Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevl Yaparken ve Bütun Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Topnn Satıs Yerleri: Isttnbul'd» BabtHi'd» OCAK KİTAP DAÖITIM ŞTİ. va BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıknuştır. umhuriY K u r u ö u s u : CTJNUS N A D Î KEMAL TAHİR YOL iYRIMI Yayımlayan: GUVEN BASIM va YAYINE\1 Utanbul 48. yıl, sayı: 17064 Telgraf Te mektup «dresı: CumJıuıfyet tsttnbul P o s t ı Kutusa: tstanbul No. 246 Telefonlar: 2 3 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 4 2 M 22 4 2 » 8 Şubat Salı 1972 Hoşhoş yerine sakızotu, pireotu ve anoson ekilmesi isteniyor • Türk Amerikan haşhaş ikame ve tazminat görüşmeleri başladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Afyon üretiminin yasaklandığı >edı ilde haşhaş ekiminin yerıne ıkame edılecek yatırım ko. nuları hakkmdaki projeye nihaî şekh vermek uzere Türk ve Amerıkan heyetleri arasındakı çalısmalara dun başlanmıştır. ABD Tarım Heyeti 10 gun kadar Türkiye'de kalacaktır. tki taraf arasında yapılan 35 mılyon dolarhk tazminatı öngören «sifahî anlaşma» uyarınca haşhaş eken köylulere dağıtılroak uzere 2 mılyon dolann avans olarak Türkıye'ye gonderildiği öğrenılmışür. Türkije ile Amerıka'nın 35 mılyon dolar üzerinde anlaştıkları resmî çevreler tarafından ısrarla saklanmakta. dır. Öteyandan geçen Kasım ayın. da yurdumuza gelen ABD eski Tarım Bakanı Clifford Hardin' in başkanlığındakı Amerikan heyeti ıle Turk yetkılilerinin katıldıkları «Türk Amerikan Müşttrek Tarım Komigyon*» tarafından hazırlanan «Ha$ilaş ekim bölcelerinde tanmral ee(Arkası S*. 7, Sü. 5 de) ERCVI, DEMIREL'IN TBMMDEKİ ODASINDA.. Yeni Ön Tedbirler Tasarısı Parlamento'ya sevkedildi Akraba olmayanlar arasında y a p ı I m ı ş devir ve temiikier muvazaa sayılmıyor Kamulaştırma bedelinin bir kısmı da sınaî tesis hisse senetleri ile ödenebilecek TEMASLAR SÜRÜYOR Erim ile Demirel iki saat goruştu ERİM: «Dar geçitten başarı ile çıkacağımıza olan inancım kuvvetlendi» DEMİREL: «Hâdiselerin içinde kaybolamayız. Kendi kendimizi batıramayız» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nihat Erim dün. AP Genel Başjcanı Süleyman Demirel ile Demırel'm TBMM'ndeki odasında iki saat süre ile göruşmus.tür. Başbakan, daha sonra, Ozel Kalem Müdürü aracılığı ile yaptığı açıklamada. lıderler arasındaki goru^melerın siyasi hayatımızda «güzel bir gelişme» sayılması gerektığine işaret etmK «Dar geçitten basan ile çıkacağımıza olan inancım kavvetiendi. Şimdi gelecefe daha ümitle bakıyornm» demıştır. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de görüşmeden sonra, ga zetecilere yaptığı açıklamada ÜJkenin buhrandan çıkartılması için herkesin «Sorumluluk taşıyaıılara ve hizmet görenlere» yardımcı olmasını istemış Hâdiselerin içinde kaybolaroayız. Kendi kendimizi batıramayo* demiştir. Demirel, Sıkıydnetimin tcaldml ması ile ılgilı bir soruya cevap veMılll Güven Partısirün Genel rirken de: «Bu görüşmelerun o çe Başkanı Prof. Dr. Turhan Feyzi(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) oglu başkanlığmda pazar günü yapılan Trakya ve Marmara bölgesi toplantısı ıle ilgili olarak İtfaiye'nin yeni Parti Genel Merkezi dün bir bildiri yayınlamıştır. telefonları.. BUdiride özetle şu konular üIstanbul itfaiyesinin Sanyer zennde durulmuştun • Türkiyenin gelecefi, mflllî eGrubu ile Beykoz ve Çubuklu ıtfaiye mufrezelerinın telefon titimin Atatürk devrinde oldnfu gibi millî ve milliyetçi bir rnha numaralan değiştirilmıştır. (Arkası Sa, 7, Sü. 8 dc) Sanyer itfaiye grubu 62 14 06, Beykoz mufrezesı 31 02 42, Çubuklu mufrezesı de 31 02 18 n u . maralı telefonlardan aranacak. tır. Tüm arazi sahipleri biidirimde bulunacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak ve Tarım Reformu yeni ö n Tedbirler Kanun Tasarısı hakkında dün bır basm toplantısı düzenleyen Devlet Bakanı llhan öztrak, yeni tasarıda birindsine oranla gerek aile içinde geı»L. şahıslar arasındaki dfcvir ve temlik işlemlerınin muvaza. alı sayılmasının yumuşatıldığını, 20 yıl sureyle toprağı ışlediğinı tanıtlayacak kısı. lere ziliyet yoluyla 20 dönum arazı verilecefim, arazilerın değışik parsellerde olması durumunda 50 dönütn tahsis edileceğini belirtmı?, kamulaştınlan arazinin bır kumına karsılık devlet t a h . vili ya da iktisadi devlet kuruluşlarmın hisse senetlerinin venleceğıni açıklamıştır. Devlet Bakanı bu aracfa yeni tasannın daha çok «envanter» sağlayacak nitelikte olduğunu, bunun içın de bütün tarım a r a . zısi sahiplerinin, arazilerinin durumunu bellrten bir bildinm (Arkası Sa. 7, Sü. C d») Eski tasannın geri istenmesi dün Meclis'i karıstırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Meclis Başkanvekıllerınden Fikret Turhangü'ın voklama vaptırmadan açtığı Millet Meclisind'e dun hukumetın Toprak Reformu ön Tedbırler Kanun Tasansını geri istemesine ilışkin Başbakanlık tezkeresı, sert tartısmalara sebep olmuş, iki CHP'lı ue hukumeti sert bır şekilde eleştırerek, «Reform oyununun oynan. dığmı* ıddla etmışlerdır. Erim'i suçladı Bırleşım açıldığı zaman Kanun Tasarısının geri alınmasma 1Iİ5kın Başbakanlık tezkeresı okunmuş, usul hakkında söz alan CHP Içel Milletvekıli ve 55 Numaralı Toprak Reformu Ön Tedbırler Kanun Tasansını görüşrnu; olan Komisyon üyesi Turhan Özgüner, Başbakan Erim'i. Tutarsız. inandırıcı, ciddi olmayan bir politika» izlemekle suçlamış, şoyle devam etmıştir: (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) Ecevif, bugün cevap veriyor CHP'deki tartışmalar Parti Meclisi'ne getirilecek ANKARA, (THA) CHP Or. tak Grubu «parti içi soronlarla ilgili genel gorüşme» yı bugun saat 15'de yapması beklenen toplantıda sonuçlandıracaktır. Toplantıda eskı Genel Sekreter, Zonguldak Milletvekılı Bülent Ecevit, kendisine ve Parti Meclısı ile Merkez Yonetim Kuruluna yoneltılen tenkitleri cevaplandıracaktır. Dunku toplantıda, yapılan korıuşmalardan sonra verılen bır yeterlik önergesı kabul edilmemıs, ancak soz sırası alan milletvekilı ve senatorlerın hepsil de konusmaktan vazgeçüklerini bildırdıkleri içın Ecevıt'in konuşma sırası gelmışti. Ecevit, kendisine mehıl verilmesıni istemiş, Genel Başkan Ismet Inönu de, kursuden, bu mehilin verilmesinden yana bır konuşma (Arkası Sa. 7, Sü. l d e ) Onger: Ozel teşebbüs, lek viicut ve gür bir ses halıne geldi 9t ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tıcaret Odalan, Sanayı Od"aları ve Ticaret Borsalan Birlıği'nin 20. yılı dolajnsiyle Başkanlar Kurulu toplantı. sında dün bir konuşma yapan Birlik Yonetim Kurulu Başkam Raif önger, ozel tesebbusun hur, demokratık ve karma ekonomi düzeni içinde gerektiğı ve lâyık olduğu mevkii alabileceğını, camiaya ve tüm ekonomiye çok daha etküi hizmetlerde bulu. nabileceğıne inandığını söylemiştir. Daha sonra konujan Yonetim Kurulu Baskanvekili Sezai Dıblan ise, I. Erim Hükümetinin ekonomik poli. tikasını yermiş, vatandaşa ağır vergi yükleme yollarının aranmasımn doğru olmayacağım belirtmiştır. (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Gayrimenkııl Değer Artışı Vergisinden vazgeçilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Vergi tasarılannı görüşen Geçıci Komisyon, dün Finansman Kanununda değişiklik yapan tasa nyı incelemeye başlarnıştır. Fınansrnan Kanunu tasarısı, bilindigi gibi, 5 vergi kanununda de ğışiklikler yapmaktadır. Bu kanunlardan ılkı, Taşıt Alım Vergisidir. Yeni tasannın bu vergide yaptığı değlşikliklerln en önemlisl, kamyonetlerl de blnek otomobilleri grubundan çıkartarak kam yonlar arasında vergilendirmesidlr. Böylece, kamyonetlerden alınan Ta^ıt Alırn Vergisi oraru, daha duşük olacaktır. (Arkası Sa, 7. Sü. S (le) 15 mil/on ton kömür rezervi tesbit edildi SİİRT, (THA) Şımak bölgesinde 15 milyon ton kömür rezervi tesbit edıldiği açıklanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bolgesındeki orman katliamını önlemek ve halka ucuz kömür temin etmek amacıyla Siirt'in Şırnak bolgesdnde işletmeye geçen Şırnak Kömür tşletmesinden ortalama olarak günde bin ton kömür böLgeye sevkedilmektedir. 1972 yüında 100 bin ton uzerinde kömür satışı beklediklerini söyleyen yeni Çeltek Şırnak asfaltı ışletmesi Çızre Muduru llhami Alp, komur rezervlennden 45 yıl istıfade ecftlebileceğim soylemiştır. [Tnkarda, Şırnak tlçesi yakınlarındaki kömür madeni oeağındaki çalışmalardan bir göriinüş.] MGP, eğitim seferberliği istiyor SSK, ilâç fabrikası kurabilecek SENATO'DA REDDEDİLEN KANUN TEKLİFİ, MECLİS'TE YENİDEN GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLDİ JLVRUPA'da bıraktıklarımız Ankom'da bir yurtloş kömür kuyruğundo öldü L ANKARA, (Cnmhnriyet Bftrosn) Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç rabrikaları kurma yetkisi ve ren kanun teklifi, Millet Medisinin dünkü birleşiminde kabul edilmlştir. Meclis, kanun tekllfüıi, komisyondan geldiği şekliyle ele almıştır. Bir soru Görüşmeler sırasmda söz alan fiyelerden MGP'li Hasan TosyaU ile DP'li Necati Ç»kıro|lu, ilâç fabrikası kurabilme yetkisinin Sosyal Sigortalara tanın. ması gerektiğini savunmuşlardır. Çabroğlu, «Tabancı sermaye ilâç fabrikası knmyor da, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Yaıan: Orfıon Koloğlu Bir zamanlar Avrupa'yı akıncılarımız ile fethetmiştik; son on yıldır aynı şeyi işçilerimizle yapıyoruz. «Ya bu aradakiler?» diyeceksiniz. İşte bu yazı dizisi, bu iki fetih arasında Avrupaya gönderdiğimiz ve Avrupa'da bıraktığımız birçok ilginç şeyi tanıtmak amacmı güdüyor. Bu arada neler vok ki: Türk kafası, Türk kahvesi, Türk hamamı, Lâle, Van kedisi, Alaturka, IAZISIZ BİR GÜNDE 4 BÜTÇE KABUL EDİLDİ Ulaştınna Bakanı, işleri aksatanlardaj yakındı SANIK TÖRE, TANIKLIK YAPTI Nahit Töre'ye yataklık yapmak, saklamak ve jardım etmekten sanık Halis Fındık \e 16 arkadasımn 1 Numaralı Sıbyönetim Mahkemesindeki dünkü duruşmasınds sanık Nahit Töre, tanık olarak dinlenmistir. Bu konudaki haberimiz, 5. sayfadadır. [Fotoğrafta sanık Tore tanıklık yaparken goruluyor..] (Fo»oj>rai: a a.) Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Ulaştırma bakanlıkları bütçeleri, Cumhunyet Senatosun daki görüşmelerınden sonra, dün kabul edilmiştir. Tecavüz eden babasını öldürdü ANKARA, (Özel) Ulaştırma Bütçesi Ulaştırma Bakanhğı bütçesinin önceki gece gorüşülmesi sırasında partileri adına konuşan üyeler çeşitli elejtirilerde bulunmu$lardır. ESKİSEHİR Günyürü Bucağının Ayvalı Kdyünde 15 ya;ındaki Meliha, kendisine tecavüz eden 35 yaşındakl babası Lütfil Ünalan'ı, başını nacakla CHP grupu adına konuşan tzmir gövdesinden ayırarak öldürmüş Senatörü Nazıf Çağatay, iktisadi tür. devlet te;ekkulleri içindeki zam Pazar gecesl geçen olayda furyasma PTT'nin öncülük ettiği. Meliha, önce babasını nacakla ni bildirmiş, bu kuruluşun yüzde ağır yaralamış, sonra da başını 10 oranmda zam yapmasıyla ha kesmiştir. berleşme hürriyetini kısıtladığım Adliyeye verilen Meliha Ünaiddia etmiçtir. lan, «Namusamu temiıledhu, (Arkasi Sa. 1, Sü. 3 de) pisman değilim» demiştir. Soruşturma. sürmektedir. Ve nihayet Göbekçiierimiz, Sanatçılarımız ve Osmanoğulları... Bugün 4. sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog