Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CAMUS ve KOESTLER İDAM Genel Dağıtım: CEM YAYINEVt umhuriye Kurucuşu: TÜNDS NADİ LBÂKİ GÖLPINARLI hayatına, edebl şahelik biı ' rönsöz'e kay ln mesoeviler flerini, beyit 48. yıl, sayı: 17104 Telgraf vo mektup adresi: CumJauriyet tstanbtü Posta Kutusu: tstsnbol No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 «8 22 42 M nı tun olarak edebiya okuyuculan sunmaktadır. tlâncılık: 65501890 19 Mart Pazar 1972 "Çanakkale, haklı bir direnmenin az rastlanan orneğıdır,, (Cumhuriyet Haber Servisi) «18 Mart Çanakkale Zaferi»nin 57. yıldönUmü dün törenlerle kutlanmıştır. Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Ertm, Genellnırmay Baskanı Orgeneral Tagmaç ve parti liderleri, kutlama törenleri nedeniyle Çanakkale Garnizon Komutanına birer mesaj göndermislerdir. Çanakkale Zaferi Ankara'da da kutlanmış, bu münasebetle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında bir tören düzenlenmiştir. Törende bir konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutaıu Oramiral Celâl Eyiceoğlu, Çanakkale Zaferinin bütün ihtişamiyle, bu topraklarda kahramanea yapılmış bir savunmanın örnegi olduğuna dlkkati çekmiş ve devamla şunlan söylemiştir: «Uluslann tarihlerinde karanlık devrcler olmuştor. Bu karanlık devrelerden aydınlığa çıkmasını basaran uloslar, yaptıkları savasta ancak millî birlik ve beraberlik ruhu içinde mücadelelere başlamak suretiyle, mutln sonuca ulaşabilmişlerdir. tşte, Çanakkale Zaferi Türk milletinin ulusa özgü millî birlik ve beraberliğinin bir sonucu olarak, bu karanlık devrelere ışık veren ve lodostan poyraza nzanan bu (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI ACTKLAMA YAPTI «194Tden bu yana Ametika* ile Türkiye arasında köklü dostluk kundmustur» Başbakan uçakta, Almanya'ya giden Türk işçileriyle görüştü Rezervlmiz 863 milyon dolara yükseldi Erim Amerika'ya vardı Amerika muhabirîmiz ALİ NUN bildiriyor Erim, Kennedy Havaalanında Washington Büyükelçimiz Me. lih Esenbel, Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkılileri ve New • York'taki vatandaslanmız tarafından karşılanmıştır. Başbakan havaalanında, çok sayıda gazeteci ile Radyo TV ve ajans temsilcilerine verdigi demeçte, «Başkan Nixon1» vapscağı görüşmelerin iki ülke arasmdaki mevcut baflan daha da knvvetlendireceğine inandığını» belirtmiştir. Erim şunlan söylemiştir: aşbakan Prof. Dr. Nihat Erim, Başkan Nixon'ın dâvetlisi olarak Amerika Birleşlk Devletlerini resmen zlyaret etmek üzere Türkiye saatiyle dün gece saat 21.35de New York'a gelmiştir. Frankfurt Uzerinden Amerika'ya gelen Erim ve beraberindeki heyetin yolculugu 14 saat sürmUstür. B 2,5 oylık döviz geliri 546J milyon dolorı buldu ANKARA (CumhBriyeJ Börosu) Başbakanlık Basın Merkezi, iktisadi durumdaki yeni gelişmelerle ilgili olarak yapUğı açıklamada 1 Ocak 1972 tarihinden 14 Mart 1972'ye kadarki döviz gelirlerimizin 346 milyon 700 bin dolara ulaştığını belirtmiştir. Ba$bakanlık Basuı Merkezinden yapılan açıklama şöyledir: «Son bir hafta içerlsinde döviı gelirlerimizde 50.2 milyon dolarlık bir artıs olmuştur. Bunun 12,1 milyon dolan Ihracattan, 19 milyon dolan işçi dövizlerinden ve gerisi difer kalemlerden temin cdilmiştir. Boylece, 1 Ocak 1*72' den 14 Mart'a kadar dövb ee(Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) GECEKONDUDÂ BİR USTUN ZEKA Dünya sorunlan «Türk milletinin, Amerikan milletine en iyi dileklerini ve doyfnlannı ilettiğim »a anda, ayn bir kıvanç daymaktayım. Bkşkan Ninon'ın naılk davetine icabetten dolayı cidden çok memnaımm. Göruşlerunilin, ülkelerimiz arasında m e v . cut bağlan daha da knvvetlen. diren konaUrda değil, »ynı s a . manda, bogün mevcnt çeşitll (Arkası Sa. 9, SA. l de) Arananlaıdan 150 kişi son operasyonlarda ele geçirildi ANKARA, ( a a ) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, son günlerde yapüan operasyonlarda. 150 ye yakın anarşistle bunlara yataklık eden şahıslann ele geçirildiğini bildirmiş, sokağa çıkma yasağı içinde (00.30 04.00) eğlence yerlerinin kapatıldığını belirtmiştir. Açıklamada, «Bu idarî tasarrufla, bilhassa eğlence yerlerini çalıştıran ve bu gibi yerlerde çaIışan Ankaraiıların mutazarrır oldnkları bilinmekte ise de. sonuca varabilmek bakımından bunun bir zaruret olduğunun da kabulü gerekmektedir» denmekte, yakalanarak gözaltına alınan 150 kişinin suç delilleri arasında, (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) 15 metrekare fenişliğinde tek göılü bir gvcekonduda, gas llmbası ısı|ında Nurten ödevlerini yapmakta. Bu odada, yedi nüfus yafunakta. Kirası ise 50 lira. 7 yaşında ama, dördüncü sınıfta thsan ONTJR Dr. KUçük, B.M.'den tedbirler alınmasım talep eftı (Dış Haberier Servisi) LEFKOŞE Kıbns Türk Yö nettmi, Kıbns Türk toplumunun güvenliğtnden endise duydu ğunu beürterek, BJl.'den bu ko nuda gerekli 'edbirlerin alınmasını istemistir. Türk Toplumu Llderi Fasü KUçük, dün Kıbnstaki BM. temsilcisi Osario Tafall ile gorüşerek, Makarios'ta bulunan Çek silâhları konusundaki anlasmadan endise duyduklanm bildirmiş ve Çek jgilâhlanniT) BJ4. Banş Gücüne verilınesl konusundaki Türk görüsünü tekrarlamıştır. # ERtM, KENDtStNE VEKÂLET EDECEK OLAN MELEN'LE E8BNBOÖA HAVAALANIMDA... Yedizlerin hepsi öldü SANTA CLARA, (CaUfoınia), ( u ) Santa Clara'da bir batında dünyaya gelen yedi bebekten iiçü daha ölmüştür. Yediz dünyaya ge tiren annenin, kısırlığa karşı tedavi gördükten sonra, dördü kız ve üçü oğlan olan yedi çocuk bir den doğurduğu açıklanmıştı Vak tinden iki buçuk ay önce dünyaya gelen bebekler bütün .htimama rağmen yaşaulamamıştır. Yedizlerden bir kız ve bir erkek ölü doğmuş, iki erkek doğuşlanndan beş saat sonra, geri kalan üçü de dün ölmüştür. Sunay, Erim'in infazı geciktirme isteğini kabul etti ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim tfün Amerika'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanında gazetecilerin sorularını cevaplandı. rırken Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin kanun hakkında CHP"nin Anayasa Mahkemesine başvuracağını bildirmesi üzerine hukuki yönden inceleraeler yapıldığını belirterek, «Sayın Cumbnrbaş. ksnından, bu bnkukî dunııo aydınlanıncaya kadar, kanunnn oygnlanmasını geciktirmelerini istlrham ettim. Lutfen kabul bnyurdnl&r» demiştır. Başbakan Erim, gazetecilerin idamlarla ilgili sorulan üzerine şunlan söylemiştir: «Sayın Inönü'nün mektubuno evvelki fece Senatoda, kanun gorüşüldüğü zaman aldnn. Heraen Adalet Bakanı ile görilştüm. Adalet Bakanlığın» rica (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Çinle ilişkiler Mayıs'fa başlayacak ANKARA, (THA) Ağustosta resmen tanıdıgımız Çln Hallc Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kurulması için Türk ve Çin HükümeUeri arasmdaki tda rt işlemlerin ve diğer hazırlıklann sürdürüldügü. Uiskllerin kesin sekliyle ancak mayıs ayı içinde kuruiabilecegi Dışişleri Bakanlığı yetküilerince belirtümektedir. Yönetmelik izin verse, Nurten rahatlıkla orta okula başlıyacak Atina iyimser Ote yandan, Atina'daki hükümete yakın kaynaklann bildirdiklerüıe göre, Yunan hUkUmeti, Atina ve Lefkoşe Rum hükümetleri arasmdaki bunalımın (Arkaaı Sa. 9, Sü 5 de) Ordumuz hakkındaki maksatlı haberier yalanlandı ANKARA, (a.a.) Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın ye Halkla îlişkiler Şube Başkanlığı, dün bir açıklama yaparak Hava Kuvvetleri Komutanı ile ilgili olarak baa çevrelerin «Kasıtlı haberier» yaymak istediğine dikkati çekmiş, bu haberlerin tamamen asüsız olduğunu bildirmiştir. Basın ve Halkla tlişkiler Şubesinin bu konudaki açıklaması çöy ledir: •Son günlerde bazı çevrelerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ve hassatcn Hava Kuvvetleri ile bu kuv vetin komutanlan hakkmda gö(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Bir Nurten Çakır var, yedi yaşında; ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi. Yönetmelik izin verse, çoeuk rahat beşinci sınıf sınavlanna girecek ve ortaokula başlayacak. Kısaca, çocuk «üctun» zekâlı. Nurten Çakır tam bir beslenme içinde bulun sa, daha da gelişebilecek ve zekâsı belki de «Dahi»liğe erişebilecek!. Yedi Nurten Çakır, faklr bir aileyasmda nin beş kızından biri. Babası olmasına Hüseyin. Annesi Emine. Her ikirağmen si de hasta. Babanın her iki ailkokul yağında romatizma var. Kış aydördüncü larında hiç çalışamıyor; iki bük sınıfta lüm geziyor. BUtüh çalışması, bulunan yazın üç aymı geçmiyor. Dokuz Nnrten ay tüketici durumda. Ağır işleÇakır. ri yapamıyor. Burgu metodu ile ogrelıueni kuyu açabillyor. Bildirdigine göÖmer re, kuyu açtıranlar veya kuyuŞençil lannı onartmak isteyenler, gittarafından tikçe azalmakta. Sıcak günlerde sınavdan birkaç iş alabildiği an, kendisini feçiriliyor mutlu sayıyor. Bu yıl 58 yasmı bitirmiş durumda. Anne, 38 yaşında. Midesinden rahatsız. Devamlı ağzından kan geliyor. 50 kilodan, 40'a düş(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Griva&i gizlice Kıbrısftan Âtinefya gitti LEFKOŞE (AP) Hükümet taraftarı cApgenmatini» gazetesinin bildirdığine göre, eski EOKA lideri General Grivas, Pazartesi günü gizlice Kıbns' tan aynlarak Atina'ya gitmiştir. Gazeteye göre Grivas, sabte pasaportla Kıbns'tan çıkmıştır. Gazete, Grivas'm seyahatinin sebebinin Atina reiiminin «Enosis»i cTestekleyip desteklemiyeceğini öğrenmek olduğunu bildirmiştir. ııııııımıııııııı Eski Milletvekih Binicioğlu ve kardeşi, morfin kaçakçılığmdan tutuklandı Son günlerde ortaya çıkanlan bas morfin kaçakçüığı olayma adı ksnşan Manisa eski MP. Milletvekili Sami Binicioğlu ile kardeşi Haydar Binicioğlu dün öğleden sonra nebetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmışlardır. Sanık Sami Binicioğlu İle kardeşi Haydar Binicioğlu cezaevins gönderümişlerdir. Kaçakçılık olayma kanştıgı yakalanan samklann ifadelerinden öğrenilen Senatör Kudret Bayhan'ın, Fransa'ya gidisinin de tamamen kaçakçılıkla ilgili olduğu, bu işin HaycTar tarafından kendisine açıklandıfiı, Bayhan'ın da kabul etmekte bir stkmca görmedig! lddia olun. Bir genç annesini yanlışlıkla âh! Bugün 4. sayfada öldürdü Okmeydanı Dereyolu'nda dün, bir genç annesini tabanca ile ensesinden vurup öldürmüştür. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 16 yaşındaki Zeki Irmak, olaydan iki gün önce Beretta marka bir tabanca almıs ve yatağının altına gizlemiştir. Zeki Irmak işine gitmeden önce dün sabah yatağın altından aldığı tabancasını kurcalarken anneıi (Aka« Sa. 9. M . 3 de) V4*&^ Y A ZI S I Z Ponsiyonculuğun lesviki fetıUkeli görülüyor Günay ŞtMŞEK bildiriyor Ege OnİTersitesl tktisadl ve Tıcarl Blllmler Fakültesi Deksaı Prof. Dr Hasan Olalı turizm tle Ugüi olarak hanrladığı ?aporda, turism bölge plAnmın basansmın genl; niçüdp politlk endise va yaönaüardaa uzak biçlmde (Arkası Sa, 9, Sü. 4 de) IliliUUIlllLUJI (ArkuıSa. «, S0.lda)l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog