Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

LectricShave cilt t f ; K « « l «Mctrtk.i> trt* nuklnMi kullınmıyı Uttmr. LECTRİCSHAVE bu «tgıH «tonk «MclriUI tra* ımfclmnlC*lnm«smı koKyllttırır n nuını Ikl mWlm pklrır, umhuriye Kurucusu: rüNÜS NADİ 48. yıl, sayı: 17105 vıo ...I • . . . İ 4 J A E Telgraf ve maktup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 1 TURKİYEBİRTRCİ BUVÜK DERŞANE yi tercih GENİS BPLGİ İC N brosür a : Teiefoniar: 22 42 »0 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 o n »*«•* n«..««*«»eS 4 O 7 9 2 0 M a ı t Pazartesı 1972 VValdheim'ın "Cumhuriyet,,e demeci: WMakarİQs ile yaptığımız antlas WSilâhlar meselesinin, Kıbrıs'ta ma geçicidir. Türklere Çek si , durıımu vahimlestirdiği gerçe* lâhlnrı üzerine sağlam garanğini büiyoruz. Gizli silâh itha» tiler verilmesine ççlısıyoruzŞk linden hiç memnun kalmadık^k WTürklerin ağırbaslı tııtumu ve kendilerinin BM'in dünya barı sına katkısına inançları karsı sında memnuniyet duyuyorum^ 60 kişinin yaralandığı kazalarda "Gelin,, almaya gidiliyordu BM Çek silâhları konusunda Türkiye ile aynı görüste Başbakan Erim bugün (DIŞ Başbakan Nihat. Erim; dün gaat 16'da ftew York'ta bulunan Türklerle görüşmüştür. Göriişme, Birleşmiş Milletler Daimî Delegasyonunda yapılmıştır. Başbakan Erim; bugün Nev? York'taki temaslarına devam edecek ve bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 'Kurt Waldheim ve Asya Afrika Grubu temsilcileriyle görüşecektir. Erim, ayrıca New York Belediye Başkanı Lindsay'ı da lcabul edecektir. Anadolu Ajansının verdiği bir habere göre, Başbakan Erim ile.BJJ. Genel Samsun ve Bursa'daki 2 kazada 24 kişi öldü YURT HABERLERİ SERVİSİ Samsun ve Bursa'da dün meydana gelen iki trafık kazasında toplam olarak 24 kişi ölmüş, 60 kişi de yaralanmıştır. 17 ölü SAMSUN Çarşamba . Terme ilçeleri arasındaki Karabucak mevkiinde dün meydana gelen feci trafik kazasında 17 kişi ölmüş, 12'si ağır olmak üzere 15 kişi de yaralanmısür. Samsun'dan Giresun'un Bulancak ilçesine 22 yolcusuyla gitmekte olan Ühan Uygun yöneti mindeki 28 AE 656 plâkalı yolcu otobüsü, karşıdan gelen ve bir düğün alayına önderlik eden İsmail Sezgin'in kullandığı 55 AS 514 plâkalı minibüsle Karabucak mevkiinde çarpiîmıstır. Kazanuı fazla hız yüzünden meydana geldiği bildirilmektedir. Kaza sonucu, otobüs ve minibüs hurdahaş hale gelraıştir. meriko muhabirimiz ALİ NUN bildiriyor NEVf YORK Birleşmiş Milletler Genel Sekreterl Kurt Wald heim, dün, Başbakan Nihat Erim ile yapacagı görüşme arifesinde «Cumhnriy'et» e verdiği demeçte, Makarios'un Kıbrıs'a gizlice Çekoslovak silâhları ıthal etmesinden hiç memnun kalmadıklannı açıklamıştır. Waldheım ile öıel müUUcatım, Kimlikleri Feci kazada ölenlerden kimlikleri belli olanlar şunlardır: tlhan Uygun (Otobüs şoförii), tsmail Sezgin (Minibüs şoförü>, Ismail Erbay, Fatma Akkus, Fah (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) DP, Erim'in infozlar karşısındoki tuiumunu eleşlirdi , (Cumhuriyet Bürosu) DP MUlet Medisl Grup Vonetim Kurulu, dün bir bildln yayınlayarak, ölüm cezalanrjın ysrine gettrilmesinin durdurulması konusunda bukümeti suçlamıstır. Bildiride, «Bazı ölüm ceza> lannın yerine getirilmesuıe iliskin TBMM kararları hakkmda giderayak görüşlerini belirten SayiD Erim, anarşi tahrikçilerine yeni bir prim vennistir. Bu talihsiz tutum, Sayın Erim'in vatan ve Cmnhuriyeti hedel alan kanun dışı eylemler karşısında kararsızlıktan kurtulama» diğını bir kere daha ortaya feoymustur.. iürütme orKanının görevi heı durumda devlete sahip çıkmak ve hukuk düzenini savnnmaktır. Kanunlar cerçevesinde alınmış bir vargı karannın yerine getirilmesini ciddi hiçbir (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kurt JValdhMnCldögofüşecek Bafbsksn Nihat Erim ve esi, Nev lerk'nn Kennedj hava slanınd», Birlefmij Milletler Insan Hakları öıg&tü Bafkam tlhan Lötem'in kııı Defnc Lütem tarcfırtdm karşıtemyerlar. Başfeakan ve tşl difer yclkililul« tanıştıktan Mnn hava •lanından aynlmiftır. (âj.) nusunda Birleşmiş Milletler ile Kıbrıs Rum Hükümeti arasında varılan antlaşma üzerine sunduHABERLER SERVİSİ) ğr. raporu izlemiştir. Antlaşmaya göre süanlar ve cephane «emin bir yere», Athalassa'daki Kıbrıs Rum Emniyet MüdürlüSekreteri Waldheim'in yapacağı ğü mahzenine depolanmış, kiUt görüşme saatinde değişiklik olaltına alınmıştır. Kıbns Rum muştur.' Bugün saat 10'da yapıDışişleri Bakanı Spiro Kipriyalacak olan görüşme, saat \T<îe nu ile Birleşmiş Milletler özel yapılacaktır. Temsilcisi Osorio Tafall arasında Hava alanmdaki vanlan antlaşmanın uygulanmakonuşma sı, Banş GUcü Komutanlığına Gene antlaşmaya ö t e yandan Nihat Erim, Neu bırakılmıştır. göre Rum Yönetimi silâhlan daYork Havaalamnda kendisini karşılayan Türk vatandaşlanna . ğıtmayacaktır. Banş Gücü Kohitaben yaptığı kısa konuşmada, mutanı dilediği zaman ve hiçbir «Memleketimiz boradaki vatan. ön ihbara lüzum kalmaksızm sidaşlanmızın buradaki faaliyet. lâhları denetliyebilecektlr. Silerinden iftihar dnymaktadır» lâhlar, 15 Martta ilk kez yerinde (Arkaa Sa. 7. Sfi. 5 de) denetlenmiş, sayı ve nitelikleri itibariyle Rum Hükümetinin daha evvel verdiği listeye uyduğu görülmüştür. "Enosisi Türkiye'nin askerîgücü önlemiştir,, Sait A. TERZİOĞLU ANKARA, (Cnmhuriyet Biirosn) Kıbns'ta bulunduğum sürede, Kıbnslı Türkler tarafından «istenmiyen adam» olarak kabul edilen Dr. Ihsan Ali ile görüşme fırsatını aradım. Dr. Ihsan Ali 1963 yıh Aralık ayından önce de, sonra da Kıbnslı Türklerin menfaatlerini korumak üzere Makarios'un hizmetinde olmayı tercih etmiş, böylece, Kıbns'taki Türk toplumunca «istenmiyen adam» ilâc edilmişti. Bu nedenle, Dr. îhsan Ali l!e görüşmek yerinde olacaktı. Uzun çabalar sonucunda Îhsan Ali ile temas kurdum. Dr. Îhsan A!i sorularımı yazıh cevaplandıracağını bildirdi ve cetaplandırdı da... Böylece, Îhsan Ali' nin verdiği cevaplarla Kıbrıs' taki Türk toplumunun Îhsan Ali'ye karsı cfavranışlannda haklı oldukları bir defa daha ortaya çıkmış bulunuyordu. Dr. Îhsan Ali, 1963 olaylannda ve bu olaylar sonrasında, Başpiskopos Makarios'un hizmetine girmiş, zaman zaman Türkler ve Türk yöneticiler aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu nedenle, Türk kesimine geçemez hale gelmiştir. Halen Rum kesiminde de son derece sıkı güvenlik tedbirleri altmda yasamaktaohr. Dr. Îhsan Ali, Başpiskoposun, en yakınında hizmet görmekte, bu arada Türk liderliğini terasil ediyormuşçasına MakariosTa işbirliği halinde bulunmaktadır. Bu nedenle, Makarios'un Cum(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Marmara'da batan motorün personeli kurtarıldı [TURT HABERLERt SERVtSt] 2 gündür Karadeniz ve Marmara'yı etkisi altmda bulundıımn şiddeüi fırtına nedeniyle, Bandırmadan Istanbul'a kömür getiren 69 gros tonluk «Kaptanoğlu» motoru önceki gün Marmara adası yakınlannda batmıştır. 4 kişilik mürettebat, motorun sandalı ile 8,5 saat dalgalarla mücadele ettikten sonra Asmalı köyüne çıkmağa muvaffak olmustur. Ordn'ya gübre getiren Yunan bayraklı «Harin2» yük gemisi de, önceki gece şiddetli fırtınanın halatlannı koparması sonucu, sahilden 400 metre uzaklıkta, 24 kişilik mürettebatı ile kuma oturmuştur. Türklere ihanet eden İhsan Ali, Türk kesimine geçemez halde Türk görüşü Oysa Yunanistan, Erim'in Esenboğa Hava Alanından hareketinden önce ifade ettiğl gibi Türkiye ve Kıbnslı soydaşlanmız, silâhlann Banş Gücüne tes liminde ısrar etmektedirler. Genel Sekreter, neden daha cüretkâr bir adım atılıp da silâhlann Banş Gücüne teslim edilmesinin sağlanmadığı sorumuzu şöyle cevaplamıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Ecevil, CHP zorlukları halk ile elefe yenecektir» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu CHP eski Genel Sekreteri ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, partisinin Devrek ilço kongresinde dün yaptığı konuşmada, «Demokrasiyi içi boş bir kalıptan ibaret bırakmak, yalınkat bir tiyatro dekoru dnrumu na getirmek için, bütün tutucu safcı partilerle bazı çücler işbirliği vapmaktadırlar» demistir. Demokrasinin de, CHP'nin de büyük tehükelerle çevrili olduğunu bildiren Ecevit, konuşmasında özetle şunlan söylemiştir: «Ülkeye, demokrasiye veya kendl varlığına vönelen büyük tehlikeler karsısında CHP, Türk ulusunun bütün üstün niteliklerini ortaya koyar. Koşullar ne kadar güçlesirse güçleşsin o ka(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) İNÖNÜ VE ECEVİT BARIŞTILAR. Basm Makarios. isHfasını isteyen piskoposlara cevabını gönderdi LEFKOŞE, (aa) " Kıbrıs Başpiskoposluğunun yayımladığı resmî bir bildiriye göre, Başpiskopos Makarios, kendisinin Devlet Başkanlığından ayrılmasını is teyen Kıbrıs Ortodoks Klisesi Sen Sinodu'nun üç piskoposuna cevabını dün göndermiştir. Makarios'un cevabmın metni açıklanma mışür. Kıbrıs Kilisesinin en yüksek or garu olan Sen Sinod'un piskoposlan, Makarios, Sen Sinod'un karanrıı kabul etmediği takdirde ken disinin Başpiskoposluktan uzaklaştırümasına karar verebilirler. Piskoposlar, ruhani ve cismanî görevlerin birbiriyle bağdaşamayacağını ileri sürmektedirler. Başkadın rolünü oynayacak yeri İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılacak olan Uluslararası İlkbahar Festivalinde, Verdi'nin Nabuceo Operasında baş kadın rolünü nynayacaktır. Paha önce de Çekoslorakya'da iki kere memleketimizi temsil eden Öıgiil Tanyeri, İrhında seyahati için, «Bir tesadüf, bir şans oldu» diyor. (Fotoğraf: aa) Adana keresteciler çarşısındaki 40 dükkân yandı ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Saydam Caddesindeki Keresteciler Carşısmda dün gece çıkan yangm sonunöa 40 kadar dükkân yanrmstır. Celâl Dalgıç'ın mobilya atölyesinden çıktığı söylenen yangın, (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Kama kesiminde işçilere bugin ikramiye ödenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Karnu kesiminde çalışan Işçiler, 1972 yılına ait ikramiyelerinin ilk yarıs'ını bugün alacaklsrdır. Isçiler, ikramiyenin ikincl bölümünü de 26 Temmuzda alacaklardır. KAYSERİ'DE 48 NURGU AYİN YAPARKEN YAKAUNDI KATSERI, (THA) Nazımbey mahallesindeki Kayaaltı sokağında oturan Yüksek Islâm Enstitüsü son sıntf ögrencilerinden Mustafa Uçar'ın evinde «Nurculuk âyini yaptığı» teepit edilmiş ve eve polis tarafından yapüan bastan sonucu çoğu ortaokul öğrencisi olan 48 mırcu genç suçüstü yakalanmıştır. Evde yapılan arama sırasında, yasaklanmış çeşitli yayınlarla ay rıca Saidi Nursi'ye ait risaleler ele geçirilmiştir. «Çanakkale savaşlarını yerinde izleyen Agâh Fasih bildiriyor» • ÇİKLETLERDE.N ÇIKAN OYL'NCAK KÂGIT PARALAR GÖRÜLÜYOR.. Çocuklar, tomar tomar parayla oynuyor Son günlerde piyasadaki para miktannda öyle bir artış oldu ki, artık küçücük çocuklar bile ceplerinde demet demet paralarla dolafiyor, babalarına nisbet yapıyorlar. Mahalle aralanndakl eğlencelerl artık çember çevjrme, misket oynama yerine «Klmin daha çok parasi var» yan Nuri OZDENIZ şı! Birbirlerine yüzlükler, beşyüzlükler bozdurup, bunlarla oyun oynuyorlar... ö t e yandan, evlerde oynanan kfiğıt oyunlannda markalar, fasulye taneleri bir yana itilmis, onun yerlnl eUilik, yüzlük, besyüzlük paralar alnuş, bunlarla ovoanıyor. Hattâ hattâ, paralar sokaklara bile atılıyor. Kaldmm larda, yırtılmış, bükülmSş ayak altında dolaşan ftaraja^jif ^ haddl hesabı yok! «, (Arkası Sa, 1, Sö. 4 de) Çanakkale savaşiannın, o dehset verici çünlerinde Tasviri Efkâr'ın muhabiri olarak çarpışmalan ileri hatlarda izleyen merhum Agâh Pasih'in 7 Maıi 1915 tarihinde,' karncumnz ve üstad^pz rahmetli Ynnus Nadi^e yazdığı bir mektubu Çanakkale Zarerimizin 57. vılının bir anısı olarak , yayınlryoruz. 3 gün sürecek bu vaa dizisinin ilki Bugün 5. sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog