Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

üCIKUMÂUreTESrUVGUUMAU HERGON6DERS 3Hisn30Hniran «SOOdtnKNva 8Oder»SOSVm. HERGON ( DEfts vopiLocaırnn 1970^1971 umhuriye! Kurueusu: CTJNUS NADİ j.j.17107 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstaabuJ Posta Kutusu? îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 N 2 2 4 2 9 2242 98 22 4299 T n n . | B | l ı r a K a m k a 1Q79 *Z Mart V « r ? a m D a 1 3 / ^ SİMO&E İ^BEAUVOİR IN lan k kez tam Ç«fı», Doğro» ın Türkçesinden tıs rekorkçede tlk Genç^ıziıh Sanayi Odedarı özel teşebbüsün yeni vergilerle varlığıni sürdüremiyeceğini belirtti Iki dost devlet adamı görüşt «Türkiye, madde almakta uyuşturucu kaçakçılığını kararlıdır» «Bay Başkan. Dünya çapında bir anlayışve barış dönemi başlatma çabalari' nızı hararetle desteküyoruz» önlemek için de tedbir Bakan Talu 2 97 sıçrama yılıolacak,, Jr. • >«!• ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi Odalan Yönetün Kurullan toplanüsmda dfln bir konu;ma yapan Tioaret Bakanı Naim Talu, «1972 yılı memleket için büyük biı sıçrama devresi olacak ve Türkiye büyük bh kalkmma dönemine gireeektir» demiştir. Toplanüdan sonra yayınlanan altı Sanayi Odasının ortak büdirisinde. «Yeni k u r u m v e gellr vergisi ^ ' tasarfları, hükümetçe sevkedildiği şekilleriyle Meclislerimizde kananlaşırsa Türklyede öze! lejebbiisün varhğinı sürdürmesl aıümAvrupa Parlâmentosu kiin olmayacaktıra denilmiştir. Başkanının Ankara Sanayi Odası Başkam Orhan Işık ise yaptığı konuşmada «Cumhuriyet» e demeci sermaye piyasası teşvik kanununun gerçekçi bir görüşle hazırlanacağını ve devietin îıkı denetiminin ilerde büyük aksakhklar getireceğini söylemistir. Adana Sanayi Odası Baskanı Şakip Sabuncunun başkanlığında dün çahşmalarını sürdüren Sanayi Odalan Yönetim Kurullan toplantısında bir konuşma yapan Talu, Birinci ve İkinci Beş Yıllik Kalkınma Plân hçdeflerine van!mıj olduğunu, fiyat artylarının bi rinci beş yıllık dönerade ortalama yüzde 5.2 olmasına karjüık ikinci dönemde, 1972'de toptan ejya fivttlanna gârc yüzde 10 bir arhş olması halinde ortalama yüzde 8e ulaşacağım, aneak Ocak aymda fiyat artıiuıın öngörülen dal(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) TURKABD IŞBIRLIGINI OVDU meriko muhabirimiz ALİ NUN bildiriyor 0 BAŞBAKAN Nihat Enm, Washington'da Beyaz Saray'a yaptığı ziyarette 19 pare top atışıyla karçılanmıştır. £rim, Başkan Nixon İle Beyaz Saray'da göriilüyor... [UPI] WASHtNGTON Başbakan Nihat Erim, Amerika Birleşik Deyletlerini ziyaretinin üçüncü gününde dün, resmî gezisine Beyaı Sâray'da Başkan Nixon'la görüşerek başlamıştır. New . York'tan Washington'un Andrevv Askeri Havaalamna "onceİi gece varışı tamamen özel mahiyette oldufu için Erim'e rtnnt tören y»pılm«mıç, buna karfilık kendiıini Amerika Dışişleri Bakanlığt Ortadogu Iflari Yardıracılarınd'an Roger Davi«r ve Türk Büyükelçiliği mensupları karşılamışlardır. "Ortak Pozor tam üyeliği İçin cok gayret sarfelmeniz gerekiyof,, Ümit GÜBTUNA Askerî törenle Erim, Beyaz Saray'da Başkan N"ixon ve eşi tarafından askerî törenle karşılanmış, 19 pare top atışıyla selâmlanmıştır. Askeri bandonun millî marşları çalmasından sonra Erim, Şeref Kıtasını denetlemiştir. Başkan Nixon, «hoş geldiniı» konuşmasında, Erim'in gezisinin Çin'e yaptığı ve Sovyetler Birliğine yapacağı gezilerin ara sına rastladığına işaret etmiş, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözlerini hatırlatarak «Amerika'mn polltikaaının bnçün ynrtta snlta, cihanda ffolh (Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'yi resmen ziyaret etmekte olan Avrupa Parlâmentosu Başkam Walter Behrendt, gazetemize verdiği özel demeçte, Türkiye'nin Ortafc Pazara tara üye olabilmesi için çok gay ret sarfetmesi gerektiğini belirterek, «Tam üyelik, Türkiye' nin Teplalagun diğer nyeleriyle tam rekabet edebileeek bir bale gelmesi demektir. Bu da ancak gerçek anlamda gelişmis bir ekonomi ile başarılahilir. Yoksa aksi de olabilir...» demiştir. Walter Behrendt, Dışişler) Bakanı Haluk Bayülken'in Al(Arkası Sa. 7. Sfi. 7 tle) Kırıkoğlu, CHP toplantısına polisin müdahale ettiğini öne sürdü • CHP GENEL SEKRETERİ MELEN'E TELGRAF GÖNDEREREK KIRKLARELt VA LİSİ VE EMNİYET MENSUPLARI ÎÇİN ÎŞLEM YAPILMASINI İŞTEDİ... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ] CHP Genel Sekreteri KâmU Kı ! nkoğlu dün Başbakan vekili Me \ len'e gönderdigi bir telgrafto j Kırklarelinde kendisinin de buAMERlK.Vyı ziyaret eden Başbakan Nihat Erim ve Dısişleri Bakanı Haluk Bayölken. önceki Iundugu, tamamen parti içi so Sünkü Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde, BM Asya Afrika Grnbn Başkanı Nepalli Khatri ile runlannı görüşmek üzere, üç birlikte göriilüyor... [Fotoğraf: Ali NUN] Merkez Yönettm Kürulu Üyesi, Tekirdağ MUletvekili ve îl yöneticilerinin katıldüüan toplan tıya emniyet mensuplannın müdahale ettiklerini iddla ederek Vali ve Emniyet sorumlulan hak k:nda gerekli işlemin yapılmasını istemiştir. CHP Genel Sekreteri ve üç Mer kez Yönetim Kurulu Üyesinin (Arkası Sa. 7, Sfi. 2 de) • BİRLEŞMİŞ Mllletleri ziyaret eden Başbakan Erim ve Türk delegssyoDB, BM merkerini gezerken. [Fotoğrat: AI1 NUN] ingiltere'de 7 Türk'ün tahliye istekleri reddedildi LONDRA, ( a ^ . ) Bir süreden beri înglltere'nin en büyük cezaevi Pentonville'de hapis yatmakta olaıı Türk işçilerinin İtefaletle tahlîye istekleri ^mahkeme tarafından reddedilmiştir. Halen hapishanetfe 7 Türk bulunmaktadır. 4 işçi de son duruş malarından sonra sınır dışı, edilerek Türkiye'ye geri göndeTilmiştir. Tutuklu bulunan Türk işçileri çeşitli tarihlerde permili olarak Ingiltere'ye gelmişlerdir. Özellikle lokantalarda garson ve bulaşıkfı oiarak çalışan işçüer, ikâmet değiştirip, mahalii polis karakoluna adres değiştirdiklerini haber vermedikleri için tutuklanmışlartîı. DP GRUBU, ÎDAMLAR KONUSUNDA 6 SAAT SÜREN TOPLANT1 YAPT1 Adalet Bakanı idamlar hakkında konuşmadı: «Sayın Cumhurbaşkanına sorun» Başbakan Papadopulos yetkileri üzerine aldı Diyarbakır'da yakalanan «Şafak Grubu» için j açıklama yapıldı | DtYARBAKIB. (THA) Bir j süre önce Diyarbakır'da yaka | lanan Şafak adlı anarşist ör j güt grubuyla ilgili tahkikat genişletilmeye başlamış ve bu örgütün kızıl bir ihtilâl yapmak ; gayesinde olduğu açıklanmıştır Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığının TRT'ye yaptıgı ı acıklamaya göre derinleştirilen ! tahkikat sırasında ele geçirilen belgeler arasında Türkiye, ihtilfilci . İşçi Köylü Partisinin program taslağı da ele geçirilrniştır. Yunan Kral Naibi Zoitakis aıledildi Antoni GDONDELLİ bildiriyor ATtNA Yunan Başbakanı Yorgo Papadopulos, yetkilerine dayanarak, Kral Naibi General Zoitakis'i görevinden azlederek, îçişleri, Dısişleri ve Savunma Bakanlıklarından sonra Kral Naibliği görevini de üzerine almıştır. Azledilen Kral Naibi General Zoitakis, 12 Nisan 1987 Hükümet darbesinden sonra ülkeden kaç a n K r a I Konstantin'in yerine Cunta tarafından Naip tâyin e «HükinMİ, kararsız İHtamundan vazgeçmezsa DP, gensonı önergesi verecek» 200.000 liraya mahkum oldu Deri ve kösele »«nayil Tavşantepe'ye naklediliyor dilmi?tl (Arka » *.,. SÜ , <., ANKARA, (Cnmlrariyet B t a m ) DP Mlllet Meclisi Grubu dün altı »aat devam eden bir toplantı yapmış, hükümetin idamlarla İlgili olarak «çekingen» bir tutum takındığı ileri sürülmüş ve «Hfikümetin gecflttiriei, k«rarnı ve anarşiye eüret verid tavırlardao vazgeçmemesi lı»llnde dnrumnn bir gensorn konnsn yapılacajh» kararlaştırümıştır. Bu konuda yayınlanan g m p bildirlsi özetle şöyledir: «Türkiye tehlikeli bir dönemeetedir. Millî Tarlı|ımızs kastedenler Türkiye Cnmhnriyetl yerine halk cnmnnriyeti knrmak için silâblı eyleme girişmiş bnInnanlar banka soynp, yol kesip adam öldürenler hakkında bir parti sefaat kampanyasına giriımistir. Ba kampanya karşısında kfsinlcsmis yargı hükümleri ve Mecliı karanna raŞroen hükfi. metin çekingen ve kararsız t a v . (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Bilge hukukî durumu Sunay'a izah etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan re Hüseyin tnan'ın ldam hükümlerinin yerine getirilmesine ilişkin itiraz ve tereddütlerin incelenmesiyle ilgili çalışmalar sonuçlanmış, Adalet Bakanı Prof. Dr Suat Bilge, dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı Çankayada ziyaret ederek Bakanlığın görüşü hakkında bilgi vermiştir. Sunay • Bilge görüşmesl saat 11'da baslayarak bir saat 15 dakik sünnUstür. Adalet Bakanı Suat Bilge, Bakanlıgın önünde kendisine konuyla ilgili sorular yönelten gazetecilere şu cevabı vermiştir: «Bakanhgın konuyla ilgili ça lısması sonuçlanmıştır Herhan gi bir açıkiama yapmıyacagun Hassas bir konu bu.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İdamlar hakkında «Tashihi karar» isteği ikinci kez reddedildi \NKARA, (aa) Deniz Gezml|, Yusuf Aslan ve Hüseyin lnan hakkında kesinleşmiş bulunan ölüm cezası kararlarmın düzeîtilmesini öngören talep. Askerî Yar gıtay Başsavcılığınea ikinci defa reddedîlmiştir. . Anadolu Aiansı muhabirinin Sğrendiğine göre. Gezmiş., As'an ve lnan'a ait ölüm cezalannın As keri Yargıtay'da onaylanmasmdan sonra «Tashihi karar» talebinde bulunan avukatiar. Subnt. kasıt ve sucun tavsifi» yönünden dosyanın tekrar incelerımesini isiernîşlerdi. Ancak bu istek. Arkeri Yar«»ıtay Başsavcıhğınc» yerinde görülmey»>reV reddolunmujtu. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Basına kolaylıklar sağlandı ANKARA, (THA) Devlet B?kanı ve Hükümet Sözcüsü Ali thsan Göğüş, dün bir açıklama yaparak, Hükümetin basın haberlesme ücretlerihde indirim yaptığım ve bazı yeni kolaylıklar sağladığı nı bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kazlıçeşme sahil yolu pis kokudan kurtuluyor Kazhçe$rne'de etrafa pis koku yayan deri ve kösele sanayiinin, Tvızla. Tavşantepe semtlnde inşa edilecek olan «Organize Sanayi Böigesine» nakledilrnesi için yapılan çalışmalar hızlandırümıştır. Bu konuda bir açıklama yapan (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ANKARA, (a a) Adalet Partisı Genel Başkanı Süleyman Demirel ile eşi Nazmiye Demırel ta rafından «Günaydm» gazctesi aley hine açılan manevi tazminııt davası dün sonuçlanmış ve gazete 200 bin lira manevi tazminat ödemeğe mahkum edilmistir. Hatırlanacaği üzere, •Gfinaydm» gazetesinin 15 Kasım 1969 tarihli nüshasında çıkan bir yazıdan dola yı, şahısları hedef tutulan zamanm Başbakanı Demirel ve eşi, gazete sahip ve sorumlu müdürü halr(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog