Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cem Yayınevi sunar• P UŞKIN Bütün eserleri 1 326 sayfa; 12.50 Lira BALZAC Kibar Fahişeler I 370 Sayfa 15 Lira Cumhuriyet 1778 umhuriyef Kurucusu: rUNUS NADİ ız serf veya uşak hıçağınız marka FormülıirMtoH SİIİC<W saresınde IVîllıams Traş Krtmı rafıat, mukemımi n yumtifak t/35 sağlar Erktk yuzün» cazıbe w 48. yıl, sayı: 17100 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet tstanbtü Posta Kutustr tstanbul No 248 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 15 Mart Çarşamba 1972 AP Genel Başkam Grupta, "Rejime bir VERGİtERİN GAYRI SAFİ komünist belâsı musallat olmuştur,, dedi MÎLLİ HASILAYA ORANI Egc'dc deprem şiddetli Demirel, ordunun tutumunu övdü BAŞBAKAN, NEW YORK TÎMES GAZETESİNt DE ZtYARET EDECEK JAPONYA Wm 1,2 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partısi Genel Başkam Suleyman Demirel, AP Parlamento Gruplannın dünkü ertak toplantısında bir konnşma yaparak, «Bejıme bir komunıst belâsınuı musallat olduğunu» öoe snrmüş, Silâhlı Kuvretlerin bomünizmle mücadeledeki fajretlerinl şük ranla karşıladıklanm belirterek, «Şıddet hareketlerinın içerisınde ve kökünde rejim diışmarüığ:, ideolojık sapık emeller \atıyorsa, bunun hakkından gelmeyi tek başma hüktiraetlere bırakmak doğru değildır» demiştir. Demirel, AP Ortak Grubunun yeni kanun tasanlannı, bu arada, toplantı ve gosteri jolrüyüşü tasansını gdrtıştüğıi toplantıda Parlamento çalışmalanna kısa bir ara verilmesini de istemiştır. Kendılennı, «Memleketin ileri afnklarına bakmayı şiar edinen, memleketi dafaa iyiye götürmeyi hedef tutan kimseler» olarak ruteleyen Demirel, geçen bir yıl ıçınde, ıktıdarda yaptıkları gorevden daha zor bir görevl yerine getirdıklerını bildırmlş, ozet1P ?unlan sbylemıştir «.g • •a • 3,6 MARMARA BÖLGESİNİN BİR KISMI DA SARSILDI. BAZI YERLERDEKİ MADDÎ HASARIN YANINDA CAN KAYBI YOK.. YURT HABERLERİ SERVİSİ Erim'in Amerika programı açıklandı AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bafbakan Nıhat Erim'm 1824 Mart tarihlen arasmda Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyarctın programı ve hcyet uyeleri dun Dışışlen Bakanlığı ta rafından açıklanrmştır Yapılan açıklamaya göre Başba kan Erım ve beraberindekı hcyet 18 Mart Cumartesi sabahı Turk Hava Yollarının bir uçağı ile Frankfurta gıdecek, oradan da Pan Amerıkan ile New York'a uça cak ve mahalli saatle 14.30'da New York'a varacaktır. 19 Mart Pazar gününü heyet toplantıayla geçirecek olan Erim, ertesi sabah otelde Amerıkait iş adamlanyla kahvaltı edecektîr. Başbakan daha sonra Birleşmij Mılletler Genel Sekreteri Kurt Waldheım Ue bir görüşme yapacaktır. Saat U'de ise B M. Asya Afrika grubu üyeleri temsilcıleri nin foplantısına katılacaktrr Erım. öfleden sonra «New York Times» gazetesini ziyaret edecek ve gazete yöneticileriyle göruşecektır. Akşam da Washington'a ha reket edecek ve resmî konutu olan Blair House'a yerleşeoektir Aynı akşam. Buyukelçilikte osel yemek yivecektir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) İSVEÇ Q | | NGklEE Q | I 9 Ege bolgesi, dun saat 16 09 sıralannda şiddetli bir depremle sarsılmıştır. Kutahya'ya bağlı Simav ılçesinde daha şiddetli olarak bıssedılen deprem, bazı evlerin bacalarını yıkmış, bınaların duvarlarını çatlamıştır Dun geceki haberlere göre. ınsan kaybı yoktur. Kandilli Rasathanesi ilgilılerı, deprem merkezinın tstanbul'a 209 kilometre mesafedekı Simav, Sın dırgı ve Oemirci olduğunu belirtmişlerdır Deprem şiddeti mer kezde C,5 7 olarak tesbit edılmıştır Kandilli'ye 200 kilometre uzaklıkta Elebaşıların Bayhan, Bosfan ve Çelik olduğu onlaşıldı Baz morfin şebekesinin Avrupa Şefi, Fransa ve Batı Afmanya'da aranıyor Fransa'da meydana çıkarılan dunya çapındakı baz morfın kaçakçılığı ile ılgılı olarak arannıakta olan şebekenın elebaşılanndan gazınocu Nuri Bostan, onceki gece Balat Cacık sokak 33 sayılı e\de oturan bir akrabasırun evınde, Narkotık Büro detektiflerinın yaptıkları sılâhh baskın sonucu > akalanmıştır Şebeke>ı, Mehmet Çelik, Kudret Bayhan ve Nurı Bostan uçlüsünun yonettiğı de bu sekılde ortaya çıkmıştır. Dort yıl önce yıne bir baz mor fın kaçıkçılıgına adı fearışan Kuri Bostan, jyustunıcu madde aldığı kışılere paralannı odemedığınden silâh zoru ile kaçırıl mış, bir kulube gotürülup olum le tehdıd edılerek yanm mılyon lıralık bono ırmaJattınlınıştı Olayı inceleyen polıs 1968 yılında, Nurı Bostan'ın Cıhangır (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) • BALATTA BIB ARKADAŞININ EVÎNDE YAKALANAN VE ELEBAŞİLARDAN OLDUĞU BtLDtRILEN GAZİNOCU NUM BOSTAN... «Komünist belâsı» «Geçen bir sene zarfında Cumhnriyete re derlete sahip çıkmak sarumlıılnğu içerisinde olduk. önümfizde halledilmesi gereken çok meseleler vardır. Ümit «Hyornz ki, memleketin meselelerine doğru teşhis konnlması ve tedbir ve çarelerin aranması, yerine getirilmf sinde berkesin bir kesin t»vır takınmasının zamanını geçirmiş olmayacafız. [ Biz, Tfirkiye'nin meselesir.i sa j rahaten ortaya koymuçuıdur. i Bu, devlet ve rejimin istikrar (Arkası Sa. 7, Sü. l d e ) Aylık ve yan ödemelerin tümü üzerinden Gelir Vergisi kesilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Vergi tasarılarını göruşen Mıllet Meclisi Geçıcı Komısyonu, Finansman Kanununda değışıklıkler ongoren tasarı üzenndekı gbrüsmelenra dun bıtırmıştır Komısyon, dunku çaUşmalan sırasında memur aylıklan i'e memurların yan ödemelerınin birleştırılerek, bulunacak rakam üzerınden gelır vergisi kesilmesm: de kabul etmıştır. Düzenlenen harçlar Bu hukum, yalnız öğretmenle Ayrıca, tapu ve kadastro lslem rin ek ders saat ücretleri tçın lerınden aünacak barçlar düzenuygulanmayacakör ögretmen lenmıştır. Buna göre, menkul ve aylıklanyla otretmenlenn ek gayrımenkullenn mırasçüara inders saat ücretlen, ayn ayn »er tıkalinde vasıyetlenn yerine gegılendınlecektir. tınlmesinde, piyango ve IkramiGeçıcı Komisyon, gecekondu kanununa gore gecekondu onlenıe ye yoluyla gajmmenkul kazanmalarda kayıtlı değer üzerinden bınbolgelerindeta sosyal konutların (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)! binde 35 oranında Emlâk Alım Vergısıne tâbı olmalannı da be nımsenuştır. Nerelerde oldu? EskJsebir, Kütahya, Alasebir. tzmir, İstanbul, Manisa, Usak, Gediz. Akhlsar. Diklli. Kula. Af>on. Kocaeli, Isparta, Çanakkale, Bursa, Baodnrma'da da hissedılen deprem, halk arasında heyecan uyandırmış; ifyerleri ve evler terkedılmiştir. Yeni ilaç fiyatları yakmda yururluğe girecek • Sağhk Bakanı, Tıp Bavrammda konuşma yaptı' T^p Bayramı, dün butun yurtta tdrenierle kutlanmı;tır. Başkentte tıp mensupları, ayrı ayn torenler duzenlemışlerdir. Simav'dan ilk haber Depremden sonra ilk hab?r, Suııav ilçesinden alınmıştır Buna göre, Sımav'da depremaen bazı evlerin bacalan yıkılmış. ba zı evlerin de duvarlannda «atlaklıklar gSrülmüîtür. ANKARA, (CnmJinriyet Bürosu) Demhci'de Demlrci ilçesinde de deprem den Hükumet Konağı ile bazı binalann duvarlan çatlamıştır. Daha önce deprem felâketine uğ rayao ilçede halk, soguğa rağmen, bir süre binalara glrememlstir. Ankara Tıp Fakultesinde düzenlenen torende konuşan Sağhk Bakanı Dr. Cevdet Aykan, çeşıtlı sağlık sonınları üzennde durmuş, yataklı teda.'i kurumlannın özellıkle eğıtim hastanetenUşak'ta nın hızmetın gerçeklerıne uyUşak'ta deprem, şiddetli olmuş, [ gun bıçımde çalısacak duzene so bınalarda çatlaklıklar meydana , kulacagını belırttıkten sonra, gelrniş, özellikle okullarda ögren ılaç konusuna da değmmıştır. cıler, bahçelere fırlamışlardır. İlâç fiyatları ABD'DEN YEKiDEN 4 DENiZALTI SATIN ALDIK ANKARA (Cıımhnriyet Bürosn) Denız Kuvvetlerımız ıçın Amenka'dan yemden 4 deniz Bİtı alınmıstır. Yenı denizaltılar Temmuz ayında ^ r d a getınle. cektor. Denızaltıları yurda getırecek olan personel, halen Amerika'da eğıtim vapmaktatfr. Bu arada, mevcut hucumbotlannın «güdüralü mermi»lerle donatılması ıç.n vabancı firmalarla ar.lasma\a varılmıstır Hu. cumbonlannın gudümiu mermılerle donatılma=ı ıslemıne de yakmda baslanacakrır. Aynca, Federal Almanva askeri vardımı ve mıllî butçeden yararlanmak suretivle Federal Almanya'da yarjılacak denıza!*ı 1000 standart tonluk 2 atfet de(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) 3 idam cezası yarın Senato'da görüşülecek ANKARA Denız Gezmis, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan haklarındakı ölum cezalannın yerine getirılmesim ongoren kanun teklıfıni goruşen Senato Anaya^a ve Adalet Komisyonu raporu, yann Senato Genel Kurulunda ele alınacaktır Rapor, dün basılarak üyelere dağıtılmıştır. «Anadolu Ajansı» nın bildirdığine gore, rapora; 1damların yerıne getırilmemesi yo lunda oy kullanan CHP'lı Zihni Betil'le Tabıî Senator Muclp *taklı ve Bağımsız Tnrgnt Cebe'nın muhalefet şerhlerı eklennustır CHP'h Turkmen de, «Soz hakkınt saklıdır» kaydını kovdurmuştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) YTRT DISINDA ARALIKSIZ 2 1TL Ç4LISMAK SABTİYI.E "Reşitpaşa »» kurtarıldı İZMIR, (aa) Dört gün önce Pelıkan Feneri dnlerinde tuma oturan «Buyük Reşitpasa» f=emisı, dün saat 14.30'da yüzdürulmüftür. «tlâç konusundaki çalışmalarda hayli >ol aldık» dıyen Bakan Aykan, özetle sunları soylemıştar: •İlâç fiyat kararnamesi yakında yünirluğe girecektir. Bu kararnameyle kannnun öngörduğü ilâç fiyatlarının uypun olması sağlanacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Senato, sinhli bir toplantı yaptı • İÇİŞLERÎ BAKANI KUBAT, «KAÇAKÇILIK OLAYINDA SÎMDİLİK BASKA BtR SENATÖR ADI TOKTUR» DEDİ. Kl DRET BAVIH\ DP: "yenı vergiler patlamaya sebebiyet verebilir,, ANKARA, (Cumiıuriyet Bürosu) DP Mıllet Meclısı Grubu, Mali Denge Vergısı'nın Genel Kuruldakı goruşıilmesı sırasında uyguladığı engeUemenın nedenı olarak, «Şişirilmis bütçelerin açığını kapamak maksadıyle ekonomik ve sosyal tesirleri hesaplanmamıs, sadece mali yönü ağır basan verçı tasarıian ile Parlamentonun bir olup bittiyle karşı karşıja bırakılmasıcı» göstermis f Ehliyetsiz b«r ebe, özel otomobili ile 3 çocuğu öldürdü KUTAHYA Sağhk Mudurluğunde gorevlı 47 yaşındakı ebe Kıfa^et Yağhtaş, ehlıyetsız kullandığı yenı otomobılıyle 4 vaşlanndakı 3 çocuğa çarparak ölum lerıne sebep olmuştur. Öncekı gun meydana gelen olaydan sonra ebe, tutuklanrmstır Bekâr olan ebe Yağlıtaş, Sağhk Mudurluğünde çorevinı bıtirdıkten sonra, 2 ay once aldığı yenı otomobılıyle evıne giderken, Zer\an caddesinde b:r virajı alnmaj arak duvara çarpmıştır Henuz dıreksıvon derslen almak : tr olan ebe. bu kazayla he>ecanlanınca, fren yenne gaza bas mı», kaldınm kenarındakl bir faytona btndirmlştlr. (Arkaa Sa. 7, Sü. I de)| A.VKARA (Cumhurıvet Bürosu 1 Içışlerı Bakanı Ferıt Kubat, dun Cumhurnet Senatosun'da gundera dışı 2 könusmaya verdığı cevapta, Kudtet Bayhan'dan sonra baz morfın kaçakçıh. ğına baska senatorlerin de katılıp katılmadığı yolundaki sorular ıçın, «Kndret Bayhan'dan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) îşçiler, 21) bin liralık makine getirebüecek ANKARA, (THA) Malne Bakanlığı, vurt dışında 2 >ıl, arahk'iiz çalısan ısçilerle serbest meslek sahiplerının Turkıje'ye kesın olarak donuslerimie değen 20 bın lırayı geçmeyen mesleki âlet ve makine getırebıleceğinı bıldırmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hazineden Belediyelere intikal eden arsa \e arazilerjn satışı, tmar lskân Bakanlığı ' tarafmdan r >asaklanmıştır 4 Bakaıılık. § satışı | yasaklannn ** arsa ve arazilcrin işlemlerini de durdnrmuştur Bakanlıjın bn konudnki belediyelere gdnderdiği yaztsuım fotokopisi ır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) MEHMET ÇELİK Pariamenlo, kısa bir ara tatili yapacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Parlamentonun Cuma gjınünden ıtıbaren kısa bir ara tatili yapacağı ıfade edilmektedır. Bu konuda sıyasî parti gruplan temsilcıleri bugün Mıllet Meclısı Baskanı Sabit Osman Avcı başkanlıgında bir toplantı yapacaklardır. Belediyelerin Hazine arsası satması yasak GECEKONDU YAPACAKLARA DA TAHSİS YOK thsan ONUR tmar ve lskân Bakanlığı, Hazineden Belediyelere İntikal eden arazi ve arsalann, gelır temın etmek amacı Ue satılrrMSim ^e *fecekondnlara» tahsıs edılmesınl yasaklamıştır Alınan karar tmar ve lskân Bakanlığı, Mesken ve Gecekondu Genel MıidürlUğıJ tarafmdan tüm Belediyelere lkl genelge İle (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de> I Sıkıyönetimin uzatılması.. Tatılın, 25 Mart'a kadar süreceğı ve bu tanhte yapılacak toplaatıda, Sıkıvonetımın 2 ny daha uzatılmasını ongoren H L . kumet teklifının gorujüleceji ınlıçılmaktadır. YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog