Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

MANON LESKO Yeni Çıktı 15 Lira HABORA KİTABEVİ Abbe Prevost IKEAMAUveTE5T UVGDLAMÂLI GIZLILIK Yeni Çıktı" 15 Lira HABORA K. Evl P.K. 6 Beyazıtlst. Reklâmcılık: 541/1804 Knnıcasu: TONUS NADt Jean Panl Sartre ' 48. yıl, sayı: 17101 Tdgraf ve mektop adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 86 22 42 87 22 42 93 22 42 99 '" Mart rerŞGmDe Kınkoğlu «Genel Başkan etrafında tam bir dayatuşma halinde birleştik» dedi. Ortadcğu'yu karıştıran plân Emlâk ve arazide vergi değeri tesbiti belli oldu demokrotik rfüzene yönelik çıkışloro karşı duracak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Merkez Yönetim Kunılu dün Genel Başkan Inönü'nün evinde Inönü'nün başkanlığında ikl saat devam eden toplantıda, «Demokratik parlamenter düzene ve CHP'ye yönelik her türlü çıkışın kitle halinde karşısında olmaya» karar vermiştir. Saat ll'den 13'e kadar devam eüen toplantıda yurt içi, yurt dıçı ve parti sorunları ele aluımış, CHP Merkez Yönetim Kunılu, Parti Meclisi, CHP grupları ve türa CHP örgütleri olarak beraberlik içinde demokratik parlamenter diizene ve CHP'ye yönelik her türlü çıkışlara nereden ve nasıl gelirse gelsin sonuna kadar karşı durulması kararlaştınlmıştır. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Doktor Kâmil Kırıkoğlu, Inönü(Arkası Sa. 7, Sfi. Z de) Vergi değerine, rayiç bedeli Urdün birleşik krallık oldu AMMAN, (DIŞ HABEKLER SERVİSİ) Ürdün Kralı Hüseyin, dün Amman'daki Kraliyet Sarayında ülkenin ileri gelen siyasi liderleri önünde yaptığı konuşmada, Ürdün'ün federal bir devlet haline getirilmesiyle ilgili plânını açıklamış ve Israil birliklerinin tamamen çe kilmeleri şartı ile, Şeria Nehrinın batı kıyısmda yan muhtar bir Filistin devletinin kurulacağmı bildirmiştir. Kral Hüseyin'in açık lamasına göre, kurulacak yan muhtar Filistin devleti, Ürdün'e baglı olacak ve yeni federal devletin ismi «Birleşik Arap Kralhğı> olacaktır. Kral Hüseyin, Ürdünün bugünden itibaren bu isimle aıulacağını da söylemiştir. Sarayında topladığı 509 fleri ge len Ürdünlünün önünde konuşan Kral Hüseyin, Kudü?ün, Birleşik Arap Krallığının Filistin bölümü nün başkenti olması gerektijani söylemiş, Amman'm ise bu du(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Emlâk, arsa ve arazi vergileri uygulaması ile ilgili tüzük yayımlandı esas alınıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mahir Çayan hücresinden anarşist Ziya Yümaz dunkü duruşmada idama mahkum olmuştur. Duruşma hâkimi Dz. Yarbay Akdemir Akmut karan okuduktan sonra kalemirü kırarken. (Fotoğraf: THA) «Emlâk vergisine matrah olacak vergi deferlerinin takdirine ilişkin Tüzük» dün Resrai Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanhğı tarafından hazırlanan ve Danıştay'ca incelenerek kabul edilen tüzüğün birinci bölümü, genel hükümleri, ikinci bölümü bina vergi değerlerinin takdirini, üçüncü bölümü arsa vergi değerlerinin takdirini, dördüncü bölümü ise arazi vergi değerlerinin takdirini kapsa. maktadır. Tüzükte, «Bina, arsa, aratinin vergi deîerlerinin tskdirinde şehir, kssaba ve köylerin tabii, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ziya Yılmaza idam cezası verildi A. BILGI Mahir Çayan'la birlikte Mal. tepe Askeri Cezaevinden kaçtıktan 62 gün sonra, Fındıkzade'de saklandığı evde güvenlik kuvvefleriyle yaptıiı «nlâhlı *~" çatısma somında yaralı oütrak yakalanan THKC adlı gieö örgütün muhasebecisi Ziya Vılmaz, dün 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda ölüm ceza. sına mahkfim edilmiştir Ölüm cezasuu oybirliğiyle ^erea Mahkeme Kurulunun Başkao vt Duruşma Yargıcı, karan imzalaîıktan sonra, kalemlerini Kırrmi lardır Mahkeme aynca, Çayan Hücresinden olan Ulaş Bardakçı nm 25 gün önce güvenlik kuvvet leriyle yaptığı silâhlı çarpışma so nunda ölmüş olması nedeniyle. bu sanık hakkındaki kamu dava>:nıo da düşmesine karar vermiştir. Tarihi Selimiye Kışlasmuı CçüncO katında bulunan 3 Numara li Sıkıyönetim Mahkemesinde ki durusmaya. saat tam 10.30'da baş lanmıstır. Yeşil bir balıkçı kazaeı giymis bulunan Ziya Yılmaz iyi leşmis bir durumda. sanık yçrmi almijtır. Çok sayıda gazetecinin (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Pahalılık için Meclis'te genel görüşme açılması kabai edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisinde dün bazı milletvekilleri ile Kayseri Milletvekili Turan Feyzioğlu ve arkadaşlarının hayat pahalılığı ile diğer iktisadî sorunlar konusunda genel görüşme açümasını öngören önergesinin günderae alınması ka. bul edilmiştir. AP Grubu adına konuşan Sadık Tekin Müftüoğlu, «Hayat pahalUığı, ithalât ve ihracat rejiıni değişiklikleri, enflâsyon tehlikesi, vatınmlar, işsizlik, zamlar, emisyon hacmi, işçi dSvizlerinin değerlendirihne şekli, teşvik tedbirleri çibi türa ekonomiyi kapsayan bir konu ile fcarşı karşıy» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hükımef, reformı fasantHH gorışlu ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Bakarüar Kunılu dün Başbakan Nihat Erim'in başkanlığında saat 9.30'dan 13'e kadar yaptığı toplantıda toprak ve tarım reformu ana kanun tasansuu gö rüşmeye devam etmiştir. Bakanlar Kurulunun çahşraasmdan sonra hükümet sözcüsü Devlet Bakanı Ali Îhsan Gögüş şu açıklamayı yapmıştır: Bakanlar Kunılu'nda bugün kü toplantısında toprak ve tan m reformu ana kanun tasansı göriişülmüştfir. Bakanlar Kurnlu'nun yannki toplantısında da tasan üzerindeki çabşmalara devam edilecektir. Bakanlar Kurulun'da bugün aynca gübre sorunu uzerinde yeniden durulmuş ve bu sorunun olumlu bir çöıüm yoluna ulastırılması için daha önce kurulan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Urdün, lngilizler tarafından 192Vde kurulmuştu Ürdün, Birinci Dünya Savaşı sona erdiği zamsn Şeria Nehri ile Suriye Cölii arasındaki alanda kurulmuş, 1921 yümda da İngillzler Prens Abdullah'ı yeni kurulan bu devletin ilk Emiri olarak kabul etmişlerdi. Kral Abdullah daha sonra 1948 yılında 2000 Filistinli delegenin katıldıkları bir kongrenin onayıyla kendini «Filistin Kralı» ifân edecek (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Idam kararını dinlerken (a.a.) ZÎY4 Marmara,, 6 av icınde vüzdıirülecek Gemi kurtarma otoriteleri, Haliç Tersanesi önünde yanarak batan «Mannara» gemisinin kurtarılması için Denizcilik Bankası ile Sigorta Şirkeü arasında anlaşmaya vanbnasını beklemektedirler. Bu konuda etüdler yapmış bir otorite; «Biz bütun çalışma TUTUKLANAN KAÇAKGILARIN SAYIS! 8 E YÜKSELDİ Baz morfin kaçakçüığı Ue ilgili olarak yakalanan şebekenin sayılı kişilerinden gazinocu Nuri Bostan da önceki akşam geç saatlerde Ad liyeye verilmistir. Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusundan sonra tutuklanan Nuri Bostan, Sağmalcılar Cezaevine gönderilmiştir. Fransa'da 146 kilo baz morfinle yakalanan tbrahim îkier Ue Senatör Kudret Bayhan'dan sonra İstanbulda yakalanan şebekenin y^ ra babası Mehmet Çelik ve dört arkadası ile tutuklananlann sayı sı sekize yükselmiştir. Baz morfin kaçakçılığının ilk kez böylesine büyük çapta yapüdığma değinen Ugililer. «Kanımıza göre Türkiyede afyon ekiminin yasaklanmasından sonra baz morfin kaçakçıhğı çok azalacak. belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Fransada ve İstanbulda yaka lanan baz morfinlerin ekün yasağından sonra kaçakçıların ellerinde kalan afyonlardan yapıldığı ortaya çıkmıstn, Afyon ekimi yapılmazsa baz morfin yapılmaz. ka çakçılık da durnr» demişlerdir Duruşma başlıyor Öğretmen Okullarının 124, yıldönümü kutlanıyor AXKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'de îlkögretmen Okulu açılışınm 124. yıldönümü bugün kutlanacaktır. Bu münasebetle dün bir bildiri yayınlayan Türkiye Öğ retmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, aradan geçen uzun süreye rağmen halkm büyük çoğunluğunun hâlâ okutulmamış olmasından ögretmenlerin üzüntü dıy duklarını belirtmiştir: «124 yıldır halkınr okutamanıış olınanm sorumluluğa elbette öğretmenlerin sırtına yükletilenıcz. Ne var ki, bugün yüz vatandaştan 45'inin okuma yazma bilmeme si. ilköğretim çağindakl çocukla Timızdan iki buçuk milyohun okul dan mahnım bulunması, ilkokulu bitiren bin çocuktan ancak 27'sinin orta öğretimi, dokuzumın li seyi okuyabilmesi ve nihayet bir damlacık gencimizin yüksck öğretimin nimetinden yararlanabil mosi. bir bakıma geri kalmışhin mızin. huzursuzlnğumuzun köken lerindendir.» (Arkaa Sa. 7, Sü. 2 de) İşçi olmayan kamu hizmetlileri birlik kurabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasada yapılan değişüdikle sendika kurma hakları kaldınlan «işçi niteliği taşunayan kamu hizmetlilerinin» mesleki menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla birlik kurmalannı sağlayacak kanun tasansınm Parlamentoya sevkediUH ği Devlet Bakanı ve Hükümet SÖ7 cüsü Ali îhsan Göğüş tarafındün dün açıklanmıştır. Başbakanlık Basın Merkezı aracüığı ile yapılan açıklamada işçi niteliğinde olmayan kamu lıizmet lilerinin kuracakları birliklerin bir meslek veya iş dalında çalışanlar tarafından bir kurumun tümünde ya da merkez ve tasra kuruluşlarından oluşturulabileceği bu birliklere üye olma ya da üyelikten çekilmenin tamamen serbest olacağı belirtilmiştir. Üye olma veya üyelikten çekilme konusunda gerçek ya da rüzel kişilerin hiçbir surette yetkj veya baskıda bulunamıyacağj derneklere üye olamayacak ya da birlik kuramayacaklan kanunen beiirüi mıs olan memurların şunlar oldnğunu açıklamada ifade edilmistir: «Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri ile raportörleri, yargıçlık ve savcılık mesleklerlndc bulunanlarla bu meslekten ssvılan srörevlerden olanlar, Dnnıstay ve Sayıştay meslek mensuplnn ile Sayıştay Savcı ve yardımcıları S?6 sayılı kanun kapsamın.ı ci(Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) Senatör Bayhan Sorgu Yargıçlığında ifade verdi NtCE, (aa) Bindiği arabada 146 kilo baz morfin bulunduğu için 5 Mart'ta Menton'da Fransız polisi tarafından uyuşturucu mad de kaçakçdığı yaptığı iddiasıyie şoför İbrahim îkier'le birlikte tutuklanan Senatör Kudret Bayhan, dün Sorgu Yargıcı huzuruna çıkarılnuştır. Senatör Bayhnn, herhangi bir uyuşturucu madde kaçakçılığına karıştığını kesinlikle reddetmiştir. Sorgu Yargıcı Andre Hugues*in huzuruna bir Fransız avukaü ve tercümanla birlikte çıkan Senatör Bayhan, Fransa'ya yapmış ol duğu üç gezinin nedenlerinı şöyle açıklamışür: Birinci kez «t? içb», ikinci kez Marsilya'daki Türkiye Başkonso(Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) Gezmiş ve iki arkadaşının ölüm karar ları bugün Senato'da görüşülecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın ölüm cezalannın yerine getirilmesine Uişkin komisyon raporu, bugün saat 15^de toplanacak olan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda ele alınacaktır. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun buna ilişkin raporu ve Zihni Betil ^CHP), Turgut Cebe (Bağmısız), Mucip Ataklı (MGP)'nın muhalefet şerhleri dağıtümışür. Öte yandan, Yusuf Aslaa ve Hüseyin tnan'ın babaları dün TBMM Dilekçe Karma Kornisyo nuna dilekçe Ue başvurarat ço cukları hakkmda verilen karann bir kez daha gözden geçirilmesini istemişlerdir. Buna ilişkin dilekçeler Genel Evraktan Dilekçe Karma Komisyonuna sevkedilmis tir. Evli kadınların % 32 si gebeliği •nleyici ledbirlere başvnnıyor ANKARA, (THA) Yaşlan 1544 arasında değişen evll fcadınlar arasında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de ailelerin ancak yüzde 32'si gebeliği önleyici tedbirlere başvurmakta, gebeliği önleyici tedbir alan 1,5 milyon aileden bir milyonu ise iptidai metodlarln gebe kalmamaya çalışBaktadular, Ajlan Buharah'ya ait otomobil denizden çıkarılıyor. (Fotoğraf: Hikmet ÜNSAL THA) İçinde 112 kisı bnfınan bir KLM Hçağı Basra Kerfezine tfiiştâ OÜBAt fDIS HABERLER SERVİSİ) Danimarka Havayollarına ait «Caravelle» tipi bir Ctıarter ucağı içinde 106 yolcu ve 6 müret tebat oiduğu halde dün sabaha doğru Basra Körfezinde Duhsi ha vaalanı vakınlannda dnsmiî^Hir. Güvenlik makamlan ucaktaa bir kisinin kurtulduğunu söyletrüşlerdir. (Arkası S». 7, SB. 1 de' DENİZDEN ÇIKARILDI Pazar akşamı Zmirgân'da denize uçan 34/KN/163 plâkalı oto| mobil, dün akşam saat 16'da denizden çıkarılmıştır. \ Karısı Incı Buharah (36) ve oğlu Sinan (3) ile birlikte havaj almak ve çay içmek için Emirgân'a giden Ajlan Buharah, otomobili rıhtımda parkedip çay söylemeğe gittiği sırada otomobi! de' (Arkası Sa. 7, Sü. 1 d e ) ! PİPFIfI FR AfTI AMA r.ondra'nın ünlii St. Jarces Parkında çiçeklerin açtıy ı y t ı v L c n M y ı ı HIVIM ğım görenler sakın yanılıp da baharın eeldiğini sanmasınlar. Bahar miijdecisi olarak bilinen çiçeklerin açmasına rağmen hava hâ^â buı gibi soğuk. Farkta pançosuna sanlarak oturan kız çocuğîı bu dnruma güzel birğiı mi? ,.<£ V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog