Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Tra?tan sonra ICE BLUE AQUA VKLVA, «ize Itımat uğlayan havtyı verır, cılriınızi kortır. ydzflnil'e Rftirir. Itmdeki HUMtCTIN kuHauan erkekte bir «ihir v AQUA VELVA kullanan crkekte bir sihir vardır... 7İ dazeltır. AQUA VELVA umhuriYet Kurucusu. VUNUS NADİ :^Yavrur*zun Evde Okul Yap^gcen « A u r u n Öğr Yararlana^ı EİMfr, R ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Halinde Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Toptan Salış Ye'ter tstanbul'da Babıâli'd» OCAK KİTAP DA&ITIM ŞTt. ve BftTEŞ ÜLKÜ OKÜL 48. yıl, sayı: 17096 mektup 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 9» adresı. C u m n u r i y e t î s t a n b u l P o s t a K u t u s u : I s t a n b u l NTo. 248 H IViari U U m a r i e S l 1 3 / £ . . . . . /»„,„*; Annn Yayımlayan GUVEN BASIN' ve YAYINEVI Istanbul Gezmiş, Aslan ve Inan'la ilgili Komisyon Raporu 53'e karşı 238 oyla kabul edildi Meclis, 3 ölüm cezasını onayladı EfliM, «ÖLÜM C E Z A L A R I İÇİN KANUNDA DEGİŞİKLİK YAPMAK N i Y E T i N D E DEGİLİZ DEDi CHP GRUBU, ALEYHTE 0Y VERDı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CELAL BAYAR'IN DA KATILDIG1 YtKSEL MENDERES'tN CENAZE TORENİNDE POLtS, ÇIKMASI AIIHTEMEL OLAYLARI GÜÇLUKLE ÖNLEDİ (Telefoto. a a) 1/ioi n n 7 a l t ı n r l a Fransa'ya götürülmck üzere 108 kilo baı morfinle yakalar.an »aMbl y U ^ d l l l l l U d nıklar, Istanbul Emniyet Müdürlüjtünde.. (soldan sağa): Mehmet Çelik, Yılmaz Tokgöılü, Beytullah Semiz, Hürmet Dilmaç ve Zülküf Koyuncn.. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) 5 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan re Hüseyın înan hafcUnnd» Ankara 1 Numıralı SUnyönetim Mahkemesl tarafından Terilen ölüm cezalan, Millet Meclisinin dünkü birleşiminde, 10 saat sttren gdriişmeler «onunda, onaylanmıştır. Gezmiş, Aslan, ve Înan lçin önce Ij'ari «yl», TB ayn ayn y»pılaa oylamadan »onra cezalann yerine fetirilmesine illşkin kanun, Genel Kurulun açık oyuna sunulmustur. Oylamays 297 üye katılmış, AP, DP ve MGP gnıblan kabul, CHP grubu red oyu kuUanmıstır. 238 kabul ovun» karşı 53 red ve 6 çekimser oy verilnüştir. Red oyu kuUananlar arasında, oylamaya katılan CHP'li üyelerden başk» Bafcımsıı M. .Mi Aybar, Celal Kargılı, TBP Genel Baskam Mustafa Timisı de yer almaktadrr. Dfinkft mrleşinü kalabalık bir dinleyid toplurntu arasınd» Geımls, Aslan v* tnan'ın babmUn 0a iztemisterdir. Göriismeler dolayı•iyie TBMM'de nkı gtivefllik tedbirleri almmıs, içeriye firisler kontrol edilmiştir. Odolor Birliği, Modencilik Tosaıısına korşı çıktı îstanbul'da 108 kilo baz moriin ele aeçirildi ~~SeIâhattin GÜLER Fransa'da meydana çıkarılan büyük baz morfın kaçakçılığıyla ilgili olarak îstanbul'da Narkotık ve Mali Şube detektıflerinin yaptıkları operasyon sonucunda, kaçakçıların Türkiye'deki kolu da meydana çıkanlmıs ve yurt djfina kaçırılmaya hazır 108 kilo baz morfın ele geçirilmijtir. Senatör Kudret Bayhan ve şofor Ibrahim İkier'in Fransa'da tutuklanmasından sonra, önceki gün yakalanan «Anadolun sahıbi Meh met Çelık'le birlikte dün 4 kişı daha gozaltına aiınmıştır. Bunlar; 108 kilo baz morfınin bulunduğu 34 AS 317 plâkalı otomobilın sahibi Hürmet Dilmaç, 50förü Beytullah Semiz, kahveci Yılmaz Tokgozlü ve oto tamircısı Zülkuf Koyuncu'dur. K&ÇAKÇILIK OLAYI BUYUYOR Vüksel Menderes toprağa verildi Oturum açılıyor Saat 15Me açüan birleşhndt Baskanvekili Fıkret Turhangil, çoğunluk olduğunu bildirdikten sonra, Millet Meclisi Adalet Komisyonu Baçkanı îsmail Hakfa Tekinel (AP) tarafından verilen bir önergeyi okubnuştur. Önergede, Gez miş, Aslan ve Inan'uı ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık terkeresi ile Adalet Komisyonu raporunun gündemdeki «Bütün işlere takdimen öncelikle* görüşülmesi isteniyordu. ANKARA, (THA) Türklve Tıoaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği, madencüik reformu kanunu tasansı üzerindekı görüşlerinl açılrtarnış, «Madenciliğimizi geliştirecek, anunaları tuzlandıracak, üretimi arttıracak reformun bu şekilde yapılmaması gerekirdi» diyerek tasarıya karşı çıkmıştır. Hülnimet tarafından hazırlanarak parlamentoya sevkedılen madencihk reformu tasansında ana unsur olarak bor ve maden komuru işletmelerınin devietieştırilraesimn, madencilik faalijetlerında kamu sektorune önr.elik tanınmasmın ve yabancı serınaye nın bu sahadan çıkarümasının öngdrülduğünü belirten Odalar Bırlığı, madenciliğimizin gelışjnesinı sağlayacak reform nitehğindeki tedbirlerin sadece maden mevzuatında yapüacak değişiklik lerle sağlanamayacağını bildırmıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Ecevit ve Kargılı Cenaıe törenindeki kalabalıktan ezilenler oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kavaklıdere'deki evinde ölü olarak bulunan ve havagazıyla intihar ettiği resmen açıklanan DP Genel Baskanvekili ve Aydın Milletvekılı Yuksel Menderes'in cenazesi dun yapılan bir törenle toprağa verümiştır Tören'de başta Celâl Bayar olmak uzere çok sayıda eski politikacı Uf her sıyasî partiden pek çok parlamenter, Millet Meclisi Başkanı Sabıl Osman Avcı, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyiı. GP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, MP Genel Başkanı Osman Bolükbaşı, kabine üyelerinden bazüarı, aılesi ve binlerce halk hazır bıüunmuşlardır. Aşırı kalabalıktan çok sayıda ezilen olmuş, çıkması muhtemel daha büyuk bir kargaşalık polı? tarafından gu;lükle önlenmiştir. Fransız Polisi, Bayhan'a ait yeni bilgiler verdi | Senatörün, yine Çelik'e ait bir otomobille, daha önce de Marsilva'va gittiği öne sürüldü Anadolu Ajansınm «AP» kanalıyla Nıs'ten bıldırdığıne göre, Fransız Polisi, Senator Kudret Bayhan'ın geçenlerde yine karayolu ve Mehmet Çelık'e ait bir otomobille Marsılja'ya gelmış olduğunu tespıt etmiştır. "Bu önerge aleyhinde CHP eski genel sekreteri Bülent Ecevit söz almı;, •Kenditmln, ilke olarak, ölüm cezalarıyla ilgili gündem maddelerinm öncelikle görüşülme sine karşı oldnğunu» belirtmış, boyle konuların, uzun uzun dusunulüp bir vicdan muhasebesi yapmayı gerektirdiğini ifade etmıştir. AP'lilerın zartıan zaman protesto sesleriyle karşıianan konuşmasmda Ecevit, Adalet Komisyonunun bu konudan önce ölüm cezalannm kaldırılmasım öngören 2 kanun teklıfini görüştügüne, bunların öncelik afması geıekırken, komisyonda da(Arkan Sa. 7, Sti. 1 de) Yine Fransa'ya.. Istanbul Narkotik ve Malî Polisin beraberce sürdürdükleri soruşturma sırasında 550 ve 1030 gramlık torbalar içinde 108 kilo baz morfın daha bulunmuştur. Sişhanede 34 AS 317 plâkalı Chevro let marka bir taksi içinde ele geçirilen baz morfmlerin de, önümüzdekl günlerde Fransa'ya götürülmek uzere yola çıkanlacagı ötrenilmiştir. Taşıtın; Dilmaç ile Semiz'e ait olduğunu ortaya çıka ran Polis, şebekenin daha da geniş oldugu kamsındadır. Bu nedenle, îstanbullu Mehmet Çelık'ın ifadesi uzerinde Düyuk onemle duran Fransız Folisı, Menton'da yıllardanberi degılse bıle, aylardanberi bir uyuşturucu madde şebekesi koiunun çalışmakta oldugu kamsındadır. Bu şebeke sayesinde çok miktaıda uyuştumcu madde gızll laboratuvarlarda ışlenmek uzere Giıney Fransaya gızüce sokulabılmiştir. <Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Törenler DP Genel Baskanvekili Mende. res için Uk tören TBMM şeref ka pısı öniinde yapümıştır. Başbakan Nıhat Erim ve kabine üyeleri ile çok sayıda parlamenterin hazır bulunduğu tören, Menderes'in ta butunun şeref kapısı önüne getirilmesinden sonra başlamış ve iki dakikalık saygı durusu yapümıştır. Cenaze buradan, DFnin Selanik Caddesindeki Genel Merkezinin (Arkası Sa. 7, Sö 6 da) BERRİN MENDERES, CENAZE TÖRENİNİ. BİTKİN BİR HALDE, OĞULLARI AYDIN VE MUTLU MENDERES'İN ARASINDA İZLEDt... (Telefoto: a a) Laboratuvar nerede? Makarios, Atina'ya cevabını 13 MaH'ta vetecek LEFKOŞE Kıbns Rum yönetımı sozcüsü, dün Lefkoşe'de yaptığı bir açıklamada, Makarios' un; Atina'nm tavsiyelerine henüz cevap vermedığıni, cevabm 13 Mart ta Yıınan Hükümetine sunu lacaguu bıldirmiştir. I Yiiksel Menderesin eski eşinin Turizm konusunda 55 bin personele ihtiyacımız var İZMİR Izmir Tıearet Odasınca duzenlenen «Türkiye turizmindc Ege Bolgesinin ve Güneybatı Anadolu'nan yeri, tnristik potansiyeli ve sorunları» konulu açık oturum, dun sabah Efes Otehnde yapümıştır. Bayındırlık Bakanlığı Demiryol ları, Limanlar ve Hava Meydanları înşaat Reisliği Teknık Müşaviri Bülent İğmen, toplan'jda yap tığı konuşmada, Batı Aktfpniz ve Ege'de 3. Beş Yılhk Plân hedef. lerine ulaşmak için 20 bt \ı kalifıye olmak üzere, 55 bın personelin yetişmesi gerektiğıni löy lemistir. Dünya çapındaki büyük kaçakçılığın perde arkasındald inşılerinin aranması sürdürülürken, bir yandan da ham afyonun ışienerek baz morfın halıne getirıldıği laboratuvann meydana çıkarılmaİZMİR (Cumhuriyet Ege Börosu) sına çahşıldığı, sızan haberler ara sındadır. Ancak, afyonun baz mor Ege Balık Avcılan Derneği fin haline getırümesinde kullanıBaşkanı Harun Sandıkçı, trol ve lan laboratuvarm îstanbul dışıngırgırcıların Izmır körfezıni çole da oldugu tahmin edılmektedir. çevirdıklerıni Uerı surerek, «Büyük Sahra'nın bir iki noktası haİkinci Anadol riç, canlı bıılunmaz. tşte, İzmir körferi de böyle oldu» demıştır. Şebekenin şimdiye kadar FranBugun pahalı diye yiyemedığimız sa'ya çeşitli tarihlerde önemli balığm, yakında tamamen ortamiktarda baz morfin Raçırdığı, dan kalkacağını ıfade eden Sankesinlikle ortaya çıkmıştır. l:u dıkçı, denızlerimızde su ürünleri arada, Fransa'run Akdeniz sahilinde bir balıkçı gemisuıde yakanin artması ıçın en az 3 yıl balanan 240 kilo eroinin de, burabk avlanmasının yasaklanması dan götürülen baz morfinlerden gerektığıne işaret etmiş, av malyapüdığı ve Amerika'ya ulaştınlzemesi fiyatlannın her geçen gün arttığından da yakınmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Balık avcılığının 3 yıl yasak edilmesi istendi annesi Savcılığa çağırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Börosa) Yüksel Menderes'in ölümüyle ilgili soruşturma hem savcılıkta hem poliste devam etmektedir. Menderes'in eski eşl tpek Tümay Kumbaracıbaşı'run annesi Vuslat Kumbaracıbaşı dün öğleden 6nce savcılığa çağınlarak soruşturmsyı yürüten Savcı Yardımeısı Zekai Turan tarafından bilgisine basvurulmuştur. Menderes'in vüeudundac alman bazı parçalann Adll Tıb'daki incelemeii de henüz »onuçlanınamış, savalıga bir bilgi gelmerai?ür. Polls lse, olayın çeşftll yönleriy'.e, evde tesblt edılm psrm&k Uzerinde ç*iı»m»l*f y»p «İzvestia»ırın yorumu MOSKOVA Sovyet Hukümetlnin >ayım organı «tzvestia» gazetesi, dunkü başyazısında, «Sovyetler Birliği, ülkenin ulusal bağımgızlığını savunan Kıbns hükütnetini desteklemektedir» demektedir. Başyazı, şöyle sürmektedir: «Akdeniz'in doğusunda, Sovyet sınırlarına yakındaki durumun vahimlesmesi, sadece yerel bir nitelik taşımaınaktadır. Kıbrıs'ın meşru hükümetini devirmek içln plinlar hazırlayan bazı güçler, bu tahrik hareketlerinin muhtemel sonuçlannın sonımluluklannı da vüklenme tehlikeüi ile kArıı k»r»i7»dırl»r.» Ouets ayrıca. «Yunan sskeıl Tejlminln» prop»gandasınm tıi4ınl«nnı Ukbth •tmektedir. ZİRAAT BANKASI TERASINDAN, KÖPRÜ'NtN VE İSKELELERİN DÜNKÜ SİS ALT1NDAKİ GÖRÜNÜSÜ.. Genei Müdür Altuğ eleştiriyor Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürü Cengiz Altuğ da, Türkiye'de turizmin de. vamlı olarak edebiyatının yapıldığını ve plân döneminde de turizme gereken önemin verilmediğini belirterek, «Birind Plân dönetilnde 1.2 olan turizm yatınmı, İkinci Plân döneminde 2,4 olarak İHigerülmü», fakat bu miktarlar da gerçckleşrmemijtir» demiştir Turizmde kredi müesscsesinin' d« çok zayıf oldujunu, 2 milyoa (Arkmn S x 1, Sü. • d») Uzmaniara göre yoğun sis "Baharın müjdecisi II îstanbul dolayîarını öncekl gün etklsi aitına alın ve 19 saat kaı&n yojun flı Ubakası. dun t u t 11'* dogru dajtılmıştır. YeşiUcoy M»teorolo]l lıttsyenu yetklUlerl, «Bu «lsln cn btiyük «tellttlain, balıann mttjdesi oldutunn» b«llrtmlfleıdir. (Arluuı Sa, 1, Sü. I de) Oh, oh... Sade İstanbul'un değil, artık Anadolu'nun da taşı toprağı •Itm olacak!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog