Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Butun Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Halinde Çıkmıştır. Taksitle de Satıhr. Toptan Saiıs Yerlen ' Utanbul'da Babıâlı'de OCAK KITAP OAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL umhuriY Kunıcusu: YUNUS NAÜİ Sayın anababaiar, Ilkokul oğretmenlerj. Ortaoku) ve Oğıetmen Okulu resım dersı oâretmenleri. sıze : ŞÜKRAN OĞUZKAN RİMAN SAPMAZ'ın OCUK ERI'ni çocufun muhayye. ir. >«ismesine bir katkı10 TL. b e v ı ÎSTANBUL Yayım!a\an GUVEN BASIM ve YAYINEV1ls:3nbul 48. yıl, sayı: 17062 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbui Posta Kutusır İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 6 Şubat Pazar 1972 Cumhuriyet 841 Bal ve arkadaşları sahte havale ile 82 bin lira çekmek istediler ANKABADA yakalanan THKO'nun 14 üyesindcn 4 ü kaduıdır. (Soldan sağal: Giılay Özdeş, Gülây Cazgır, Türkân Sabuncu Huriye Üstün.. Ortada Ise, Fevzl Bal görülüyor. FotoğiBflar: (a a.) İnönüt hayli yumuşak konuştu CHP GENEL BAŞKANINA GÖRE «ECEVİT'İN POLİTİKASI, YENİ VE BİLİNMEYEN BİR POLİTİKA» «HİZİP MUVAFFAK OLURSA BAŞA GELECEKLERDEN CİDDÎ OLARAK E N D İ Ş E EDERİM» «ÇABAMIZ, ASKERÎ İDAREYE SON V E R İ P, DEMOKRATİK İ D A R E Y İ SAĞLAMAKTIR...» THKO'nun 14 uyesı yakalandı "Ters düşme, Ortonın Solu ile Çalınan Taç ilgili degildir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Başkanı Ismet İnönü dun partısinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada özellikle parti içi duruma değmmis, partıde kimsenın ortanın solu konusunda kendısiyle ters düşmedlğıni öne siirerek, «Bir ters döşen olmuştur ama, bunun sebebinin ortanın solu anlayışıyia ilgisi yoktur ve bunu taerkes de bilmektedir. Benim oyun dediğim, işte, gerçfk bu iken bnnu değiştirmeye çalısmaktır» demiş, eski Genel Sekreter Bülent Ecevıt hakkın. da «Eski Genel Sekreter esas tıoktalarda artık başka görüste oldujunu söyleyince Parti Mec. lisinde bulunan çoklnk onun y e . ni ve bilinmeyen politikasının icra vasıtası haline gelmiştir. Memleket için meçhul, parti için meçhol, memleket gerçeklerine vuknfsuzlu|nnu, sağdu. yuyla ne kadar çabuk ters dü. sebilecefini 13 Marttan sonraki devrede ispatlamış ve usulleri bu olan bir hizip muvaffak olnr ds partiyi alırsa çclecek haller. den eiddî olarak endişe ederin» şeklinde konuşmuştur. (Arkası Sa. 7. Sö. 1 de) = Malkoçoğlu'nun müthis macerası = ANKARA, (T.H.A. a.a.) Ankara. İstanbul ve Izmır SLkıyonetım Komutanlıklan tarafından aranan THKO uyesı, Deniz Gezmiş ve Nahıt Töre ıle bırlikte çeşıtlı anarşik eylemlere katılmış bulunan Ankara Üniversıtesi Zıraat Fakültesi öğrencisi Fevzi Bal ile 13 arkadaşı Ankarada yakalanmışlardır. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafıntian yakalanan ve hepsi sahte nüfus cüzdanı kullanan 4'ii kadın, 14 sanık arasında Denizlı Ziraat Bankası soygunculanndan Kenan Güngör de bulunır.aktadır. Sanıklar önce Türiüye EnMâk Kredı Bankası Kızüay Şubesinde çalışmakta olan Gülay Cazkır ıle anlaşmışlar, daha sonra aynı Ban karun İstanbul Şubesinden Halit Oztürk adındaki sanık 900 liralık bir havaleyi Ankara'ya göndermiş, sanıklar bankadan 900 lira yerine 82 bin lıra çekmek ıstemıslerdir. Banka yetkllıleri gonderüen havalenin sahte olduğunu ve bunun da banka şıfre kodlannın çalınmak suretiyle yapıldığını tesbıt ederek durumu (Arkası 5. sayfada) SUNAY; ERİM VE TAĞMAÇ'LA DÜN 4 SAAT GÖRÜŞTÜ DEMİREL İLE FEYZIOGLU GORLŞMEDEN ÖNCE.. (Telefoto: a a) İNÖNÜ, CHP Grup toplantısında konuşurken.. (Telefoto: THA) Inönü'nün | şikâyetleri 1 YARM BAŞUYORUZ açıklık kazandı Kemal AYDAR ANKARA CHP Genel Başkanı İnönü, dünkU ortak grup toplanüsında yaptığı konuşma ıle son bunalımda taraflardan bıri olarak ileri sürdügü şikâyetlero bıraz daha açıklık getirmiştir. Genel Başkanın bu şikâyetlerinde hangi ölçü içinde haklı olduğu ya da olmadiğı grupta açıian partı sorunlan üzerindekı genel gdrüşmenin sonucunda belli olacaktır. Inönü'nün konuşmasında açıklık karanan noktalar şunlardır: Genel Başkan, kongrelerde alınan ve bir tarafın kazandığı, öte tarafın kaybettâği şeklinde nakledüen sonuçlarla parti içındekı anlaşmazbğın bir İlgisi bulunmadığı kanısındadır. İnönü, tam tersine, bunlan partl içi canlüığın bir işareti olarak kabul etmekte tabiî yanşmalar şek linde gormektedir. Hattâ, kon<Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ayhan Başoğlu'nun usta çizgileri ile canlandırdığı Kahraman Malkoçoğlu, bu kez Bizans tacı peşinde Demirel: "Ordu, iç tehlikelere karşı ö görevini yopıyor , AP Genel Başkanı, Feyzioğlu ile görüştü ANKARA Cumhurbaşkanı Sunay. dun Çankaya Koşkunde, Easbakan Enm ve Genelkurmay Başkanı Orçeneral Tağmaç'la, saat 10'dan 14'e kadar göruşmuştur. Resmî bir açıklama yapılmamakla beraber, gorüşmenın haftalık mutad toplantı olduğu; Su nay'ın ıç ve As olaylar hakkın. da bılgi aldığı öğrenilmiştir. İVRUPflDA BIRAKTIKURIMIZ CHP Genel Başkanı, toplantıdan çıkarken^ (Telefoto: OLAYLARIN ARDTNDAKt GERÇEK ıbrıs sornnu, BM eski Genel Sekreterinin cemaatlerarası ya da ikili görüsmelerin genişletilraesi teklifiyle yeni bir aşamaya çirmiş bnlnnnyor. LThant' in teklifinin Ankara ve Ati. na'nın telkiniyle öne süriil. müş olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ankara ve Atina, iki. li görüşmeler olumlu sonuç Guyer niçin geldi? vermediü takdirde bansçı çöziime götürecek yeni yollann araştmlmasında m u . tabakata varmıslardı. Teklif de bizim eski Oışisleri Ba. kanı Olcay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Palamas'ın New York'ta önce kendi aralannda, arka. smdan da UThant ile yaptıkları toplantılardan sonra ileri sürülmüstür. Genişletmeden, Türkiye ve Ynnanistan ile BM tem. silcilerinin de ikili görüşmelere katılmaları kastedilmektedir. Teklif, her seyden önce üç yılda bir arpa boyu ilerleyemeyen ikili görüsmelerin saplandığı çıkmazdan kurtnlmasının imkânsızlıfınm teslim edilmesi biçiminde yorumlanabilir. Aynntılan gizli tntuldu. f ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, dün de MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ile üç saat gorüşmuştur. Bir araya gelnıe isteği İnönü Demirel görüşmesinde olduğu gıbı, yıne AP Genel Başkanından gelmıştır. K AP Genel Sekreteri Nızamettin Erkmen, MGP Genel Başkan Yar. dımcısı Emin Paksüt ve Millet Meclisi Grup Başkanvekili Vefa Tanır'ın da katıldıklan görüşmeden sonra, Demirel, Süâhlı Kuvvetlerin asıl görevlerine dönmesi konusunda, «Tüık Silâhlı Kuvvet leri görevini basarı ile ifa edecektir. Bu gorevin ifası sırasmda, bize düşenleri yapmakta kararlıyız» demiştir. Gdrüşmeden çıktıktan sonra De mırel, odasma çağırdığı gazetecılere özetle şunlan söyleıniştir: •Memleketirnizin içinde bulunANKARA Sağlık Bakanl'ğı duğn buhrandan bir an önce çıBütçesinın Cumhuriyet Seaatokabilmesi, demokrattk cumhurisundaki dunkü görüşülmesi sıjetin, hukuk devletinin kurallar rasmda bir konuşma yapan Sağlık ve meşru güçleri ile ârızasız ju Bakanı Dr. Cevdet Aykan, ilâç rütülebilmesi Için neler yapılma fiyatları ıle ilgili çalışmaların, Ma sı gerektiği üzerinde durduk. yın ayı içinde son şeklini alacaAP olarak, Cumhuriyetüı püc ğını açıklamıştır. lendirilmesi, demokrasimiziı Daha sonra konuşan Tabiî Seârızasız işler hale getirilmes natör Vehbi Ersü ise, ilâç fibakımından, hükümetin getirdi yatlannı yeniden duzenlemek iği ve getireceği tedbirleri büyii) çın kurulan komisyonun başkanı bir anlayış havası içersinde kar olan bir profesorun ilâç fabrikösı sahibi olduğunu iddia etmiş, ko şılamaya devam edeceğimizi ifa misyona seçildikten sonra ise f.ib de etmek isterim.» Demirel, İnönü ile olan tema rıkayı karısına devrettiğini söylesmdan sonra, CHP Genel Bas miştir. kanının, «Ordunun görevini ye Bunun üzerine söz alan Sağlık rine getirdiği inancı ile asıl gö Bakanı Aykan. «Sayın Ersü, bana rcvine dönmesini istiyoruz» şek daha önce gclip bunlan söyleye lındekı sozlerıne paralel olarak bilirdi. Simdi öğrenmiş oluyoruz. Feyzioğlu ıle de bu konuda bir Mesclenin üzerine ciddiyetle fği(Arkası Sa. 7. 5ü. 5 de) lirlz demiştir. Llâç fiyatlarını yeniden düzenleyen Kıbns Rumlannın süâhlanması konusunda ilgililerin dikkatini çektik ••• komisyonun başkanı, bir ilâç fabrikası sahibidir..) (Arkası 5. sayfada) Yılda 4 milyar ödeme yapılıyor EMEKLI SANDIGI VE OTESI Emekli Sandığı itlâs etmez... Sofu TUĞRUL Emekli Sandığı için zor dönem yeni başlaımştır. Sandık, bir yıl içinde 200 bin dolaymdaki emekli, dul ve yetimin aylıklarında değişiklik yapmak zorundadır. Bunlann içinde, «Kalubelâdan beri» emekli olanlarla, eski «Barem Kanunu>nun çcşitli aslî maaşlan ve ceşitli cetvellerinden emekli olanlar bulunmattadır. Hemen hepsinin durumu ayn bir özellik tayımaktn, birbirine benzememektedir Sandığın «birkaç yuı» görevlisi, bunlan bir bir ayıklayacak, hem de hiçbir sızıltıya meydan vermeyecek bir uygulama yapscakür. ÇIKACAK SİLÂHLI BİR ÇATIŞMADA TÜRK i TOPLUMUNUN HAKLARINI KORUYACACIZ | ANKARA, (Cumhuriyet Bürosnı = Dışişleri Bakarüığı, dün akşam = Kıbrısia ilgili yayımladığı bir = bildiride, son gunlerde kurulan bir tak n Rum gruplannı süâh j ^ j landırmdk için Ada'ya çok mik = tarda silâh ve cephane sokuldu ^ ^ ğu yolunda bilgiler aldığı belirtil ^ ^ mekte ve Türkiye'nin bu konud» = ki endişelerinin, Birleşmlş Mil = letler ve ilgili ülkelere bildiril^ açıklanmaktadır. ticesinde ve her ne sebeple olur. sa olsun. ortaya çıkabilecck »i ^ a J SÜ i de) T ı l y«<m. ORHAN KOLOĞLU (Arkası 5. sayfada) | Yakmda CUMHURIYEFte |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog