Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SATFA İKİ âzun Hocayı da kaybettik. Basta Cerrahpaşa Ttp Fakultesl yeri doldurulmaz bir hocasını, Istanbul ve bütün Türkiye üniversiteleri muhteşem bir profesöriinü ve r.ihayet memleket çok lüzumlu bir evladnnı kayt tti. Şu fâni dünyada, bir tiyatro sahnesi gibi, herkesin bir rolü ve sahnede kalış süresi var. Kimimizin rolü birincl derecede, kimimlıin orta, kimlmlıİTi de figüran. Kânm Hoo» talebelik yıllanndan öidüğü güne kadar bn sahnede hep başrollerde oynadı. Çiinkü hayat sahneleri için gerekli niteliklere doğuştan dahildi. Konuşnrken sesinin gümrab ve edalı tonu, Jestleri ve konuya nasıl girileceğini, neresice basılacağını çok iyi bilmesi, ailede, okulda veya başka yerlerde öğrenilecek şeyler değildi; doğuştandı; Allah vergisi idi. TaJebeyken baş oldu, asistan iken baş oldu, doçent iken baş oldu, profesör iken baş oldu, ordinaryüs iken baş oldu, dekan oldu, rektör oldu. Velhasıl üniversite ve memleket içinde nereye girdiyse baş oldu, hep basrollere çıktı. K KÂZIN ISMAİL HOCA Prof. Dr. Sabahattin KERİMOĞLU tirdi. Mensup olduğu müessese ve memleket için hem iftihar edilecek bir eleman, bem de oranın eksik tarariarını kolayca bolan ve bunun için de zor durumlarda kendisinden medet umulan ve güvenilen bir kuvvetti. Pıofeaörler Kurulu toplantılarmda her çıkmaıa girea konuda onun konuşması beklenirdi. Probiemi bütüj vukufiyle ele alır, gerekli kanunlara, tüzüklere, icabmda örf ve âdetlere ba|lar, veclz, vazıb ve hayli hâkim bir tesir ile sonuca getirirdi. Hemen daima dinleyenler de tatmin olur, rahatlarlardı HAYAT1 : 19O4'de Trabzon'd» doğmuştur. Dis Heldmliği Fakultesi profesörlerinden Suat tsmail f.ürkanın kardeşidir. 1936 senesinde Haydarpaşa Tıp Fakiiltesinden mezun olmuş, Vakıf Guraba Hastanesine asistan tfrmiş, sonra Paris Tıp Fakültesinde ihtisasını tamamlamış, nihavet Havdarpaşa Tıp Fakültesinde Müderris Kerim Sebati Bevin kürsüsünde boşalan Müderris Mnavinliği imtihamna talip olmuş ve rakiplerinin arasından 1931 de bi2im de dinlediğimiz, parlak bir imtihanla doçent seçilmiştir. 1933'de üniversite lnkılibında Haydarpaşa'dan tstanbul'a nakledilerek Haseki Hastanesinde kuruian lkinci Cerrahî Kliniğine, Profesör Dr. Kemal Atay Bevin yanına verilmiştir. Bizim üniversite talebeliğunise rastlay«n bu yülarda Klzun tsmail Beyden ders dinlemek ve öfrenmek m&stesna bir zevk idi. öğretmesini ve bunun için de telebeyi sevmesini ve sevdinnesinl çok iyi büirdi. O kadar ki üniversite inkılâbında Almanya'dan Birinci Cerrahî Kürsüsünün başına getirilen dünyaca tamnmış Prof. Dr. Nissen ile genç doçent Kâzım Ismail'i mukayese eder ve yanında çalışan bizler daima or.u üstün tutardık. Çapa'daki Klim'klerin yapılmısı ile Haseki Cerrahî Kliniği Guraba semtine göç edince Kâzım İsmail Bey de oraya gitmiştir. Profesör Nissen'in »ynlışından sonra Cerrahpaşa Cerrahî Kliniğinin basın» getirilen Profesör Dr. Burhanettin Toker'in 1951'de vefatı üzerine Kâzım ismail Gürkan, Cerrahpaşa Cerra'ıl Kürsüsünün Direktörlüğüne seçilmiştir. ESE3LERt: Yüzlerce eserinin arasında başhcalan talebe ve cerrah hekimler için yaz dıgı yedi cerrahl tdtebı, bir hayll monografi ve biyografi, dört tane tıp tarihi kitabı, memleket içi ve dısı tebligleridir. UNDEN Sonuç " t T a y a t t a herkes bir paye peşinde koşar. *"ÇocuğTin gayesi yürümek, okula gidenin bitirmek, diploma ve meslek sahibi olmak, sanat^ gidenin sanatkâr olmak, nihavet evlenmek, doğunnak velhasıl bütün bayat boyunca varmak istediğuniz bir hedefe koşmaktır Bundan anlıyoruz ki her elimize seçirdiğimiz • e Raye sandifimiz hedeften sonra rtne îstiyonu. O halde hakitd raye insanın Istedi&inl elde ettikten sonra artık daha rarlasını hiçbİT zaman istememesi şeklinde tefsir edilebilir Bu fikri spekülâtif bir felsefe ölçüsünde ele alırsak «Blüm» insanlar için hakiki gıve olayor demektir. Çünkü on» vardıktan sonra artık daha fazlasını ve hiçbir şevi istemiyoruz Ama bütfir ömrü bovunca ara çaveleri elde etmek için didinen insan ne kadar tazla alkış toplayacafını bilse de perdenin kapuımasını havat oynnnnun bitmesini Istemivor. Bu roldeki muvaffakiyetin deSeri de son yolcnlujuna uğurladığmuz inssnm ardından hissettikle•imiz olnyor. Kâzım Hoca bütün ömrü boyunca konuşru, öğrendi ve öğretti. Yftistlrdiği binlerce hekim vüzlerce cerrah ve kendisinl içten takdir edenlerin bugün arkasından ne hissettikIprini bilseydi her halde o, kendisine hir hav11 de vakışan. vakur azameti İçinde son muhteşem yolculuğuna daha mutlu devam ederdi. UNE Yıkın efendiler, yıkın! Haberinlz var mı ki, dan ile buğdayın ekildigl »an topraklardan israinl alan Çindeki Sarı Nehir, karlann eridiği mevsimlerde tasarafc 48M kilometrelik yolda ne bulursa çiğner geçer. Bu nehir 3l O yu f O içinde tam 1500 kere yatağından dışarı fırlayarak ortatıği allak bullak etmiştlr. Yüz vı» evvel «Çinm felâketi» tsmlni alan San Nehlt yine hir gün yatağından fırlpdı \e denize eskl döküldü&ü yerden tam 500 kilometre ötede başka bir yerde «öVöldü. 1918'de taştıgi zaman 800.000 kişiyi öldürdü. 12 milyon insanı da yerinden yurdundan etti. Yine doğal coğrafya kitaDİan vazıvor. Çin »oğuk bir raemlekettir; buna rağmen tozu çoktur. Fakat zaman olnr ki ta Mogolistandan gelen tozlsn hiçbir eneel durduramadığı İçin bo Mağol t « lan Pekindeki Çln tozuna karısarak orada nefes alınmaz ve gö* gozü görmez olur. Ağaç ve orman toplum hayatının avnlmaı bir pareasıdır. AJ«ç yoksa uygarlık yoktnr, ağacın tükendiği jerdcn hicret edilir, birçok toplumlann Asvanin göbeilnden kopup saga sola kosuşmus olmalarının nedeni fntuhat zevkl de&il. veşile olan hasrettir. Fakat belâva bakın H, m «elismis memleketlerde ağacı bir türlü mümkün olamamaktadır. Ocaeı yakacak. ısınacak. tnsan» en yakın çare vfne ormandır. Yakılarak agac hir eün biter. vprinl tezek alır. tezek topnı&a düjmedikçe. o toprak berekeHizlesiT böylece hu kısır dönifü tarihte örneklerini cok eördüjümiiz felaketlere. açlıklar» vol »ctr. Nehtrler nrman«i7İıtrtan tnsar. «n haslcmlannın «ebehi ormanların Imha edilmis olmasiHır Ormanı olmavan memleketlerin derel«ri bereketli toprakları hiç durmadan denize dogru rahatiıkla tajnlar. * * * * Türklye'de de gereeV ba»k« türlü değildir. Yejll ormanlan tle sarkılara konu olan Palandoken Dağlan şimdi heybetll bİT kelHk anederler. Ormanlarımtz ynkılmakta. yıkılmakta ve blz bu mllıı çbküntunün karşısında yalnız vecizeler sövieverek seyird kahnaktayızî Sevird de kalmayıp üstelik bn barbarlıö tesvik etmekteylztşin kötürii Orta Asyadan Anadolııva kadar hicret edlp jelen bizler icin huradan öteve eidecek yer de yok. Bir oolltikaci çıkar. Biz insan deSl. afacı dütfinuyoruz\ oyst insanı düşünmeliyiz» dive demaeojl vap'ar Sanki ağacla İnsan t»biatta blrbirini tamamlamıvormuş eibl Blr baska politikacı cıkar, kendi partisine oy kaundırmnk için memleketin kaderml baltonın insafiii! tahribatma tetkediverir. Çünkü o and» e*çiel bto çdur sağlavacaktır. Garp kafası G örünüşü ve kafa yapısi bakımından bfltün o'.çüleri ile garp tipi adamdı. Bunun yanında Şark'ı, İslânu ve kültürünü eıı deriıüiğine bilen nadir okur düşünürlerimizdendl. Yüılerce eserinin ana yükünü mesleğine ait cerrahî konular, medikososya] konular, kültttr ve tıp tarihine ait konular teşkii eder. Hangi memlekete gittiyse oranın şeref henv şehriüğini, şeref madalyalannı beraberinde ge Cumhuriyet e mektuplar Bu lzahattaa da arüaşıiacagı Orman suçlannın affı demek. «Ey ümmeti Muhammet! Ormana üzere; iyi bir personel rejiminirj baltayı salla. ağaçlan devir, korulan yak» demektir. esaslannı yerleştirmek maksadıyla ve iyi niyetle bütün çabalar Ormanı <insandan ayn görmek ve onn tahrip eflnek, insana ge» harcanmış, butün kajTiaklardan çici bir imkân hazırlamak İçin de olsa. memleketin çeleceğini kül tayrlalanılmış ve bu çalışmalar yaprp havayı lavormak demektir. Bn hal, mirasyedlnin tikelliğinyıllarca sürmustUr. Bu nedenle den başka bir sev mldlr? Efcer vatanı, eğer vatan üzerindeki lnsanj, yeni bir kanun hazırlamak tekîialacafi nefesle. içeceği suvla. pktiği toprakl» bir arada düsünüyorlinln ileri sUrülemiyecegı kanısanız, ormanlan yan?ının, baltnnın Insafsıt zulmüne ve kötü nisındayız. yetli ov Rvcılanmn kendl Ikballerl nimna v«ptıklan mlllî varlıjh Bunun dışında kanunun ana YAZAN: soyma faslma, bir son verirsinlz'.. Orman millt varlık otdn£una gShükümlerinde bazı değiştklısler re. ormanı ke«îp satmakla, maliyeyi soymak arasında acaba ne fark yapılmasına da lüzum ve mahâl gbrüyorsunnz?. Sağlık sorunlann ele ahnd.ğı şu sıralarda bız Sosyalizasyon bulunmadığı gorüşündeyız Z;ıa, (Denızcilık Bankası TAO Genel SeJtreten) mevcut ve yürürlüktek! ununun rjölgelerındeki gorevlı tıbbî sekreterlerin durumunun da gozo* * * en çok eleştiriye sebep olan yanune almmasıru dıiemekte;,ız Şöyle ki: Sayın Cumhurbaşkanından orman suclannm affı hakkında cıulastıran sebepien, aşagıdaki $erlndeki özeilılüere gore leavm nı, ana yapısı olmayıp, ıntlbakBir Sağlık Ocağı Tabıphğımn kan kanunu veto etmesinl hilhassa rica edeceğiz Bit ekonomik hıkilde ozetlemek mümicundür: edılmiş bulunan ve bir çck tadillarla tlgili maddelerin totbıkatta kuruluçu: Doktor, sağlık raerau. Reform rutehğındekı Kanunun yatın tlkel. ekmesinl bilmeden ağaçta bulunanı koparıp yeme devlerle karmakanşık bır hale geldogurdugu hoşnutsuzluklardır ru, hemşıre, ebe, tıbbi sekretatbıkatındakı guçlükleı, Mahalli relerinl yajamıyoruz. Kendl çıkarlan İcin yasamak Irteyenleri de miş olan eski mevzuatta, barem Genellikle, memurlann ısrarla ter, Sıtma Sağlık Savaş memu. Idareler ve Iktısadi Devlet Teşek arzu ettiğl husus, tahsılln vanınve maaş kanunu hUkümlerınin fena rtzle görüyonız. Orman suclannm affı vatandaşı o «nça tejvlkru, trahom ilâçlama memurunSöz konusu eleşürılenn ve sız ayncahkJarında aramak küllerine aıt Personel Kanun tagerekten başka blr anlam tajimaz. Kabul ve itiraf edelim ki. deviette da toplam hizmet süreslnın de dan tesekkul etmiş olup, 7 kilanmalann başUca nedeni, kanısanlaruun zamarunda nazırianıp, mektedir. bugün istikrar ekslklliH. fazlaslyesas alınması ve her Uç yıla blı çılık bu katfroda 6'sı gezi tazmızca bir reform nıteliğinde bayetıştınlemıyecegı, sınıl tuzük17/2/1972 tarihinde Konyamn le röze carpıvorsa, bunun »ebeple derece, her tam yıla bir kademe 1327 sayılı kanunun vayınlanminatı ve mahrumiyet zammı zirlanıp yüruıluge konulan Devlerınin hazurlanmasının uzun zaKarapınar ilçesinden Artvin vlrinden hlrl de ürt üste çıkardıgıilerlemesl verilerek yeni baştan masından sonra, sınıf ve dereceslıp yalmz içlerinden tıbbt seklet Memurlan Kanununun, yülarman alacagı, yüiardır nıeuıurlalayetine göndermek Istediğim İntibak yapüması, ötedenberi ilemo aflardu. lere lntibakan ne suretle uygulareter her şeyden mahrum bırarm bu kanunu bir relorm kanuri sürülen çeşitll haksızlıklann bu kolinin başına gelenler Aya gl dır bır zam kanunu olarak tanacagı hususunda ortaya çıkuı kılmıştır. Şunu açıkça ıtiraf nımlanmasmdan ve bu sekılde nu değil, bır zam kanunu olarak suretle olsun ortadan kalrtınlmaden füzenln başına gelmemıştir tereddütlerin yokedilmesl maksaetmeliyim ki, sağhk personeli benımsenmesınden ileri gelmektenitelemeleri, tatbilu halinde çesıdır. Halbuki kanunda lşgal edi1 Karton koll kabul edıldiyle kuruian intibak Komisyove yardıracı personel gerek tahdir. Devlet memurunu bu düşunşitlı yan ödemelerin taldnüması len kadro esas alınmıs olup, bu mez. nunca tesbıt edilen esaslaı, 17 sılî yonden ve gerekle yukümceye goturen psıkolojik sebep nedeniyle memurlarda ooşnutkadrodakl görevlinin gördüğü 2 Kolinin içindekl parçalaEkim 1970 tarihinde Başbakanlık lıi bulundukları gorev bakımırdaha çok ekonomık olup, son suzluk yaratacagı, reforrninrın hizmet ve bu hizmetin devlet tebliği halinde yayınlanmıştır. n tek tek gösterdim. Ve medan haklarıdır, iddıa edilemez. yülarda zarurî ilıtiyaç maddelen bünyelerinde mevcut yenılıkıerın için taşıdıgı deger önemll görül mur beyin tavsiyeleri şu oldu: Trahom memuru ye Sıtma meBu tebhgde, personelin 1.11.1970 Hyatlanmn alabildj|uıe yükselbır reaksıyon görecegı, eşıt ışe mü? ve aylıklar bu değere göre Vedat Dicleli'nin sevgili^eşi, Gaye ve Sinan'ın an4B^akviml ve kravat koli içüı*rsMHi.jlkokuîjBkGzunu ise tıbbi tarihindeki hukuki durumunun nofisıdir. j»? eşifileret esası kabul edılirkcof tesbit edilmiştir Bu hükünıler ffelert,' K«îihe, Vefik Hikmet, Fethi Pirinççioğlu Ue d» gjtmez, dedl. Kısa bir itlraısekjejter.de erjftpjkül mezunu. esas alınacağı belirtilmış, ayrıca devlet iadrolanndaiu personei A Kalbukd muvacehesinde daha ettrtye ,üöR«ra2iye Alpay'ın kardc?l. MOnci Tekyeli'nin kayin?"\. """•• onları da kabul «ttt.duf. 1971 yılı İçinde Sayıştay Genel şışkınliğınin gıdenlmesı çsn>te> cı, Turluyede nerek. memurlyete girişten itivalidesi, Yasemin'in anneannesi, Dicleli ailesinin 3 Kolinin kapatılmasına Kurulunca İntibak durumunu ayrmın de gozönünde tutulması ı,eBir mahrumiyet köşesindekı duzensız, kanşık ve rastgele gıbaren intibak yapmak murnkün ziyneti, fakirlerin dostu, dostlann can yoldaşi; üstün müsaade etti ve kapattım. Medınlatıcı mahiyette çeşitll kararrektıgı, kamu hızmeUeruıı ve bu görülmemektedir. Sağlık Ocafında kader bırlıği rüen bır çalışma alanı hahnden mur beye uzattım. Bu sefer kalar ittihaz edilmls bulunmaktameziyetli insan hızmetleri gbren personeli sınılyapmış, synı zamanı ve avnı çıkararak, bellı esaslara dajalı bul etmedi. Müdür beye söylelandırmada kanunun getırcügı mahrumlyeti paylaşan bir çatı sınıfları olan bır meslek, bır ka dır. dim, koll memuru bilir, dedi prensip ve ölçülere sadiıc kalınaltındaki 7 kişılik kadroda arıyer tıaline getirmek olmuştur. tşte bu an anlaşıldı ki eski kaması ve sUbjektil deger ölçulerinyırdedümiş olan tıbbi sekrete. Bu amaçla devlet memurlarılıntılann hükmü var daha. Onden kaçuulması zorunlugu, en re de sorumluluklan itıbara a. ersonel Kanununun uygulanm sını'lan ayırtedilmiş ve o sılann haklannd» Genel Müdürlü başta akla gelen sebeplerdlr masından doğan akaakliKlalınarak cüzl de olsa mahruminıflar içinde görevin önemı veya ebediyete intikal etmiştir. 2/3/1912 Pergembe günO ğ> şikâyetçi oldum. dAvamı da rın giderilmesi İçin Maliye yet zammı verilmelidır Seksorumltıluğun artışı ile ayarlı deAncak, bugune dek koprulerln j evlet Memurlan Kanununun Şişli Camiinde ikindi namazmdan sonra Zincirlikuytı kazandım. Ve o günden bugüne Bakanlığmca bır rapor hazırlanreceler tesbıt edümış, dereceler reterin gorevi ve mesuliyeti kütatbıkatı, devamlı suretta yaaltından çok sular geçnuş, bu mezarlığında toprağa verilecektir. kadar yapılacak işime zorluk dığı hususunda haber dojjnı ıse içinde tesls edilen kademclerle, çumsenmesın. Misal olarak. ıli' pılan çalışmalarla bu safhaya arada 1327 sayılı kanun çıkanlaftbsteriyorlar. tki abone ile şeyukarda Uç madde nalinde tes olumlu sicil almak ve belli bır mizin Gerger Uçesi Sağlık OcaTanndan rahmet dıleriz. AİLESİ ulaşmıs iken, 17 Şubat 1972 ta rak 657 sayılı kanunun mâlı hühirlerarası görüşmeyi saatlerce bıt edıldiği bıldirilen ıslah yoüahizmet süresi geçirmekle, aylıfın ğı tıbbî sekreter.nın n« halîerıhli gazetelerde (THA) Kaynaklı kumlerı ışler hale getınlmış, ınuğraşmakla ancak yapabiliyonndan, sadece uçüncüsU üzerınartması imkânlan sağlanmıştır. re düstuğu ilgililerce malumbır haber yayınlanmışür. Dogrutıbak komısyonlan kurulmuş, ^erum. Bütün abonelerde aynl şide durulmasının ve kanunun ana Bu konuda en mühim yenılık, aydur. Bılhassa mukaleleli perluk derecesi kesın olarak bılinnel kadro kanunu çıkanimış, 657 Cumhuriyet 1432 kâyet var, fakat işimi zorlatmamaddelerine dokunulmaksızın inlüdann, hızmetın Devlet ıçın tasonel ile mukavelesiz personememekle, sozü geçen haberde: sayılı kanunun kapsam dısında tibak hükümlerinde mevcut olsınlar diye seslenemlyor. şıdıgı değere göre tesbıt edilmelin mc=ai saatlerindeki degişikbıraktığı kamu personelınin ay (Personel Kanunu uygulamaduğu ıddia edilen haksızlıklan si, daha açık bır deyımle oturulik. saglığt tehlikeve koymakYirminci yüzyılda Aya, Merihk ve Ucretleri de geçicı maddesından doğan aksaklıkların gidegiderici ve düzeltici degışlklikler lan masanm değerlendınlmesıdır tadır. Çünkü doktor veva sa5ht gldilirken ben TUrkiye sınılerle düzenlenmış, ış güçlügU ve rihnesi için Maliye Bakanlığmca yapılmakla yetlnilmesinın uysun 1327 sayılı kanunun gerekçesmlık personeli sabah saat 8'de n içinde bir koüyi gönderemiış rıskı ve teminindekı guçluk bir rapor hazırlandığı), 13 s?hıolacağı kanısındavız de de beürtıldıgı üzere, Personel bir hastaya veva acilen kove yorum. tlgili makamlar müda zammına aıt yonetmelık çıkarılıp, felik raporda ıslâh çâreleıi araReformunun amacı, «Kamu kesigitmek için ambar memuru ve hale ederlerse koliyi göndereceyürürluğe konulmuş, Ikttsndi sında Personel Kanununun tüminde iş ile insan arasınılaki tıbbi sekreterin saat S'd'a gel ğim. tunüyle kaldınlmasımn da yer Devlet Teşekküllennde llk dort Uişkileri düzenlemek ve kamu Slcil No: 34.MI93430 mesini beklemektedir. Bu vönCengiı GÜVDOGDÜ dereceye kımlerin gıreceaüen daaldığı belırtilmış ve uzun çalışyönetiminin etkenliğini ve verimlerl ele ahnacak olursa moral hı tesbıt edılmiş, boylece kanuTürk Tıcaret Kanunu ve Şirket Esas MufcavelenameMnın malar sonunda tesbit edilen ıs'.âh liliğini arttıracak personel rejibozukluğu vazifeye etki vapnun tümuyle tatbıki yüııünde ohükümlerine uyarak. Sirketımuln Hıs«edarlar Umıımi Hevetı yollan, Uç madde halinde özetTevfıka öney'in eşi, Erdal mini kurmak» tır. Bu kanunun maktadır. Koordine bir sistemlumlu adımlar atılmıştır. 24/Mart/1972 Cuma ftünü saat 10 (»"da «jırketimlz Merke?l olan lenmiştir. ve Esin'ın babası, amacı ıse, kamu personelinın uole çalışıp sağlıgm önemini, ranCa&loğln Halkevi Sokak 33'41 numaralı mahalde «lelade «u. ret sistemleri arasmda paralellık Devlet Memurlan Kanunu tst1) Devlet Memurlan Kanununu EMEKLt KAYMAKAM dıman ahnabilmesi icin so^varette toplanacaktır sağlamak ve ücret denkliği tesıs bıkatı boyle bır safhaya erışmısbutunüyle yururlukten kaldırarak lizasyon bblgelerindeki ambar İSMAtL HAKKI ÖNEY Savın hıssedarların «ahıp olduklan hlsse senetlerinı top. etmektır. ken, «Bu kanunu tümüyle yüriireskl maaş tutarlanna belırli blmemuru, büro memuru ve tıblantı gününden en az bır hafta evveline kadsr Sirket Vezne. lukten kaldırarak eski maaş tuŞahsî kanınnza göre, kanun bu çulerde zam yapmak ve bu arabî sekreterlere de mahrumivet 29/Şubat/1972 gunü Hakkın sme tevdi ederek karsılıSında elris kartı almalannı ric» erien/ tarlarına belirl) bir ölçüde zam yonden amacına ulaşnu?, objekda yeni bir kanun hazırlamak, zammı verilmesinin temiri hurahmetine kavuşmuştur. Bir sürü gösteriş, toplanülar, yapma» teklıfuıın düşunülemiye1971 vılı bilânço ve kîr . zarar he«aplan tle Yflnetım Ku tıl anlamda ücret clenkiığını sağ2) Kanunun ana hükümlerindc susundaki iİKİvi Sağlık BakaCenazesi, 1 Mart Çarşamtemlzlik melekleri, kampanyalar ceği âşikârdır. Daha açık bir deru!u ve Murakıp rsporlan Sırket Merkezinrie toplantı eünüru lamıştır. Zıra günden güne artan bazı degişikliklerle beraber, intlnımızdan bekhvoruz ba gunü, iklndl namazını guya tstanbulun temizlik işleri yımle memurlara belirü bır ölçüden onbeş gün evvel T Tıcaret Kanununun 3R2 mart(1e«ı eeve esas anlamlannı yıtırmiş bu bak hükümlennı değiştirmek, muteakıp, Kadıköy OsmaMehmet NACAR tanzim edıliyor. Maalesef, netide zam yapmak düşüncesl bır lunan yan ödemeler imkân nısreğince hissedarlanmızın tetkiklenne ha?iT hnlunriıınılnfaktu 3) Ana maddelere dokunulmaknağa Camıinden kaldınlmışHarmanlı Sağlık Ocağı ce hiç! Buna rağmen tstanbualternatif olmaktan çıkmış, çokbetinde ortadan kaldırılmış, ödensızm, intibak hükümlerinde haktır. Tıbbî Sekreteri lun Beyoğlu semtinde, çöp en mesı zorunlu olanlar da açıklığa ÎÖNETtM KURtLU tan aktüalitesini kaybetmişür. sızlıklan giderici ve düzeHici deA 1L E S 1 az haftada bir, en çok 15 gtinG O N D E M ve eşıtliğe kavuşturulmuştur. ğışıklikler yapmak de bir alınır. tlkelligin ve gayrt Düzeltme: Dün yaymlanan Şu hale göre mevcut aksakiık 1 1971 yılı muamelât ve hesaplanna ait Yönetim Kurulu ve Yukarda Uç madde halinde osıhhiliğın en bariz misall. tlglilânda sehven «Emekli Ge. lar ana kanundaki prensıplerden Denetçi raporlarının müzakere edilerek tasvibl, zetlenen ıslâh çârelerini okuyunlilere göre mazeret var; arabaneral» olarak çıkmıştır değil, daha çok intibak hükümle 2 1971 yılı bilânço ve kâr . zarar hesaplarımn tetkık ve ta«ca, 657 sayılı Devlet Memurlan lar bozuk. Genişleyen şehir T.S. cEmekli Kaymakam» olannden doğmaktadır. Bunun nedıkı ile Yönetim Kuru'.u üvelerinın ve Denetçınin tbraı Kanununun yayını tarihınden hepsı lftf. Esası şu: tlgisizlik ve n arada yeni bir kanun rak düzeltiriz denini ise, kurumlann bunyeledört ay sonra yazdıgımız (Dev3 Kâr hakkında karar ittihazı, lfiübalilik. hazırlamak» tekiUine gelet Memurlan Kanunu) başlıklı 4 Yönetim Kurulundan ıstifaen ayrılan Cvenln verine lince: (Cumhunyet 1412) Hele kar yağarsa, başka bir yazının sonuç bölümünU hatırlaTürk Ticaret Kanununun 315 maddesı eereSince vapılan Gazetenizin 24 2.1972 tarih. 17080 Bu teklifi de benlmsemek teşkılâî yokmuş gibi, ilk önce mamak elde değil. seçimin tasvibinin arzı, sayılı nÜ5hasınm 2. Sahıfesinin mümkün değildlr. Zira, Personel tiKENT kar kaldınlacak, sonra çöp alıD O BI O R 5 Esaı Mukavelenamenin 24. maddesl gereğince 1972 yıh 1/4 üncu sutunlarında Turk Eko Reformu, zaman içuıde gelişüril27.11.1965 tarihli «CumhnriyeU nacaktır Varsm halk çöp içinHOYUNCULARI için Yönetim Kurulu uyelerinın seçimi ve ' ücretlerinın nomi, Araştırma Vakfı Kurucusu mesi gereken bir çalışmayı zogazetestnde yaymlanan yazımıde koksun. ısterse sftrî hastatâyıni, Bay Muammer Yahya Islamcıoğrunlu kılmaktadır. Türkiyede Perzın son paragrafında, «Personel lık çıksuı. Bu ış, medenl Ulke6 Esas Mukavelenamenin 37. maddesı gereğınce 1972 yılı lu tarafmdan yazılmış olan (Rayıç sonel Kanun tasarısı hazırlıkianDerl, Saç ve Zfihrevl Hastarejüninde yeknesaklıği temin etlerde, temizlikten gayri, fen işİçin Denetçi seçimi ve ücretintn tâvinı bedel, Emlâk vergısi) konulu ya na Devlet Personel Dairesince fıîmek, uzun çauşmalardan sonra lıklan Mütehasnsı tstiklâl lerınin gbrevidir. IİUMAIDIOFF zıyı dikkat ve onemle okudum len 1962 yılında başlanmış olmakhazırlanan tasanlann üzerine Cad Parmakkapi No 66 İşe alınırken, bunlara halka Her vatandaşın kafasında içinden la beraber, personel reformu deımkân nisbetinde eğümek makTEL: 44 10 73 ıvi muamele edeceklerine dair, Cumhuriyet 1426 çıkılmaz muşkul ve zor durumnemelerine 1950'lerden evvel girisadiyle müzakerelerini aceleye ımza alınmalı ve hemen mevlar yaratan rayıç sorunu hakşıldiği, 19491959 yülan arasında ^••••••«•••«••••••»ı çetirmemek, kanunlann neşrini cut kamyon şoför ve personeli kmda yazı sahibinin sonuç kısbu konuda yabancı uzmanlirca mütaaklp tâdilleri zorunluğundan ver değıştirmelidir. mmda belirhldıği gibi bu vergı raporlar hazırlandığı bir gerçekD t Ş I t B İ B İ kurtulmak, 657 sayılı kanunun Biltün şehrin. çöp alınması ve hak ve adaletinin daha pratik ve tir. Henüz Personel Dairesl kudaha yavmlanmasıyle beraber gesokak temizlenmesl, Cihanglr kolay şeküde tecellisi için (Tılrulmadan önce hazırlanan çeşitll IV» oyun tirdigi ihtiliflan çözfimlemek ve lık iraduı on mislininl takdirı Tavukuçmaz caddesine, uygun tasanlarda daima sınıflandırma Saat: 1330 • 19J0 bilhassa sınıflandırma mevzuu suretıjle vatandaşm bunahm ve ışi ön plânda ele alındığından, bir vapılmalıdır. tlgililerin, ehemmJ Samatya Cad. No 400 ile ilgiü endişeleri yok edebilmek çıkmazlardan kurtarümasmı ben sistem Uzerinde anlaşma zeminl vet'.e dikkatine sunmamzı rl için, kamu hizmeti gSren bütün TEL: 21 75 83 de çok uygun ve yerinde bir bubulunamadığını belirtmek zorunTORK H*V» KUVVCTURİNt 6ÜCUN0İRME F « F I ca ederim memurlara 1 Mart, 1966 tarihinde luş o'.arak gorüyor ve bunu tak ludur. Mahir HAKARAR S»lı gunlvt Bütçe İmkânlan nisbetinde bir dırle karşıhvorum Avazpaşa Gümüssuyu 1327 sayılı kanun 1970 yılında zam yapümasının daha uygun oSulakçeşme /Çiftev«v Ncriman T\NDOĞAN çıkarüıp, yurürlüğe konulabüdi lacafi kanıaında olduğumuz» beSok. sâkinleri natnına ANKARA ğıne gdre, Türkiyedekl personel Lrtılmişti. refonnu çalışmalannın bir bölüReklamcılHc: (435) • 1430 Yedi sene evvel bisi bu kamya mü olan, Devlet Memurlan Kanununun en az 20 yıllık bir çaŞlrketünizin kuruculsnndan çok değerli hocamız, muhterem lışmanm ürünü olduğu meydandadır. Devlet Personel Dâiresi bu konuda çalışmalara başladıktan Ord. Prof. Dr. sonra, 1962 yılında O.E.CD ve A.I.D. uzmanlan bu Dalrede müşavir olarak çalışmışlar, bu konuda raporlar tanzim etmişlerdır. Bu raporlann ışığı altında ve daha evvelM çaiışmalardan da faydalanarak düzenlenen «On kaybetmenin büyük üzuntüsü içindeyız. Tıp camıamızın bu büyük kaybı dolayıslyle Rapor» Bakanhklara, Ünlversttekederli ailesinin acılannı paylaşır, Tanndan kendilenne sabır ve değerli hocamıza lere, dâire ve kurumlara gönderahmet dileriz. rilmiş, basın yoluyla kamu oyuna DEVA HOLDİNG A.S sunulmus ve alınan mütalsalarla, basında çıkmış olan «ön Rapor» ile ilgili yazı ve elestirüer tltizllkle değerlendMlmlştir. (Reklâmcıhk: 44»/14Jl) Sosyalizasyon bölgelerındeki diğer sağlık personeli de mahrumiyet zammı istiyor Bir kolinin başına gelenler evlet Personel Daireslnln 13 Aralık 1960 tarihlı ve 160 sayılı ianunla kuruluşundan vs 2 Mayıs 1961 tarıhınde fulen çalışmaya baslayışından bu vana, 10 yıldan fazla zaman geçmıştir. Bu süre içinde Personei Reformu ve Personel Kanunu çahşmalan konusunda çesitıı yazılar yazılrnış, ozellikie 657 sayılı l>vlet Memurlan Kanununun yajinlandığı 1965 yılı Temmuzundan bugunedek basında sayısıa eleştınler yer almıştır Daha sonra, bu kanunun yürürlüge konulamayan hUkümlennl işler hale getirmek ve kapsam dışında kalan kamu personelınin aylüc ve Ucretlerini de düzenlemek maksadıyle çıkarılan 31.7. 1970 tarihli ve 1327 sayılı kanun, haklı veya haksız eleştirılerm artmasına, umduğunu bulanıayan memurun feryadının çogalmasına, bu nedenle Kuruian komısyonların daima ıslah edıcı ve duzeltıcı çâreler aramasuıa, raporlar ve teklıfler sunmasına, vesıle olmuştur. 0 Ttdihsiz Personel Kanunu M. Nuri İNUĞUR ÇOK AGI BİR KAYIP Bir haber Sonuç Di P KADRİYE DİCLELİ Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Yönetim Kurulundan AGI KAYBIMIZ Temiılik işlerinde reform lâzım.. ön rapor» Rayiç bedel sorunu ve çözüm yolu «B Tarık Z. Kırbakan Orhan TÜZÜN KLERE SAHİP OLMADIKC VATANA SAHİP OLAMAYIZ NIMBÜS BÜYÜK KAYBIMIZ KÂZIM İSMAİL GÜRKAN'ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog