Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSİTEYE HAZIKLAMA FEN SINIFLARI 4 NÎSAN'da BAŞLIYOR. CJündüı ve akaam Kunlanna kayıUal yapılmaktadır. Brojür Isteyinlz. I MODERN 1 MATKMATİK B KORSLARI C GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey, Neylı Magazan Dltlılg) İSTANBUL Telefon: 47 46 B8 İlâncüık: 6557/1943 48. yıl, sayı: 17106 umhuriYe Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbal Posta Kutusur tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aricadasımız Alı NUN'un PANAM aracJıgıyla gonderdigı yukaridaki resimde; Erim; Kennedy Hava Alanmda görülüyor. İsyan yjıru ve Oriiradır ElleBunup da rinde cil değiştirmek cUÜi ve lüks :i para faristeyenler kitap le kendileritam postayla gönd :m yollanır. ne selriz ciltlik kutulu May Yayınlan. Cağaloğlu, tstanbal Cumhuriyet 1937 21 Mart Salı 1972 Nihat Erim «New York Times»a demeç verdi «Düzeni tam anlamıyla sağlamak ve Türkiye devletine karşı girişilen komployu ortaya çıkarmak amacıyla Sıkıyönetimi uzatmak gerekebilir» «Halkımız zor durumda kalırsa, egemen bir hükümet olarak haşhaş ekimini yasaklama kararımızı değiştirmekte hür olacağımız aşikârdır» "Çinlileri esrar kullanmaya Avrupalılar zorlamıştır,, NATO için tehlikedir «YUmerika mutıobmmiz ) ALİ NUN bildiriyor NEW YORK Amerika'yı resmen zlyaret etmekte Olan Başbakan Nihat Erim, muteber «New York Times» gazetesıne verdiği özel mulâkatta, çeşitli soruları cevaplandırmış, haşhaş ekiminin yasaklanması, Amerikan askerî yardımı, Turkiye'de iç ıstıkrar V8 sıkıyonetım konularında geniş izahlarda bulunmuştur. Erim mülâkat sırasmda, «Kıb. ns sorunu iıalledilmediği sürece, NATO Îttifakımn kollektif güvenliğinin tehlikede olacağı muhakkaktır* demiştır. «New York Times» ın soruları ile Başbakan Erim'in cevapları şoyledir: Som: Başkan Nixon geçen sene Turkiye'de afyon ekıroin.ı yasakladığınız zaman memnuniyetlnt ifade etmişti. Türkiye'd* aldığınız kararla ilgili tenkitler devam ediyor. Bu konuyu Başkan ile tekrar ele alacak mısınız? Kendisinden tenkjtlerl ortadan kaldırmak, tatmin etmek için Amerikan yardımı istemek niyetinde mîsiniz? Erim: Turkiye'de hashaş eki. mini yasaklama kararı Türk Hükflmeti tarafından alınmış olan tek yanlı bir karardır. Bu karar tamamen insancıl maksat ve düşünceler altında olmuştur.. Beşerî »ir cemiyetin üyesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef böylesine süregelmiş uyuşturucu maddeye karsı nğraşıda biz de üzerimize düşen vazifeyl almak duygusnnu hisscttik. Bu karan alırken tenkide ntrayacafımızı ümit etmiştik. Oncelikle, yetistirilditi bölgelerde çeşitli fsydaları, istihsal edilen ve Uâç sanayiinde yararlıklan varolan afyon, nüfasnmnznn geniş bir kısmında başlıca gelir ve geçim kaynağını teskil etmistir. Afyon ekicilerinin kayıplannın kâfi dereeede tazmin olamıyacagı ve onun yerine başka mahsul ekmekle sanayinin n manında geliştirilemiyeceği gibi endişeler ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu endişelerin siyasî amaçlara alet edUdigi de jörülmüştür. Fakat şnna emin b u . lunmaktayız ki, Birleşik Devletler ve onun eksperlerinin öngörülen ve zaten girişilen uygnlamadaki tedbirleri başanlı (Arkası Sa. 7, Sö. 1 de) Kıbrıs sorunu Nixon: "Turkiye'de uyuşturucu madde kullanılmasını önledik,, TÜRK HABERLER AJANSI NEW YORK, Başkan Nucon, dün yaptığı bir açıklamada, hükümetinin en büyük yurütme sonınunun, uyuşturucu madde kaçakçılıgının önlenmesı konusundaki yasalann uygulanmasıru sağlamak olduğunu söylemiştir. New York'taki bolgesel uyuşturucu maddelerin kullanılmasını onleme bürosunun açılışına gbnderdıği genelgede Nuton, hukumetınin tutumunun Türkiye ve Çin'de esrar ya da diğer uyuşturucu maddelerin kullanımını önlemeyi basardığıru belırtmektedir. Nuson bu basannın, soz konusu ülkelerde daha sıkı onleyici yasaların uygulanması sayesinde elde edüebıldiğinl de söztertne eklemiîMr. Eyiceoglu: "Törk Dononması her törlö ii gemıyı yopacak durumda, • DENİZ KUV\rETLERİ KOMUTANI GAZETEMIZIN •MÎLLET YAPAR» KAMPANYASÜÎDA 60 ÇIKARMA GEMtSl YAPILDIĞINI SÖYLEDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Kuvvetleri Komutanı VB Turk Donanma Vakfı Genel Bişkanı Oramıral Celâl Eyiceoğlu, •Bngün Türk Donanmasi, clindeki kizaklarla her türlü gemi>i yapacak durumdadır. Dünja grmi inşa standartlarına ulaşmış, hattâ bazı yonierde geçmiş durumdayız. Yaptığımız havuz, gemi inşa sanayiinde rekordur ve tamamen Turk emeğinin malıdır demıştir 7 j ıldır faalıyet gösteren Türk Donanma Cemıyetinın «Türk Donanma Vakfına donüşmesı öolayısiyle dün bir basın toplantısı duzenleyen Eyiceoğlu, şunları söy lemiştir•Gayemiz, Turk donanması ile ile birlikte Türk ticaret filosunun da gelişmesidir. Bugün Yunanistan deniz nimetlerinden fayda'anmasını hildiği için fert başına du. şen millî geliri bizden fazladır. Bulgaristan bize gemi satmak için teşebbüse geçmiştir. Korkarım ki, Yunanistan da yakmda aynı teklifle kapımızı çalacaktır. Aslında bizim onlara bu teklifi yapmanıız gerekirdi.» (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Erim: "Türkiye totaliter bir denizin ortasında demokrasi adasıdır,, • BAŞBAKAN, WALDHEİM VE AMERIKALI IŞ ADAMLARIYLE GÖRÜŞTÜ iki GHP'li Millelvekili inönü'den idamlar konusundaki hrtmıunu gözdon geçirmesini îstedi Avrupalılann zoruyla Nizon, Çın gezisi sırasmda Çin liderlerinın kendisine, esrar ve (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ALt NUN Bildiriyor NEW YORK Başbakan Nihat Enm, Birleşmiş Milletlerde Genel Sekreter Kurt Waldb.eim'i ziyaret ederek kendisiyle 70 da[ kıka süren bir görüşme yapmıstır. ' Amerika Birleşik Devletlerini zi I yaretinin ikınci gününde yoğun | bir program uygulayan Erim, sa st 18'de (Türkiye saatiyle Ol'de) Vfashıngton'a geçmiştır. | 1 Erim'i Birleşmiş Mılletleri ziyaretinde, BM Protokol Genel Müdürii Sinan Korle karşılamıştır Goriişmede Dışişlerı Bakanı Bayülken ile Eren ve Esenbel de hanr bulunmuştur. Genel Sekreterin ozel politika konulanndaki uzmanlarından Roberto Guyer (Arjantin), F. T. Lıu (Çin) ve Brian Unjuhart (tngiliz) de bu görüşmeye katîlmışlardır. Bu isünlerin Kıbns konusunda uzman olduklan bılinmektedır. Gdruşmeden sonra Erim ile Waldheım'in «önemli dünya somnlan ve ayrıntılarıyla Kıbns • (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • TRT ve ajansların bildirdiği New . York'takl nümaylşe katılan ögrenciler. PANAM aracılığiyle gönderilen fotografın solnnda görülenler, gosteriyi iıleyen Türk gazetecileridir. . [Fotoğraf: Alt N U N ] "Silâhlar lesliın edilmezse beşli löriipelere kafılmayacağız,, ALt NUN Bildiriyor ^fc ^^ ANKARA, (THA) Gümüşhane CHP Milletvekilleri Nurettın özdemır ile Necati Alp CHP Genel Başkanı Ismet î n o . m/ye dun bir telgraf çekerek, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarınm clüm cezaları konusunda izlenen pohtikanm bir defa daha gozden geçirilmesini istemişlerdir. Özdemir ve Alp, telgraflannda, «Vatonın bütfinlügüne kasteden Halk Kurtuluş Ordusn mensuplarına karşı takip bu yumlan politikayı anlamakta maslesef güçlük çekmekteyiz» demişlerdir. Milletvekılleri ayrıca, anarşistlerin, devletin bütün kuvvet lerinln aldığı tedbirlere rağmen dış kaynaklardan beslenerek eylemlerıni sürdurdüklerini, ma sum fıkir ve siyaset mücadelelerinden ziyade vatanm bütünluğune kastetmek istediklerini belirtmişlerdır. Dışişlerı Bakanı Bayülken gaıetemize özel demeç verdi NEW . YORK Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken, «Kıbrıs'taki silâhlar Birleşmiş Milletler Kuvvetlerme teslim edilmedikçe bejli gönişmelere katılmayacağız» demiştir. Amerika muhabirimiz Ali Nun'a verdiği özel demecinde Bayülken şunları sdylemiştir: «Bizim Kıbrıs meselesindeki tutumumuz gayet açıktır. Eğer] herhangi bir müdahale olursa veya bir oldu bitti karşısmda kalırsak, yapacağımız şey, şimdiye kadar çizdiğimiz plânları dakiknsı . dakikasına yerine getinnek olacaktır. Millet olarak hiçbir taviz vermek durumnnda değiliz.» Adaltt Bakanlığı hnkdkî incelemeye devam ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) Idam kararlan parlamento tarafından onaylanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyın tnanla ilgili durumu Adalet Bakanlığı incelemektedir. înceiemenin bugun de devam edeceğı, daha sonra kesin bir sonuca varılacağı belirtilmektedir. Bülndiği gibi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanla ilgili karar parlamentoca onaylandiktan sonra Cumhurbaskanlığına sevkedilmişti. Ancak, CHP Genel Başkanı Inönünün, konu hakkında Anayasa Mahkemesine basvuracağuu bildirmesi üzerine, Başbakan Nihat Erim once Cumhurbaşkamndan uygulamayı Kanunî süresi içinde durdurmasım, sonra da Adalet Bakaniığraa yazdığı bir yan ile hukuni Juru (Arkası Sa. 1, Sü. 8 de) Mezara ana karnındaymış gibi konmus Makarios: "Piskoposlar istifamı istemeğe yetkili değildir,, (DIS HABERLER SERVİSt) LEFKOŞE Kıbrıs Rum Yone. timinin başı Baspiskopos Makarios, Kıbns Ortodoks Kilisesi Sinodunun, Devlet Başkanlığından ıstifasını istemeye hakkı olmadığını bildirmiştir. Aynı zamanda Kilisenin de başı olan Makarios, Sınod'un 2 Mart tarihinde kendisıni istifaya dâvet eden kararınn verdiği cevapta, Sinod'un kaide (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) t IILtK süre önce 5(0 bin llira harcanarak yaptırılan balıkçı bannağı; rüzgânn yönü hesaba katılmadan inşa edilmiştir. Bu yüzden tekneler barmamaz olmuştur. Köylüler elveri^Ii ve yeterli olmayan balıkçı bannağında toplamp: durumu protesto etmlşlerdir. (Fotoğraf: TR1) FTTİI FR Rize'nin b a # b Pazar Uçesine k ö y ü n d e b i r baI]kçı Erim'e göre Başbakan Nihat Erim, BM Asyal . Afrika grupu temsilcılerine hı| taben yaptığı konuşmada uluslar| arası çeşitli sorunlara değinmış,! Kıbns konusunda Türk huküme| tinın izlediği polıtikayı anlatmışİ ve, «Kıbns sorunu, bolgede baıışf (Arkası Sa. 7, Sü. 8 d e ) | Sanayiciler teşvik tedbirleri istedi ANKARA, (Oumhuriyet Bürosu) Sanayi Odalan Yönetim Kurullannm dun Ankara'd» başia^ an ortak toplantısında bir açıs konuşması yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Orhan Isık, «1973 yılı sıkıntılan yenerek olumlu gelişmeler sağlamamıza müsait görülmektedir. Fiat artışları yavasIamış, ihracatunız artmış, döviz sıkmtımız kalmamıştır. Ahnacak yerinde tedbirlerle ekonomimizin şahlanması mümkün oiacak> tır» demistir. Ev sahıbi olarak açış konusması yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı, son toplantıdan bu yana Turkiye'de önemli gelişmeler olduğunu, bu gelışmelerin en onemlisinm «Anarşivi tekrar baş kaldırmavacak şekilde yok etme yolundaki gayretler ve Ûerlemelerin sayılabileceğini» söyledikten sonra şöyle devara etmiştir: «Gerek ekODomik, gerekse sosyal gelişmemiz için şart olan anarsi yuvalannm temizlenmesi yolnnda yapılan çalışmalara ve bu yolda gayret gösterenleıe mütesekkir ve minnettanz. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Müze Müdiresl clnslyeti tesbit edilemiyen 5 bln yılhk ölü hakkında bilgl veriyor Kemali Bayazıt vefat elti ANKARA, (Cumhuriyet Btirosu) Eski Sağlık Bakanlarından Kemali Bayazıt, tedavi edllınekte olduğu Hacettepe Hastar.esinde dün ölmüştür. Bayazıt'ın cenazesi bugün Hacıbayram Camisınden kaldınlacaktır. 1903 yüında Maraş'ta doğan ve Istanbul Tıp Fakültesinden mezun olan Kemali Bayazıt, uzun süre Maraş CHP Milletvekili ve Kurucu Meclis üyesi olarak P«r lamentoda bulunmuş, MGP kuru culan arasmda yer almıstır. Ege'nin en eski ölüsü, 5 bin \ ıldır bozulmadan duruyor ÎZMtR Ege'nin en eski 51üiü, Kültürpark Arkeoloji Müzesınde zıyaretçilere gösterilmektedır. ölü, ltalyan arkeologlan tarafmdan Yasos kalıntılannda rceydana çıkarılmıştır. Milâttan önce otuzuncu ait oldufu kuvvetle tahmin len ölü, kırmızı topraktan pılmıj beş ton ağırlığındakl asra ediyamezanyla birlikt» Izmir'e getirilmiş ve Kültürpark Arkeoloji Müzesine konmuştur. 5.000 yıl öncesine aıt bu Insa(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog