Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

visconti bilgi yayınevi umhuriyeC . . Ainac: 4 8 . yil, Sayi: 1 7 0 8 6 Kurucusu: TUNCS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 24fl A Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ' Dost Mektuplar yatçılsrımızı vazarl Urla sunan. Nayır. Vakup Kadrl: Mİ11I Albert Camus: Veba: roman Sigınnnd Freud: Cinsivet ve Atatürk Siirleri Antolujisi: eklerle Baki; hayatı ve eseri (Türk Klâslklerl TMIkinir Romanı. fTL î^: Anadnlu lan <TL 21 Savas 330 milyon lira ödeneceği tahmin ediliyor Tasarruf Bonosu 1961 ana paralarının ödenmesine bugün haşhmıyor ANKARA, (Comhuriyet Bnrosu) 630 Sayılı Kanıınla ödenmesi bir ytl ertelenmiş olan 1961 yılı ihraçlı tasarruf 'bonolannın ana paralan bugünden itibaren verilıneye baslanacaktır. 1 Mart 1971 tarihinden itibaren ödenmesi gerekirken bir yıl ertelenen ana paralar, Merkez, Iş, Ziraat, Vataflar, Türk Ticaret ve Emlftk ve Kredi Bankalanmn şubelerinden alınabilecektir. 1961 yılı çıkışlı tasarruf bonolanna sahip olanlann, bonoların daha önce «isme yazılı» hale getirilmis olmalan dolayısiyle kimlik kartlannı yanlanna almaları gerekmektedir. Bütçe, 45'e karşı 296 oyla kabul edildi CHP yönetim kurulları, bugün bazı görüşlere cevap verecek Erim: «1972 Programfnın aınacı, daha önceki yıllara ait P l an hedeflerinden sapmayı önlemektiry) Başbakan, «Maltepefdeki kaçırma olayına maales ef bazı subayların adı da karıştı» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisinin bugün yapacagı toplantı, yeniden ertelenmistir. CHP Genel Merkezinden yapüan açıklamaya göre, Parti Meclisi. yarın saat 16'da. toplanacaktır. Parti Meclisi toplantısından önce Genel Başkan İnönü'nün, Merkez Yönetim Kurulu ile saat ll'de ayrı bir toplantı yapacagı da öğrenilmiştir. CHP Parti Meclisi yann Genel Başkan tnönü'nün yönetiminde çalışmalarma devam edecektir. Erim: "Yeraltı laaliyetleri devam etmektedir.. Millet Meclisi, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) güvenlik kuvvetlerine şükranlariüi iletti ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Anarşik eyiemierle mücadele Konusunda büyük bir vaale duygusu ve vatan sevgisi ıçınde görev yapan Zabıta ve Sıkıyönetim mensuplanna Millet Meclisi, takdir duygulannı. son oiaylarda çörev yaparken yaralanan Sılâhlı Kuvvetler görevlilert tle Pulia memurlanna da geçmlş olsun dileklerini iletmiştir Bu asil duygusunun Ugililere duyurulması için Millet Meclisi Başkanhğından, lçışlerı Bakanllf» na gönderilen yazı, aynec şöyledir: (Arkası Sa. 7. Sü. 8 da) Ortak toplantı CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Senato ve Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulları, dün TBMM'de İnönü'nün Başkanlığında ortak bir toplantı yapmışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) KKILAY ÇAPA KAN MEBKEZtNDEN HER GÜN İM . 200 KİŞt KAN ALIR. VERMEK İSTEYENLER tSE 515 KİSİDİR. YANDA, KAK MERKEZİNİN DONÖR ODASINDA 2 VATANDAŞTAN KAN ALAN HEMŞİRS ELfr GÜNGÖR VE BU IŞLEMt İZLEYEN MERKEZLN MIIDÜRÜ DR. TÜMERKAN VE DR. COŞKUN GÖRÜLÜYOR.. 85 milyon faiz.. 1961 yılında 415 milyon lira tutarında tasarruf bonosu ihrag edilmiş, ancak bonolann el değiştirmesi ve bu arada isme ya zılı hale getirilmeleri sırasmda bazı kişilerin bu işleml yaptır mamış olmalan nedeniyle uz manlar 1961 yılı bonolann ane paralan için 330 milyon lira ödenecegini hesaplamışlardır. Böy lece 1961 yılı bonolarından hazineye 8S milyon civarında bir kazanç kalacaktır. Pekin Bildirisini olumlu karşıladık • İsrail'in Lübnan'a saldırısını ise kınadığımız açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Nixon'un Çin'e yaptığı ziyaretten sonra yayınlanan ortak bildiri konusunda gazetecilerin sorulannı cevaplandıran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, ziyaretin, dünya banşına katkısı ve ikili ilişkiler yönlerinden faydalı bir adım olduğunun söylenebileceğini belirtmiştir. Sözcülügün cevabı şöyledir: «Görüşmelerin sonucundan fev kalade gelişmeler bekleraediğimiz ziyaretin başmda belirtilmisti. Bununla beraber, Amerika ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 23 yıllık uzun bir fasıladsn sonra Başkan Niıon'un bn ziyaretiyle başlayan temaslann ileride de devam ettirileceği yolundaki ifadeleri olumlu karsıh(Arkası Sa. 1. Sü. 1 de) Esrardan aranan Iranlı bir prens, Şah'la beraber Isviçre'den uçakla ayrıldı ZÜRİH. (aa) Adı uyuşturucu madde kaçakçüığına karışan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Iranlı bir Prens. dün sabah îran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber, Şahm özel uçağı ile îsviçre'den ayrılarak İran'a gitmiştir. Polis, Prensin, Huçan Davallu aduıda Iran'm tanınmış ailelerine mensup bir kimse olduğunu ve Isviçre'ye Şah ile beraber geldiğini bildirmiştir. Prens, geceyi Îran Şahmın Zürih'te kaldığı otelde geçirdikten sonra, dün sabahın erken saatlerinde Şahın ucağıyla Tahran'a uçmuştur. Şah, St. Moritz'deki tatilini yarıda keserek. Pazartesi günü Zürih'e dönmüş ve gece geç saatiere kadar, otelinde, Prensin admın da kanştığı olayı yakınlariyle tartışmi5t:r. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) 19/2 mall yıl. bütçe kamınu tasansı, dün Millet Meclisi genel kurulu tarafındau kabul edilerek kesinleşmiştir. Oylamaya 341 milletvekili katılmış. 296 üye kabul. 45 üye red oyu vermiştir. 99 üye ise, oylamada bulunmamıştır. Başbakan Nihat Erim, grup sözcülerinin bütçenin tümü üzerinde son görüşlerini açıklamalarından sonra yaptığı konuşmada. 1972 ^fc bütçesine ilişkin geniş bilgi ver. miştir. Erim, iç politika konusu üzerinde dururken, Maltepe Askeri Cezaevinden kaçma olayının aydınlanmak üzere oldMğu. nu bildirmiş, «Şu anda söyliyebileceğinı şey, ne yazık ki. olaya bazı subayların da adlarının karı?mış olduğudur» demiştir. Türkiyenin aolağanüstü» bir kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başbakan. tgerek komşularımız. gerek ortaklanrmzla» aramızdaki • mesafeyi kapatmak zorunda oldugumuzu bildlrmiştir. «Bundan sonra 1969 • 1970 yılında yatınmlann I Radyo'da ihtilâl bil(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) | TRT Tasansı kanunlaştı dirileri, haber okunmayacak» diye dedi «Dikkat, kan aranıyor!. Kan» malı bir hasta. için AB grubu negatif kana ihtiyaç vardır. Kaa vermek isteyenleıin Hastanesine mnracaatlan rics olnnur.» Gün geçmez, bu şekildekl anons lar TUrkiye radyolanndan tekrarlanmasm... Bazan birkaç a nonsun ardından aranan kan ça bucak bulunur. Bulumnadıgı an ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) lar da olur. İki gün devam eder Bir ay önce piyasaya çıkanlan Neden kan bulunmaz? Bulun turfanda yeşil biber, nihayet maz; çünkü ülkemiz insanları Hâl'e kadar düşmüş ve 25 üra daima almaya alışmıştır. Halbu dan alıcı bulmaya başlamıştır ki dış Ulkelerde kan almak gibı Turfanda domatesin kilosu ise vermek de iyi bir şekle girmiş 7,5 liraya kadar düşmüştür. tir. Kan alan bir vatandaş, sağ lık durumu düzelir düzelmez, er az aldığı kanın yarısı kadar kar vererek sıkıntıdakilere katkıda bulunur. O iilkede de kan sıkın tısı çekilmez... Kan ihtiyacunızı ordu karşılıyor İhsan ONUR Turfanda biber Adana'da 25 liradan satılıyor «37 kuruşu olan bir kişi, bunun iki kuruşunu verse, ne olur?» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 359 Sayılı TRT Kanununun bazı maddelerinin deği^tirilmesini ve bazı geçici maddeler eklenmesini öngören kanun tasansı, Senato'nun dünkü toplantısında gö rüşülerek kabul edilmiştir. Kanun, Sunay'ın. onayuıdan ve Resrai Gazetede yayıralandıktan sonra. yurürlüğe girecektir. Anayasa'da yapılan son değişikliğe uygun olarak düzenlenen kanuna göre, TRT Genel Müdürü, Bakanlar Kurulu kararıyla atanacaktır. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna başvurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine genel müdür, yine Bakanlar Kurulu kararıyla görevinden alınabilecektir. TRT Yönetira Ku rulu, 11 üyeden oluşacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Prof. Kâzım İsmail Gürkan beyin kanaması sonucu ORD. PROF. GUKKAN Gezaevinde isyan çıkaran 27 sanığın duruşması başladı ANKARA Mamak Askerî Cezaevinde tutuklu bulunduklan sı rada yöneticilere karşı isyan eden ve 5 gün süreyle görevlileri koğuşlara sokmayan 27 sanığın duruşmasına dün Sıkıyönetim 2 Numaralı Mahkemesinde başlanmıjto. Dünkü duruşmada sanıklardan 4'ü, Mahkeme Heyetine güvenleri bulunmadığını ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin bağımsız olmadığını öne sürmüşlerdir. Hâkimleri de reddeden sanıklar, sorguları sı (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) veiat etti İSTANBUL HABER SERVİS] (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Mahallî seçimleri erieleyen Tasarı'yı DP'liler dün de engellediler • Tartışma sırasmda AP'li Yılmaz, kriz geçirdi.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, DP'li üyeler, mahalli seçimlerin 1973 yılına ertelenmesine ilişkin tasan üzerindeki görüşmeîerde engellemelerini sürdürmüşlerdir. Bütçenin açık oylamasından sonra AP, CHP ve MGP grup'.arı ortak bir önerge vererek, önceki gün ele alınan tasannm görüşülmesine devam edilmesini istemiş lerdir. Ancak DP'lilerin salonda çoğunluk olmadıgı yolundaki iddialan üzerine tasarının yoklama da çoğunluk bulunduğu görülmüs tür. Bu arada, AP'lilerin bir öner gesi üzerine tasarının (22 red oyuna karşılık 230 olumlu oyla) maddelerine geçmek mümkün olmuştur. Bundan sonra, tasarının 1. maddesi sert tartışmalar arasm da görüşülmüştür. DP'liler en(Arkası Sa. 7, Sü. « da) KAN MERKEZİNDEN KAN ALAN BİR VATANDAŞ (Fotoğraflar: Selçuk AYBATAR) Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahî Ord. Profesörii Dr. Kâzım İsmail Gürkan, önceki gün tansiyon yüksekliği nedeni ile geçirdiği krizi atlatamayarak dün sabah saat 6'da vefat etmiştir. önceki gün saat 14.30'da Cerrahpaşa Hastanesinin Reanimasyon Servisine kaldınlan ve bütün hastane personeli tarafından yakın ilgi gösterilen Prof. Gürkan, yetkililerce yapılan açıklamaya göre, beyin kanamasınd'an kurtanlamamıştır. iki yıl önce Ülkü Gürkan'la evlenen Prof. Kâzım İsmail Gürkan'ın bir yaşında Emine adında bir kızı bulunmaktadır. Gürkan'm cenazesi bugün saat 09.30'da Fakültedekl Burhanettin Toker Anfisinde yapılacak saygı duruşundan sonra saat ll'de Üniversite Merkez binasına getirilecektir. (Arkası Ss. 7, Sü 7 de) Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 7 kaçağı daha arıyor Biıinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İliskiler Şubesi, son olaylarla ilgili olarak aranan 7 kişinin kimliklerini açıklamış ve bunların yakaîanmaları için vatandaşların yardımcı olmasını istemiştir. Açıklama, şöyledir: ^ «Son anarşik olaylarla ilgili olarak aşagıda kimlikleri belirtilen ve fotoğrafları yayınlanan şahıslar aranmaktadır. Bn şahıılann gizlendikleri yerleri bilenlerin veya görenlerin en yakın askeri ve sivil güvenlik ma. kamlarına haber vermeleri bir vurttaşlık görevidir. Bn sebepkynrt bütünlüğüne ve devletin ANKARA (Cnmhuriyet Bürosn) temel nizamına vatan ve layik Millet Meclisi Adalet KomisCnmhuriyete karşı çıkan şehir yonu Başkanı İsmail Hakkı T e . Fskiyalarımn evlerde, işyerlerinkinel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan'm ölüm ce de banndırılması bir merhamc. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7., Sü. 3 de) Univefsite açtiıyot Istanbul Üniversitesi dün sona eren Şubat imtihanla'fı ^İe"Tlr*?85nıestriyi tamamlamış bulunmaktadır. üniversite bugünden itibaren ikinci sömestriye başlayacaktır. Bu arada. 1971Î2 öğretim yılı kayıtlan, dün sona ermiş, Fen Fakültesinin kontenjamnda 3 kişilik açık kalmıştır. Kayıtiarın uzatılmayacağını belirten ilgililer, Gercksiz kayıt uzatmaları sömestr kayıplarına yol açıyor: böyle öğretim olmaz> diyerek. durumdan şikâyetçi olmuşlardır. [Fotoğrafta, malî konnlar nedeniyle bu yıl öğrenci alamayan, fakat kapanmaması için bir formül aranan Iktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünde dün yapılan •mavlarda soruları cevaplandırmaya çalışan öğrencilcr görüKiyor..] Gezmiş, Aslan ve İnan'ın ölüm cezaları Komisyon gündeminde Yılmaz Salih VEYtSOGLU Mehmet İNCİLI Ayşe Bilçe DİCLELt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog