Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Trajtan sonra ICE BLÜE AQÜA VELVA, sice nefilniıe itimat sjğlayan hav«yı verir, eildinizi korur. yOzBnOze Utelik «etirir. Içindeki HÜMECTIN eildiniüi duzeitir. AQÜA VELVA kulUnın erkekte bir lihir AQUA VELVA kullanan erkekte bir sihir vardır. williams C~ ICEBIUL ırustamartarı Cumhuriyet Kunıcusu: rUNUS NADİ 22 42 96 . 22 42 97 tstanbuJ A R 48. y|l, S a y i : 1 7 1 0 8 %/ıl e a w ı . 47 4 t \ Q Telefonlar: Telgrfif v e mektup 22 42 90 adresi: Cumhuriyet Posta Kutusu: tstanbul No. 24« 22 42 98 22 42 99 o 2 3 M a r t PerşeiTtbe 1 9 7 2 . . . « * « • « « % ! % « 4 0 7 0 Genel Dagıtım: CEM TATIN Gerikalmış Nixon Türkiyeye davet edildi teşvikiçin Erim ve eşl, Ntxoo ve ejl tarafmdan Sarıkamış köylerinde depremden 67 ev yıkıldı, can kaybı • HALK GECEYt SOKAKLARDA GEÇİRİYOR.. SARIKAMIŞ, (Kars) Sankamış'ta önceki gece ve dün sabaha karşı meydana gelen 2 yer sarsıntısında 67 ev yıfcılmış, 2 kişi de yaralanmıştır. Depremlerde can kaybı olmamıştır. tlk deprem saat 18.50'de meydana gelmiş. Sankamış ve köylerindeki halk, henüz uyumamış olduğu için büyük bir korku ile evlerinden dışanya fırlamışlardır. Depremden sonra halk, evlerine girmeyerek geceyi sokakta geçirmiştir. önceki gece saat 18.50'de meydana gelen depremden sonra saat 02.55 de ikinci ve şıddetli bir sarsıntı daha olmuştur Kars v« diğer ilçelerde de hissedilen bu depremden Sankamış'a bağlı 120 banelik Sırbasan köyünde 50 hane yıkılmıştır. Halk geceyi sokakta geçtrdiğinden can kaybı olmamış, kimlikleri tesbit »ditemeyen 2 kiji yaralanrnıştır. İkinci depremden zarar fören köylerden bin de 300 hanelık Yeniköy'dür. Bu köyde 15 hane yıkılmış, birçok hane de hasar görmüştür. Altınbulak köyünde de 2 evin çöktüğil ve birçok evin hasara ugradığı belirtilmiştir (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürostı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımların teşviki karannın •uygulaması ile ılgili esasları açıklamıştır. Bildiri ile yapılan bu açı:::amaya göre, geri kalmış bölgelere japılacak yatırımlar için yeni ve önemh kolayhklar getirilmektedir. Açıklama ayrıca, gümrük muafiyetinden yararlanmak için bugüne k'arfar yapılmış olanlaria29 Nisan 1972 ;tarihine ka • MALİYE BAKAM ÖZEL TEŞEBBÜSE CEVAP VERDÎ Ergin: «Vergi kaçakçılığını önlemek için ciddî tedbirler almış degiliz» İZMİR. laa) Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, vergide sosya! adeletten söz edenlerin bu yolda bir teşebbüse girişildiginde feryat ettiklerini söylemiş ve Ya milletçe vergi vereceğiz ya da hiç vergi ödemeyeceğiz. demiştir. Bir süredir İzmir'de bulunm Maliye Bakanı Ergin, Türkiye Sa nayi Odaları îşbirliği TeşküaUna bağlı 6 oda başkarunın •Yeni kurumlar ve gelir vergileri kauun tasarılan Maliye Bakanlığmın tck lif ettiği sekilde kanılnlaşırsa özel teşebbüsün Türkiye'de varlıgını sürdürmesi imkânsızlaşır» şeklinde yayınladıklan ortak bildiri üzerine durarak şoyle demijtir: •Henüz Meclise sevkedilmiş bir lasarı yoktur ve Kurumlar Vcrgisi ile ilgili tasarı henüz Bakanlar Kurulundan bile geçmemiştir. Gelir Vergisi Tasarısı ise henüz hazırlanmamıştır bile. Nasıl bir kuruotu içinde bulunduğu muzu kamn oyunan takdirine bı (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ciar yapılacak •müracaatları da ka,psamaktadı.r. . Bildiriye ek olarak yaymlanan Türkiye'nin bijtiin bölgelerind'e geçerli olacağı belirtilen 1 sayılı cetvelle, yatırım ınalı ve ham maddelerinin ithalinde gümrük vergisinden • muaf tutulacak üretira ve yatırım kolları da açıklanmaktaöır. 2 sayılı cetveide de sadece geri kalmış bölgelerde yapılacak yatırımlar için gürnrük vcrgisi ahnmayacak üretim ve yatırım ko"lları belirtil. mektedir. Bu duruma göre, geri kalmış bölgelerde, ya» meyva ve sebze taınıfi ile ambalâjı için yıllık 20 bin ton kapasiteli tesis kurulmasinı öngören muaf projeier gümrük vergisinden tutulacak, yine bu bölgelere yapılacak sünger değerlendirme, tekstil, gida, içki. tütün, ormar. ürünleri, kâğıt, kimya, madeni eşya ve, makine imalât sanayii . ' (Arkası Sa. ?, Sfl. S da) Armağan vazolardan biri NixonErim götüşmesi nasıl geçtl? WASHÜCGTOX, (a a) Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'la yaptığı görüşnit; hakkinda Anadolu Ajansuid bir demeç vermiş, Başkan Nizon ile göriişmemtı çok enteresan geçti. Hemen hemen her noktada an(Arkası Sa. 7. Sö. 1 de) IBD Başkanı Erim e teminat verdi Amerika muhabirimiz ALİ NUN bildiriyor HASHİNGTON ABD Başkanı Richard Nixon, Başbakan Prof. Dr. Erim ile önceki gün yaptığı başbaşa konuşmada, «Her ne kadar Amerika Kongresi dış yardımlar konuannda bir kuıntıya dofrn gitmekte ise de, bu konuda Türkiye'nin özel dnrnmunnn kabnl edilmesi gerektifi ve ona göre hareket edilmesi lüznmnna kaniim* demiştir. Nixon, Erim'le yaptığı görüşmede ayrıca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hazırlamış bulunduğu reorganizasyon ve modernizasyon plânımn hızla gerçekleştirebilmesi için Birleşik Amerikanın ketıdisine düşeni yapacağını resmen açıklamıç. bu konuda kesin vaadde bulunmuştur. «Bagımsız, ülke bntiinlüjtunt «ahlp. demekratik bir Tirkiye' nin varolraası, bizim için hayati önemi haiıdir» diyen Nison, Erim'le yaptığı zirve görüşmesin. de. «Türkiye'nin bağımsıxlı|ı ve ülke bütiinlüğü için ne lâzımsa yapılmalıdır. Kati kanaatim bu dar. Ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak kaldiffim sfirece bnnu sağlavacatım» şeklinde konuşrouştur. Başbakan Prof. Dr. Erim'e Komünist Çın'e yaptığı «iyarel hakkinda bilgl veren ve Moskova ziyaretine ait düçünceleri(Arkası Sa 7. Sü. 4 tle) • Beyaz Sarayın bahçesinde kar}danırken.. Erim ve Nhton, basbaja konoşorlarken... (Fotoğraflar: Ali NUN) İnstınlığın sonunu nülus artışı getirecek Demhel: t» AP aşılmaz bir engeldir,, ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, dün yapılan tznik ılçe kongresine gönderdiği mesaida, «Desiokratik cumhuriyeti vıkma teşebbfisleri karşısmda partimiz asılmaz bir engeldir» demiştir. Demirel mesajında. «Memleketimizin beraberlik ve kardeşlik kaderde ve kederde ortaklık için de iman ve milletimizin refahı saadeti vazgeçemeyecefimlz hedeflerdir. demekte ve şöyle devam etmektedir. «Bogün ber zamankinden daha güçlü ve şevki yüksek olarak üstiioe dfişen <örevin ağırlığının (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Başbakan Erim: «Sıkıyönetim bölgelerini asaltmayı düsünüyoruzy> Ali NUN Bildiriyor WASHÎNGTON Başbakan Nihat Erim, Ulusal Başm Birliginde yaptığı konuşmada. «Üeririyiz, temel hak ve hürriyetlere tam anlamıyla hünnet «tmekteyi*» demiş, basın mensuplarının sorulannı cevaplarken, Sıkıyönetim bölgelerini azaltmayı düşündüklerini de söylemiştir. Ziyarete gittiği Birlik'te konu şan Başbakan Erim, Türkiye'nin kalkınmamış bir ülke Olmasının fasit çemberinden sıyrılma noktasına geiağini, ülkede anarşi ve terörü silmek için sıkı tedbirlere baş\rurulduğunu, bun lann büyük ölçüde başarıh olduğunu, Türkiye'nin gelişme halinde bulunan bir ülke duru. munda bulunduğunu belirtmiştir. Erim daha sonra, 1960'da Türkiye'de küçiik bir askert müda(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) DİLEKÇE KOMİSYONU YARIN TOPLANACAK ANKARA, (aa) TBMM Dilekçe Karma Komisyonu, idama mahkum edilen Deniz G«zmiş, Ynsuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın «af» edilmeleri için babaları taraiından yapılan mtiracaatı görüçmek üzere, muhteme len 24 Mart Cuma günü toplanacaktır. Komisyon Başkarüığı, bu arada, Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla, Başbakanlığa bir yazı göndererek, Deniz Gezmiş, Yu sııf Aslan ve Hüseyln'in idam hükümlerine ilişkin Sılayönetim Mahkemesi «gerekçeli karan» ile Askeri Yargıtayın ilâmını «çok acele» kaydıyla istemiştir. Dilekçe Karma Komisyoriu, 24 Mart Cuma günü yapacağı toplantıda, yapılan müracaatı ince(Arkası Sa. 7, Sü. 8 <.e> Muhabirimiz Ali Nun, Başkan Nixon ile.. (Fotoğraf: Mehmet BİBER) Nüfusumuz 100 yıl sonra yarım milyarı bıılacak Nuri ÖZDENtZ Ülkemiz nufus artışrndaki hızlı gelifmenin önüne geçilemediğı takdirde, gelecek kuşaklann büyük sıkıntı ve fedakirlıklara katlanması gerekeceği yetkililerce açıklanmıştır. İlgili kuruluslarca yapılan araş » tırma ve hesaplara göre ülkemizde halen binde 26 olan nüfus artışı hızı yavaşlatılamadıkça, Türkiye nüfusu 2,000 yüında 70 milyon kisiye ulaşacaktır. Bu arada bir asır sonraki Türkiye nüfusunun da 500 milyon irişiye varacağı yapılan tahminler içıude yer almıştır. tlgililer bu denii yüksek nufus artışı karşısında üretim kaynaklannın kâfi gelmeyeceğini, bu nedenle aile plânla1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutan (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) lığı, layikliğe aykın olarak dsvletin içtimai veya ürüsadi, siyasi veya hukuki nizamlarına kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak maksadiyle evlerde âyasî ve irticai niteükte toplantılar yapıldığırun tespit cJildiğini, biri İstanbul'da, diğcrleri Gebze ve Hadımköy'de olmak ü:sre üç olaya el koydugunu ciün (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) "Afyon ekimini yasaklamış adam,, ALİ NUN yazıyor WASHÎNGTON, Buradaki gazeteler Erim'in ziyaretine geniş yer verdiler. «Times» ve «Washington Post» gazeteleri, karşılama törenlerinden fotoğraflar ve konuşmalardan pasajlar yayımladılar. Televizyonlar da karşılamayı gösterdiler. Amerikalılann özellikle üzerinde durdukları nokta ise, Türkiye nin afyon ekimini yasaklamasıdır. Nixon bu konuya yeniden değindi ve teşekkür etti. Unutulmaması gereken mesele, burada afyonun her aileyi ve ferdi ilgilendirmesidir. Çocuğunun okulda afyona alışmasından korkan anneden, eroinmanlar tarafından soyulmaktan, dövülmek ten hattâ öldürülmekten korkan Eokaktaki adama kadar. Bunun için Erim'in hareketi burada çok olumlu karşılandı. Nixon'ın afjonla ilgili yeni federal büro kuran kararnameyi imzalamasının da anlamı belli. özel bir anlam taşıyor. Nixon'ın seçim kampanyasına başlamamasına rağrnen, kampanya sırasında «afyon ekimini yasaklamış adam» diye gösterilecek. *** Başbakan Erim, dün sabah NBC TV'sinde «Today Show»da Washin<îton ve Newyork muhabirlerinin sorulannı cevaplandır (Arkası Sa. 7, Sü. 3 cie) VVASHİNGTON'DAN NOTLAR: Sıkıyönetim üç irtica olayına el koydu TBMM, Cumartesi günü Sıkıyönetimin uzatılması konusunu görüşecek ANKARA, (a.a.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, 25 Mart Cumartesi günü saat 15'de birleşik olarak toplanacaktır. TBMM Birleşik Toplantı Başkanı Sabit Osman Avcı, toplantı için Senatör ve Miüetvekillerine dün çağıtda bulunmuştur. Cumhviyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullannın Cumartesi günü yapacaklan birleşik top!.antı(ia, SıkıVönetimin uzatılıp uzatılmaması konusu görüşülecektir. Bilindiği gibi, 26 Nisan 1971 de 11 ilde ilân edilerek ikiser ay uzatılan Sıkıyönetimin süresi 26 Mart 1972 Pazar günü sona ermektedir. Gomellerin avukatı mahkâm oldo «Orman Haftası» münasebetiyle; Bursa'da şehrin orta MİMVATfİR IVIII^TMIun y e rine kunılan minyatür ormanda; ırmaklar akmakta; hayvanlar dolaşmaktadır. Orman Bölge Ba^rnüdürlüğü tarafından Atatürk Meydanmda kunılan orman; çam afaçlan ile süslenmiş: akarsuyun lçine balıklar atılnuştır. Orman Başmüdürlüğü ilgilileri de; baıırlanan piknik köşesinde canlı rrankenlik yapmaktadırlar. IZMİR, {Cumhuriyet Ege Bürosu» Zeytinyağı skandalı dâvasının venilenmesini isteyen Birinci Sorgu Yargıcı Vedât Altuna'ya yayın yolu ile hakaret ettiği iddiasıyla Gomellerin avykatı Nuri Nencan aleyhine açılan dâva sonuçlanmış, mahkeme Nuri Nencan'ı 1 ay 20 gün hapse, 5000 11ra da manevl tazminat ödemeye raahkum etmiştir. TtRKPERSONKON Genel Başkanı Sakıp Hiçerimez u Yeni taslak, müktesep hakları da götürüyor,, Türkiye Kamu Personelı Haklanm Korama. Derneklerl Konfederasyonu (TÜRK • PERSON KON) Genel Başkanı Ankara Milletvercili Sakıp Hiçerimez, düa duzenlediğl basın toplantısında Personel (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog