Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Ysvrtınuzun Evde Okul Ödevl Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLI ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptm Sst* Yerieri: Utanburda BıbtliTd* OCAK KITAP DAaiTIM ŞTİ. V BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıkmiftır. umhuriYe! Kurucusu: YTJNUS NADt nnı iyi yetiştirmek steyen Ana Babalara duyururuz : TL Ana Babalann Efltimi 2.50 Çocuk Prikotojistain Ana Clzgüerl 5 . Çocujun Clnsel Eğiüırd 3. Çocukt&ki KBtÜ Huylar ve Duzeltilmesi S. 5. Çocuguo Clnsel Soru ve Cevaplan 5. « Taratıcı Cocuk Faaliyetlerl 10. 1. 2. 3. 4. Y«yımtoyan:GOVEN BASIMv«YAY1NEV|.Ut»bul yil, Telgraf ve mektup adre&i: Cumhuriyrt trttnbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9« 22 42 97 22 42 08 22 42 09 4 0 M««* !*••«»••**•« 4OTO l o MSrt UUmdrteSl 1 3 7 Z Remzi Kitabevi İstanbul İnönü ile Ecevit barıştı CHP Lideri, Ecevife. Yanımda olacaksın ANKARA (THA) CHP Genel Başkanı Ismet İnönü ile eski Genel Sekreter Bülent Ecevit arasrnda 12 Mart muhtuası üıerine Nihat Erim'in hükümet teşküine memur edilmesi nedeniyle başgösteren ihtilâf ortadan kaldınlmış, CHP nin iki lideri banşmışlardır. Nihat Erim askerî yardım ve yeni silâhlar konularını da göröşecek • Başbakan bugün Amerika'ya gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, bugün resml bir ztyaret için Amerika Blrlesik Devletleri'ne gidecektir. Saat 07.40da Ankara'dan kalkacak THY uçagı ile Frankfurt'a gıdecek olan Erim ve beraberindekı heyet oradan da Pan American uçagı ile New York'a uçacakUr. Erim'in Amerika zıyaretinin resml bolümü 20 Mart akşamı başlayacak ve üç gün sürecektir. Gönişmeler sırasında askerl yardımın arttınlmaa ve Türkiyeye yeni sılâhlann verümesi koI nulannın ele alınacagı öğrenilmistir. Aynca ikili ilişkiler, Kıbru sorunu, Avnıpa Güvenlik Kon feransı üzerinde de durulac&ktır. I YUNUS Nflfli ARMAOANI YARIŞMASI 1972 KONUMUZ: Kadın Erkek eşitliği 1972 Yunus Nadl Armağam Yarısması, gene, ilkelenne şükran duygulanyla yürekten bağlı olduğumuz aziz Atatürk'e, Büyük Kurtancırun lnkılflplannin en önemlilerinden bırine avrümıştır: «KADIN • ERKEK EŞtTLtĞl... Atatürk. Konya'da verdigt bir nutukta, «Büyük Türk kadınuıı mesaimizde müsterek lalmak. leslne son verecek uygar düzenin her alanda gelismesl re yerleşmesi. kolay olmadı otıun, mutaassıp dırenışleri cesaretle tanp, çizdigi çetin ve islenmemış volda kararlılıltla vürümesi gerekti. 27 yıldır gazetemlz kurucusu ve ustamız Yunus Nadı'nin anısını tazelemek, Turk küliur ve düşunce hayatına hızmet a Meclisler lOgün ara tatiline girdi Sıkıyönetimin uzatılması konusunu görüşmek için TBMM, muhtemelen 25 Mart'ta toplantıya çağınlacak ANKARA (Cnmhnıiyet BÜTOSD) Bildirildığine göre, CHF G«nel Baskanı İnönü, «Bugünler ııynlık günleri defildir» dıyerek eski Genel Sekreter Bülent Ecevit'l dün aksam üzeri evine davet etmiş ve kendisine idamlar konusunda izlemek istedıği politıkayı anlatarak, «Bu meaeleyi birlikte haUedecefiz. Benhn yanımda olacaksm» demiştir. Ecevit'in bu teklifi memnuniyetle kabul etmeye hazır olduğunu söylemest üzenne, iki CHP lideri arasında bir yüdanberi devam etmekte olan küskünlük gidenlmiştir. : Dun yurdun her yerindekadinlar bayL! ranı yaphlar, sevinclerini yaydıUu Alkışlar İnönü, bu görüsmeden sonra, Ecevitle birlikte bir otomobıle binerek Parti Meclisi toplantısına gitraiş, arabadan Ecevit'in kolunda inmiş ve toplantıya bu şekılde girmişlerdir. Parti Meclısi üyeleri İnönü ile Ecent'i kolkola karşılarında görünce alkıslanuşlardır. Askerî yardım tlgililer, Amerikan Genelkurmay Başkanlığının Türldye'niıı stratejik önemi dolayısiyle bu yardımlann devam etmesi görtlşünde olduğunu ve hatta arttınlması yolunda bir karara varılabi(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) i Târkgib Turkiye Yasama Meclisleri, Parti Temsücileri arasında alınan karar uya rınca, 17 Mart 1972 gününden (dün) CHP lideri Parti Meclisinde, başlamak üzere on günlük ara ldamlarla ilgili kanunun iptali tatiline girmişlerdir. için Anayasa Mahkemesine başMillet Meclisi 27 Mart 1972 Pa vurulması yolundaki teklifıni tartesi, C. Senatosu da 28 Mart (Arkan Sa. 7, Sü. 1 d e 1972 Salı gunü toplanacaklardır. Ancak, iki aylık son uzatma süre si 26 Mart'ta sona erecek Sıkıyönetimin, yeniden uzatüıp uzaülma ması konusunu görüjmek üzert. Meclicluin, bu tarihtan önce top lanmalan gerekmektedir. Bu nedenle Millet Meclisi ve C. Senato su Genel KuruUan, muhtemelen 25 Mart 1972 Cumartesi günu bu konuyu görüşmek üzere Birleşik olarak toplanmaya çağırüacaklar dır. Yabancı gemilere 1980'de 6.5 müyar ödeyeceğiz • Bssbakan Nihat Erim dün CHP Genel Baskanı Ismet İnönü'yü Basbakanlıkta kabul ederek kendisiyle bir süre görüsmüşttr. Erim, lnönüyfi karsılarkcn jörülüyor. (Telefoto a.a.) İnönü, Erim'e iyir^ yolculuklar temenni etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) CHP Genel Baskanı Ismet înönü, Başbakan Nihat Erim'1 dün Basbakanlıkta ziyaret ederek bir saat görüşmüştür. Görüşmeden sonra CHP Genel Baskanı, idam cezalarının yerine getirilmesiyie ilgili kanunun benüz çıkmadığını ve Anayasa Mahkemesine basvurmak İçin kanunun çıkmasını beklediklerini söylemiştir Başbakan Nihat Erim ise, infazlann ertelenmesiyle ilgili olarak sorulan sorulan cevapsız bırakmıştır. CHP Genel Baskanı. dün saat 11.30'da Başbakanlıga gelmiştir. Biı saat süren goruşıneden sonra Başbakan Nihat Erim İnbnü' yü Başbakanlığın çıkıs kapısına kadar ugurlamıstır. Kapının önünde İnönü, Nihat Erim'e dönerek şunlan söylemiştir: «Basan ile gidip gelirslniz, aflyetle gider pelirsiniz. Memlehetimiıe yeni büyük bizmetleriniz olacak. Elimizden gelen bütün hizmeti yapmaya çalısarak kavvetli, sağlam bir memleketi temsil ettiğinizi göstermeye çalışacapz.» tSTflNBÜL'Dfl BÎR YfLDfl 9 BİN KtŞİK HAYVANLIR ISIRDI A. BİLGİ tstanbul'da bir yıl içinde, 6 bin 712 kişryi kopek, 1336 kişiyi kedi, 102 kişiyi de at ve eşek ısırmıştır. İstanbul Kuduz Hastanesi Baştabıbi Dr. Şekıp Alagun tarafından yapüan açıklamaya göre, 1971 yılı içinde, 9 bin 182 kişiye kuduz aşısı yapılnuştır. Hastanaye yapüan müracaatlar arasın da en ilginç olanı, sıncap ve may munlar tarafından ısınlan ve bu nedenle ckuduz» aşısı yaptıranın bir hayli fazla oluşudur. Nitekim, 241 kışı, sincap ve tavşan, 54 kişi de maymunlar tarafından ısınldığını bıldirerek, kuduz aşısı yaptırmışlardır. Bu arada 4 kışi de ayılar tarafından ısınldığı için kuduz tedavısi gönnüştür. Gemi Muhendisleri Odası Yönetim Kurulu, Türk Deniz Tıcaret Filosu ve gemi yapımcıhgı konusundaki görüşlerini dün bir rapor halinde yayımlamiîtır. Raporda iç ve dı^ tajunalar : çi» yabancı gemilere yüda IX müyaT lira ödendiği, gerekli tedbirler alınnadıkça bu rakamın 1980 yılında 65 milyar liraya yükseiece ği öne sürulmüçtür. Raporda ayrıca Pendik Tersanesinin öncelikle gerçekleştirilmesi önerilmış ve yabancılarla ortaklık yerine teknik hizmetlerin satın alınması yoluna gidilmesi istenmiştir. Gemi Muhendisleri Odası Yöne tim Kurulunca yayımlanan raporda yeni gemiler yapümasına ihtiyaç duyulduğu oysa mevcut tersanelerin sadece yüzde 1020 kapa site ile çalıştırddüdan iddia edil miştir. Bu arada mevcut tersanel» re ivedilikle seri halinde gemi si paris edilmesi gerektiğine değinen Yönctim Kurulu raponında jöyle devam edilmiştir: «Tlcaret Fflomuzdakl açığın kapatılmasında büyük yarar sağlaya cağına inandığimız Pendik Tersanesinin de daha fazla gedktirlime sine iilkemlzin arfık tahammulii kalmamıştır. Pendik Tersanesinin kurnlmasına lllşkin görü;lerin or(Arkan Sa. 7, Sü. 7 de) BM Genel Sekreteri VValdheim, Güvenlik bilgi "Kıbrıs'ta Çek siluhlan emin yerde depolondı,, Ksdınlara seçme ve seçilme hakkının yankıianna yer veren 8 Aralık 1934 günkiı gaıetemizin haberle ilçili bölümü vt Atatıirk'ün cevabtnın fotokopisi hayatunızı ononla birlikte yürütmek, Türk kadınuıı ihni içtimaî hayatta erkeğe ortak, yar dımcı yapmak lâzımdır» diyordu. Ata'nın daha 1922 de özlemınl beUrttigi Türk kadınının çımacıyla düzenlediğımlz y a n ş mamızın şartlan şunlardır: (D K o n u : Kadın . erkek esıtliğı, Atatürk'ün getlrdiğı ınkılâpların en önemlilerinden birıdlr. Kadın erkek eşitliğı(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ANADOLU AJANSI BtRLEŞMtŞ MtLLETLER (N*ew York) Birleşmiş MiUetleY Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Kıbns Rum Hükümeti ile ada j daki BM Banşı Koruma Kuvveti Komutanlığı arasında vanlan bir anlaşma gereğince, Adaya gizlıce sokulan silAhlann emin bir yere depolandığını açıklamıştır. VValdheim, dün Güvenlik Konseyıne sunduğu özel bır raporda, Kıbns Rum Hükümetinin Dışişleri Bakanı Spiro Kipnyanu ile BM'in özel temsilcısi OsorioTafall arasında vanlan ve uygulama sı BM komutanlığına bırakılan bu anlaşmanın metni hakkında ayrıntılı bilgı vermiş, silâhlar ile cephanenin, Athalassa'daki Kıbns Rum Emniyet Genel Müdürlüğu deposunda kilit altına almdığını ve Ada'daki Banş Kuvveti Komutanının da, geçen 15 Mart gunü, cephanelığe gıderek sılâhlan ilk kez teftış ettiğini soylemiştır. Sami Binicioğlu: "Morfini yurt dışına Bayhan çıkarıyordu, Kuduz endişesi Doktor Alagun, maymunlar tarafından ısırılanlann, genellikle kunduracüar olduğunu da açıkIamış ve, «Şehrimizde ban knndura imalâthanelerinde, işçiler özel zevkleri için maymun besliyorlar. Oynadıklan sırada, maymnn tarafından «ınlıyorlar. Sonra da kndnz olma endişesi ile hastaneye basvuruyorlar» demiştır. Geçen yıl içinde Kuduz Hastanesıne başvuranlar arasında, köpek, kedı, sincap, tavşan, maymun ve ayı tarafından ısınlanla rm dışında. 37 kişi inek ve dana, 3 kişi çakal, 1 kişi kurt, 294 kışi de fareler tarafından ısınlmıştır. "Çanakkale Zaferi,, bugün kutlanıyor ÇANAKKALE, (özel) «Çanakkale Deniz Zaferi» nin 57. yıldönümü, bugün yapılacak lörenlerle kutlanacaktır. Törenler, «Hasan Mevsuf Şehitliği», «Cumhuriyet Alanı» ve «Şehitler Anıtı» nda yapılacaktır. Bu sabah saat 08'de Istanbuldan Çanakkaleye vapurla g e l e c k olan Kuvayı Milliye mensuplan, yüksek öğrenim gençliği, iskele,de törenle karşüanacaktır. Genelkurmay Baskanı Orgeneral Memduh Tagmaç gönderdiği mesajda «Harp tarihlnde müstesna bir yeri alan bu eşsiz başarının kazanılmasmı sağlayan aziz şehit ve frazilerimizi şükranla anarız> demiştir. Siksyöneîim, Haknk Faküllesinde çıkan olaylar için açgklama yapiı Sıkıyönetim Komutanhğı halk la iHşkiler şubea 14 Mart 1972 gunii Hukuk Fakültesinde çıkan olaylaria ilgıli bır açıklama yapmıştır. Açıklama şöyledir: «14 Mart 1972 Salı günü tstanbul Üniversitesi Hnkok Fakülte«ir.de öğrenci temsilciliği seçimlerinin yaklasması sebebiyle çı(Arkaa Sa. 7, Sfi. 7 de) I ÇAKMCR, 1AR1S1 IZMİR SINIRI, YAR1SI BUCA SDORINDA SEÎFETTIN MUTLCNUN EVİNİ GÖSTERİYOR. Çanakkale Zaferi Tarihi resimlerle süslenen inceleme yazımız beşinci sahifemizde Evlerin yarısı Izmir'de, yarısı Buca'da kaldı Hikmet ÇETİNKAYA IZMtR lımlr Belcdiye Baskanı Osman Kibar, Bnca'yı Ijgal etti... Bu sözler, CHFli Buca Belediye Baskanı Yuksel Çakmur'un sozlerıydi ve tüm gazetelere girdi. Çakmur, bu sözleriyle Osman Kibar'ı ağır bir şekllde suçluyordu. Acaba, bu bir gerçege dayanıyor muydu, yoksa Buca (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Bu sözlere karşılık Erım, «Teşekkür ederim Paçam, bana kuvANADOLU AJANSI vet verdiniz, sağolun» demiştir. Daha sonra gazeteciler ile CHP Genel Baskanı arasında şu konusma geçmiştir: Fransa ve ^stanbul'da ele geçen baz morfinle İlgili olarak tzSoru Paşam bir emriniz vaı mı, Amerika seyahati ile Ugili dü mir'den tstanbul'a getirilen eski mılletvekillennden Samı Binicioğlu ile kardeşf Haydar Binicıoğlu'nun sorgulan dun narkotik büşünceleriniz? (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) roda japılmıstır. Polisin verdıği bilglye göre, (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sami Binicioğlu, baz morfln olayında aracılık yaptığını, mallann sağlanmasında rol oynadığım kabul etmis ve «Kudret Bayhan eski arkadasımızdjr Kendisi eUn deki diplomatik pasaporttan y«rarlanarak baz morfinlerin lnı> dud kapılanndan vnrt dısına çıkmasını sağlıvordm demiştir. Haydar Binicıogluda dısarda müşteri bulmanın kendl görevi olduğunu kabul etmis ve daha önce Fransa "va eönderilen 96 kllo baz morfinl de Nığde Senatörü Kudret Bavhan'ın bir şoför ANKARA Kıbns Türk Yöle srrftürdtigunü sövlemiştir netimi Yürütme Kurulu'nun, Polis, baz morfin olayı ile ilgili Rumlann Ada'ya soktuğu Çek daha fazla açıklama yapmanm be silâhlan sorunu çözumleninceye nü> erken olduğunu, belirtmişkadar, Kıbns konusunda herhantir. gi bir görüşme masasına oturma maya karar verdiği öğrenilmiştır. Başpiskopos Makarios, Çek silahlarıru, doğrudan doğruya Ada' daki Banşgücü'ne vermeyi kabul etmemiştı. Makarios, bu sıANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Ifthlann, Barışgücü yetJrililerınce zaman zaman kontrol edilmeDevlet Bakanı hükümet sözctl(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) sü Ali thsan Göğüş, bobin gazTte • kağıdmın tonunda 500 lira tndi Süâhlar sorunu çözümlenmeden Kıbrıslı Türkler görüsmelere baflamayacak Kâğıt fiyatında indirim yapıldı «Makarios, Atina'ya gitmek istiyor» ATİNA Hükümet taraflısı •Ta Smerina» gazetesi, dünkü sayısında Atina . Lefkose ihtilâfıjla ilgili yorumlarını «Atina, Maka(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yarın Cumhuriyet'te rim yapıldığıra açıklamışbr. Başbakanhk Basm Merkezi ara cılığî ile dun vapılan açıklamada, tkinci Erım Hükümetinin kâfıdı «temel mal» olarak kabul etmasinden sonra yapüan indirimlerin Türkiye Selüloz ve Kagrt Fabrikalan tsletmesine zarar ver (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog