Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

AC1KLAMAİİKİRT UVGULAMALI UNlVERSİTEVE HAZIRLIK KURSLARI 4 Devre HERGUN 6 DERS 16 SUBAT15 HAZtBAN 5OOders FEN ve lOOders SOSVÖL HERCON C DERS VQPILOCQKTK KURSuCRET, 25OOL.RBD1R azde 1970^1971 TURKJYE BİRİNCİLERLBI GENIS BILGI ıçm brOSUr ISTiytMZ BUYUK DERSANE BUYUK DERŞANE yı terçjri edıniz CumhuriYet Kururusu: YUNUS NADİ | . , . . AO 48. y ı l , sayı: 17065 c ir HABABAM SINI EMRAH İLE SELVI Fuıt EVUYA ÇEIEBI SEYAHATN; DÜNYA 5IİRİ Kyseyıcı Kırılun (U{ TDRK(E HAYYAM Hih*yı» Kırıbn . 1ER CEBECI veYENISEHIR ANKARA Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet [stanbul Posta Kutnsn îstanbnl No 24fi Teiefoniar: 22 « 90 2 4 96 2 2 42 97 22 42 98 2 4 jg 2 2 2 2 o • . / » . . . . . L , 4O79 9 Şubat Çarşamba 1972 (EBİR LİSE II C« Prob Hıl.l BaJ.k MOOERN ARKIUK K ŞMOOIC 15Kltapçtlardan Arayınız Ödemell Gdnderllir Siparij Merkezi KÛLTURKITABEVIAnk«r»C»d 82İSTANBUL Eminsu'lara yeni haklar sağlayan madde iptal edildi Sofu TUĞRUL ANKARA Anyasa Mahkemesı Emeklı înkılAp Subaylannm fEMÎNSUı emeklılık durumlannı yenı esaslara bağlayan •Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındakU 1478 Sayılı Kanunu ıptal etmıştır. 3 Şubat 19T2 gunu Anayasa Mahkemesınce venlen ıptal kararı usul yonunden olmuş. ve kamınun kabulu sırasında Meclıste gereklı çoğunluğun bulunmadığı gerekçesıyle 26 mılletvekılı tarafından Anayasa Mahkemesıne yapılan ıtıraz yerınde gonüerek kanunun ıptalı yoluna gıdılnuşür. Bu duruma gore 2 Ağustos 1%0'tan 1 Kasım 1961 tanhıne kadar, 42 Sayılı Kanun geregınce Enunsuiarın ıptal olunan 1478 Sayılı Kanunun hukumlerıne gore Emeklı Sandığınca yapılmakta olan «tntibak» ve •Yukseltme» ışlemlerı durdurulacaktır. Anayasa Mahkemesinin Iptal karanna konu olan 1478 sayılı kanun, Eminsuiara çeşıth yenı haklar getırmıştı. Geçıci madde (a) fıkrası gereğınce, 42 sayılı kanunla emeklı\e ayrılmış ustsubay ve ask»rı memurlara bağlanan emeklı (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) inönü, bOtön bildiklerini açıklamaya dovet edildi «Bana bunlar düşünmediğim s öz Ier beslediğim saygı düşünceier, atfedilirse, Gene I « O r d u y a , millete, demokrasiye Ordunun kalkışan en üzerinde devlete ve kötülük, gelir» söylemediğim büyük politika yapmaya Başkanımdan da gelse, reddederim» A k i m s e l e r d e n Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine intibak ve yükseltme iflemleri durduruluyor Ecevit, suçlamaları suçlamayla cevapladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Zonguldak Mılletvekılı Bulent Ecevit, dun partısınin ortak jrruplanndakı genel goruşme sırasında bır konuşma japarak Cu nıartesı ve Pazar gunku toplantılarda CHP Genel Başkanı Inonu ve baa mılletvekülen tarafından kendısıne yoneltılen suçlamaları cevaplandırmış, bu suçlamaların tek bır somut dehle uayanmadtğını söyleyerek, Inonüyü kendı hakkında bıldığı herşeyı açıklamaya çağırmıştır. Ecevit, konuşmasında, «Ben »leyhimde verilen defer yargıları ne kadar agır olursa olsun, bence ne kadar haksız veva olçüsu7. olursa olsun, bunlara ses çıkarmaın, tepkı gostermem. Çfinku herkes başkahuı hakkınd» kendince yarfdards bulunabilir. Ama hakkımda asılsız, delilsiz olarak bazı suçlamalar yapUırsa \eya bana duşünmedı gim düşunceler, söylemediğim ANKARA Senato Bütçe ve sozler atfedilirse, bunlan kabul Plan Komısyonu, ışçüerin asetmern, reddedenna. Büyük saykerlıkte geçen sürelennın füli gı besledıgım Genel Başkanımhızmetten sayılmasını öngoren dan da getee reddederim» demış kanun teklifını reddetmıştır. tır TBMM Bütçe ve Plan Karma »1TRH\L İLÇEStNDE ISI (35) DERECEÎE KADAR DÜŞtNCE, TAKACAK SIKINTISI BAŞKomısyonu ıse Personel KanuKonuşmasında Inonu'nun ken GÖSTERMİŞ; ANCAK AİLE BAŞINA 160 KÎLO KÖMÜR DAClTILMIŞTIR.. (Fotoğraf THA) nunun uygulanması sırasmda dısını 12 Mart'tan sonra, once meydana gelen aksaklıklann gıruhi bunalım geçırmekle, sonra derümesi ıçın hukumete yetkı sorumsuzlukla suçladığını betanınmasını ongoren kanun tasalırten Ecevıt, bırer kışisel teş • Derinçay'ın, EMNÎYET GENEL MÜDÜRÜ ORHAN «fHTCG, «ASAYİŞ» nsının muzakeresıne başlamışhıs ya da değer yargısı olduğu KONUSUNDA VALt VEFA POYRAZ'LA KONTJŞURKEN . Grupta Ecevit tır. ıçın bunlara ses çıkarmadığını, ancak, şımdı durumun değıştıKarma Komısyonda konuşan için «Manyak» ğını, Inonu'nun kendısını artık Devlet Bakanı Kıtaplı, tasannın diye bağırması «Tenl ve bilinmeyen bir politibır an once çıkanlmasını ısteka izlemekle» suçlamaya başlamış ve «Kanunda her turlü tasjiazünden kavga dığını söyleyerek, «Bunlar dehlh yapılacaktrr. Bu mali yönğer yargılarım ya da teşhisler çıkıyordu.. den de olacalrtır. Personel Kanıtelığinı çok asan snçlamalarnunundan memurlann çok bü(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tük kısmı memnundur. Sadece hâlâ konuşmakta olan kısmı bir YURT HABERLERt SERVİSt CHP eskl genel sekreteri turlü memnun edilememıştir» Bulent Ecevit'ın, suçlamalara demıştır cevap verdıgi dunkil ortak Doğu ve Guneydoğu Anadolu'da uzun suredir de\am eden şiddetli (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) grup toplantısı; 3,5 saat sursofuklar ve laman zaman tipıye donuşen kar jağışı, etklsini arttırmıs, muştür. Van Golu'nun Adılce\az ilçesi kesımindeki bır bolumunde donma Ortak grup toplantısı bılındiğı gorulmuştur. gıbı, Cumartesı günu başlamış, De\let Meteoroloji îşleri Genel Mudurluğune gore, Batı bolgelePazar gunu devam etmış ve Ecerinden Doğu ve Guneydoğu Anadolu'ya ka>an soğuk hava dalgası, vit'ın hazırlanması ıçın Genel şiddetini 2 gun daha surdurecek, Batı bolgelerimızde ıse ısı, yavaş Emnıyet Genel Mudurü Orhan Erbuğ, dun sabah îstanbul'a gelBaşkan Inonu'nun de yapılan yavaş artacaktır Bu arada, Istanbul'da ısınm bngun (7) dereceye yukmış ve orgutle ilgılı temaslara başlamıştır. önce Valı Poyraz'ı zıonenyı desteklemesıyle dun saat seleceği bıldinlmıştir. yaret eden Erbuğ, gazetecılerle kısa bır gon.şme yaptıktan sonra 15'e bırakılmıştı Emnıyet Mudurluğu bınasına gıtımş, şubelerle kısım odalarını geToplantı.. Yurtta durum zerek, asayış yukalnü taşıyan orgutun «Perişan» çalışmasını gorOrtak grup, saat tam îyte top muştur. Dıyarbakır'dan Malatya'ya gıt lanmıştır Ecevıtçi uyelenn salomekte olan bır juk trenı, Er. Erbuğ, îstanbul'a bir Emnlyet nun Başkanlık Dıvanına gore, garuGeyik ıstasyonları arasınsağ tarafta, Satırcüann ise, sol Mudurluğu bması yapüması soda Malatya'dan Diyarbakır'a rununa eğıkneceğını bıldımuş, da yer aldıklan gorulmüştür • Taksım'dekı oto gıden bır juk trenı ı<=e, Maden bu arada bır soru uzerlne, «Yeni ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Inonu, ortadakı en on sırada ılçesı j akınlarınd'a kara sapalım satımcısı, Dışışlerı Bakanı Haluk Ba Genel Sekreter Yardımcısı Mus nakıl ve tayin kararnamesi halanmışsa da, kurtarılmıstır Bu yulken, Cumhuriyet Senatafa Üsrundağ ve grup sozcusu nrlanmış defildir. Herkes miıssoyulduğunu arada Haydarpaşa'dan Diyarba tosunda dun Bakanlık butOrhan Vural ıle bırbkte otur terih olabilir. Buyük çapta kakır jonune gıtmekte olan eksıddıa edıyordu çesınm goruşulmesı sırasında muştur tnonu salona 45 dakıka rarnamelerin hazırlanması için pres ve posta trenlen, Sıvas'ın yaptıgı konuşmada dış so once gelmış, bıraz s»nra yanına de bır duşünce yoktur. Çıkanlan Çetınkale istasjonunda alıkonul runlar hakkında. bügı vermış İstanbul 3 NumaTalı Sıkıyonegelen Necdet Uğur ıle bır süre dedıkodulara bakümasın» demışj | muştur tır. tım Mahkemesı, Taksım'de oto gorüşmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) alım . satımı >apan \e soyuldu(Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) (Arkaa Sa, 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) gunu ıddıa eden Osman Nnrı Çelenk'in sahte pasaportla Almanya'ya kaçtığının açıklanması uzeTrafik cezalan rıne, Emnıyet Mudurluğunden, Çelenkm >urt dışuıa gıtmemesı, için ne gıbi tedbırler alındığının arttınlıjor sorulraasma karar vermiştir. Mah keme ajnca, Osman Nun ÇeOnger, devam etti: lenk'in sahte pasaportla yurt dışuıa çıkacagı hususnnda 19Î1 «Yuzde 100 vergi E>lulunde karısı tarafından Sıalınıyorsa, orada hur kıyonetım Komutanlığı Basm ve Halkla îli$kıler Subcsine ihbarteşebbus yoktur» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ANKARA, (Cumnunyet Burosu) Odalar Bırlıği Baskanı Raıf Onger dun duzenledığı basm toplantısmda yeni vergılere karşı çıkmış ve «Bır memlekette \ergi alınamıyorsa orada hukumct yok demektır. Bır memlekette vuzde yuz vergi alınıyorsa orada hur te scbbus yok demektır Bn duruma ANKARA, (TH4) Karayollagore vergının bir denge ıçınie an Genel Mudurluğu ıle Emnıyet lınınası ıcabeder» demış ve MahANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genel Mudurluğu Trafik Daıreleje Bakanımn mutlaka Odalar Saflık Bakanı Cevdet Aykan, n 18 yıldanben uygulanmakta Bırbğı ıle doğrudan ilışkl kurmaIçel Mılletvekılı Celâl Kargüı'run olan 6085 sayılı Trafik Kanunu' smı ıstemıstır muayenehane açmak ısteyen henu yürurlukten kaldıran yeni bır SERGIDE TEŞHtR EDILEN VE SAHIBININ A GZINDAN YEM YİYEN BIR MUH1BBET KUİyl; Plânlamanın, Ortak Pazara gikımlerın 2 yıl mecburi hizmet «KarayoUan Trafik Kanunu Tanşm kaıkınmayı frenleyeceği yoj'apmalarına ılışkın soru önergesarısı» hazırlamışlardır. Tasanja lundaki mdialarının Tıcaret Odasme \erdığı cevapta Bakanlığın gore, ehlıyet ımtıhanları \e araçlan, Borsalar ve Sanayı Odalan Adam oldürme suçlanndan dolayı hakkında giyabî tutukda bu konuyu benımsediğını ve lann teknık muayenesı, polısın Başkanları toplantısında ele alınlama kararı bulunan şâkt Osmano; Mardin in Mazıdağı ilılgılı Kanun Tasansınm halen elinden almarak KarayoUan Gedığını ve bu goruşun doğru oleesinde yakalanmıştır. Şâkî; «Çocuklanmı çok ozlemiştinı. Serinofıl Derneğı tarafından Galatasarav Llda kuş satılmaktadır Sergıde 20 tur ve her turMıllet Meclısi Sağlık Komısyomadığı sonucuna varıldığını benel Müdürluğune venlmış, traOnları gormek için kadm kıyafetine girdirn. Fakat çocuksesı salonlannda açılmış olan «Kuş Sergisi» bu den de 15 cins kuş teşhır edılmekte ve satılraakrnında gonışulduğunü bıldırmışlırten Raıf Onger, ozetle şoyla fik para cezalarınm mıktan ve lanmı gormeden yakalandım» demiştir. yuk ılgı toplamakta ve gunde 300 ıle 500 arasın(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) konuşmustur tir. dOi i. arttırümış, her ılda mun (Arkası Sa, 7, Su. 8 de) CVrkası Sa. 7, Sü 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü 8 dc) Askerliğin fiili hiımet soyıknosı leddedüdi Van Gölü düıt kısmen dondu SOGVK DALGASI DOĞU'YA KAYIYOR Ecevit'e Cumortesi günii cevop verecek Çelenk'in Almanya'ya kaçtığı açtklandı Bayülken, Kızıl Çin'in Kıbrıs konusundaki tutumunu açıkladı Emnıyet'te yeni nakii ve tayin yapılmıyor "B/r ülkede vergi alınamıyorsa orada Hükümet yoktur,, •*?! Uıman hekimler bir yıl mecburi hiımet yapacak ALKOLLÜ TAŞIT ARAC1 KULLANANIN EHLİYETİ İPTAL EDİLECEK Kodın kılığında ynkolandı GÜNDE 500 KUŞ SATILIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog