Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Lectric • Shave İMnJardı cilt Ht\*mmı «l*k trıklı traş mftkınası kultanmıyı zor H«tınr LECTRİC SH*VE Du . n S . yak »Ö*nk *l»klrlkll t r n mtkln.il zın çalıjfnttım koltyltftmr v* tiımanım Ikt mıtltn* çıkarır. umhuriYet Kurucusu: YÜNUS NADİ 22 42 98 1/UOJ 4 7 n c o ETODLAS» va SÖZLÜKLER HLI * ~~~ £uat ERG NEfl . 15 TL. İERİTÇEKIKl (OIL MtH)...6,5fl • TL. MSIZ l%|fR"ifll.L MAN)... 5, TL TOSKCE « m ^ L U BESİMLI SOZLUK IAN) 40 000 sjyta, nefıs b:zjPîltİL J J ^ > 0 TL a, KÇEALMJNCA ve YENI SOZLUK (01LMA Mfıs bez cıltl! i 4 f c 25 Tl • KM»HC»TIIBKCE S R B İ L İ SÖZLİİK (DİLMAN) 40 000 kelıme ,4fi00 resım, 432 sayfa, nefıs bez ciltlı 20TL KİTIPÇIURDM ABATHIZ • ÖOEliai 6ÖHDERİLİB ANKARA CAD No B22 S k»c ISTASBJt TeJgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 97 22 42 98 22 42 99 « ı ' . n«..«ı.*««: lu'7O 13/^ ÖĞRETlM YAYINEVİ 9 « D a t KaZarieSI Millî Eğitim Bakanı, ek ders ücretlerindeki şikâyetin giderileceğini açıkladı CHP'deki gelişmeler eleştirildi Kırıkoğlu: «Parti Meclisinde hesap vermeye hazırız» dedi... Ecevit, suçlamalara yarın cevap verecek Sezai Orkunt, «Çift başlı bir yönetimin zorla sürdürülmek i s t e n d i ğ i n i » ileri sürdü Orhan Birgit'in ö n e r g e s i üzerine çıkan kavgada Aytaç ile Ş e n e r yumruklaştılar Oğretmenlerin intibak aksaklığı gece uykumuzu kaçırıyory# #/ ANKARA, (TH4) MılU Eğıtıra Bakanı Ismaıl Arar, Cumhuriyet Senatosunun oncekl gecekı oturumıında Bakanlığın butçesı uzennde yapılan eleştırılen cevaplandınrken, «öğretmenlerin intibak ve ek ders ucretlerindeki aksaklıklar aykıunuzu kaçınyor. Yakında bu konudaki ıstıraplara son verecek imkânı bulacağız» demıştır Arar, Kocaeli Bağımsız Senatoru Fatma Hıkmet îşmen'ın, «Sıkıyonetim>le ılgılı bır iddıasını cevaplandınrken «Turkiye'de bır teror havası estirilmemiştir» demış, bu konuda şojle devam etmiştır «12 Marttan sonra ilin edilen Sıkıyönetımle demokralık havatm felcc uğradığı iddiası tamamen yanliştır. Bunun canlı tekzibi, kendısinın bu çatı altnıda bu gibi sozleri ıfade edebilmesıdir. Sıkıjönetim bir Anayasa rejimidir. Parlamcnto açıktır. Hur basın gore\im yapmaktadır.» SATIR, ECEVIT'I SUÇLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ortak Grubu, dün de parti içi sorunlar ile ilgıU genel gorüşmeye devam etmıştır Genel Sekreter Kamıl Kınkoğlu, Inonü' nua oncekı gün yaptığı konuşmada Merkez Yonetım Kuruluna yo nelttıgı e'eştırıleri cevaplarken, Ecevitçılere karşı olduğu bıünen Sezaı Orkunt da sert bır dılle partı ıçındekı gelışmelen yermıştır. Kıbrıs'taki gelişmeler konusunda Amerika Ingiltere Yunanistan ve Birleşmiş Milletleri uyardık • Diplomatik çevreler durumun endişe verici olduğunu bildirdi.. ANKARA, ( T H \ ) Ba«pı=kopos Makarıos un Kıbns'a <=on gunlerde endıse verıcı şekılde sılah ve cephane ıthalıne başUması sonucu Dı«ıslerı Bakanlıgı dun bır bıldırı javımlamış ve bu konuda Ingiltere Amerika, Yunanistan Hukumetı ile B i ' . lesmış Mılletler Genel Sekret"nnın dıkkatım çekmiîtır T H \ muhabırlnın sorusu uzerıne çeşıtlı diplomatik çevrelerde Ada. daki durumun cıddı ve gerçek. ten endıse v erıcı olduğunu ılerı «urmuslerdır Dı^ışlerı Bakanlığına onceki akşam çagnlan lnc;ılız ve Amerıkan Buvukelçılerı ile Yunanı^tan Buvukelçıhk mensuplarına Turk Hukumetının end selerı belırtılmıs kendılerıre Turkıye nın her ne sebeple olur «a olsun ortaj a çıkacak sılahlı (Arkası Sa 7 88 5 de) «Hesap verhiz» Saat 11 de başlayan grup toplantısmda ılk olarak soz alan Ge nel Sekreter Kâmıl Kmkoğlu, Merkez Yonetım Kuruluna yoneltıIen elestırıler üzennde durmuş, bu eleştınlenn «nsul ve kanunlır içinde» vspılması jrerektigını soylemıştır. CHP ıçınde oteden berı eleştırılmejen organ olmadığını hatırlatan Kınkoğlu, Merkez Yo. netım Kuruluna voneltıler tepkılerın ancak Partı Meclisinde ıfade edılebıleceğım bıldırmı1;, <Bn tepkılerin yeri ortak frnp değıl, Parti Meclısidir. Partı Meclisinde bu elestirıkr ortaya kondafu zaman biz de Merkez Tonetim Karala olarak Parti Meclisı önünde taesap vermeje hazırız» şeklınde konusmu«tur Seraı Orkunt, Ecevit ı ve E c e . Mtçılerı sert bır dılle % ertfı£ı (ArkMi Sa. ?, Sü. 1 de) Bono mu kurlı9 Vergi ml? MA Lî DEN6E VERi7İSİ TASA&lf .... £VL' m 1 BONOSU Ç0O1ÜMJ2 BVLl' ,£ZLt' Ev*' \X cocuu 1 3 CocoK £\ftî | fo. looo. 3o. f.74 2 46 2 82 T?43 Z« fS.69 *»• •A. 67 Tedbirler îşmenın bir başka lddıasını da cevaplandıran Mllll Eğitim Bakanı, 12 Mart öncesı anarşık (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) »m • 3ooe. 70. . &•£» 34. Sc * * 35.S? 35.32 1 CHP kulisi 9 r 7a. 3ö. foo. 44.3* 4i.t6 * *• • • Paşa'nm kafası 5^.63 5S.i2 55.35 55.7f 56.07 iyice kızmışa benziyor 64.% 6S.13 *M 74.& 65.79 76oS Fikret OTYAM ANKARA Ismet Paşa'run unutulmayacak bır sozu vardı «Kafamı kızdırnuyın yapmayacağım şey yoktur.» İsmet Paşa'nın kafası kızmıştır artık yapamayacağı şey yoktur. CHP ortak grubunda, partı ıçı sorunlara ıuşkın genel goruşme istemınm kabulu oncekı gün Inonu'nün yaptjğı konuşma ve dun de grupta olanlar, ıyıce gostermıştır ki, Inonu'nün kafası kizmıştır. CHP kurulduğundan bu >ana dar boğazlardan geçmış dogurgan bır partıdır. Her dar boğaza gırdığınde hafıfleyıp çıkmıştır yenı bır nevzat bırakarak. CHP gene en dar boğazlardan bırısı (Arkası s>a. 1, sü. 4 de) Ankora'da bir yurttaş kömür kuyruğunda öldü YURT HABERLERt SERVİSt Ankara'da yıllardan berı gorulmeyen soğuk yuzunden havat tamamen felce uğramış, sıcaklık oncekı gece sıfınn altında 22 derece olmuştur. Bu arada, komur kuyıuğunda bulunan. bır şahıs, smır krızı ardından geçırdığı kalp krızı sonucu olmuştur. Baskentlılerın yaz aylarında sajfıye jeri olarak kullanrfıkları Golbası da tamamen donmustur. Gençlık Parkındakı havuz ıse, uzun sureden berı donmuş durumda bulunduğundan >aşlı ve genç herkesın buz patenı yaptığı bır yer olmuştur. Şehir içınde sıcaklığm (22)'ye duşmesi, kara trafiğınl geniş olçude etkılemış, bazı otomobıller, ozellıkle geceleri şehır içinde sefer yaparken, bazı şofbrler otomobıllerınin içinde gazocağı yakarak, camlann buz tutmasını ve müştenlerının üşümesıni kısmen onleyebılmektedir. Yerlenn buzla ortulu oluşu da, bazı vatandaşlann kayarak düşmelenne ve kollanndan ya da ayaklarından yaralanmalarına yol açmaktadır. Artvln . Hopa karayolonun ölflm jeçıti halıne gelen Canknrtaran ratvkıı. (Fotograf. Iri.i Kuzey trlânda'daki yuru}ruş olaysız geçti Londra'daki gösteride 90 kişi yaralandı LONDRA, (Dış Haberlcr Servısı) Ingılız Hukumetının trlanda sıyasetını protesto etmek amacıyla oncekı gece Londra da Başbakanlık ıkâmetgâhı onunde duzenlenen gosterı sırasında 20 sı pohs olmak uzere 90 kışı >aralanmıs, 100 kaşı de sorguja çekılmek uzere nezarete alınmiîtır. Gosterı sırasında Başbakanlık ı(Arkası isa. 7, t>ü. b da) * 74.* CELAL EYİCEOĞLU Eyiceoğlu Türk Donanma Vakf ı ücretlilerTasorru! Bonosuna oranla azvergiödeyecek CUMHURIYET HABER SERVİSİ Mali Denge Vergısı Kanun Tasarısmda, Geçıcı Komisyonun yaptığı rfeğlşıklığın Mıllet Meclısı ve Cumhurıyet Senatosunda da kabul edılmesı halınde ucretlıler, tasarruf bonosu kesıntısınden daha az malî denge vergısı ode^P }eceklerdır Tasarruf bonosu kesıntısı, maaş ve ucretlerın brut tutarı uzerınden yapılmak. tadır. Geçıcı Komısyon, Mali Denge Vergısı Kanun Tasarısında «Ccretlilerın ücretlerinden gelir verçisı tntarı çıksnldıktan sonra geriye kalan tutarlar \ergı matrahma esas alınır» şeklınde değışıklık yapmıştır Bu cTeğışıklığın kanunlasması ha. Mıllî Guven Partısı Genel Baş lınde 2^00 lıra brut ucretı olan kanı Prof Dr Turhan Peyzıo^lu çocuksuz evlı bir ucretlıden Edırne, Tekırdağ, Kocaeli, Sakar 24 72 lıra mali denge vergısı keja, Bursa II ve Ilçe Temsucııerı (Arkası Sa. 7 Sfi 5 de) nın de katıldığı bolge »oplantısın da sıyasî ve iktısadi künulsrda partı goruşlennı açıklayan nır konuçma yapmıştır. Feyzıoğlu, Istanbul îl Morkezmde dun yapılan toplantıdakl konuşmasında ozetle şunlan soylemiştır' «Türk milleti hür demohratık rejim ıçinde >aşamaya kararlı ve lâyıktır. Hür demokratık rr$m \e Türk devletinin selâmetı için hızlı ıktisadî kalkınma ıçın Arayasa dışı faalıvetlere bir dana (ırsat termeyeceh tedbirleri *i(Arkası Sa T S5 7 de) Mali Denge Vergısı hesaplamaları • 7 sıgorta primı odemekte olan » ucretlılerm durumlanna gore yapılmıştır. İstanbul'da kış nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi can verdi Nişan tören/nde Başkanlığına getirildi AVKMU, (Cumhurıyet Burosn) Turk Donanma Cemıyetı dun yapılan olağanustu Genel Kurul toplantısından sonra Turk Oonan ma Vakfı halıne getırılmıçtır. Vakfın baskanlığına Denız Kuv vetlerı Komutanı Oramırâl Celâl Eyıceoğlu seçılmıştır Dun yapılan olağanustu KongM nedenıjle Cumhurbaskam lev det Sunav, Denız Kuvvetlen Ko f mu anı Oramırâl Celâl Eyıceogluna, Başbakan Nıhat Ennı cıe TUIK Donanma Cemıjetı Başkanı Ertuğrul Akca va bırer telgraf gondererek denizcılığın yurt sa \unmasındak1 onemme dıksatı çekmışler ve Vakfa basarı dılemış lerdır Cumhurbaskam bu «ada yurttaşlann Vakfa jardımda bu iunmalarını ıstemıştır Turk Donanma Cemıyetınm Vakıf halıne gelmesınden sonra Genel Başkanlıga seçılen Orarrı ral Eyiceoğlu yaptığı Konuşma da «\akır mutlaka amacına ula şacaktır» demıştır Dünku Genel Kurul toplartısım Cumhurbaşkanlığı Genel Sskreterı Cılıat Alpan, Mıllî Savunma Bakanı Ferıt Melen ve Millıvetçı Hareket Partısı Genel Başkan AİDaslan Turkeş de ızlemisler dır. Bozbeyli: «Bubranın yarahcıları şimdi kurtuluş havarisi olma hevesinde» ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) Demokratık Partı Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partının dun toplanan partı divanında yaptığı konuşmada, anarşik olaylan yara tanların <pusuda> olduklannı one surmuş, Erun Hukumetını eleşür dıkten sonra son sıyasî gelişmeler ıçın, iki vildan beri buhran Içinde yaşıvoruz. Buhranm yaratıcıla n şimdı bır kurtulas havarisi çibi kendilerini on plânda gormek ve gostermek hevesindedirler, olup biteoleri unutturraa gayretlerl bo şunadır» demiştır. (Arkası Sa. 7, Sü 3 de) çöken evde 5 kişi öldü, 22 yaralı var POLATLI Şehrimizın Be>ceğız koyunde bir nışan torenının düzenlendığı 2 katlı ev çokmüş, 5 kışı olmuş, 22 kişi de yaralan mıştır Aralarından çocuklann da bulunduğu 100'den fazla davetlının tıkabasa doldurduğu tsmet Erdem'e aıt karpıç evm ıkjncı katı ağırlığı çekememıs ve buyuk bır gurultuyle çokmuştür. Pazla izdıiıam yuzunden meydana gelen olayda, davetlılerden enkaz altında kalan 3 kışı hemen, 2 kışı de Polatlı Devlet Hastanesıne kaldınlırken olmuştur. ölenlerden bın erkek, dığerleri kadındır. Kadınlardan olen Hatıce Kı lıçlar'ın 104 yaşında olduğu belırtılmiştır. 22 yaralıdan bıri Ankara'ya nak ledılnuş, dığerleri Polatlı'ya getınlmıştır. Feyzioğluya göre bütçe, pahalılığı kamçılayacak Kömür kuyruğunda öldü Oteyandan Vahlığe dilekçe vermek ıçuı Vılâyetın onunde kuyru ga gıren bır vatandaş, önce sınır <nzlerı geçirmış, sonra da kalb trızmden olmuştur. Cumartesı günu kok Kömuru iılekçesı vermek uzere Valıhğe 4elen Abdullah Hılmi Ersan, ıtı?ıp kakışmalar arasmda kuyru(Arkası Sa. 1. Sü. 3 de) Sahibine bırakılacak arazi kurakla 2500, sulakta 255 dönümün altında olacak \>KARA, <THA) Hükümetın toprak reformu on tedbir ler tasansını büyuk thtımalle bugün Meclisten geri alarak yen n e llhan Öztrak tarafından hazırlanan tasanyı vereceği ve bu tasannın Korüşulmesinı istevecea bıldinlmıştır Böylece Tekmel haşkanüğında kurulan komısyonca yapılan değışıklıklerl kapsayan komisyon, rapor (Arkan Sa. t, SO. « de) Yarın OJMHVRİYETte Malkoçoğlu'nun müthiş macerası Esnoî kongresi kovgolı geçtı lâUnbul Esnaf ve Sanatkİrlar Dernekleri Bırliğının dun yapılan Genel Kurul topltntuı t«rtı»malı feçnıiı, ttrtıjm» zım»n ztman ktvftyı dourauıtür OlıyUrın yttı»tınlmııı İçin petiıttn y«rdim bt«nını»tir. (Arkaa S*. 1, At. « tfc) Çalınan Taç BVGÜN 4. SAYFAMZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog