Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ACIKLAMAUveTEST ÜVGULAHAL! üNıVERSİTEyE HA2IRLIK 4OOd«jFENv« SOdenSOSVflt HERGON6DERS 3Mison30HozirDn KURSLARI 6mndevre 1970^1971 BUYÜK DERSANE CEBECI veYENİSEHİR ANkARA sizöe Cumhuriyet Kurucusu: TUNUS NADİ AQ u ı | «.«„.. 4744A 4 8 . yil, S a y i ! 1 7 1 1 0 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbnl No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 08 22 42 99 „ . . . n «»*««: J A ? » 2 5 Mai"t C u m a r t e S I 1 9 7 2 Yavnınuzun Evd» Okul Ödevi Yaparken ve BCtün Öğrenim Hıyıhnd* En Çok Yararlanacağt Eter, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Ci/t Halinde Çıkmiftır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yerleri Isisnbul'da Babıâlı de OCAK KİTAF DA<SlTIM ŞTİ, v= B«TEŞ Yayımleyan GUVEN BASIM ve YAYINEVI . Istanbul Başbakan Erim yurda döndü ERİM'İ GETİREN UÇAK LONDRA'DA ARIZA YAPTI, DÖNÜŞ 4 SAAT GECİKTİ CUMHÜRtTET HABER SERVİSİ Başbakan Nıhat Erim, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı 5 günlük ziyaretini tamamlayarak dün akşam yurda dönmüş, Yeşükdy ve Esenboğa havaalanlannda verdiği demeçte, «ABD'nin sayın Başkanının davetlisi olarak o güzel memlekete japtığı geziden çok oltunlu Izlenimlerle döndüfünü» söylemiştir. Başbakan Erim ve eşi Yeşilköy Havaalanma iniyorlar. (Fotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU) Washington'tan önceki gece sy rılan Başbakan Erim'in bindiği uçak Londra Havaalanında arıza yaptığından yurda dönüşü 4 saat 20 dakika geeikmiştir. Erimle birlikte Dısisleri Bakanı Haluk Bayulken ve TüHt heyeti de yurda donmüştür. Erim için resmî karşılama törenleri yapümamıştır. Karar katolikleri de5 protestanları da memnun bırakmadı ve gösterilcr başladı İngilizler Kuıey İrlanda ya el koydu DIŞ HABERLER: SERVtSİ LONDRA Ingiltere, bir iç savaş tehlikesini göze alarak banşı kurmak amacıyla 50 yıllık muhtariyetine son vererek, Kuzey trlanda'nın yönetimlne el koymuştur. Başbakan Edward Heath dıln, Avam Kamarasında yaptığı konuşma sırasında, hukümetin Kuzey trlandalı yeneöcUerin elindeki yetkileri geri alarak bu bölgenin ybnetimini dogrudan doğruya Londra'ya batlavacağını açıkla# mıştır. tngiliz parlamentosunun bu yoldaki kanoo tasansını lasa za manda onaylaması beklenmektedir. Muhalefetteki îşçi Parüsınin de Heath'i destekleyeceği bildirilmektedir. Kuzey trlanda'da bulunan 14,500 tngiliz askerıne ilâveten binlerce askere de herhangi bir kanşıklık çıkması halinde KuIrlanda'da dört yıla yakın zey îrlanda'ya gönderilraek üzebir söredir devam etmekte re hazır olmalan bildirilmiştir. olan ve son bir buçuk yıldır gittikçe şiddetlenerek 286 ca na kıyan kanlı olaylarla deHeath, Kuzey trlanda'nın doğvam eden gerginlik, nihavet rudan doğruya Londra'dan yöIngiltere'nin yeni bir çıkış netilmesinln, anlaşmazlığın siyapmasma ve ülkenin yöne yasl bir çözüme kavusturulmatimine el koymasına yol aç sı için vazgeçilmez bir şart hams buiunnyor lngiltere'nin line geldiğinl beUrterek, îngilız böyle olafanüstn bir çıkış birliklerinin kanundışı trlanda yapmasınu trlanda'ya neler Cumhuriyetçı Ordusu (ÎRA) gegetireceği, bu ülkede cereyan rillalan ile savaşa bız vereceğinı etmekte olaa kanlı olayları büdirmistir. durdurup darduramıvacsğı Heath, şöyle devam etmlştir: benüz belli değildir. Bunu «Yakalananlann bir kısmı serzaman kesin şekilde gösterebest bıraküicaksa da, tedhiş hacektir. Şbndilik bilüıen tek reketlerine giriştiklerinden şüpşey, trlanda'da Katolikleri be edilenleri süresiz olarak, tutemsil eden ve lngiltere'nin tnklama yetkisird elimizde tut> yönetimindeki Kuzey trlanda mamız gerekmektedir.» nın bağunsız irlanda CumhuBilindiği gibi geçen yıl ttttukriyeti Ue birieşmesini istelulann belirli bir sUre İçinde yen tRA yeraltı Örgütünün (Arkası Sa 7. S3. 4 de) kolay kolay boyun eğmeyeceği gerçeğidir. Nixon ile Erim arasında bir köprü kuruldu me/ika muhabirimiz ALİ NUN tnldiriyor NEW YORK Başbakan Nihat Erim'in Amerika ziyaretini bir başan olarak kabul etmek lâzım. Nixori Erim'e bariz bir sempati duydu ve mükemmel anlayış havası iki devlet adanu arasında bir köprü kurdu. Erim'e refakat eden bir Türk diplomatı, Erim Nixon görüşmelerini iki lider arasında «Tam bir anlayışla geçen bir toplantı» olarak nıtelemiştir. Bu diplomata göre, Başbakan Erim, yurda şu sonuçlan sağlayarak dönmek tedir: • Başkan Nixon, kongrenin Türkiye için öngördüğü yardımın miktannı arttırmayi basaracaktır. • Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz'deki kuvvet dengesi meselesinde Türkiye'nin endişelerini paylaşmakta ve haklı bulmaktadır. • Birleşik Amerika, NATO'yu ve bu çerçeve içinde NATO üyesi ülkelerde demokratik rejim(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İstanbul'da karşılama Başbakan Erim'i, Frankfurt'tan getiren uçak, 18.50'de Yeşilkdye inmiştir. Vali, Sıkıydnetim Komutanı, Gamizon Komutanı, Mer kez Komutanı, Belediye Başkanı tarafından karşılanan Erim, jazeteeflere verdiği demecinde jun I«n »öylemiştir: «AHı gün 5nce başladıgımız Araerika Birleşik Devletleri s c (Arkası Sa, 7, Sü. 3 Ue) I Utanç verici bir mezhep I kavgası Olumlu Bir Bîlânço firkiye Basbakanı Nihat \ Erim'in Amerika ziyareti protokol gereklerinin hac mini aşan bir nitelik kazandı, ortak tebliğin diplomatik dilinden aniaşıldığına göre Sayın Erim'in temaslan hakkında, yararb oldu, demek çok mümkündnr. Bu neri temaslardan sonra yayınlanan tebliğlerin açıkladıkları meseleler kadar, üzerine sükutun golgesüıi düşürdükleri konular da önem taşır. Saatlerce sören konuşmalardan sonra belli ki, Nison ile Erim aralannda her konuyu görüşmüşler \e iki tarafı ilgilendiren meselelere de bildiride yer vermişlerdir. Bu bildiride, gazete yaymlannda ve özellikle Cumhuriyet'e verilen beyanlardan ve demeçlerden anlaşıldığma göre Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini yükseltmek istediği gibi silâh gücünü de ntodern silâhlarla arttumaya karar vermiş bulunuyor. Bu iki karar karşılıklı güvenin bir ifadesidir. Amerikan askerî yardımmı bundan sonra bu anlayış ve ölçü içinde deferlendirmek gerekecektir, görflnüşe göre bu nokta H'ashington görüşmelerinin en verimH sonuçlanndan biridir. Szym Erim mahatabıyla konuşurken tabiatıyla Türtdye ile Sovyet Rusya ilişküerine de değinmiştir. NATO, Sovyet basmınm ve radyolannın israrla tekrar ettikleri gibi saldıncı bir pakt değil, akıine saldınya karşı kurulmus bir savunma barajıdır. Bn sebepten dolayı böyle bir savunma ittifakında yer alan Türkiyenin, kendi komşutart Ue iyi geçin mesi bu ittiıakîn görevini olumlu bir iıtikamette yapması anlamın> da gelir. Türkiye tıpka Amerika gibi kanldir ki, zaman çüpbeleri ortadan sildikçe bugün asılmaı zannedilen zorluklar, yarın kSçfile küçüle önemlerini kaybedecelderdir. Nixon Mayıs ayında Moskovayı riyaret edip de son derece reajst kimseler olan Sovyet liderleri ile dofmdan doğruya temaslar kurunca bugün için don MILLî GÜYENLİK KURULU SİKIYÖKETİMİN UZATILMASI İÇİN BUGÜN TOPLANIYOR • ARKASINDAN DA BAKANLAR KURULU VE TBMM TOPLANACAK ANKARA Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 9.00'da Cumhurbaşkam Cevdet Sunay'ın başkanhğında Çankaya Köşkünâe toplanacaktır. Toplantıda, 26 Nisan 1971'den beri 11 ilde devam etmekte olan sıkıyönetimın iki ay daha uzatılması konusu gorüşülecek ve Kurul bu konuda hükümete tavsiyedo bulunma karan alacaktır. Cumhurbaşkanı Cevdet S u nay'ın başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Nihat Erim, Genelkurmay Baskanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Millî Savunma Bakanı Ferit Melen, Dışişleri Bakanı Haluk Bayulken, Içişleri Bakanı Ferit Kulfat, Ma (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Kan dökümü BM YASASI DEGİŞİYOR BARIŞI KORUMADA DAHA ETKİLİ HALE GETİRİLECEK NEW YORK Dr Kurt Waldheim'i bekliyen en önemli sorunlardan birinin, Birleşmış Mılletler örgütünü daha etkili hale getirmek olduğu bir gerçektir. B. M., bugüne kadar birçok olayda olduğu gibi, son olarak Hint Pakistan çatışmasmda da savaşları önliyemedığini göstermişür. Genel Kurulun gele cek toplantısmın gündeminde bulunan, B. M. Teşkilâtı Yasasmın değiştirilmesi ile ilgili maddenin amacı, örgütü daha etkili hale getirmek, örgütün eline bazı yelkiler verilmesini sağlamaktır. Dr. Kurt Waldheim'i bekliyen en çetın problemlerden biri de budur. Bazı çevrelere göre B. M. Yasasının sadece bir bölümünün değiştirilmesi yeterlidir. Bazıları ise tüm bir değişiklik istemekte, ancak bu şekilde B. M.'in etkili bir hale geleceğini belirtmektedirîer. Dr. Waldheim, Genel Kurulun ge lecek toplantısmda bu görüşleri telif edip, bir çözüm yoluna ulaş mak zorunda kalacaktır. Dr. Waldheim'i yakından tanıyanlar kendisine bu konuda jans tanıyorlar. Tecrübeli bir diplomat olan Dr. Kurt Waldheim'ın B. M.'i bir anda her türlü savaşı cnliyecek bir örgüt haline getirmcsı, tabii ki düşünülemez. Ancîi!? A\TisniT7aIı diplomat bu alanda. daha önceki Genel Sekreterlerden çok daha bzşarılı olabilir Şimdiye kadar olaylar karşısmda benim(Arkası Sa. 7, Sü. b da) • Amerika muhabirimiz Ali Nun BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim İle (Arkası Sa, 7, Sü. 6 <la) Kırıkcğlu, Anayasa Mahkemesine başvnrma için: Eski kararımızda değişiklik yok» dedi İNÖNÜ A^'NI KONUDA, «NİHAT BEY GELSİN BAKALIM» KARŞILIGIN1 VERDl ANKARA, (aa) CHP Genel Sekreteri Kâmil Kırıkoğlu, Denız Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın ölıim cezalarının yerine getirilmesi hakkındaki ka mınun iptali için, partisinin Anayasa Mahkemesine başvurmak üzere evvelce aldığı kararda bir değişiklik olmadığını söylemiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu, dün Genel Sekreter Kınkoğlu'nun başkanhğında iki buçuk saat süren bir toplantı yapnugtır. TopIantıdan sonra a.a. muharibinın konuya ilişkin sorusunu cevaplayan Genel Sekreter Kırıkoğlu, •Anayasa Mahkemesine başvurma konnsnnda evvelce alınmış kararda bir değişiklik yoktur» demıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) idam kararlarının bagiin Resmî Gazelede yayımlanması bekleniyor ANKARA Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onayından geçen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'm idam cezalarının infazına dair kanun dün Başbakanlığa gönderilmiştir. THA'nın bildürdiğine göre, Baş bakanlık yetkilileri, kanunun bugünkü Resmî Gazetede yayınıianacağım ve vürürlüfe gireceğinl bıldirmişlerdir. (Arkas Sa. 7, Sâ. 7 de) Ziraaf Bankası orta vadeli kredi açma uygulamasına başlıyor Istanbul Sıkıyönetim Komutanhğı 139 kişiyi arıyor 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı dün yayınladığı 43 numaralı bildırisiyle, 139 anarşist'in arandığım açıklamış ve bu kimselerin Isim listesini vererek, tes lira oLmalarmı istemiştir. Anarşistlerin kaldıklan yerleri bildık leri halde haber vermeyenlerin cezalandırıiacağı ve silâh deposu haline getirilen evlerin patlamalar halinde can ve mal kaybına yolaçacağı ifade edilen, Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün imzalı bildiri aynen şoyledir: « O Çeşitli suçlardan haklannda tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemelerince gıyabi tutuklama karan verilmis bulunan aşağıda basa büviyetleri (Arkas: Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zıraat Bankası Genel MüdiirO Nevzat Alptürk, dün düzenlediği basın toplantısmda, bankanın lzleyecegi kredi politikasmı açıklarnış, her çeşit Uretim dalında çok yararlı sonuçlar aundığı saptanan «orta vadeli kredi» uygulamasının tarım alanına da yoneltıleceginı, kooperatifçiliğın yurt ölçüsünde geUştirilecegini ve tefecilere kar$ı kesin bir mü cadele açılacagını söylemiştir. öğrenıidiğine göre orta vadeli kredinin süresi 25 yıl kadardır. Uzun biı süredenben açık bulunan ve vekâletle vönetilen Zi raat Bankası Genel Müdürlügüne atanmasından sonra, bankanın ızleyeceği kredi politikasmı kamuoyuna açıklamak amacıyla bir basm toplantısı düzenlediğini bildlren yeni Genel Müdür Alptürk, bankanın amacmm, genel olarak Atatürk'ün çizdiği doğ rultuda, Anayasanm 37. 51 va 52. maddelermin ışıgında ve htikümet pTOgramının öngördüğü konularda gerçekleştiriieceğini belirterek şöyle demiştin «Devlet ve nükümet taratın d»o tayin ertil<n »anm nolftika(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Pendik deresi koku yayıvor Turistik bir bölge olan Pendik'de, «Pendik Deresi. tam kentin ortasından geçmekte, üstü açık olduğu için çevresine pis koku yaymaktadır. Dereye ilgisizlik nedeni ile birçok ev pis su kanallaruu bağlamıştır. Biraz hava ısınmca, dere bol miktarda sinek üretmekte, sağlığı tehdit etmektedir. Bu arada çocuklar, derede küçük kayıklarmı vüzdürmekted'r. Durum Pendik Belediye Meclisine getirilmiş, bütçeye gereken ödenek kondugv halde aradan yülar geçmesine rağmen gereken tedbirin alıcmernası tenkit edihnıştir Pendik Belediye bağımsız me^Jfs Uyeleri »ynoa durumu Turizm Bakanlığı ile tçişleri Bakanlığma duyurmusiardır. Töre ve arkadaşlannın duruşmasma devam edildi Anayasal düzeni zor kullanarak defiştirmek amacıyle, TJI.K.O. adında gizli örgüt kurup, silahlı evleme geçmekten samk Osman Bahadır, Nahit Töre ve arkadas larının yargılanmasms dün de, devam edilmiştir. Seümiye Kışlasındaki (1) Nu(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de> CÜMHURİYET <Arka« Sa. 7, 8ü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog