Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SAMET ÂGAOGLU HARMARA'DA BİR ADA Blzans'tan kalan zindanlar. Sungüler arasında bir devlet. Bir mahkeme; bir başkan; bir başsava n bir kumandan. Hatıra defterierl.. Sen de mi Brütüs. BÜTÜN KİTAPÇILARDA Genel Dagıtım: BATEŞ. Cumhuriyet 1744 • ; * umhuriye Kurucusu: kUNUS NADİ TEKTAŞ AĞAOĞLU'nun YENİ VE NEFİS ÇEVİRİSİYLE Çl 288 SAYFA 15 UİRA 70 0 vıl yıı , 5 a y i . 4 / U 0 9 1 9 Telgraf 7e mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet Istanbui Posta Kutusu: tstanbul No 248 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 *** Mart &ail .SANDER YAYINLARI Senato Komisyonu 3 idamı onayladı KARAR, 4'E KARŞI S OYLA ALINDI; 3 ÜYE TOPLANTIDA BULUNMADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Gezmis, Tusuf Aslan ve Hüseyin tnan haklannda verilmiş ölüm cezalannın yerine getirümesine ilişkin kanun teklifi, dün Cumhuriyet Senatosu Anayasa.ve Adalet Komisyonunda da kabul edilmiştir. Komisyon karan, 4 aleyhte oya karşı 8 oyla almıştır. 3 üye ise toplantıda buluıunamıştır. Bankalar arasında rekabet tavsiye edildi İNGİLİZ UZMANLAR, SİGORTA VE BANKACILIK KONUSUNDA R A P O R VERDİLER MİLLÎSINIRLAR SİGORTACILIK, KALKINMASINA SAĞLAMAKTAN İÇİNDEKİ ÜLKENİN FA Y D A UZAKTIR» Emlâk Alım Vergisi Tasansında yeni bazı hükümler yer aldı Bonko soyısı cok bulunmodı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geçici Komisyon, konduları sosyal Konul saydı Rusya'dan sarkan kötü hava akımuım etkisiyle tstanbul ve dolaylannda ısı âni olarak 3 dereceye kadar düşmüş, kar yağnnştır. Bu arada, sert poyraz fırtınasıyla, kulaklanna kar suyu kaçan • göçmen. balıklar. Boğaz'm ikl yakasmda karaya vurmuştur. Deniz suyu ısısının düşraesi nedeniyle bayılan balıklar, kepçe ve küfelerle toplanmıstır. Kıyılara toplananlar, kaldırunlara yığdıklan balıklardan ev ihtiyaçlarını ayırdıktan sonra, geri kalanmı satmıslardır. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Görüşmeler Senato Anayasa ve Adalet Komisyonu, dün saat 15'de toplanıruş ve aralıksız, 22.15'e kadar ça lısmıştır. AP Senatörü Refet Ren deci'nin başkanlığında yapılan toplantıda, önce Sıkıyönetim Mahkemesi zabıtaları okunmuş, daha sonra kanun teklifinin tümü görüşülmüştür. Tabii Senatörlerle bazı CHP'liler, suçun «SiyasU nitelik tasımadığını, aceleyle verilecek karann bazı sakıncalar doğurabileceğini, olaylardan sadece bunlan sorum lu tutmanın doğnı olmayacagııu öne sürmüştür. Nasıl oy kullandılar? 15 üyeli komlsyonun, ölüm cesalannın yerine getlrilmesi yönün de olumlu oy kullanan 7 AP'li (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) BÜYÜK BAZ MORFİN KAÇAKÇILIĞI Pakistan'ın Istanbui Bâşkonsolosu emekliye sevkediJdi Altaf H. Han, «Suiistimal» iddiasiyle görevinden alınan 1,300 devlet memurundan sadece biri (Cumhuriyet Haber Merkezi) Başkan Zülfıkar AJi Butto, aralannda Pakistanın Istanbui Bâşkonsolosu Altaf H. Han'ın da bulunduğu 1.300 devlet memurunu «snlistimal» suçlama. sıyla emekliye ayırmıştır. Dün kendisiyle görüştüğümüz Altaf H. Han «suiutimaU suçlamasını reddetmiş, >Eaas sebep. Bengalli olmamdır» demiştir. Karaçi Radyosunun açıkladığı listede, Pakistanın Hollanda ve Romanyadaki Büyükelçileri ile Altaf H. Han'dan ba;ka bir Başkonsolos daha bulunmaktadır. Siyasi Isler Bakanı Gulam Mustafa Cetoi, Sıkıyönetim Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak alınan karann, devlet işlerinin daha iyi görülmesini ve halk . memur ilişkilerinia düzelmesîni sağlamak amacıyla yapılacak idarî reorgani zasyon ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Hökfimet tarafından, bankacılık, sennaye piyasaeı ve j sigortacılık konularını ineele ı mek üzere tngüiz hükümeti' Din aracılığıyla çağnlan nç Ingiliz uzmanmın hazırl»dı|ı raporda bankalardan muamele vergisinin kaldınlması ve aralannda rekabet varatılraası tavsiye edilmcktedir. Sigortacılık bölümünde ise, «Mil Ii sınırlar içindeki sigortacılığın, Türk ülkesinin kalkmmasına fayda sağlamaktan uzak olduğn» belirtilmekte ve yabancı firmalarla işbirliği yapılması oğütlenmektedir. (Arkası Sa " »u. 1 4 . Bahk, karaya vurdu! Istanbui Kolundaa 5 sanık tutuklandı Büyük baz morfin kaçakçıhğıy la ilgili olarak Istanbul'da yakalanan Mehmet Çelik ile Fethullah Semiz, Hürmet Dilmaç, Yılmaı Tokgözlü ve Zülküf Koyuncu, dün akşam tutuklanmışlardır. Savcılıktaki sorguları 15.30'dan 19.30'a kadar süren sanıklar, daha sonra 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevkedilmiş ve ilk sorgu larından sonra tutuklanarak, cezaevine gönderilmişlerdir. Sanıklann Adliyeye getirilişl sırasında sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Tipi yüzünden Boğaz'do iki şilep çarpıştı İSTANBUL HABER SERVİSİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Vergl tasanlanm görüşen Geçici Komisyon Emlâk Alıın Vprgislnln kanun tasansında kabul ettiği bir değişiklikle gecekonduların da sosyal konut sayılmAlannı hükme baglamıştır. Böylece gecekondular için ödenecefc Emlâk Alım Vergisi oranı da binde 35 olacaktır. Geçici Komisyon bUindigl gıbi bundan önceki son toplantısında kullanma alanı 100 metrekare veya satış değeri 100 bin Uradan az olan konutların sosyal konut sayılarak bunlar içtn ödenecek Emlâk Alım Vergisinin binde 70 yerine binde 35 olmasıru prensip olarak benimsemişti. Bu husus hükümet tarafından yeni bir metin halinde düzenlenmiş ve komisyon tarafından kabul edilerek tasanya eklenmiştir. Bu arada 100 bin Ura olarak saptanan satış değeriıün oaranın değer hareketlerine göre bir katına kadar artünlabılecegi yolunda hükümete yetki tanmması da kabul edilen hükümler arasmdadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Fırtına ve tipi dün de Istanbui ve çevresini genis ölçüde etkilemiş, bu arada bir Rus şilebi Büyükdere önlerinde demirli bulunan Merve şilebine çarparak hasara uğratmıştır. Komünizme karşı bertürlü tedbiri almaya karari«yız > • ORAMtRAL EYİCEOGLC; •GERt K.4LMIŞ BİR ÜLKE OLARAK VASIFLANDIRILMAMLZ. BtZt ÇOK ÜZMEKTEDİR. DEDt. Gandi, oyların / 80'ini aldı Başbakan; ABD'yi, Bangladeş'e sempati göstermemekle suçladı DIŞ HABERLER SERVİSİ ALTAF H. HAN MecJf's'te İPEK TÜMAI, ÎFADE VERMEK ÜZERE SAVCILIGA GELtRKEN... (Telefoto: THA) APDP kavgası önlendi • DP Milletvekillerl, «Mall Denge Vergisi Kanun Tasana>niB görüşülmesini üçüncü kez engellediler.. ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosn) Mali Denge Vergisi görüşmeleri, Mület Meclisi'nde, dün DP'liler tarafından engeLlennıiş, bu arada, DPli mUletvekiIleriyle AP'li mületvekilleri arasındaki bir kavga, güçlükle önlenmiştir. Tasaruun tümü üzerinde söz alan DPli Ekrem Dikmen, Malî Denge Vergisi Kanun Tasansını eleştirirken, tasanyı görüşen geçici komisyondaki APIi üyelerin tutumunu da yermiş, bu üyeleri AP"nin özel sektörcü anlayışına rağraen hükümeti de aşan bir devletçi anlayıs içinde olmakla suçlamıştır. Bu sözler üzerine APTi tsmtt Sezgin, oturduğu yerden Ekrem Dikmen'e Mali Denge Vergisini röriisüyornz. AP Programmı deSİU diye bağırmışür. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Soruşturma sürüyor Bu arada ilgililer, Fransız güm rükçüleri tarafından ortaya çıkarılan kaçakçılık olayının henüz ilk perdesinin kapandığını, soruş turmanm sürdürüldügünü bikiir(Arkası Sa i. Sü 5 de) Emekliliğini istemişti Altaf H. Han, 55 yaşındadır. «Zaten emekliliğiıni istemisüm. dedıkten sonra şunları ilâve etmıştir: Pakistanın bö'lünmesl ve Bangladeş'in kurulmasından sonra görevhn başında kalmam anla mını yitirmişti. Bugün Bangladeş 50 ülke tarafından resmen tanın(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de). Y. MENDERES'İN ESKi EŞi DE İFADE VERDi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) DP Genel Başkanvekili ve Aydın MiUetvekili Yüksel Menderes'in intiharıyla ilgili soruşturma çeşitli yönleriyle devam eder ken, dün de eski eşi İpek Tümay, Ankara Savcılığına çagınlarak bilgisine başvurulmuştur. (Arkası Sa. 1. Sü 7 de) önceki gece saat 24 sıralarında Karadenizden Boğaza giren Sovyet bandıralı <Fostov. şilebi. Büyükdere önlerinde demirli bulunan «Merve» şilebine çarpmış ve çarpış ma sonucu iki gemi de basar göf müştür. Çeşitli malzeme yüklü olarak Mısır'a gitmekte olan Sov yet gemisi, Boğazdan girdikten sonra kılavuz almaraış ve seyrine devam etmiştir. Ancak kesif tipi geminin rotasını bozrauştur. •Fostov» ağır yolla seyrederken, Büyükdere önlerinde Karadenizdeki fırtmanın dinmesini beklomek üzere demirleyen Türk ban dıralı «Mervee.ye bindirmiştir. Çarpışmada «Merve» şilebinin san. cak kesiminde 4J5 metrellk bir ya ra açılmıştır. Kazaya yol açan Sov (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İZMİR Deniz Kuvvetlerl Ko mutaru Oramiral Celâl Eyiceoğlu, dün Türk Donanma Vakfı ll Yönetim Kuruluyla yaptığı top lantıda konuşmuş, «Komünizme karşı her türlü tedbiri almaya kararhyız» demiştir. Türk Donanma Vakfının önemini anlatan Oramiral EyiceoğIu, bu arada, şunları söylemiştir: «Müstesna bir ülkeye sahibiz. Büyük varhklarımız var. Geliş(Arkası Sa. l. Sn 2 de) 3 Senatörle ilgili haber doğrıılanmadı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Baz morfin kaçakçılığına, Kudret Bayban'dan başka 3 senatörün admın da kanştığı yolunda çıkan haberler üzerine dün bir açıklama yapan İçişleri Bakanhğı, böyle bir bilginin intikal ettirildiğini, ancak henüz doğrulayıcı bir sonuç alınamadığını bildirmıştir. İçişlen Bakanlığının, baz morfin kaçakçılığ] soruşturmasıyla ilgili olarak Başbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla dün yaptığı açıklama, şöyîedir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 deı ÎENİ DELHİ Başbakac Bayan Indira Gandi, dün parlamen:o önünde yaptığı konuşmada Washington'u Bangladeş bağımsızlık tmreketine sempati göstermemekle suçlamıştır. öte yandan, Hindlstan'da bir tıafta süren mahallî seçimlerin Uk sonuçlanna göre, tndira Gandi'nin Kongre Partisi 16 eya letin 15'inde büyük fart!a diger partilerin önüne geçmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Rus casusu Eyüp, Sur/ye Konsolosundan avukat istedi Türkiye'de, Sovyetler hesabına casusluk yaparken MİT tarafından suçüstü yakalanan Suriye uyruklu Şerafettin Eyüp, dün yapılan duruşmasmda, kendisini savunacak bir avukat tutabilmek için mahkemeden mehil istemiş tir. 1. Ordu Askerl Mahkemesînde dün saat 9'da yapılan duruşmada Yargıç, sanıktan iddianameye cevap verecek durumda olup olmadığını sormuştör. Kötü bir Türkçe ile konuşan casus Şerafettin Eyüp. Suriye'nin tstanbul Bâşkonsolosu ile görüşüp bir anıkat tutulmasını istediğinl bıldirmiş ve «Konsolos Suriye Dış(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) UALGIÇ OKULU ELEMANLARI, BOGAZDA DENİZE UÇAN OTOMOBİLÎN YERİNİ ARAŞTIRIRKEN... Bir bebek sokağa bırakıldı Aksaray Haseki caddesindekl 30 sayılı evin kapısına bıraJalan beş günlük bir kız çocuğu donmak üzereyken bulunmuş ve Haseki Hastanesine yatırılmıştır. Bir kundağa sarılı olarak evin tapısı önüne terkedilen çocuğun kimin tarafından bırakıldıgı tesbit edilememistir. Çocuğun gayn meşru olarak dünyaya getirildiği ve bu nedenle ölüme terkedildiği tahmin edilmektedir. Saat 21 sıralarında bulunan ç o cuk Aksaray karakoluna götürülmüş, karakol polisJeri çocuğun kundağını degiştirip, karaını doyurduktan sonra hastaneye götür müşlerdir Dün hastaneden alınan ve Darülacezeve gönderiien çocuga Semra Enis adı konulmuştur. Erim'e, İstanbul'un sorunları iletildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim, dün İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey'le görüşmüştür. I Yarım saat süren görüşmeden sonra. Başbakan, Ermeni Patriği! Şinork Kaluştıyan'ın başkanhğındaki bir heyeti de kabul etmiş. Otomobilin yeri tesbit edilemedi Emirgân'da denize uçan otomobil, dün de bulunamamıştır. Müteahhit Ajlan Buharalı'nm eşi İnci ile 3 yaşındakı oğlu Sinan'm içinde bulundukları otonun, sulann etkisiyle sürüklendiği ve derinliklere gömüldüğü anlaşümaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ür. i Atabey'in ziyaretinin, îstanbulun çeşitli sorunlarıyla ilgili olduğu, Patriğin ise, bir nezaket ziyareti yaptığı belirtEmiştir. ' 73. yıldönümö, dün Harp Okulu'nda Atatürk'ün Harp Oknlo'pa gırişinln düzenlenen bir törende kntlanmıştır. Harp Uknlo KomnUnı Tümgeneral Özkan'ın konuşmasından sonra yoklama yapılraif, Atatürk'ün nmnarası oknndn^Dnda. Harbiyeliler bep bir ağizdan «lçimizde» diye bafırmışlardır. KUTLANDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog