Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

AŞK ve ŞİİR KİTAPLARI TU. 5.6,4.5. ÜMİT YASAR • BİRAZ KUL,BIRAZ DUMAN • HALKTAN YANA • HÛZÜN SARKILARI , • USTOME VARMA İSTANBUI 4.• SENINLE ÖLMEK ISTIYORUM. . 4 . ŞEMSİ BELLI • ANAYASO 3.• CANKUSUM , 4.• BAHAR GÜNEŞI , 4.• GUZÇİÇEĞI IKİ CILT8• DÜNYAŞIIRİ H. KARAKAN (3 Cı'0.17 50 Kj!»n>l"<d« Arayınıt. Ödfntli jmıltnlff Kİ)LTÜR KİTABEVİ, Ankarı Cad, ( 2 I S I A N f l ü L • İPEK KAPLI DEFTER " 5. •ŞEN AŞK NEDİR B1LMEZDIN umhuriyet Kumcusu: YUNTJS NADÎ ASt t#ıl e o u ı . Ait\tX9 •M». y ı ı , s a y l . 1 /UİİO Telgraf ve tnektup adresı: Cumftunyet IstanbuJ Posta Kutusır tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 O Vi i A2 UH HERGUN 6 OERS 3 Nison 30 Hnıirnn 4OOden FEN ve 8 Odcrs SOSVffl. HERGUN 6 DERS VBPK.BCOKTIR. KURSuCRETı 2OOO LıRflOIR (nneıdevre KURSLARI TÜRKİYE BİRİNCİLERU 6 W U K DERSANEyı tercıh edımz. GENS BILGI İÇW OrOŞUr ıSTEYİMZ I97Ov E 1971 sızde . , . »«««•*«»«»! !•> M a r l r S Z a n e S I BUYUK DERSANE CEBECI veYENIŞEHIR ANKARA Yabancı şirketlere petrol ardma izni verilmeyecek Hazırlanan tasarıda, kur garantisi iîe tükenme ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) EnerJİ ve Tabil Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan yeni • Petrol Kanan Tasınsı» Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Ycni tasarıda, yabancı şirketler için Dzon yıllardır uygulanan «Kur garantisi» ve «Tükenme payı» gibi ban haklar kaldırılmakta.gümrük muafij etleri ise, geniş çapta lasıtlanmaktadır. Ayrıca hükümetler, «fevkalâde haller dışında», petrol firmalanna yeniden arama ve işletme ruhsatı vermiyeceklerdır. Baslıca üç ana görüşten hareket.edüerek hazırlanan yeni tasannın gerekçeslnde, getirilen yeni hükümler, «Petrol kaynaklarımuı politik re stratejik nedenlerle mntlak olarak kendi . kontrolümüz altında bnlundurmak» şeklınde değerlendırılmekte, ancak ustun teknolojıye ihtıyaç duyulan hallerde yabancı sermayeye başvnrulması bngorülmektedır . (Arkası 8a. 7, Sü. 7 üe) "Atatürk Ordusu çelik gibi ayakta,, 12 Marthn yıldönümünde Basbakan Erim, anarsik inat etmenin bir eylem» konusan y ol d a sürdü «Bizi bölmek, bizi birbirimize düsürmek, Türkiye^yi bu yoldan kolay yutulur bir l okm a haliiıe getirmek isteyenler var» «sonsuz ve ümitsiz olduğunu ileri Yılmaz GÜMÜŞBAŞ payının da kaldırılması öngörülüyor Baharda kar, ısıyı sıfır dereceye duşurdu Erim, arananlara çağrıda bulundu: "Teslim olun,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Nıhat Erim dün aicşam radyo ve televizyonda yaptığı konuşmada: «Türklyeyi çokertmeye çalışanlar önce orduyu bozmak, onun saflan arasına sızmak istiyorlar. Atatürkün kuıdnğu, yetiştirdiği güvendifi ve ovündüğü ordnmuz, subayları ve erleri ve bütünii De çelilı gibi ayaktadır. Son baftalarda kü. ^ çük bir yolunu şaşırmışlar gruhunun meyöana çıkması üzücüdür. • Fakat bir yandan da bunlann bü yük bir Idtle içinde bir avoc olması ve yakalanıp ordadan nzaklaştınlmaları teselll vericidir» demişür. Basbakan Erim, radyo ve televızyonunda 12 Marta nasü geldiğı mizi onceki gece ve dün, bir kere daha hatırlarhğını belirten konuş masmda şöyle demişürSimdi ben sizlere geçmişten söz etmeye ceğim. Tecnibelerden ders alıp dıkkarlmfzi geleceğe fevirmemb gcreklidir. Atatürk •ynrft» banş. Hkesini koymuştu. Bugün yurtta barışa !h tiyacımız her zamandan fazladıt. Mllletçe blrbirimizi sevmcye, dayanısma halinde olmaya pek çok ihtiyacnnız var. Oüzel Jzıiilr«f Ü • Meteoroloji uzmanlan sis konusunda . «Bahann müjdecisi» demişlerdi.. • DUn tstanbul'da ansızın başlayan kar yağışı, sısi bahann mujdeclsi sayan meteoroloji uznıanlannı yanıltmıştır. Kar yağışı etkili olmuş, ısı sıfır dereceye kadar duşmüştur. îstanbul ve yöresi, Balkanlardan sarkan soğuk hava kütlesinln etkisine girmis, kuzeydofudan sert esen rÜBgârın tesirinde kalmıştır. Rüzgâr denız ve hava trafiğini aksatmış, Karaköy ve •Unkapanı köprülerl açılamamıştır. Şehır hatları ve araba vapurlan gecikmelerle seferlerini yapa bılmıştir. Ufak tekneler koylara sığmmış, Bursa ve Samsun'a sabah uçakları kalkmamıstır. Yeşılkoy meteoroloji istasy> nundan verılen bügıye göre, bugun hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek, ısı afınn üstunde 3 derece civannda bulunacaktır. (Arkası Sa. I. Sü. 2 de) BigadiçHn «Bor sanayii şehriy> olması istendi ANKARA, (Cumbnriyet Bnrosu) Bor yatakları yönunden zengin alanlara sahip Bigadıç llçesi Kaymakamı Erdal Çakır ile Belediye Başkanı Hasan Pekdemir, «Bifadiç halkı adına» kamuoyuna yaptdüarı açıkJamada, Bor ya taklannın devlet eliyle işletılmesmi ve TBMM"ye sevkedilen madencilık reformu tasansının 5n(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Idam karariarı Senato Komisyonunda bugün göriişülecek ANKARA, (THA) Denil Gesmiş Yusnf Aslan ve Hüsoy.n tnan'm idamlan Cumhnrivet Senatosu Anayasa «• Adalet Komisyonunda bugün Senato Genel Kurulunda da Pcrserrh'' Tilnü görüşecektir. Senato Komisyonu ve Genel Kuruiu Millet Meclisi gibi idamlann verine eetirilmesini tobul ettigı takdirde. mahkemenın verdigı ve Askeri Yargıtay"m onayladıgı karar kesinleşecek Gezmiş Aslan ve tnan haklanndald bu karar Cumhurbaskanınm onayını takiben yerine eeMrilecektir Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komısvonunun 15 Oyesi vardır Bu tJvelerio 7's) APTi, 3U CHP li, 2'si bagımsızdır l'er üye de MGP MBR ve kontentan grubundan bulunmaktadır Cumhurivet Senatosu Anavasa ve Adalet Komisyonu bugün saat t5 de toplanacak ve muhtemelen akşam saatlerine kadar görüsmeleıi tamamlavacaktır. Makarios, Çek yapısı silâhlan Banş Gücünün kontrolünü kabul etti LEFKOŞE, (AP) Guvemlir kaynakların bıldırdıgıne gore, Başkan Makanos Çekoslovakya'dan getırttığı silâhlann bir kısmının Banş Gucü Kuvvetleri tarafından zaman zaman kontrolünu kabul etmıştır Başkan Makanos boylece, Yunan Hukumetinm sonurtda bır buhrana yol açan ultımatomunda ılerı süıduğu üç şarttan birini kısmen de olsa kabullenmış olmaktadır. Venlen bılgılere gore Çekoslovak yapısı sılâhlar Kıbns Poiıs Genel Müdurlugu bınasına depo edılecek ve Banş Gucü Kuvvptleri zaman zaman silâhlan kontrol edeceklerdır. Kıbns Hukumeti ıle Kıbns'taki Bırleşmış Mılletler Genel Karargâhı yetkılılerı bu konuda her hangi bır açıklamada bulunmaktan kaçınmışlar ve yorum yapmamışlardır. Diğer taraftan bazı kaynaldar Başkan Makarios un bu konuda şımdılık bır açıklama yapmayacağını, «bekle ve gö>» sıyasetıne devam edeceğini beürt mektedirler. Dığer taraftan dun Kıbnslı Rum kadınlan Makarios a Başkanlık Sarayının dışında buyuk sevgi gösterileri yapmıslar ve istifa etmesini isteyen pıskoposlan (Arkası Sa. 7, Sü. b da) Timothy konusunda açıklama yaptılar Kıyılar beton yığını ile perdeleniyor Hikmet ÇETİNKAYA güzelliğindeki koriez.. Bir liman şehrıdir İzmır. Tuücunun en yücesi, ınsanın insana olan sevgisı, arkadaşlıgı engın bir mavi guzelüğindedir. Antik çağın en soraut omekleri ayaklannızın dibindedır. Dıllere destan, «Güzel Izmır»imiz bizim! Ama, gelin gonın. zorla ve resmî ellerle çirkin leştirilıyor Izmır. Esrefpaşa'dan bakılınca, izmirMn nasd çlrkinleftirilmekte cüzelfan meydanlan ne taale getirdiğini görüyorsnnaı^ Te beton yıfınlannın lngiliz hiikiimeti, Yanlış anlama oldu» dedi LONDRA, (THA) Ingiltere hukumetı esrar satma suçundan Istanbulda altı yri uç ay hapse mahkum olan 14 yaşındaki Ingilız, Timothy Davey konusunda bır açıklama yapmış ve bu konnda Basbakan Edvvard Heath' ın muhalefet liden Harold WUson a gonderdıği nıektubun Türkıye'de janlış anlaşıldığını ileri surmuştür. tngütere Hükümeti, açıklamasında şoyle demektedır: •tngiltere Hükümeti, Timothy Davey davasındaki tutumunun ve Basbakan Edward Heath'ın muhalefet lideri Harold «ilson'a gonderdıği 2 Mart tarihli mektubunun Türkiye'de yanlış anlaşılmasına müteessirdir.» (Arkası Sa. 7. S&. 1 de) IZMtR O canım tzznir!.. Eşrefpasa'dan bakılınca martı kanadı Biliyorsunnz, agzımdan düşürmediğim ve hiç bir vatandasımın onntmasmı istemedlğira bir gerçek var. Yurdumuz, milletimiz, ip leri dLşardan çckilen bir komplo karsısındadır. Bizi bölmek. bizi bir birimize düsürmek Türklyeyi bu yoldan kolay yutulur bir lokma baline getirmek isteyenler var. Buna meydan vennemeye kesin olarak kararlı ve azimliyiı. Başan kazanmamız için başta gelen şart, vatandaslann birbirlerine düşman kardesler haline gelmemeleridir. Eğer vatandaslar nülll bilinç içinde dayanışma halinde bulunnrlarsa, Türk milleti, geçnüşte tarihinin türlü dönemlerinde görüldülü gibi, dar b o ğazdan selâmete benemehâl çıkacaktır. (Arkası Sa 7 Sfl 4 de) İŞTE ÖRNEKLER Konafc alanmdan girelim konuya. Bu alanı daha yakından tanımak lsterseniz Eşrefpasa'dan çekılen fotografı bir güzel inceleyin. En önce 1959 yılında temeli atılan ve bugün bir beton yıgmı olan Tiyatro Sârayını göreceksıniz. Bılinmeyen nedenlerden ötUrü yülardır bu halde. Gündüzlert alt bölümde köftecı1 ler bannır gece ise evsizler! KırıkoğİD, Yozgal GHP İl kongresinde konaşlu ATiTCARA (Cmnharlyet Bfirosn) CHP Genel Sekreteri KâmD Kınkoğlu. partisinin Vozgat il kong. resinde vaptıSı konusmada: «T8rk halkı knhneml; hir hasta dönva eö rüçiinün karanlik metodlan İle yönetilmevi kahnl etmevecek düleydedir ve haysivetll Wr vasantj ya lâvık toplumdnr» demistfr Konuşmasınm başında 12 Mnrt'a yolaçan koşullann bir deierlendirmesini vapan Kmkoflu özetle sövlo kontıymustuT: •Sanki TürkiyeMe bir knrtulns ravası veriJmemis. sanfcl bo Glkede bir *tatiirk Tsssmamis. devrlmler vapılmami$tı. Memleket perva sızlık içinde dolu dizgin gerîlere tâ yeşil bayraklarm aeıldıtı. mektep. li avına cıkıldıeı serlat FÜnlerme görüriilme?e ralmlıyordn Komflnizmle Miiradel» nemekieri muKSuaes nnnfi^r terttDUTorİjır bır ı' ı ısına açık, nadir güzellikteki KoDak Meydanını kapatan % kuçulten ve görünümü yok eden, çirkin mi çirkin Belediye Sarayı inşaatı» Gösteriler Denize uçan otoda anne ile oğlu boğularak öldü İSTANBUL HABER SERVİSt Emirgân vapur iskelesinin sağ tarafmd'an denize uçan bir otomobılde bulunan ıkı kışı, boğularak olmuştur. Bır aıleden iki kışmın olumune yolaçan korkunç kaza şöyle olmuştur: Yuksek Muhendis Ajlân Buhara, dun saat 17.45'de, ıjınde eşı Incı ve 3 yaşmdaki oğlu Sınan'm da bulunduğu 34/KN"/163 plâkalı «Bnick» marka otomobılını, Emîrgân vapur iskelesinin sağ tarafmda park ederek, yiyecek bır şeyler almak uzere karşı kesımmdeki bır bufeye gıtmiştir. ANKARA, (THA) Ankara Ajlân Buhara, bu sırada park Sa yayınlanan giinluk «Banş» «"ttiği arabasının denize doğru gazetesi suresız olarak kapatıl. k aymakta olduğunu gornus ve mıştır. p eşınden kosarak yetışmek isten iıştir. Ancak Ajlân Buhara «Sıkıyonetım Komutanhiının r abaya yetışene kadar otomobıl, kapatma kararı onceki gece gaE .ogtz'ın »ularıa» gömülmüftür. ı zeta yBncUeilerin* ttblig edil. Sag tarafta gorülen beton yapı otopark olarak yapümıştır. Ama henüz daha bıtmemiştir. Resim uzaktan çekıldıfl için bel kı gözünüze hoş gelebilir. Ama yanına yaklaştığınız zaman hayretten donakaUrsmız. Pislik ve ihmalcilik kolkola dolaşmaktadır. I Oto • park üe karşı karşıya olan ve çok az bolümü görünen bina ise tanhl Milli Kütüphane' dir. Duvarlan renkli çuıi ile işlıdir. Türk mimansinin en ince görünümunü yansıtmaktadır. Kısa bır süre sonra yıkılacağı ilgi(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Temizlik Kampanyası, dün Bakırkdy Üçesınde de başlamıj, bir festival havası içinde sürdürülmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Temizlik Kampanyası Ziraaf Odaları Birliği Emlâk Vergisi oranlarını yüksek buldu ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Ziraat Odalan BirUği Başkanı Sadetün Karacabey, dün bir açıtclama yaparak yeni emlik vergisi kanun tasarısuu eleştinrris, vergi oranlannın çok yüksdt tutulduğunu dne sürmtiştür. Karacabey'in yaptığı açıklamada, tasannın hangi hükümlerine karşı olunduğu da belirtilmektedir. Buna göre, Ztraat Odalan BirUği, köy bınalan için tanınan 60 bin liralık muaflıgm, konmmasını ıstemektedir. Ziraat Odalan Birligl'nln, y»nl emlâk vergısı kanun tasan(Arkası Sa. 7, Sö. 7 d«) «Barış» gazetesi süresiz kapatıldı Y z n D o ğ a n N. KAYA aa : Em. Dı Gv. Albav Bugün 4. Sayfamızda (Arkaa 8*. 7, Sü. l de) I mi|tlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog