Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA FEN SINTFLAR1 Gündüa »e suralanna kajrıtlaz yapılmaktadır. Brosür Uteylnis. 4 NİSAN'da BAŞLIYOR GÜVEN DERSHANESİ Oımanbey. N«ylı Magazası brUat4> ÎSTANBTJL Telefdn: 47 46 68 Ilâncılık.: 6557/1825 I MODERN MATEMATÎK KTTRSLAKI umhuriye KurucusU: TDNüS NADİ 48. yil, 17102 Telgr&f ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusur tıttnbnl No. 246 Teleİonlar: 32 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4O79 1972 Senato da idam cezalarını onayladı ANKARA, (Cumhuıiyft Bürosu) Deniz Gezmi;, Yusuf Aslan ve" Hu; ey^n înan haklarında verilmiş ölum cezalarmın yerine getirilmesine ilîşkin kanun teklifı dun de Cumhuriyet Senatosu Genel .Kurulu tarafındfcn onaylanmıştır. Görüşmeler dolayısiyle, TBMM'de olağanüstu güvenlik tedbirleri .alınmış, dinleyiciler ve basına, Senato Genel Kurul salonunun kapıları da ancak 14.55' ten sonra açılmıştiE.. CHP'lı Başkanvekıli Hayri Mumcuoğlu saat 15'te birleşimi açmış, joklama, yaptıktan sonra Sena'lo Anayasa ve Adalet Ko1 misyonu Başkanı Refet.Rendecı nln (AP) imzasıyla gelen ve Gezmış, Aslan ve Inan'ın ölüm cezalannın >erine getirilmesıyle ılgıli kanun teklifınin butun işlere «takdimen ve Snceliklea goruşülmesini öneren onergesinl okutmuştur. Önerge aleyhintfe CHP'li Sırn Atalây soz almıstır. Sırn Atalay, zaman zaman AP | lilörin protestolanyla karşıla , nan konuşmasında bu ölüm ce zalannın yerine getirilmemesinJ istemenin şanki bir vatan ihaneti ipıiş gibi gösterildiğini soylemiş, daîıa sonra Sıkıyönetim Mahkemesinoe verilen kararın kuskusuz «usulü dairesinde alındığını» behrttıkten sonra «ancak ; (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Üçüncü beş yıllık plânda hedef 1995 yılı alındı ARMAGANI HFHEFE ULAŞMADA Ö1^ YA DA KAMU SEKTÖ RÜ İÇİN BİR AYIRIM YOK BU MODELE GÖRE SANAYİLEŞME YOLUNA GlDİLECEĞI BELİRTİLİYOR Kalkınma hızı Kadın erkek eşitliği yüıde 9 olacak 1972 Yunus Nadl Armağanı Yanşması, gene, ükelerine şükran duygulanyla yürektcn bağ lı olduğumuz aziz Atatürk'e, BüyUk Kurtancının inkılâplan nın en önemlilerinden birine aynlnuştır: «KADIN ERKEK EŞİTLİĞ1 . » Ataturk, Konya'da verdıgl bir nutukta, «Biivük Tfirk kadınmı mesaimizde müşterek kılmak, hayatnnın onunla birlikte yurümek, Türk kadınmı ilmi, içtlmai bayatta erkefe ortak, yar dıracı yapmak lâzimdır» diyordu. 1924 Kânununda çıkan Tevhıdi Tedrisat Kanunu Atatürk'tin ta KONUMUZ: sarladıgı uzun yolda atılan İlk adım oldu ve karma öğretiml başlattı. 1930 nısanında Büyük önderin pek yakın tlgislyle kadınlar Beledıyelerde seçmek ve seçilmek hakkını kazandılar. Nıhayet 1934'te Teşkilâtı Esasıye Kanununun altıncı maddesı değiştirilerek, kadınlara, birçok Baülı hemdnslerinden önce seçmek ve seçilmek hakkj tanındı. Ata'nın daha 1922'de Konya'da özlemınl belirttigi uygar düzenın her alanda gelişmesi ve yerleşmesl, kolay olmadı. O'nun mutaassıp direnışlerl cesaretle kmp, çizdiği çetin ve ışlenmemlş yolda kararlılıkla vürümesi gerekti. 27 yıldır gazetemiz kurucusu ve ustamız Yunus Nadı'nin anısını tazelemek, Turk kultür ve düşünce hayatına hizmet amacıyla düzenlediğımiz yarışmamızın şartları şunlarrfır: (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de 197? Ümit GÜRTUNA ANKARA (Cmmhnriyet Bfiron) Üçuncü beş yıllık plânın strateji taslağının yalnız onümuzdekl beş yılı kapsa\acak biçim yerine, Turkiye' mn Avrupa Ekonoraik Top. luluğuna tam üye olacağı 1995 yılını hedef alarak hazırlandiğı ve bu süre içinde kalkınma hızının ortalama yılzde 8.5 . 9 olarak öngörüldüğü öğrenilmiîtir. Uçüncü beş yıllık plân ıle ilgılı çahşmalar son şeklini almak uzeredir. Bu konuda kendisiyie göruştüğümuz bir yetkili, üçüncu beş yıllık kalkınma plânının, ılk beş yıllık plânın hazırlanması sırasında öngörülen 15 yıllık perspektifin «on bes yıllık donemı olarak ele alınmadığını, Türkiye'nin Ortak Pazara tam üye olaeağı 1995 yılının hedef (Arkası Sa. 7. Sö. 1 de) ABD GENEL KUBKAT BAŞKANIKONUŞTÜ * Baz morf in olaymda aranan Haydar Binicioğlu yakalandı • Havva Seniye Hanımın 87 yıl kadar öncekl kıyafeti ile çektlrdiği fotografı • KAROEŞt SAMİ BtNİCtOĞLÜ DA TESLİM OLDU İZMIK, (Cumnorlyet Ege liürosn) Pransız PoUsının meydana çıkardığı baz morfin kaçakçüığı ile Ugih olarak arananlardan Haydar Binicioğlu dun Klnık'ta yakalanmış, aynı olaya Ddl karışan Manısa MP eskı müıetvekilleriDden Sami Binicio^lu da avukatı aracılığıyla dün tzmir'de teslim olmuştur. Haydar Binıcıoğlu'nun 13 mart 1972 tarihınde Edırne Kapıkule' den «Mercedes» bir arabayla gırış yaptığını tespit eden Izmir Narkotık Büro elemanlan, Binıci oflunun Nergıs semtınde oturan fcızkardeşının evinde bir gece sak landığını, daha sonra ıse Kınık ılçesınta Yaylaköyündeö bu uzak akrabasmın evine glttiğini ögreqmiştir. önceki gece Izmlr Narkotik Büro elemanlannın Kıruk'ın Yaylaköyüne yaptıklan baskın ile Haydar Binıcıoğlu yakalanmıştır. Her iki sanık da sorgulan yapıl dıktan sonra mevcutlu olarak İatanbul'a sevkedilmiştir. CHP, Anayasa Mahkemesine müracaat konusunda ikiye ayrıldı • ÖNERGENİN, GRUPLAR YÖNETtM KURULLARINCA REDDİ ÜZERÎNE İNÖNÜ, ANAYASA MAHKEMESİNE PARTÎ ADINA MÜRACAAT EDECEK ANKARA, (a a) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Jsmet Inönü'min imzasıyla, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve HUseym Inan'ın ıdam edılmelerini öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaktır CHP Merkez Yönetim Kuruîu dün CHP Senato ve MUlet Meclısi Grup Yönetim Kurullan ile yaptıgı ortak toplantıda, Aydın Milletvekili Mehmet Çeiik ve Niğ de Mılletvekili Mevlut Ocakcıoğlu'nun bu konuda verdikleri öner (Arkası Sa. 7. Sü. 4 det KÖPEKLER ÇOGALDI l'apılan mücadeleye rağtnen ba$ı . bof köpek sayısı gittikçe artmaktadır. KöpeUer, jehrln en ijlek caddelerinde bile doUşmakta, zaman zaman da tehlikeli olmakUdır. Kdpek ltlâf I C klbi, geçetı yıl iclnde 420 köpek yoketmiştir. Işte, başı . boş köpeklerden bırkaçı gece Cağaloğlunda bir duvann dibinde sıralanmışlar, uyuyorlar. (Fotoğraf: Tulay Divitçloylu) TÜRKİYEYE ASfCERî YARDIM ELZEMDLR WASHÎNGTON, (aJl TIIA) Ortadoğuda çıktığı inceleme ge zisinden sonra Kongreye bir rapor haarlayan Birleşik Amerika Genel Kurmay Başkanı Oramirftl Thomas Moorer ekonomik olanakları sınırlı olan Türkiye'ye askerî yardıma devamın elzem o) duğunu söylemişttr. Thomas Moorer, «Türkiye de» teklendiği takdirde caydırms stratejfanize büyük katkılarda bnlunabllir» demişür. Moorer*in raporunda Tlirkîye' nin stratejik yönden önemlne deginilmekte, «Avrnpa, Ortadoğn ve Afrika arasında köprü teşkO eden Türkiye'nin stratejik önemt son yülarda Sovyetler'in Akdeniı' de artan deniz gücü ve Ortadoğu'daki gerpnlikler ile daha da önem kazantnıstır. NATO ittifakmda anahtar mütteftklerden birisi olan Türkiye Doğu Akdeniz' de ilk savunma hattını teşkil etmektedir. Dünyadaki en iyi savaa çılara sahip olan Türkiye'de mfikemmel limanlar, doklar, nıo(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Komite Prof. Öztrak, Prof. Sönmez, Prof, tnal, Prof. Dikmen'den kurulu Toprak reformunu dört bakan inceliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dün gene toprak ve tanm reformu kanun tasansı üzerinde çalısmalar yapmıştır. Üçbuçuk saat süren toplantıdan sonra Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ali thsan Goğüş, Basbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştır: «Bakanlar Kurnlu, Teknik Komisyon tarafından naıırUnmış olan toprak ve tanm reformu kanun tasansı projesini görfişrapye bugün de devam rtmistir. Teknik Komisyonca hazırlanmı? olan kanun tasansı projesinin Bakanlar Knrulunda bugüne kadar yapılan şelişmelerin ışıfı altında yeni bir incelemeye tabi tutuhnası kararlaştınlmıstır. Bu amaçla dört bakandan müteşekkil bir komite kurulmuştur. Dev let Bakanı Prof. tlhan öztrak'm başkanlığında kurulan komitede (Arkası Sa. 7, Sü. S de) AbdUEhamite rağmen çorşaf giymemişli İSTANBUL HABER SERVİSİ «Bir kadın niçin kıymetsiz sayılsın? Bir kadın da oknmnş ve kültürlü olabilir. Niçin bonlar bir kösede kapalı dursun ve erkek »rksdasları ile karşıhklı fikir görüsmeleri yapmasın. Memleket için bnnnn büyük faydaları vardırj> Bu sözler Abdülhamıt devrinin, uzun yıllar Nazırlık ve sefirlik yapmış ileri gelenlerinden Mehmet Esad Saifet Paşa'nıntîı. Torunu Sayın Kadri Cenani'nin anlattığına göre bu, o devre göre aşın ve liberal görüşü yüzünden Kanlıca'daki «Saffet Pasa Yalısı» da hiçbir zaman harem . selâmlık diye ikiye aynlmamıştı. Saffet Paşa'nın bu tutumu, torunu Havva Seniye Hanımın, 1884 85 yülannda kıyafçt devriminin öncülerinden biri olraa. smı sağlamıştı. Başma silindir şapkasını, el(Arkaa Sa. 7, Sü. 8 de) tM^fV 12 34567 A 89lO£°/.$? Fransa'da eroin imalâthanesi ortaya çıkarıldı PARtS Fransa Dışişlerı Bakanı Raymond Marcellin, Marsılya Narkotik Bürosunun Aubagne'da gizli bir eroin imalâthanesinı meydana çıkardığını dün açıklamıştır Irnalâthanede yüz kılo saf eroin ile eroin ımalıne yarayan malzeme ele geçirilmiştır. tmalâthanenin kimyageri 1964'te yine uyuşturucu madde yapmaktan hüküm giyen Cesari admda büyük bir u>Tisturucu madde kaçakçtsıdır. İNÖNL ILE ECEVÎT GÖRÜŞÜYOR [THA] Yunanistan, Makarios'a yeni bir nota verdi ATİNA, (AP) Yunan Hukümeti, Kıbrıs Rumlarınm lideri Makarios'a dün yeni bir nota vermiştir. Yunan Hükümetine yakın kaynaklara göre, yeni nota, Ma. karios'un daha önceki Yunan i$teklerini reddetmesi üzerine verilmiştir. Lefkoşe'deki Yunan Maslahat. güzarı Alexander Zaliru tarafın dan Makarios'a verilen yeni n o . taya cevap istenmedlği bildirılmektedir. Atina'daki Yunan yetkilileri, daha önceki Yunan notasına B i ş piakopos Makarios'un verdiği cevabı açıklamayı düşünmediklerini, fakat dnümüzdeki Pazar günü, yeni Yunan notasınm kamuoyuna açıklanabileceğini söylemişlerdir. J 1 A Z I S IZ Üğretmenlerin kılık kıyafeti yönetmeliğe aykırı göröldö Günün modası şeklınde ortava çıkarı saç, Diyık uzatma ve gıyım. oğretmenlerı de etkısi altına almıstır. Yapılan denetlemelerde, blrçok öğretmenın, saç, bıyık ve giyiminm «öğretraenlerln kıyafetlerine ait yönetmelik» hükurnlerıne uymadığı görulmüştür. Bu konu ile ilglli olarak Istanbul Milli E|itim Müdiirü Ali Yalkın, bir genelge yayınlıyarak, öğretmenlerio dikkatini çekmiş, denetlemelercie bu durumun gözönunde bulundurulacagını bildirmistlr. Milli Eğitira Müdürünün «Kültür 3M/225S5* (Arkası Sa. 7, Sü. S del Aranan bir katil bir polisi Yaşlı bir kadın öldürdükten sonra vuruldu hırsız sandığı Üskudar'da Nuhkuyusundaki gecekondulard'a eskici Fehmı Hor'u onceki gece tabancayla vuran Süleyman Akkaya, Ferıkoy'de dün gece saat 23'de kendisini sıkıştıran polislerden bırini öldürmüş, bir diğerini de ağır şekilde yaralamıştır. Kaatil daha sonra vurularaiî öldürülmüstCr. Tophane'de eskicilik yapan ve Üsküdar Altunizade Nuhkuyusunda oturan 53 yasındaki Fehmi Hor, evine gittiğı sırada meç liul bir kişinin attığı kurşunlarla oldurülmüş ve kaatili beili olmamıştı. Olaya el koyan Cinayet Masa. sı detektifleri, dün akşam kaati. lin 35 yasındaki Süleyman Akka ya olduğunu, Ferlköy Darülâce. ze yolu, Cengız sokaktaki evinde barındığını tespit etmişlerdir. Halit Sarıoğlu, Sezai Karacaoğlu ve Halis Sarı'dan kurulu polıs ekibi, evi sararak Süleyman Akkaya'ya «Teslim olmasım» ihtar etmişlerdir. Bu ıhtara kaatil genç, ateşle cevap vermiş ve tabancasından çıkan kurşunlar Sezai Karacaoğlu'nu öldürmüş, Ramazan Kaplan'ı da yaralamıştır. • Oğlunon yaralanmasına sebep olan anne aflıyor.. ANKARA, (THA) Günaydın gazetesinin Ankara'da yayınlanması, Ankara Sıkıyönetim Komutanhğınca süresiz yasdUlanmışttr. > Evıne devamlı hırsız girdiğl için sılâhlanan yaşlı bir kadın, Gaz^tenin Ankara sorumlulan3nceki gece oğlunun yaralanMüır^ıkjyönct^m Kojnutsnlıca "göncJeTilen brr tebU|de 12masına sebep olmuştur. Okmey 3' Matt tarihli gazetelerın «akıdanı, Günaydın Sokak 34 Im yasaklânna aykırı bumarada oturan RabiaErcan, ığu gerekçesi ile bu karagece, yine" hırsız beklemMa^baş ı alındığı bildirilmiştir. (Arkcsı Sa. 7, S«fcdfe)l oğlunu vurdurttu «GÜNAYDIN» Ankara'da sıresiz kapatıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog