Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

İTraş olanların başına gelen Stkalınız entatiıolay yurmifak s«rf vaym bıçağınıı IWliliöms I FermGlfiadtkt SİÜCON |uj«slml«WI)llSffisTns İKrtminAatmiitammıl I v« yumupk tttf »(lir. lErkık } 0 Z 0 M cazitM fu veya bu marka chun.V/illiamsyuk h f t Itmbinınrlr. williams umhuriyel Kunıcusu: CTJNUS NADİ AO ...I «.«... 4V4AO 4 8 . yil, Sayi: 1 7 1 0 9 Telgraf ve mektup adresl: Cumhurîyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 2 2 42 99 o . *»„•«• <fO79 2 4 M a i t trlima 137Z Oswalt Kolie'nın Kapuş ikinci cüt çıkb. 15 m«y yayınlari: Ca£alo£lu; tstan Cumhuriyet Erim bugün yurda dönüyor, ortak bildiri yayınlandı «Başkan Nixon, Amerika?nın Türk Ordusunun modernlesti' rilmesi . gayretlerini destehlediğini beyan etmiştir» * «Taraflar andlasmaların bağ* layıcıhğı ve Kibrıs'ta barışın müzakere üe gerçeklesebileceği görüfündediryy sanayileşme için yardım Cevdet Sunay idamları onayladı Deniz Gezmis, Yusuf Aslan, Hüseyin İnanhn idamları ile ügili karar Erim yurda dönünce yürürlüğe girecek TÜRK HABERLER AJANSI # Erim ve Nixon, Beyaz Saray bahçesindeki törende bir arada .. (Fotoğraf: Ali NUN) AMKARA Camhnrbaşkanı Cevdet Sunay, Deniz Gezmiş, Tasuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkuıda Askerî Mahkemece verilen ve Askeri Yargıtayca onaylanan idam bükümlerinin yerinc getirilmesine ilişkin kanunu dün imzalamıştır. THA muhabirinin edindiği bılgiye gore, kanun, Başbakan Nıhat Erim yurda dondukten sonra Resmi Gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe precektir. edecek merika muhobîrlmiz Ati NUN bildiriyor • BAŞBAKAN PROF. DR. NİHAT ERtM VE BAYAN ERtM. NİXON"LARA VEDA EDİYORLAR. (Fotoğraf: AU Nt"N) "Yeni tedbirler sınaî yatırımı kumçılayacak,, I I S 0. Başkanı S 0 Y S A L : «Özel kesim imtihanını başarı ile verecektir» ÎSTANBUL HABER SERVİSÎ Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgımn, >atırımların teşvıki ile ilgili esasları açıklaması uzerıne dun gazetemıze bır demeç veren Istanbul Sanayi Odası Yonetım Kurulu Başkanı Ertuğrul Soysal, «Te. nı tedbirlerin sanayi yatınmlannı kamçılayacağını» söylemıştir. Soysal'm teşvık tedbirleri ile ilgili açıklaması şoyledir: «Sanayi Bakanlığuun yeni Kararaamesi, 1871 programuıda getiriIen fakat 12 Mart'tan sonra ujgulamadan kaldınlan jatırun teşviklerinin bir kısmını ihya etmektedir. 28 Nisana kadar eski kararname>e gore ve Mayıs'tan itibaren yeni kararnameye ekli listedeki yatınm mallanna yatınm indirimi ve gümrük taksitlendirilmesinin yanında gümrük muafiyeti de uygnlanabilecektir. Üş yddır yatınmlann gecikmesi ve bu yılın fevkalide i m . kânları karşısında bu yeni tedbirlerin sınaî yatınmları kam{ilayacaiı mnhakkaktır. "(Arkası Sa. 7, Sü. 7 ılc) WAŞHİNGTON Başbakan Nıhat Erim beş günlük Amerika ziyaretini dun tamamlamış, taraflar arasında her alanda göruş paraUlliğtni yansıtan TürkAmerikan ortak bildınsi yayımlanmıştır. Erim, dün akşam Washıngtonda Beyaz Sarayda Baskan Nixon'a veda ederek, beraberındeki heyetle New York'a geçmıştır. Erim ve Türk heyetı, gece yarısmdan sonra Washington'dan Frankfurt'a hareket et«niflerdir. Başbakan Erim, bugun gün saat 15 25'de Yeşılkoy mişlerdir. Başbakan Erim, bularında olacaktır. Sıyasî çevrelere göre. Başkan Nixon ile Erim, Amenkanın fürkiyeye 60 mılyon dolarlık askeri yardımın yetersizliğinde mutabık kalmışlar ve tekrar 100 milyon dolara çıkarılmasında gdrüş birliğine varmıjlardır. Ayrıca Nixon, 40 milyon dolarlık Amerikan ekonomik yardunına 15 milyon dolarlık bir ilâve yapmayı kabul etmiş tir. Nitekim Erim, TRT aracılığıyla dün Turk milletine göndertliği AU NUN bildiriyor mesajda, «Alt yapımınn kurnîma nnda Türkiyeye yardım eden Amerika, sanayUeşmemize de yar• WASHÎNGTON Başbadıma hazırdır» demiştir. kjuı Erim'le Nison arasındaki gö rüşmelerden sonra yayımlanan ortak bildiri, büyük bir anlaşms •Baskan Nixon ile Başbakan ve yakınlaşma havasını tasıyor. Erim, 21 Mart 1372 tarihinde ynp Amerikan dış politlkacılarının tıkları göriişmede. Türk • Ameribildirdiklerine göre, önce itri aykan ikili ilişkilerini ve bellibaşlı n bildiri düşünülmüştü. Yani, iki millctlerarası meseleleri etraflı «e lider, ziyareti kendi açılarından kilde İDcelemişlerdir. değerlendirecekler ve bunu halkGönişmede, Amerika Birleşik larına dnyuracaklardı. Ovsa ki, Devletleri Başkanı, Amerika'nın son anda bnndan vazgeçildi. NeTürkiye ile ilişkilerine \e Türkideni de, aynı görüşlerin paylaşü>enln NATO ittifakı içindeki omasıydı. nemli rolüne atfettiğ) bnemi belirtmlştir. Başkan ile Baîbakanın Iki iilke arasındaki sıkı ve ahenkli gü• Erim ve Nixon'un iki saat venlik ilişkilerini incelerken. A. R. süren görüşmelerine WashingD. Başkanı, Amerika'nın, Tiirkiton'lu politLkacılar büyUk önem ye'nin güvenliği, toprak bütünluğii verdiler. Çünkü, bu olçüde uzun ve bağunsızlığmı daimî olarak gorüşmeleri Nixon, ancak Podkuvyetle desteklediğini belirtmiçgorni, Çu En Lay gibi dev ülketir. İki lider, Türkiye'nin içişkrilerin başkanlarıyla yapmıştı. Gene dofrudan doğruya veya dolaylı nelhkle yabancı devlet adamlanolarak müdahalede bulunulmauıana Beyaz Sarayda yarrm saatlik sı ilkesmi kabnl etmişlerdir. Başbır sure aynlır. kan ile Başbakan, ayrıca, iilkele(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. ?, Sfi. 1 de) Uygulama tdamların yerıne getirilmesine ilişkin kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı gün uygulanıp uygulanmıyacağı yolunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bilindiği gibi, CHP Genel Ba?kanı Ismet tnonü, soz konusu ka nun Resmi Gazetede yayımlandt ğı zaman iptali için Anayasa Mah kemesine başvuracağını açıklamışhr. Bu durumun, infazlan ge ciktirip geciktirmeyecegi konusunda da resmi bir açıklama yapılmamışUı. ErimNixon bildirisinin ardmdakiler TBMM YARTN TOPLANIYOR Ortak bildiri TEKNİK GÜCÜMÜZÜ SAVUNAN ODA TEM StLCİLERÎ BASfN TOPLANTISINDA Uzun görüşme Dört Oda yöneticisi yabancılara proje yaptırılmasını elestirdi Kendi teknik gOcümüzle kalkınahm,, ÎSTANBUL HABER SERVİSİ Elektnk, Gemi, înşaat Müb.endisleri ve Mımarlan Odalannın tstanbul Şubesi yonetıcıleri dun düzenledikleri ortak basın toplantısında yabancı firmalara yaptınlan proje çalışmalarmı eleştırmişler, «Gerçek anlamda kalkınma, kendi gücümüze dayanık ekonomi politikası ile gerçekleşebilir» demişlerdır. Bu arada, «Kendi Teknik Gücümüze Dayanalnn» konulu bir kampanya açtıklaruu belirten yöneticiler, projesi, tdaresi yabancılara verilen sanayi kuruluşlannm dışa baglüıktan kurtulamıyaoağıru öne sürmüşlerdir. Toplantıda dort Oda adına söz alan tns. Müh. tzzetUn Silier, Pendlk Tersanesi ve Ereğli Demir Çelik Tesisleıi konusunda bugünlerde yabancı finnalarla görüşülmekte olan genlşletme projelerini sert dille eleştirmiştir. Bu konudaki görüsmelerin Türk ekonomisl aleyhine geliştiğini lddıa eden Sili(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Başbakan: "Sıkıyönelım yaz sonunda kalkabiür,. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) Bir süreden beri ara tâtılınde bulunan Parlâmento, 26 Nisan 1971 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, îstanbul, îzmır, Kocaeli, Sakarya, Siirt ve Zonguldak illerinde ilân edilen Sılayönetinıin uzatılıp ıtza tılmaması konusunu görtişrnelc üzere yann saat 15.00te toplantıya çağınlacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu toplantısı için henüz başkanlıkça gündem tesbit edilememistir. Toplantıda muhtemelen sa dece Süayönetünin uzatılmasma ilişkin hükümet istemi ele almacaktır. Bugün yurda dönecek olan Basbakan Nihat Erim'in de kablacaçı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) "Kıbns sorununda son söz ada halkınındır,, LEFKOŞE, (AP) Kıbrıs Hu kumetı dun yaptığı bır açıklamaaa, Kıbrıs sorununun çozum. lenmesırde son sözün Türk ve Yunan Hukumetlerine değil doğ rudan doğruya Ada halkına aıt olduğunu behrtmiştir. Bu açıklama, dün sabah Kıbns'ta jayınlanan gazetelerin, Başbakan Nıhat Erım'in AVashington'da, «Eğer Makarios yeni jüçlnkler çıkarmazsa, Kıbn s sornna Türkiye \e Tunanistan arasında çözfimlenebilir» şeklındekı sozlerıne geniş yer vermeleri üzerine yapılmıştır. •Erim'in sozlerıni yorumlayan Kıbrıs Rum Hukumet sozcusu, «Türkiye daima Kıbns problemlni Türkiye ve Yunanistan arasında çözümlemeye çalışıyor. Kıbns Rumlan bu göriişü reddederler.Her ne kadar sorun her iki ülkeyi ilgilendirmekte ise de son söz daima Kıbns halkınındır» demıştir. Kadınlar nayton çamaşırlanmıza, erkekler Osmani/tye hayran katdılar Norveç ve Avusturya Hükümetleri idamların yerine getirilmemesini temenni etti ANKARA, (AP) Norveç ve Avusturya hükümetleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın kesinleşen idamlarınm infaz edilmemesi için temennide bulunmuşlardır. Ankara'dakı Norveç ve Avusturya Büyükelçilikleri, dün hükümetlerinden idamlann uygulanmaması konusundaki temennilerinin Türk Dıjişleri Bakanhğına iletilmesi talimatı almışlardır. (Arkası Sa. 7, 8ü. 4 de) libyo'daki îürk pavyonu ilgi gördü LtBTA Trablusgarp Milletlerarası Fuarına son dakikada katılmak suretıyle açılan Turk Pavyonu büyiık bir ilgi topladı. Karameladan av tüfeğine, meyva suyu ve konserveden çeşıtlı hafıf sanayi yapımlanna kadar yuzden fazla parçamn sergilendiği Türk Pavyonu 300 bin kişiye yakın Lıbyalı tarafın Turk Pavyonunu doldurup boşaltan Libyalılar Sakat ve kimsesiz dilencilere aylık bağlanacak ANKARA, (THA) tçişleri Bakanlığınca hazırlanan Belediye Cezaları Kanun Tasansı, Bakaniar Kuruluna sevkedılmiştır. Tasan, saglık, ekonomik hayat. belge gUvenligi ve huzuru, imar, tarım ve veteriner işlenne ilişkin yasaklar getirmekte. bunlara uymayanlar hakkuıda 100 liradan 5000 liraya kadar çeşitll para cezaları öngönnektedir. (Arkası Sa.1, Sü. 6 da) Vedii EVSAL dan ziyaret edildi. Lıbyalı kadınlar vıtrinlerde teşhir edilen naylon iç çamaşırlarmı ılgiyle seyrederlerken Lib yalı erkekler de birbirlerine «Silâhı Osmanî» diye tariJ ettiklerı Turk yapısı av tufeklerine hayranlık duyuyorlardı. Birçok Libyalı müşteri Türk malı av tüfeklerini parasını p e . şin öö*eyerek fuar sonunda almak uzere Türk Pavyonu yönetıcılerine israrlı tekJıîlerde b u . (Arkası Sa. 7, SO. 3 de) Trablu? Uluslaratası Fuannıiaki Türk Pavyonu ve Türk baynığı «Demokrat İzmir» 10 gün kapatıldı IZMİR, (THA) Demokrat îzmir Gazetesi Sılayönetim Komutanlığı tarafmdan on gün süre ile kapatılrmştır. Gazete bugiinden itibaren on gün süre ile çıkmayacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog