/ Telefon: 47 48 68 tUncıiik: «SPJ/2O68J 48. yıl.sayı: 17111 Telgrtf •• mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutasnr tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 . . Annn B «CO M a r t rBZBT 1972 Remzi Kitabevi Istanbul Cumhuriyst Î063 CHP'liler toplantıyı terketti TnöaAt «Ordu görevinin basına dönmeli» Dengiz: «Gerekirse Anayasa9yı değistirip dbdM güçlendirecek tedbirleri alırız» Erim: «tdamlar için hukuk yolunu denedim» Sükan, Hükümetin • tutumunu elestirdi. Feyzioğlu: «Sıkıyönetim devam etmelidir» İDAM KARARLARININ tNFAZl KANUNU YAYINLANDI CHP, iptal m#f|«% IITl21V21C21 Kovga çıkan oturumda Sıkıyönetim 2 ay uzatıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demirel: "Meseleler bir yıl önceden daha önemli hale geldi,, • «ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLEB HATATİ ÖNEMDEDİR» ANKARA, (Cumtrariret Bflronı) AP Genel Başkanı Süleymaa Demirel, partlsinin dün toplanan ortak grubunda yaptığı konuşrnada, «aJnyönetimiD uzatılıp ıızatılmaması konusu Uzerinde de durarak, «Sıkıyönetimin Uânımi«Jri sebeplerden bangisi ortadao kaldırümıstır ki, sıkıyönettmden vaıgeçilsin» demiştir. Konuşmasına, önümüzdekl günler ve aylann memleketimiı için hayati önemde olduğunu, bu sebeple mecllslerin vogun bir çalısmaya glrmesi gerektlğüü belirterek baslayan &P Genel Başkanı, devamla şunlan söyle» miştir: «Bugün (Nereye varacajıı?), (Bn i«in sonn ne olacak?) endiseleri benüz ortadan kalktnif degildir. Beklevisten arayısa geçme dSnemine gelmis boln. nnyonu. Zamanın meselelerini halde tek çare olmadıjh bir defa daha görülmüstür. Olağanüstü sartlara alısma babis konusn olamaz. Normal «artlar içinde memleket idaresinl mfimkün kılacak çare ve tedbtrlerl, kesin tesirli çare ve tedbirleri bngân her zamankinden çok arayıp bnlmakla *5rev1iytsji Demirel söyle devam etmiştir: «Şn ana kadar alınan tedbir. ler ve bnlnnan çareler klfayet rlfaedl ki, bnhranın baalan. gıeından bn yana bir aeııeyi •(Atkatı Sa. S. Sü. g d«) başvurdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Gezmiş, Vusut As!an ve Hüseyin tnan'ın ölüın cezaiarının yerine getirilmesine daiı 17.3.1972 tarih ve 1576 sayuı kanun, dünkü Resmi Gazetede »•ayınlanarak yurürlüge girmiştir. CHP de, hemen arkasından iptaı için Anayasa Mahkemesine başvurmustur. Adalet Bakanuun yürütmeslne öırakılan kanunda ölüm cezalarırun yerine getirilmesini belirten kanun aynen şöyledir: •Madde Q Askerî Yargıta; 2. Dairesi'nin 10.1.1972 tarih ve 1971/451 • 1972/1 karar sayılı USraı ile kesinleşen, Askerî Yargıtay Bassavcıhğinın 3.2.1972 tarih ve 1972/18798 sayılı karariyle tas bihi karar talebi reddedilen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Millî Güvenlik TBMM'de dün 11 ilde devam eden Süayönetimin 2 ay daha uzatılması kabul edilmiş, AP Malatya Milletvekill îsmail Hakkı Şengüler'in anarşik olayların başı olarak CHP Genel Başkanı tsmet tnönü'yü göstermesi büyük kavgalara sebep olmuş, TBMM'nin CHP li bütün üyeleri birleşimi terketmişlerdir. Böylelikle sıkıyönetimin 2 ay daha uzatümasına ilişkin hükümet Istemi AP, DP ve MGP'nin oylanyla gerçekleşmiştir. Kurulu Pazartesi günü de toplanacak ANKARA, (Cumlnıriyet Bürosu) Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Başkanlığında saat 09'dan 13.30'a 2 ay daha uzatılması yolunda tavsiye karan alınmıştır. Toplantıda. Sıkıyönetim 11 11de 2 ay daha uzatılması yolunda bir toplantı yapmıştır. Milli Guvenlik Kurulu yann saat 11 de Cumhurbaşkanı Sunay'ın Başkanlıfında yeniden toplanacaktır. Olcay BM daimi delegeliğine atandı ANKARA, (Cnmhurlyet Btirosn) Esld Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın BİTİeşmlş Milletler daimi delegeliğine atandığı öğrenilmiştir. Aynca Genel Sekreter Or han Eralp, NATO nezdinde daimi delegeüge atanmıs yerlne Roma Büyükelçisl îsmail Erez'in getirilmesi kararlaştınlmıştır. Bu arada, Faruk Berkol'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcıhjjlna atanmasıyla bojalan Brüksel Büyükelçiliğine Cum hurbaskanı Cevdet Sunay'ın özel kalem müdürU dışişlert meslek memuru Sulhi Dişlioğlu'nun atan dığı da öğrenilmistir. Toplanünın sonunda CHP ve APIiler arasında yeterlik önergesi yüzünden büyük kavga çıkmiftar. Baskan Sabit Osman Avcı'nın tutumunu protestö eden CHPTiler toplantıyı terketmişlerdir. TBMM, dün taat 15'te Sabit Oanan Avcı'nın baskanhgında topUnmıı, geçen yü 2t Nisan 1971 tarihinde 11 ilde ilân edilen ve 2'«er ay uzatümakta olan Sıkıyönetimin, 26 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmasına ili'kin hükümet istemini görüsmüs ve istem kabul edilnujtir. Hflkümetin irteminin okunmasmdan fonra söz alan Içialeri Ba kanı Ferit Kubat, Sıkıyönetimin uzatılması konusundaki Hükümetin gerekçesini açıklanustır. İdamlar konusunda tereddüde düşen İnfaz Savcılığı dosyayı Sıkıyönetim Komutanlığına gönderdi ORHAN ETÜBOĞLU (sağda) İLE SELÇUK ELVERDİ. CHPTJtN DtLEKÇEStNt VEBİYOR Bakanlar Kurulu toplandı Milli Güvenlik Kurulunun toplantısından sonra Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Sunay'ın Başkanlığında 15 daklka süren bir toplantı yapmıştır. Toplantı hakkında bir açıklama yapılmamakla beraber, Mllli GUvenlik Kurulunun, Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasıyla ilgili tavsiye karannın görüşüldügü tahmin edUmektedir. Bakanlar Kurulu toplantlsından sonra Cumhurbafkam, Milü Güvenlik KUTUIU üyeleri ile { Bakanlar Kurulunun öteki Uyelerine bir yemek vermiîtir. Sunay'ın yemeğinden sonra Başbakan Erim ve Bakanlar, dogruca TBMM'ne gitmişlerdir. Sıkıyönetim Komutanlığı açıkladı: DP Grubu adına DP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Faruk Sükan, Sıkıyönetimin ilânından bu yana geçen olaylara deginmlş, bütün maskeli maskesiz yıkıcı taaliyet ler karşısında milli tarih şuurutıa sahip büyük mületin tehlikeyi daima sezdiğini, hassasiyetini her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye için komünizmin her zaman ciddi bir dUşman oldugumı öne surmUs, DP olarak Sıkıyönetimin uzatılmasına taraftar olduk lannı açıklamıstır. Dr. Sükan, müseccel mahkum komünistlerden büyük bir kısmının ihmal neticesi ele geçirileme(Arkan Sa. 9, Sö. 1 de) Çin Büyükelçiliği Çin Halk Cumhuriyetlne gidecek Büyükelçi henüz belli olmamıştır. Îsmail Erez'ln Genel Sek reter olmasıyla boşalan Koma'ya ise Taha Canm veya Turgut Menemencioğlu'nun atanacağı ilerl tUrülmektedir. , "Anarşisller sabofajlara girişme I YUNUS NflOİ lasavvurundo,, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, dün yayınladığı (44) sayılı bildiri ile, •Anarsistlerin hücreler halinde teşkilâtlanmış oldaUannı, gözn dönmüş militanJann yurt içinden ve dışından sağladıkları para, silâh, malıeme, cephane ve diğer patlayıcı maddelerle bir plân dahilinde sabotajlar yaparak memlekette geniş bir tahrip faaliyetine girişnıeyi tasarladıklannı» açıklamıstır. Anarsistlerin «Ddnci knrtulu} savası» sloganı üzerinde de durulan 1. Ordu ve Sıkıyönetiro Komutanlığmın (44) sayılı bildirisınde, «Yeniden bir savaş verUracsi gerekirse bunu yedisinden yetmişine kadar Türk Milleti verecek ve bu ancak yurdumuıu vc Cumhuriyetimizi hedef alarak iç ve dış düşinanlara karsı olacaktır» denilmektedir. Sıkıyönetim Komutanlığmın ya yınladığı (44) sayılı bildiri şöyleıdir: «Biltndiği üzere geçen birkaç yıl içinde kendileruıe «Türk Halk Kurtuluş Ordusn>, «Türk Halk Kurtuluş Partisi. ve buna naçlı «Türk Halk Kurtuluş Cephesi. adını veren örgütler Türkiye'de ikinci bir kurtuluş savaşını vermek ve buna göre Türk halkmı emperyalizmin pençesinden kurtarmak gibi sahte bir sloganla bir takım eylemlere girişmişlerdir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ANKABA, ( u ) Ankara Sı. kıypnetim Komutanlığı, Deniz Gezmi}, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan'ın idam cezalarının infazma ilişkin bir açıklamada bulunmus, ölüm cezalarının yerine getirilip geürilemiyeceği konusunda Ankara înfaz Savcısının tereddüde düştüğünü belirtmiştir. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla Münasebetler (Arkası Sa. 9. Sü. 8 de) Huzursuzluk devam ediyor. İrlânda patlamaya hazır bir bomba halinde BEI.FAST. (UPt) lngllter» Başbakanı Edward Heath'uı Kuzey trlanda'da yönetimi doğrudan doğnıya ele alacaklan konusunda, önceki eün yaptığı açıklamadan sonra. bölee halkı barikatiann gerisine çekilmişlerdir. Gece boyunca Londonderry"de bombalar patlamıs. 30 dükkân tah rip olmuj. sekiz kisj de yaralanmısür. Belfast'ta ise ikl genç bb blrahanenin önüne bomba yerleştirmisjer. patlayan bombs çevredekl binalarm camlannın kınlmasma yol acmıs, ancak can kaybına sebep olmamıstır. Bu arada Protestan militan grubunun lideri. tngiltere'nin kararından sonra. Srgütfln Protestan kesünlerindeki devriye kollannı arttırdıgını belirtmistir öte yandan trlanda Cumhurlyetçi Ordusu (tRA) da, bh bfldlri yayınlayarak, bomba ve cesjtll tedhi" olavlarma devam edecek» lerini açıV'aTnstır (Arkası Sa. 9, Sö. fi da) VARIŞMASI KadınErkek eşitliği 17 ve 18 Mart tarihli gazetele rimizde, 1972 Yunus Nadi Armağanı Yanşmasını, gene, ilkelerine şukranla bağlı olduğumuz aziz Atatürk'e, Büyük Kurtancının inkılâplarının en önemli lerindes birine ayırdığuıuzı ilân etmiştik : «KADIN ERKEK EŞtTLİĞİ...» Bugün bir hatırlatma daha yapıyor, şartlanmızı tekrarlıyo ruz: (T) K o n a : Kadın . erkeh eşitiiği, Atatürk'ün getirdiğı ınkılâplann en önemlîlennden biridir Kadın erkek eşitliğıne, sızce. ıstenıldiğı kadar ulaşılmamı; olmaktan dogan bizzat yaşadığınız ya da çev renizde tanık olduğunuz bir olayı anlatımz Bu konudakı duygu ve düşüncelerinizi yazınız (2) Vansma tüm kadınlarımıza açıktır trkekler katılamaz. Çıkan yazılara cevap vermek isteyen erkeklerimizin yazılannı «Tartışma» siitnnumn/ da yayınlayabilecegiz. (3) Yazılar daha önce hıçbr yerde yayınlanmamış olacaktıı (7) Her yazj 600 kelimeden fazla olamıyacak, kâğıdın bi' yüzüne daktilo ile yazılacaktır Dileyen yarışmacılar takma ari kollanabilirler. Aneak gerçeU adlannı da yayınlanmaması di lefiyle bize bildirmek zoroodadırlar. (S) Yanşmaya katılacak yazılar, en geç 15 Mayıs 1972 ak. şamına kadar "Camhnriyet üaULVİYE CİVELEK zetesi, Ynnus Nadi Armağanı: C a | a ] o | l n tstanbal" acfresıne taahhütlü olarak gönderilecektir. Yanşmaya katılacak yazılara, yanşmacmın ıstek mektubu, kısa hayat hikâyesi ve iki vesikahk fotoğrafı illştlrilecektir Fotoğranar. yanşmacı ancak llk üç dereceden birini Türkiye'nin Uk kadın gazetesl kazandığı takdirde tanıtma «Şükufezar>dır. Bu gazete Arıfe Hanım tarafından çıkarümış ve amacıyla yayınlanacaktır. (S) Gn basanlı yazıyı kalemr vönetilrmştir Bütün yazarları da Eldeki nüshalarında alanlar arasında birinci. ikinci hanımdır. ve üçfinrü seçilprpk v» tl97? hiç erkek adına rastlanmamış^ır (Arkası Sa 9. Sü. 6 da) (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) KONIJMUZ: 1072 Eskişehir'de 84 nurcu mahkum oldu ESKİŞEHİR, (Haşmet ÎNÖNTEPE Bildiriyor) Eski*ehir SıkıySnetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi dün, 7 Nisan 1971 tarihinde Isparta'da yakalanan ve duruşmalan bir süreden beri gizli olarak yapılan 92 nurcudan 84'ünü 3 ayla 6 yü arasında değişen hapis cezalarına mahkum etmijtir. Güvenhirk, MGP'den istifa etti Emekll Korgeneral Faruk GUventürk, dün sabah M. Güven Par tisi Genel Başkanı Prot. Turhan Feyzâoğlu'ya bir telgral çefterek partisinden istUa ettigini açıklamıştır. Güventürk. telgraiınds şöyle demiştir: (Arkası Sa. 9, Sü. ( da) llllllllllllllllll Sıkıyönetim Komutanlığının du ruşmayla ilgili açıklamasına görej canıklardan Hüsrev Altınbaşak, •XurcuUık cemiyetini <evk ve idaıe etmek» suçundan 5 yıl ağır hapse ve 20 ay tmroz adasında genel gözetim altında tutulma cezasına çarpnrünuştır. Sanıklardan Hamit Alper, Osman Dikyat, Sait Nuri Ertürk, Mevlât Kuban ve M. Ali Er de, Nurcnluk cemiyettne girmekle beraber nar medreseleri açarak propaganda yapmaktan» 3'ü ağır olmak üzere 4'er yıl hapis cezalarına ve 20 ay yurdun çeşitli yer lerinde ayrı ayn genel gözetim altında tutulma cezalarına mahkum edilmişlerdir. Bağ • Kur un Genel Kurulu loplanıyor ANKARA, (THA) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüsamettin Tiyanşan, BağKur'un 2728 Mart günleri yapüacak ilk genel kurulu dolayısiyle dün verdiği demeçte, esnaf ve sanatkârların ih tiyaç duyduğu işletme ve tesu kredisinin BağKur vasıtasiyle büyük ölçüde artacağını bellrtmiştir. BağKur sayesinde, mllyonlarca esnaf ve sanatkâr ile diğer bağımsız çalışanlann sosyal süvenliğe kavuştuğunu belirten Tiyanşan. aynca söyle demiştir: cBsğKnr Kanunnnnn getirdigi hizmetler yanında, toplanacak primlerin bir kısmının sigortahlara konot ve topln işyert yapımı için aynlmasını da öngörmektedir. Böylece esnaf ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalısanlann konut ihtiyaçlan ve ayrıea islet*ne ve tesis kredisi ihtiyaçlan büyük ölçüde karşılanacaktır. Bn kanunnn çıkması ve hele Türkiye'niıı her yerinde birden tatbik edîjmesinin helirtilmesi, biz esnaf ve ssnatkârlann hizmetine konnlmasma calışılan an knrnmnn Uk genel knroln. vakın tarihlere kadar kendi kadrıine ttrkrdilmis olan 4 milyon fnkara aflenln teminalının sailandıjı çiin olaeaktır*. Nurculuk Cemiyeti Kamu hizmetlerinden Hüsrev Altınbaşak 5, diğer 5 sanık da 3'er yü yasak tutuhnuştur. (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) Askerî Yargıtay Kadirli Kültür Kulübü sanıklan hakkındaki karan bozdu ADANA 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Mahkemesi tarafında" Kadirli Kültür Kulübü yöneticileri hakkında verilen kararı. Afkert Yargıtay, 3. Dairesi esastan bozmus ve sanıkların ikinci kei yargüanmalarını istemiştir. Bilindiğj gibi 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Mahkemesi, sanıklardan Erdoğan Demirei'yi 8 yü, TüUy özdemir'i 5 yü 4 ay. Halil Altınkızü'ı 8 yıl, Ali Durmuî'u 8 yıl. Hazım Özdemir'i 8 yü ağır hapse mahkum etmisti Sanıklara sit dosya, 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına gelmiş ve dün Askeri Mahkeme Başkanlıfına gSnderilmiştir. Çiçek Pasajmda şenlik... Tarihl Çiçek Pasajı, sayılı günlerinden birini daha dün yaçadı. Bu kez, Çiçek Pasajı, Beyoğlu îlçesinde de açılan «Temiılik Kampanyası>nB sahne oluyordu. Çiçek Pasajı, dün adına uyarcasına çiçeklerle süslenmij. defne dallan ile doııallllllllllllllllll tılmıştı. Giris kapılannA «ŞebH Temiz Tutalım» dövizleri as,1nıış, temizlik işçilerine yardıtncı olunması istenilmi^tir. Pasaj, o kadar temizlenmiştt ki, hiçbir tarafında en ufak bir Çöpe rastlanılmıyordu!. Pasajın içindeki lşyerlerl, bi ratıane, lokanta ve çlçekevlen sahipleri, haUun kendilerinden rnek almalan temennisl lçin1e gözüktüler Yere bilmiyerek ınlan çöpleri top!attılar Atan'an kınadı'.ar '^sz ettiler Kam panyaya trndü da katıldı. Yazarları hep kadın olan ilk dergi «Sükufezar» 1894'te çıkmıştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog