Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

• • • • • Gttzel Görönüınler Simone de Beauvoir Kurdun Gölgesl Patrick Reumaua: Toy WiUiam Ooldman Kadın ve Kertenkele • Wilhelm Jenten /iymıın Aytafafr* Eaun. HtUeTİn DOĞAM TATDOTt Ob»ol Ankara • • 15. 1*. 10. 7.60' jg^ umhurıyef Kurucusu: fUNUS NAOİ Vll <!flvı 1 7 H S 7 y i l , S a y i . 1/UÖ/ Telgraf • mektup adresi: Cumhuriyet tatanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 « Telefonlar: 22 42 90 22 «3 90 22 42 97 22 42 98 22 42 99 VARLIK ÇIKTI 39 yılüfc t>ır yayın hayatını; heı zaman başta olarak. surduren Varlık Dergisinin son Mart sayıa da her zamandan daha zengin ve özlO yazılarla Türk ve dunya edebiyatınuı hareketlerini ayafınıza getiriyor. Bu sayıyı mutlaka görun. Fiatı 2.5 Ura. tâncüık: 6549/1427 ttUnbol a»X>£ CumhurİTet H24 Said Anf JERIIOCLU bUdiriyor Inönü başkanlığında bildiri yayınlandı Yetkili CHP kurulları, Sıkıyönetim Savcılarının DevOenç iddianamesindeki kendileriyle ilgili bölümlere cevap verdi Kıbrıslı Rumlar yeni şekliyle görüşmelerin derhal başlamasını istiyor KLERtDES ERİM, SÜNAY İLE GÖRÜŞTÜ # Klerides, «Gizli Türk plânlanndan» söz etti LEFKOŞE Kıbn» Runı Yftneümi Temsilciler Meclısi Başkanı Klerıdes, dün •Cnmhnriyet»e verdiği özel demeçte Kıbns Hükümettmn Kıbnslı Rum ve Türklerın miHî • karakterlenni kaybetmeleri veya terketmelerini hiçbir laraan gaye edinmedığmi bildırınıştır. Klerides'e sorduğumuz sorular ve aldığımız' cavaplar aynen fbvledrr: SORU: Silâhlar sorununun tatminkâr bir şekilde halledilmeden mahalli goruşmelerin yeni sekliy le başlatılmasını fa>dalı telakki ediyor musanuz?. CEVAP: llgılı taraflar Kıbrıs so rununa banşçı bir çozum şekli ararfıak arzusunda olduklarını Güvenlık Konseyi içinde ve dışında defalârca tekrarlamışlar, barışçı bir çozurn şeklıne varmak ıçın iz (Arkasi Sa. 7. Sü. 1 de) CHP'ye göre iddialar: "Tecavüz İ I I ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Cumhur baskanı Cevdet Sunay dün Başbakan Nihat E I rim'i kabul ederek blr «aat gorüsmüstür. ' Başbakan Nıhat Erim dün sabab CHP Mer • kez Yönetirn Kurulu ıle Senato ve Meclis Grup • Yönetim Kurullarınuı ortak bildirlslnl getirterek • Inceledıkten sonra saat 12'de Cumhurbaşkanı I Cevdet Sunay'a gıtmıştır. Saat 13'e doğru sona ' ı I eren görüşmeden sonra Erim, evine dönmüstür. 25 bin işçisi SSK'dcm 200 milyon lira istiyor • 25 İŞÇİNİN AÇTIĞI ÖRNEK DAVALAR KAZANILDI Nuri ÖZDENİZ Sosyal Sigortalaı Kurumunda çalışao 25 bin işçi, ikişer aylık ikramije alacaklan için Kurum aleyhine dâva açmak nzere hazırhklara firişmistir. ö t e yandan avnı konuda örnek dâva açan 25 işçi dâvavı kazanınıs, Kurum iki maaş tutanndak] ikramiye yanında yuzde 10 nranuıda vekâlet ncreti ödemek zorunda kalmıştır. Bu konuda bılgl veren Sosjal ^ Sigortalar Kurumu tsçılen Sen djkası (Sosyal tş) Genel Sekrı teri Baki Son, «Kurura. örne dâvalann ka7anılması ve Yargı tay'ın da tasdiki karşısında bn lacakları ışçilerr ödemelidir Ak si takdirde 23 bin i$cı teker teker dâva açaoaktır örnek divalar da işçi lehine sonuçlandıjhn dan her işçi açacağı dâvayı kazanacak. Sonuç olarak Knnım bo vere 25 milyon lira vekâlet üc reti ödemek zorundr kalacaktın demiştir. Sosyal î? Sendikası yönetic: leri ayrıca Kurumda çalışan buı işçinln Emekli Sandıgı yerl ne Sosyal Sigortalar Kunımun bağlanmasını istemışler. «Bn sekilde 137 mnyon liralık yılhk d»t Sigorta kasaîanna ırireT» âemişlerdir. Bonosunu kapan, bankayakoştu ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) CHP ortak Sönetim Knrnl. lanmn Genel Baskan Inönü ile onceki gün yaptıkları top. lantıdan sonra dün yayınlanan bildiride, sıkıyönetim ssvcılan sert bir dille elestirilmekte, «Savcılar Anayasaya gore ışleyen bir adlî nizamın memurlan olarak vazıfe vapmayı kabul etmez gorunuyorlar» deniimektedir. CHP Merkez Yonetım Kurulu ıle, Mıllet Mecli^ı ve Cumhuriyet Senatosu Grup Yönetim Kurullannın, Genel Başkan tnonu ıle, onceki gun yaptıkları ve sıkıyönetim savcılarının lddıanamelerınde, partınin tutumunu hedef alan ifadelenn ıncelendığı toplantıdan sonra. dun kamuovuna açıklanan bıldirı aynen şovledır' (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Mahalli seçimleri erteleyen tasarıyı Meclis kabul etti Mahalli seçımlenn ertelenmesiyle ilgili kanun tasansı dun Mıllet Meclisi Genel Kurulunda kabul edümıştir. Tasarının birinci maddesi üzerınde onceki' akşam yapılan .goruşmelerden sonra açık oylama istenmiş ve oylama sonunda da gerekli çoğunluk olmadia. ğı anlaşıldığından birleşlme son verilmıştı. MHlet Mecllsınin dunkü birle. şlminde DP Grubunun bu k a . nun tasarısınm gdruşulmeve baş landığlndan beri izlediği e n . gelleme tutumundan vazgeçmesi dikkati çekmıştir. Nıtekim bir güri onceki açık oylama isteğı yenüenmemiş v e birinci madde İşarı «yla kabul edilroiştir. Ta(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Erim, Tağmaç, Inonu bir görüşme yaptılar MEMUKLAR ÖCLE TATILI • Videsi dolan 10 yıllık Tasarruı Bonolarının ana paralan lle Mart 1972 faiılerinin ödenmesine dün başlanılmıştır. Bo yüzden dün ilgili bankalann şubelerinde kuyruklar meydana gelmiş, sıkışıklık ynzünden meraarlar ögle tatili dahi yapamamıştır. üdemeler sırasında, istihkak sahiplerinden nüins TEK TARAFLI İPTAL YAPAMADl hüviyet cüzdanı ya ds kimlik belgesi »oralranş, tfizel klşiler adına düzenlenmiş bonoların bedelleri ise, bn tüzel kişiliklerin yetkili temsilcilerine ödenmistir. Maliye Bakanlıgı, ynrt dışında bulunan istihkak sahiplerinin nasıl taareket edecekle. rini ilerde saptayacaktır. (Fotoğraf: Ah ALAKUŞ) Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi, Sağlık Bakanhğı'na devredildi 5 cinayette 7 kişi can verdi Kanser en çok TRT Yönetim Kurulunun görevi sona eriyor ANKARA, (THA) CumhuYURT HABERLERİ SERVİSt riyet Senatosunun dünkü bırleşımınde kabul edilen yenl TRT Kanunu geregmce, Yönetını Kurulunun görevl kanunun yüZONGUUDAK Sabıkalı bir genç, dedesinden miras kalan y | | Ö f l C e bİtİriTIİŞtİ J rurlüğe gırmesıyle sona erecekv eve sahip olmak için ağabeysi ile 14 ve 12 yaşlanndaki iki yegenını ' tır Yönetim Kurulunun yetki. oldürmüş, yengesini de yaralamıştır. lert, en geç ikl ay lçinde yeni Yönetim Kurulu görevme b a ş . Olay, merkez ilçeye bağlı Tas Jayıncava kadar, geçıci blr Yö ANKARA, (Cnmhntiyet Bürosn) macı koyunde meydana gelmışrretım Kurulunca kullanılacakSağlık ve Sosyal Yardım Batır. Cmayet suçundan mahkumitır Kanlığı ıle Türk Kanser Araştıryetını bir yıl once tamamlayarak ma ve Savaş Demeğı arasında Geçıci Yönetim Kurulundo cezaevınden çıkan tmdat Cın, önAnkara Üniversıtesi Rektörü dün yapılan bir protokolle, Ahcekı sabah erken saatlerde atı met Andiçen Kanser Hastanesi Prof. Ur Tah^in ^7a«r ODTÜ ile tarlaya gitmekte olan ağabeysı ve Onkolojı EnsütüsU 20 yü sure (Arkası Sa. 7. Sü. l de) Murat Cın'ı av tüfeğı tle vuralle Sağlık %e Sosyal Yardım Barak öldurmiiştür. Atm yalnız bakanlıgına devredilmıştır. şına eve dönmesinden şuphelenen Sağlık ve Sosyal Yardım BakaMurat'm kansı Ayşe, yanına oğnı Dr. Cevdet Aykan ile Türk lu Yakup (14) ve llyas'ı (12) alaKanser Araştınna ve Savaş Deırak eşıni aramaya çıkmıştır. Yen neği Başkanı Prol. Dr. Izzet gesi ve yeğenlen ile yolda karşıSıkıydnetim Komutanlıklann(Arkası 8a. 7. SO 1 de) ca aranmakta olan Cengız Özlaşan katıl, bu defa silâhım yengesıne dofrultmuş ve omuzunateş, dün sabah erken saatlerde, dan yaralamıştır Sabıkalı genç saklanmakta olduğu evde polisYıllarca önce gazetemizdaha sonra olay yerinde bulunan lerce yakalanmıştır. de kendine has renkli uslâbu 14 yaşındakı Yakup'u bir, 12 ya Çeşitlı anarsık olaylann sanığı ile yayınladığı edebi sohbetşındaki llyas'ı ıkı kurşunla canolarak aranmakta olan Siyasal lerini \e radjo konaşmalasız yere sermiştır. Katıl yaka Bılgıler Fakultesı oğrencısı Cengız rını zevkle izlediğiniz Şıir, (Arkası Sa. 1. Sü 5 de) özateş (22), Beyoğlunda kalmakGazeteci ve Radyocu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ta olduğu evde guvenlık kuvvet1972 yılı bütçesi dün Resmî Galen tarafından yapılan baskında, zetede yayınlanarak yürürlüğe gir uyurken yakalanmış ve kendisımişür. 1972 yılı gider bütçesi 50 ne jataklık eden evın sahibi armüyar 312 mılyon 079 bin 043 lira kadaşı ile bırlıkte gözaltma alınolarak saptanmıştır. mıştır. Gider bütçesinde cari harcamayeniden kaleme sarüdi. lar için 24 milyar 170 milyon 243 Pirinççioğlu ailesinden eski Na «Edebiyat Sohbetleri. basbin 789 lira, yatırım harcamaları fia Vekili merhum Feyâ beyin Sıkıyönetim 2 Numaralı Askelığı altuıda gazetemizin ikiniçin 4 milyar 365 milyon 926 bin kua, sabık Devlet Bakanı Vefık ri Mahkemesmde, giili cemiyet ci sayfasında yayınlayacağı 087 lira, sermaye teşkili ve transPirinççioğlu'nun kızkardeşi ve Vjrmsk suçundan tutuklu olarak >azılarına EDİBOGLL, tekraı fer harcamaları için de 21 milyar eski Ticaret Bakanı Vedat Diclevargılanmakta bulunan Orhanelı başlıyor. 775 milyon 909 bin 167 lira ödenek li'nm esı Kadrıje Dıcleh'nir. ile«)esi öğretmenlennden Ramaaynlmıştır. yatmakta olduğu Hayat Haszan Köksal, Sabri Bıber, Turan tahanesmde vefat ettığı teessurGelir bütçesi ise normal kaynak Yılmaz ve Yasar İnce, dunkü du le dğrenılmiştir. Cumhuriyet, lardan 49 milyar 612 milyon 076 Bir beyın kanaması sonunda dün sabaha kar ruşmaları sonunda tahliye edllPirinççioğlu ve Dicleli aılelerı bin 042 lira, özel kaynaklardan da şı vefat eden tstanbul Ünıversıtesi Cerrahpaşa Tıp mışlerdır. Duruşma, tutuksuz ile yakınlarına ve dostlarına de700 milyon olmak üzere 50 milyar Fakultesi Ord Profesörlerınden Kâıım tsmaı olarak sürecektır. rin teessurlermi bildırir, baş312 milyon 079 bm 043 lira olarak GUrkan'm cenazesi, törenle kaldınlmıştır. sağhjı v t labırlar dılcr. tahmin edılmi;tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Merhumun cenazesj dün sabah Cerrahpaşa çalışan orta yaşlılarda görültiyor Miras için ağabeysini ve iki yeğenini öldürdü Yengesini de yaralayan katil başka bir cinayetin cezasını ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Prof. Dr. Nıhat Erım beraberınde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç olduğu halde onceki gün akşam üzerı înbnü'nün evine giderek CHP Genel Başkanı ıle birbuçuk saate yakın bir gorilşme yapmıslardır. CHP Genel Başkanı tnönü aynı gun sabah Merkez Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Senatosu Grup Yönetim Kurulu ve Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu ile ortak (Arkası Sa. 7., Sü. 3 de) • Sendika Genel Sekretert Bakl Son"un verdiği bilgive göre ldar ve mall bakımdan özerk ve özel hukuk hükümlerine göre kurul' muş olan Sosyal Sigortalar K < u rumu, uzun yıllar işçi Ucretleri nl, yapılan toplu tş sözleşmeleri çerçevesinde ödemiştir En soı toplu sözleşme 1967 vılında üç n süreli olarak tmzalanmıştır An cak 1970 yıhnda yenl toplu lş sös (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Sahte belgeyle SSK^dan aylık almayı önleyecek tedbirler alındı 9 yaşından beri ağır işçi olduğu iddiasıyle 34 yaşında emekli olmak istedi İZMİR, (a a) 29 yasında bir işçi, 5 yıl sonra emekli maaşına kavuçmak için 9 yajuıdan beri ağı bir ifte çalıştığmı ileri sürerek Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında dava açnustır. 26^1943 doğumlu T. O. Isimli genç, Sosyal Sigortalar Kurumu tzmir şubesine müracaat ederek 1.1J953 yümdan 1.1J959 yıhna ka dar bir sabun fabrikasmda beden işçisi» olarak çalıştığını belirterek 1186 sayıl) kanunun 3. maddesi gereğince borçlandınlmasını istemistir. Durumu inceleyen Sigorta müfettişleri 9 yaşındaki bir çocuğun •beden işçlsl olarak çalıstmlamıyacağı, üstelık bu yaştaki bir çocuğun kanun (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) GHP Parti Meclisi bııgün toplanıyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi bugün Genel Başkan tsmet tnbnü'niln başkanlığında çalışmalanna devam edecektir. Parti Mecusinin bugünkü toplantısuıda, TÖS ve Dev • Genç dâvalanna ilışkuı olarak Sıtayönetim Mahkemeleri Savcılann ca hazırlanan iddianamelerde yer alan görüşler ve siyasal partile(Arkası Sa. 7, SS. 7 de) ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Çahsma Bakanı Alı Rıza Uzuner, sahte belge ıle aylık a l mayı onleyen kesın tedbırler alındığmı bıldırmiştır. Dun Çalışma Bakanlığında, Çalışma Bakanı All Rıza Uzuner'in başkanlığında sahte belge lle aylık alma olayları üzennde Müsteşar ve yarrfımcılarıyla IIgılı Genel Mudurlerta katıldığı bır toplantı yapılmıştır Toplantıdan sonra Basbakanlık Basın Merkezınm, toplantıyla ilgili o . larak verdiği bilgi şöyledir: «Olay üzerinde büvük bir titizlikle dnran Çalışma Bakanı üznner'ın «eçtijimiz çiinlerde tstanbol'da bn konnda vaptıjı ıncelemelerın ısıiında volsnzlnk olavlan veniden tözden ceçirilmis. kısa dönemde alınacak r t . kin idari tedbirlerle uzun d 5 nemde gprrpklertirileceb vapı(Arkası Sa 7 Sü 4 de) ASKERî İŞLER DANIŞTAY'IN YETKİSİNDEN ALINIYOR ANKARA, (a.a.) Asker k i . şılerle ilgili idari eylem ve ı ş lemlerin yargı denetımını yapmak üzere «Askeri Yüksek tdare Mahkemesi» kurulacaktır. Hukumet, Askerî Yuksek tdare Mahkemesi'nin kuruluşunu sağlayacak kanun tasansını hazırlamış, parlamentoya sunmuştur. Anayasa'da vapılan son değişiklığe uygun Olarak duzenlenen kanun tasansı önümüzdekı günlerde Mıllet Meclisi Adalet Komisyonunda incelenmeye başlanacaktır Kanun tasansında, Askerî Yuksek tdare Mahkemesi'nin kuruluşu, isleyişi, yargılama u sulleri, baskan ve üyelerinin nı tehklen i'e atanmaları disiohn. (Arkası Sa. 7.. Sü 3 de) EDEBİYAT SOHBE1LBRI Sıkıyönetimce aranan Gengiz özaleş yakalandı 1972 bütçesi yürürlüğe girdi GÜRKAN'IN TABUTU ÖĞRENCİLERÎN ELLERİ ÜZERİNDE tSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ BÎNASINDAN CAMtYE Esrar kaçıran İngiliz çocuğu GÖTÜRÜLÜRKEN BAKi SUHA EDİBOGLU Tahliye edüdiler Kadriye Dicleli vefat etti İlk yazı yarın « Cumhuriyet »te Ord. Prof. Gürkan toprağa verildi Tıp /aküıtesınüein Burnanettın Toker anfisi'.e gö huratiakj törenden sonra da tstanbul Üniversitesi merkez bınasına nakledihniştır Cenaze torenıne merhumun eşı ve yakınları tstanbul Vaksı Vefa Poyraz Drofesörleı dıger oğretım üyelen ıle oğrencılen katılmıstır Merkez bınada cenazenin oaşır.da sayçı oöbetınde bulunulmuş ve Kâzım tsmatl Gurkan'ın olümunden duyulan üzlintüvü belırten konusmalar vapılnuştır. Buradakl törenden sonra da cenaze Beyazit Camilne getirilmiş, öğle namazınden sonra dB, Edirnekapı ŞehltUğinde topraga verilrnlştir. Timothy, 6 yıl hapse, 151 bin lira para cezasına mahkum oldu Esrar kaçakçılığından sanık tngıliz çoeuğu Timothy Davey'ın (15) yargılanması dün sonuçlanmış ve suçu sabıt gorüldü§uncîen 6 yıl 3 ay hapıs ve 151 b:n lira para cezasına mahkum edümıştir. Tımothv Davev'e bu lşte yar« dımcı oldukları da sabitleşen Fransız uvruklu Patricia Bia(Arkası Sa 7. Sü 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog