Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

rMETODLAR ve SÖZLÜKLER • FRANSIZCA TURKCE TELÂFFÜ2LU RESİMLİ SÜZLÜK (DİLMAN) 40.000 kelime ,1.600 resint, 50 öjreticl ?enw,432 sayfa, nefis btz clltli 20.TL TORKÇE İ2AHLI ' ' • BÜTÜN FRANSIZ DİLlSuat ER6INER15, TL. iFMNSIZC* FİİLLERİH CEKİMI" (DİLMÂİ) 6 50 TL ıFRMSIZCADÜZENSİZ FIİLLER ( D İ L İ U ) ! " s!TL •TflRKCE İN8İLİZCE OKUL LÛBATI • (AKÇİT) 750 ıayf»,Befi* bez ciltlf «. TL •ALMABC* TÜRKÇE TELAFFUZLÜ RESİMLİ SBZÜİK (DİLMAN) 40.000kelime.1600 resln, SO Hretlcl flM.432 ayfa, ıreflj bez clltli 20. TL. IİTAIÇ!UI»M MATnilZIHlEMal GMoÖİLİI. ' NKARA CAD Ne. 6 2 2 8lr|c«lISTANBUl. umhuri Kurucusu: YUNTJS NADİ Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Butün Öğretim Hayatında En Çok acağı Eser, RENKLI \t Halinde Çıkmiftır. İKLO^EDİSİ'dr Ü OKUL OGRETİM YAYINEVİ SJPARİS MERK^ZI : Toptan Sabş Yerleri: istanbul'da BabıSli'd» OCAK KİTAP DAĞ1TIM ŞTİ. ve BATEŞ csitle de S a t ı l ı r . 48. yil, Sayi: 17095 u ı AO | «».,'. 4 7AOC Telgraf ve mektup Teıgrar ve mentup Telefonlar: 22 42 90 adresı: Cumhuriyet istanbul 22 42 96 22 42 97 22 42 98 Posta Kutusu: lstanbul No. 246 22 42 99 10 Mart Cuma 1972 Yayım!ayan:GÜVEN BASIM VBYAYINEVİlstanbul Duruşma, çok kısa sfirdfi Yoğun sis, hayatı aksattı Vapur ve uçak seferleri yapılamadı, kaçak çalışan motorlara binenler vardı Görüs uzaklığı sehirde 50 metreye düsünce kara trafiği de altüst oldıı • • • • BİNLERCE KİŞİ Bayhan ve Ikier YAKHDIKBLDI Uynşturucu madâe filân kuUanmadı, biraz radyo dinleyip, biraz dateleviıyonseyretti... Sonrada gazetesini okudu, bu hale geldi... Yasak silâhları teslim edenler için kovuşturma açılmayacak • Bakanlar Kurulu, ateşli silâhlar ile ilgili yeni tasanyı dün kabul etti.. cezaevine sevkedildi DIŞ HABERLER SERVİSt Sanıklar, hüküm giyerlerse, 20 yıla kadar hapis; 1.400,000 liraya kadar da p a r a cezasına çarptırılabilecekler ANKARA, (Cnmhnrivet Burora) Bakanlar Kurulunda görüsülmesi biterek parlârnento'ya sevkedilmesi kararlaştınlan ateşli silahlarla ilgil! yeni bir tasanda, Denizden gelen soğuk ve yasak silâh bulunduranlann bunnemli hava akımının, sıcak lan, tesbit edilecek süre içinda olan kara tabakasına akması sonucu meydana gelen yoğun i güvenlık makamlanna teslim etsis, dün öğleden sonra tstan melen halmde haklarında hiç bir kanunl kovuşturma açılmayacagı, bul'da hava ve deniz trafiğini hükUmet sözcüsü Ali thsan Götamamen aksatmıştır. güş tarafından bildirümistir Görüş uzakhğınm 50 metreye Göğüş, 1968'den bu yana gelikadar duştüğü sis nedeniyle, şen anarşik ortam nedeniyle halSehir Hattı vapur seferleri, saat lî'den itibaren durdurulmuş, Ye | kın güvenlik kuvvetlerine olan Itimadının sarsıldığı Erim Hüküşilkoy Havaalanına da i; ve dış hatlardan birçok uçak inip kal metinin kurulmasından sonra halkır güvenlik kuvvetlerine karşı kamamıştır. Marmara ve Trakya bölgesini besledıği eüvenin arttığım bildir(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) de etkisi altına alan yoğun sis, kara taşıt araçlannın yavaş ve temkinli seyretmesine yolaçmıştır. DenizcUik Bankası Şehir Hattı vapur seferlerini yogun sis karşısında saat 16^0'dan itioaren durdurmak gerekmistir. Saat 16.20'de Koprüden Haydarpaşa"ya hareket eden «Burgaz» yolcu vapuru, görüş uzaklığını kaybederek Haydarpaşa mer.direfi önünds demirlenjek zorunda kalmısbr. Sirkeci Harem sra(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ÎSTANBUL HABER SERVÎSJ 4 saat kaldılar Devres: NİCE Menton GUmrügünd» yapüan arastırma sonucu arabalarında 146 kilo baz morfin ele geçinlen Senatör Kudret Bayhan ile şoför îbrahim İkier, «Uyuşturucu maddeler ve UTUstnrncu madde ktv çakçılıjpyla ilgili kanıın hükürnlerini çiğaemek»ten sorumlu gorülerek Nice hapishanesine sevkedilmişlerdir. Pollsin, sorgu ve soruşturma yoluyla elde ettiğl deliller karşısında, Sorgu Yargıcı, her iM şahsı da birkaç dakika içinde suçlu bulmuştur. Bayhan ve İkier'in tahliye lstekleri reddedilmiştir. Senatör Bayhan, kendisine henüz bir avukat segmemiş olduğundan sorgu sırasmda yardımcı oLmak üzere bir avukatm atanacağı samlmaktadır. Fransız kanunlanna göre, her iki şahsa da, 10 üe 20 yıl arasında hapis cezası ile 5.000 ile 500.000 frank arasında para cezası verilebilecektir. (Bir frank 273,66 kuruştur) "Bakır sıkıntısı giderildi,, ANKARA, (a*) Enerji «• Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezin Devres, bakır konusunda oır açıklama yaparak Etibanfc'ın aldığı tedbirlerle bakır darlığının giderildiğinı söylemiştir. Nezih Devres'ın açıkîaroası şöyledir: «Piyasada son baftalarda tıissedilen bakır sıkıntısı, Etibankça abnan tedbirlerle giderilraiştir. Etibank, bu ay piyasaya I7SV ton civannda bakır verecektir. Brganj işletmesinin peçen Ucak Mymda 510 ve Şobat'U S3S ton olan blister bakır üretimi t'tibankça aunan tedbirlerle ayda 850900 ton civarında yökseltilmektedir. Bakır üretimintn önümflzdeki aylarda daba da arttırü (Arkası Sa. 1 Sü 6 da) AS.YARG1TAY1N SUCSUZ BULDUGU PROF. SOYSAL, TAHLİYE EDİLDİ DÜNKÜ SİS SIRASINDA KÖPRÜ VE HALİÇ'İN BÎR KISMININ GÖRÜNÜŞÜ... SİS, İLERİKİ SAATLERDE DAHA DA YOĞUNLAŞMIŞTIR.. İŞÇİ MESKEN MEHMET ÇELtK (Neşeli gorülüyordu..) KREDİSİ 70 BİN LİRAYA ÇIKMILDI ANKARA, (Cnmhnriyrt Bfirosn) Çahsma Bakam Alınza Uzuner, işçi mesken kredilerinin 70 bin liraya çıkarıküğını açıklaınıstır. Uzuner, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin bu konudaki sorusunu cevaplandınrken, «Işçi meskenleri kredisinin 70 bin liraya çıkartılmanna dair çahşmalar bitmiştir. Mesele, Müdürler Kurulunun çündemindedir. Kararın, boradan da çok kısa zamaada çıkarak yürürlüğe gireceğini zannediyorum» demiştir. 25 milyon liralık döviz tasarrufu sağlayacak yeni petrol bulundu DİTARBAKIK «SheU» Petrol Şlrketi, Diyaıbakır'ın 45 kilometre Kuzey Doğusundakı bir bölgede, günde 2 bin varil petrol üretebilecek yeni ve verimli bir kuyu bulmuştur. «Barbesl* isimli kuyutfa bulunan yüksek nitelikteki ticarî değer taşıyan petrolün üretiminin yakın bir gelecekte 4 bin varil e kadar çıkabileceği, Ankara'daki yetkililerce ifade edilmektedir. Bu takdirde «Barbes.l» yılda yaklaşık olarak 25 milyon Türk İırahk bir dbviz tasarrufu sağlayacaktır. (Arkan Sa. 7, S«. 6 da) Çelîfc, "Kaçakçıhk işinden son anda haberim oicfu,, dedi Fransadaki yanm müyar liralık baz raorfın kaçakçılığı Istanbula sıçramış, şebekenin Türkiyedeki daiının meydana çıkarılması içın Narkotik Şube ile Mali Polıs aralıksız çahşmağa başlamıştır. Önceki akşam yakalanan Anadol'un sa hibi Mehrnet Çelik, devaralı şekilde sorguya çekümiştır. Mehmet Çelik bu ifadelerinde çelişkıli ola rak konuşmuş, olayla ilgısinın bu. lunmadığını soyliyerek, «Bu işe (çiilmek gerek» diyerek soğukkan hlığmı muhafaza etmiştir Fransa ttalya sınırmda 146 kı lo baz morfin ile yakalanan Ibra(Arbası Sa. 7. Sii. 8 de) Günde 2 bin varil üretilebilecek olan Diyarbakır yakınlarındaki «BarbeşI» kuyusunun sondaj kulesi ve haritadaki yeri. İlçililer; üretimln ileride 4 bin varile kadar çıkabileccğbü bildirlyor. İşçi mesken statüsünde değişiklik SSK'nin, işçi meskenleri statüsünde yapılması düşünülen değışikliklerle ilgili çalışmaların da yakın bir zamanda biteceği ve bu statünün günün şartlarına uydarulacağı öğrenilmistir Menderes in 4 mektup bıraktığı anlaşıldı Otopsi sonucu bir haftaya kadar belli olacak 1NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) KavaMıdere'deki evinde önceki sabah ölil bulunan D? Genel Baş kanvekili ve Aydın Milletvekilı Vuksel Menderes'le ilgili soruşturroa devam etmektedir. Savcıiık, Menderes'in bıraktığı mektuptaki yazıyla daha önce vazmış olduğu mektuplardakJ el yazauu karşılaştınp incelerken, polis de evde tesbit edilen parmak izleri üzerinde durmaktadır. Menderes'in önceki günkü otopsisi strasmda vücudundan alınan bazı parçalar da, incelenmek uzere îstanbul'a Adlt Tıbba gönderilmisür. Konuyla İlgili olarak konuştu ğumuı sorusturmayı vürüten (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) 4O'la başlayan telefonlar yarın hizmete giriyor Şişli bölgesinde 40'da başlayan telefonlar yarından itibaren çalışmaya baslayacaktır. 40'la başlayan telefon sayısı 4 bindır Burlar Harbiye'den Mecıdiyekoy'e kadar olan saha içindekı abonelere bağlanmıştır. Telefon Başraüdürlüğu, önümüz deki yıllarda santrallara yeni abone bağlamak için çahşmalanın surduğunu belırtmıştır. ÎZMtT Günümüzdekl değeri 2 milyar lirayı bulan Türkâye' nin en büyük rafinerisi «Ipnış», yann Türkiye Petrollan Anonim Ortaklığına geçecek ve tamamiyle Türkiye'nin malı olacaktır. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nezıh Devres, «Ipras»! devralmak ve TFAO'ya teslim etmek üzere Kocaeli'ne gelecektir. Temeli, 23 Nisan 1960 da «İSTANBDL RAFİNERİSİ» adı ile Yanmca'da atılan «İpraş» rafınerisi Amerikan «Caltex» Şirketı ile ortaklasa yapılmıştı. tlis önce! 10 yıllık anlaşması olan «Caltex» ı ın daha sonra bu anlaşması ıkı | yıl uzatılmıştı. 11 Mart 19bl de uretime geçen «tpraş» rafinerisi(Arkaa Sa. 7, Sa. î 6e) ipraş, yarın tamomen Tüîkiye'nin oluyor ANKARA Askerî Yargıtay Birinoi Dairesi, «Anayasaya Giris» adlı ders kitabında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince 6 yıl 8 ay ağır hapis cezasına mahkum edüen SBF eski Dekanı ve Anayasa Kürsüsu Profesörü Mümtaz Soysal'ı suçsuz bularak tahliyesine karar vermiştir. İNÖNÜ'DEN Askerî Yargıtay Birincl Daire Heyetinin oybirliği ile aldıgı karar gereğince, Mümtaz Soysal BİLGİ İSTENDİ hakkmdakı mahkumiyet hükmü, esastan bozulmuş ve «Baska bir ANKARA, (Cnrabnriyet Bürosn) snçtan Stfirfi .irtnklu defilse> Sıkıyönetım Komutanlığı Adlî tahliyesi uygun görülmüştür. Bu Müşavırliği, CHP Genel Başkanı nun üzerine 13 Haziran 1971'den tnonü'nün Dev Genç'e mensup berl tutuklu bulunan Soysal, ak kimselerin partıyle olan ilişkileri şam üzeri tahliye edilmiştir. | konusunda verdigi bilgiyi yeterli Karar özeti | bulmamış, ikinc: bir yazıyla, daAskerî Yargıtay Büincı Daire t ha etraflı bilgi istemiştir. înönünün, istenilen bügiyi ve M, konu hnifinTiHnVi görüşünü I (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) I recegi öğrenilmistir. Dünya havacıiığı endişede Salı gecesi, birkaç TWA nçağına bomba koodnğu yolnndakl ibbarlar ve daha sonra Las Vegas'ta mejdana gelen patlama yüzunden dünya bavacılık kuruluşları. büyük bir endişeye düşmüşierdir Bomba konnlduğunu telefonla bildiren kişiler, karsılık olarak 2 milyon dolar (30 milyon TL.) istemislerdi. Kennedy'den havalanan bir jet yolcn ucağı ile San Fransisco'da aranan bir uçakta da bomba bulunması üzerine havacılık sirketleri, hava limanlarındaki tedbirlerini arttırmıslardır. Bo arada, New York Polisi, TWA Şir. ketinin istenen Z milyon dolan vermek i\in giristiği bir teşebbüsün sonaç vermediğini açıklamıstır. Parayı ödemek üıere özel bir TWA nçağıyle Atlanta'ya sidcn sirket yetkilileri, herhanji bir an. lagma yapamadan dönmüşlerdir. (Fotoğrafta; patlamanın meydana geldiği TWA uçağı...) Kamyonla kızını ezdi Psışabahçe'de oturan şoför Sabahaddın Kurt, evinin önünde parkettıği kamyonu ile sabah ışıne gitmek üzere hareket ederken, taşıtın öniinde oynamakta olan 3 yasındaki kızı Ayten'i ezerek ölümüne sebep olmuştur. Şok geçıren baba, gozaltına alınmıştır. MpnrİPrPQ Savcıhk, Ffiksel Menderes'in ölflm olayı ile ilgili olarak, Mntlo ıvıcilUClGO v e A y d l n M e n d e r e g m bilgisine ba?vurmu(rtur. Fotoğrafta; Adliyeden aynlırken basın menssplannın sornlarına «Şımdı çok uzüntüluyüz, konuşacak cîurumda değılız, belki ilerid'e konuşabiliriz» diyen kardeşlerden Aydın Menderes (Sağda, gozluklü)... (Telefoto: a*.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog