Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

H. FETHİ GÖZLER YUNDS'tan Bugune TÜRK ŞllRl Bu eser; öğrencl olsun; aydın olsun; şiiri sevenler için hazırlanmıştır. 696 Büyük Sayfa 30 TL. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 6550/1702 üo ...I « „ . umhuriye Kurucusu: FCNUS NADİ 22 42 96 22 42 97 J7AB7 Telgraf ve mektup adresl: Cumuuriyet tstanbul Posta Kutusur tstanbul No. 248 . . . . Bizans gtller arasıf keme; bir başkans bir kumandan. Hatıra Sen de mi Brütüs. BÜTÜN KİTAPÇILARDA Genel Dagıtim: BATEŞ. 4 8 . VII, S a y i : 1 7 0 9 7 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 99 12 Maiİ Pazar 1972 B , , «fu70 Cumhuriyet 1688 ANARŞİSTLERE MADDÎ VE MANEVÎ YARDIM ETTİKLERÎ GEREKÇESÎYLE Kuvvetler dengesi korunacak Amerika'nın, Yunanistanhn isteğini olumlu karşılarnası Müthiş bir hava silâhı Ordudon 57 subayla 11ossubay Türkiye, çıkarıldı Phantom,, alacak üz e r in e harekete geçtikı Bunlardan bir kısmı, Çayanhn kaçışı ile ügüi goruldu •Phantonular, Sovyetlerin NATO kodlannda «Fox»at» tsmi verilen «Mig 23»lerinden sonra roketler hariç, dünyanın en müthiş hava saldırı ve savunma sılâhıdır. Saatte 3,300 kilometre hız yapabilmekte, havada ikmal edılebilmektedir. Havadan . havaya roketlerle donablmıstır. Tekinin değeri 5 milyon dolardtr (75 milyon TXı.). Amerika tarafından simdiye kadar sadece îsrail, Yunanistan ve îtalya'ya verihni|tir. Amerikalı pilotlarca Güneydoğu Asya'da kullanılmaktadır. Kanatlan kınlıp toplanabilir. Ses duvannı daha pistte iken asabilmektedir. Inişte de ancak piste konmasıyla açüan iki paraşütün fren görevini yapması sayesinde durabilmektgdir. ORGENERAL TAGMAÇ (Genel Kunnay Bajkanı) ANKARA, 12 Marthn yıldönümü nedeniyle bazı liderler görüşlerini açıkladı ANKARA, (a.a.) 12 Mart Muhtırasının blrinci yıldönümü cedsniyle Adalet Partisi Genel Baîkenı Süleyman Demirel, C H P. Genel Başkanı Ismet înönü ve Mılli Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan TUrkeş görüşlerini açıklamışlardır. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Türkiye'de meydana ge len olaylan «Nizam kavgası» o Iarak nitelendirmiş ve özetle şunlan soylemiştir: «12 aydır cereyan eden olaylar ve mahkemelerde görülen ve görülmekte olan davalar göstermektedir ki, hadise, demokratik Curahnriyet rejimini yıkma ve yerine komünist düzeni getirme arnı ve gayretlerinin sahneye konulmasından başka bir şey değildir. Memleketimjzin maruz kaldığı bu tehlikeyi aşabileceğine inanıyonım. Sarfedilen gayretleri küçümsemiyorum. Fakat. bütün de mokratik müesseselerin topyekun gayretlerini kâfi derecede yeterli ve ahenkli bulmuyorum Zira bn gayretler yeterli olsaydı bir sene içinde buhran asılmış olurdu.» (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Baskanlığı, dün bir açıklama yaparak, anarşistlere maddi ve maoev! yardım ettikleri tespit edilen 8'i Kara, 48'i Hava ve biri Deniz Kuvvetlerine mensup olmak üzere 57 subayla 11 assubayın ordndan çıkarıldıklannı, haklarında kanunî t»kibata geçildigini bildlrmistir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Hava Kuvvetleri için Amerika'dan «Phantom. uçağı almmak üzere teşebbüslere girişilmiştir. Türkiye, bu uçaklann Amerikan yardu mı içinde sağlanmasına çalısacak, olumlu bir sonuç alınamazsa satm alma yoluna gidecektir. BUindiği gibi, Yunanistan son birkaç ay içinde Amerika'dan yardım çerçevesi içinde bir filo kadar •Phantom» uçağı almak üzere teşebbüslere girişmis ve bir kısmını da almışbr. Bu durumda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki hava gücü dengesinde değişiklık olacağını dikkate alan yetkililer, Türk Hava Kuvvetierinin güç lendirilmesi amacıyle Amerika'dan «Phantom» tipi uçak alınması için teşebbüslere girişmiştir. Başbakan Nihat Erim'in 18 ile 23 Mart tarihleri arasmda Amerika'da yapacağı temaslar sırasında «Phantom» uçaklannın alımı konu sunda tesebbüslerde bulunacağı biIdirUmektedir. Diger taraftan, Türk Deniz Kuv vetlerinin de güçlendirümesi için gerekli çalışmalar yürütUlmektedir. Amerikadan satm alman «Ulnç AI1 Reis ve «Ora; Beis. adlı iki denizaltı 22 Mart'ta yurdumuza hareket edecektir. Bu arada, Almanya'dan Deniz Ruvevetl e n İJP satm alman kuru yük Bemısı •Ulkü>, 1 Nisan günü yur(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Açıklama Genel Kurmay Başkanhğı B a . sm ve Halkla llişkiler Şubesinın bu konudaki açıklaması şoyledir: «Maksadı, niyeti ve eylemleriyle. milleıimizce dnnnnn açıkça anlaşılmış olan Tttrk Halk Kurtuluş Partisi ile bir süredenberi blUkte çaliftıklan; onlara silâh. (Arfcaıt Sa. >, Sü. 2 de) IIIIIIIIIIMIIIIIIII Silâhlı bir kadın uçak kaçırdı MtÎNİH, (AP) Elinde tabanca ve el bombası taşıyan bir kadın, dün akşam Boma • Milâno sefenni yapmakta olan ALİTALÎA'ya (Italyan Hava Yollan) ait CaraveUe tıpi bir yolcu uçağını kaçırarak Münih'e gbturmüştür. İçinde 32 yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunan uçak, Roma'dan kalktıktan biraz sonra, 40 • 50 yaşlarında. çok güzel ttalyanca konuşan bir kadın. pilot kabinine girerek, kaptana rotayı Münih'e cevirmesinl söylemiştir Saat 21.15'de Münih havaalanına inen uçak, çok sıkı polis kordonuna alınmıştır Daha sonra yolcular ve mürettebat, uçağı terketmiş, hava korsanı silâhlı kadın içerde tek başına kalrruştır. Havaalanının uzak bir köşesine çekilen uçağm yolcn ve murettebaü, Polis'e, uçağı kaçıran kadının bir deli olabileceğini bildirmişlerdir. (Arkası Sa. S, Sü. 2 4e) GENİŞLETİLMİŞ KOMUTA KONSEYi DÜN TOPLANDI ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanlığında dün. bütün Kuvvet Komutanlan ile Ordu Komutanlarının katıldığı genişletilmis bir Komuta Konseyi toplantısı yapılmıştır. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın başkan. lığında yapılan toplantıya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün, 2. Ordu Komutanı Semih Sancar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı, Kuvvet Komutanlan Kurmay Başkanlan, (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Enerji ve Tabil Kaynaklar Bakanı Nezih Oevres (ortada) TPAO Genel Müdürü Selâhattin Özkan (sağda) ve Caltex flrması Genel Müdürü Machin imza töreninde förülüyor. IPRAŞ, törenle ANKARA, (THA) Ipras Rafinerisi yabancı orta ğı Caltex'in elinde bulunan 4,9 milyon dolarlık hısse senedi, dün Enerji ve Tabil Kaynaklar Bakanhğında düzenlenen bir törenle, TPAO tarafından devralınmış ve rafineri, tamamen Türk milletinin devralındı malı olmuştur. lpraş'ın yabancı ortağı Calte* Şirketinin yetkilileri, ellerinde bulunan 4,9 milyon dolarlık 4410 adet <b> grubu hisselerini, dün saat 10'da, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'e vermişlerdir. (Arkası Sa. 9, Sfl. 4 de) Kuçnkçılık labkikalı birçok koldan ELEBAŞI OLDUĞU SANILAN HAYDAR İSİMLİ «ESRARENGİZ KİŞİ» ARANIYOR İSTANBUL HABER SERVİSİ Fransa'da ve lstanbul'da meydana çıkarılan büyük olçüdekı baz morfın kaçakçılığı ile ilgüi soruşturma surdurülürken, Interpol ve Amerıkan Narkotik Bürosu detektiflen de, kendi yonlerinden araştırma yapmaktadır. Interpol, Fransa'daki kaçakçılığın AVTU. pa'nın hangi ülkelerine uzandığını tespit etmek için Türk Polisınden yarJım ve bilgi istemiş, uyuşturucu madde kaçakçılığı mucadelesinde gdrevli Amerikan detektifleri de uzun bir rapor hazırlamışlardır... Narkoük Büro detektmerinin yaptıklan soruşturmalar arasında, Pransanın AlxenProvence şehrinde daha Once götürülen 96 lcilo baz morfinin Haydar adında birinin aractlıgı Ue satUdığı ortaya çıkmıştır. Haydartn kesin (Arkaaı Sa. 9, Sü. 4 de) 12 MART 1971 12 MART 1972 Bir yıl önce bngun, 12 Mart 1971'de, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir vesika tarih önüne çıkmış ve 12 Mart Muhtırası adı ile Türk devletine ve Cumhuriyete yönelmiş tehlikelere «Dur> demeyı başarmıştır. 12 Mart Mohtırası aslında Türk Silâhlı Kuvvetierinin Türk yurdu, Türk olusa ve Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti üzerinde sürdürdüğü geleneksel bassasiyetinin ve konıyuculuk görevinin yeni bir tezahürâ idi. Muhtıranın altına imzalannı koynp yayınlayan yüksek komutanlar, tek dayanağım» Türk Silâhlı Kuvvetierinin bu tarihsel görev anlayışının sözcüsü olmuşlardır. Gerçekten de Türk Devleti ve Cumhuriyeti, 12 Mart öncesi sürüp giden olavlirla ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. Sol ve sağdaki anarşi, üikenin iç huzurunu tahribe yöneldifi jfibi, asıl amaçlan itibarile de rejimi ve Cumhuriyeti ortadan kaldıracak bir siyasî ve fiüi mücadele biçimi almıştı. Vuruşanlar, pervasızta kan döktükleri gibi, sonradan belgeleriyle ortaya çıktıfı üzere siyasal amaçlanna varmak için gtnif örgüt faaliyetlerini de en tehlikeli bir düzeye çıkarmaya «syret göstennişlerdir. 12 Mart Muhtırası böyle bir ortam içinde ortaya çıkmış bir ordu müdahalesidir. Amacı da, 12 Mart öncesi gidişe «Dur» demek olmuş ve bunu başanmştır Aradan tam bir yıl peçmiştir. 12 Mart'ın siyasal plândaki değeri ve önemi, knşknsuz, Keçen bu bir yıllık söre içinde daha belirgin duruma getmiç. tir. 12 Mart Mnhtırası ve müdahalesi sadece, Türk Devletine ve Cumhuriyete yönelmiş bir tehlikeyi bertaraf etmekle kalmaraış, gösterdiği bedefler itibariyle de bir sosyo • politik belte niteliği kazanmıştır Çünkü 12 Mart Muhtırası o tarlhten sonraki sonmların çözümünü demokrarik parlamenter usuOer içinde öngörmüştür. Üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin partilerüstü bir anlayışla ve meclislerce değerlendirümes] görüş ve anlayışma yer vermiştir. Teni bir bükümet teskilini de demokratiK kurallar içinde başanlacak bir siyasal gelişme olarak saptamıştır. Mohtıranm gene] prensiplerinden derlenen bn temel ilkeler, ona imza koyan vüksek fcomutanlann ve dolayısiyle Türk Silâhlı Knvvetlerinin demokratik rejime olan tnanç ve baflılığının da bir belgesmi teşkil etmiştir. Bu nedenledir ki. geçen bu bir yıllık süre içinde, zaman zaman sıkıntılarla karşılaşılmış obnasına rağmen mnhtırada yer alan ve üçüncu madde şeklinde bir «Müdabaleyi» önçören davramşa Rİrmeyi Türk Silâhlı Kuvvetleri hiçbir an düsünmemislerdir. Bir bakıma bu sonuç. demokratik parlamenter rejimin bir baçansı sayılmalıdır. Türk parlamentosunu, geçen bu süre tçinde ayakta ve sağ> lıklı bit düzen içinde görebihnek, kammızca, 12 Mart'tan bn jana eldc edilen başanlı sonnçlann en önemlisidir. Asgarî Ücret Komisyonu 24 Nisan'da toplanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürotu) Başbakanlık Basın Merkezı tarafından yapılan açıklamaya gore, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, hizmet akdiyle çalışan ve t? Kanunu kapsamına giren her türlü isçi ıle gemı adamı ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumlarımn düzenlenmesı amacıyla, Asgari Ücret Tesbit Komısyonunu 24 Nısan'da toplantıya çağırmıstır (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) İZMİR, (Cmnhnriyet Ege Bürosu) îzmir Ticaret Odasınca d ü . zenlenen turizm seminerinde konuşan Ege Bölgesi tktisadî Tıcari Bılimler Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Olalı, Türkiye için yenl bölge ve yeni konaklama yatırımlannı öngoren plân lardan çok, pazarlama yatırımlarının gerektiğınl ileri sürmüş ve «Bir turittik bölgenin lürekli başarın gtnk kamuıal, %t~ rckse Szel teşebbtslerin yeterli rantabillte sa}lamanna ba|lıdır> demistir. Beş yılbk plânlarda öncelık •erilen Ege bölgesinin, gerek hava trafik akımrnı engelleyen olumsuz faktörler, gerekse uluslararası turizm piyasaa rekabet fiatlanna uyulmaması ve tanıtma yeterslzliği gibi nedenlerle çok güçlü alt yapı ve üst yapı yatınmlanna rağmen yeterli bir rantabilite sağlayamadıgını da açıklayan Prof. Olalı, yatak sayısı bakımuıdan Ege bölgesi üzerinde dunnuş ve su istatistikl bilgiyi vermiştir: «En dolu dönem olan Nısan • Ekim anunndalri yedi aybk fasılada bile dolus oranlan ortalamasmın ruristlk şehir otellerinde yüzde 62,4, turlstik kıyı otellerinde yüzde 39,6 ve turis(Arkası Sa» 9, Sü. 4 de) Bir kalem uğruna.. 9 yaşındaki ilkokul 2. smıf öğrencisi Göksel Karşıyaka, okuldan evine dönerken, 34 DC S33 plâkalı kuzu yüklü kamyonun arka tekerlekleri altında kalmıstır. Ağır yaralanan ögrendnin, yola düşen kalembıi almak isterken kazaya uğradığı anlaşılmış, şofor M. Salih Aydmlık. ser best bırakılmıstır. fFotoğrafta şoför Aydınlık, «Görmedim, bun lann altına nasıl girdi, anlamadım» diyerek, kamyonun arka lâstıklerini gdsteriyor..] TIB BAYRAMI Tıp Bayramı dolayısiyle tstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Salı günü Belediye Sarayı Meclis Salonunda bir tören düzenlenmiştir. Tabip Odası Başkanlığı bütün hekimlere saat 10 da başlayacak törene katümalan için çağrıda bulunmuştur. Yeni evli bir çift, evde ölü bulundu Yakacık'ta yeni evll bir çift, gece odalanna aldıkları mangal kömüründ'en zehırlenerek 61müştür Yakacık Mühürdar M a . hallesi Samandıra Caddesi 27 sayıda oturan Kâzım Çam'la eşi Sabahat'ın cesetleriğ birbirine sanlmış halde bulunmuştur. Soruşturmaya göre, 29 yaşındaki berber Kâzım Çam, 4 ay önce, 20 yaşıntfaki Sabahat e v lenerek yeni yaptırdıkları evlerine taşınmışlardır. Yeni evliler, önceki gece yaktıkları mangalı yatak odalanna alm:ş, çıkan gaz, ikisinin olümüne yol açmıştır Durum, genç çiftin öğleye kadar evden çıkmadıklarını gören komsulan tarafmdan. Kâ(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) SAYCI, YÜKSEL MENDERES'iN ŞOFÖRÜ İLE 7 POLİSİN İFADESiNi ALDI ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksel Menderes*in olümüyle ilgili sorufturma henüz tamamlanmamı;, dün de, MenderesMn oturduğu apartmanm Snünde nöbet bekleyen 7 toplum polisi Ue özel soföriinün ifadeleri alınmıştır. Savcılık bir taraftan Adlî Tıp' tan ve Kriminoloji Enstitüsünden gelecek raoorlan beklerken öte (Arkası Sa. 9, E'i. 2 de) Ziya Yılmaz ve avukatları yargıcı reddetti Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetira Mahkemesinde, dün saat 9.30' da. Maltepe Askerî Cezaevinden kaçan Mahir Çayan hücresine mensup Ziya Yılmaz'm durusmasına devam edilmiştir. Duruşraada Ziya Yılmaz ve avukatları. reddi hâkhn isteminde bulunmuşlardır Duruşroayı, ZiOysa tngıltere'de dogan blt ya Yılmaz'ın annesi de izlemişerkek çocuğun yaşayacağr Omld 1 tir. edilen ortalarna vı) sayısı 69.7 f Duruşmâ Utekler konusunda bir dlr. Kus çocurf'icin 'de oıı sllre | karar vermek üzere yarın saat (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) J 9.30'a bırakılmıstır. Avrupa'nın en az ömürlü insanıyız Türklerin, Avrupa'da ortalarna vaşama süresi en kısa millet oldugu saptanmıştır. tstatlstlk me todlarla elde edilen rakamlara göre, TürJiiye'ds dogan Dlı er NURİ ÖZDENİZ lse bu süre 5657 yıl olarak tespit edıimiştlr. CUMHURİYET kek çocuğun yaşama umudu sadece 52.51 yıldıı. Kız çocuk İÇin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog