Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet Kurucusu: YUNUS NAJDI IHSAN IRK Çözümlü \ * Gsometri Problemleri.. Lise Lise Lise Lise Lise I. «Düzlem) 15.00 II. Fen (Uzay) 12.50 III. (Analitik Düzlem) 15.00 III. Fen (Konıkler) .. 12.50 III. Fen (Vektör, Harmonık bolme; denıet; kesenler; daiıede kuvvet; Homoteti) 12.50 tNRILAP VE AKA KİTABEVLERİ İlâncıhk: 8271/822 48. yil, 17061 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Teiefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Maaş ve ücretten, Gelir Vergisi düşürüldükten sonra Malî Denge Vergisi kesilecek Komisyon, Malî Denge oranını yüzde 3 olarak kabul etti BOĞAZDA HALK DETÖlt İLE «KULAĞINA KARSUYTJ KAÇAN» BALIKLARI KEPÇELERLE TUTANLAR.. Sıkıyönetim'in gereği belgelerle gösterildi MİT, parti liderlerine bilgi verdi Kardan sonra çarnur, Kar yağışı, Ege ve Akdenız sahil şerıdi dışmda kalan bütün bölgelerimizi kaplamıştır. Devlet Meteoroloji îşlerı Genel Mudürlüğü, kar yağışınm Marmara bolgesmde ikı gün sonra yağmura donuşeceğinı büdirmıştir. Bugün ısımn (5) ile (lı derece arasında olacağı tahmin edilen Istanbul'da kar. dun durmuştur. Ancak, eriyen kar \e buzlar, yolları bir bataklık halıne geürmiştir. Sabah saatlerinde İETT idaresinin yedek otobüsleri de sefere koymasına rağmen, yine de taşıt sıkıntısı çekilmıştir. Halkın gaz, benzin ve benzeri yakıt ıhtiyacının karşılanması için akaryakıt tankerlerinin, giınün her saatinde koprulerden geçişıne ızın verılmiştır. Bu arada, kotü hava şartlarım f:rsat bılerek eksık gramajh ekmek çıkaran 39 fırıncı yakalanmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 4 SAAT SÜREN TOPLANT1DA, «SİYASÎ SUÇLARDA İDAM AFFbyMlS, SOL BİR SLOGAy OLDUĞV DA İFADE EDİLDİ ANKABA Marmara Köşku'nde. Millî Istıhbarat TeşkUâtı uzmanlan tarafından Meclis'te grubu olan sıyasi parti lider ve yönetıcılerıne, ıç ve dış sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Öğrenildiğine göre, toplantıda, siyasî parti lider ve yoneticilerıne, «Sıkıyönetime niçin ihtiyaç duyulduğu \e niçin hâl.i devam etmekte olduğu» belge ve dokümanlarla anlatılmıştır. Toplar.iı a: AP'den Demırel Çağlayangıl, Tuna, Erdem, Uengiz, CHP'den Inonu. Kırıkoğlu, Gundoğan, Hazar, Uğuı ve Demır, IHGP'den Feyzioğlu, öztrak. DP'den ıse Bozbeylı başkanlığında 7 kişıhk bir heye> katılmıstır Saat 14'de başlayan toplantı. 18 de sona ermiş, toplantıya katıHnlar Koşk'ten ayrüırken, gazetecılerle konuşmayı reddederek. otomobilleriyle hızla uzaklaşmışlardır. Bu arada 4 saatlık toplantıyı, Başbakan Erim de 14'den 15.45'e kadar izlemiştir. (Arkası sa, l Sn. 1 de) Vergi tasarılarım görüşmek üzere kurulan Geçici Komlsyon, dünku çahşmalan sırasında, 11 yıldanberi uygulanmakta olan Ta«arruf Bonosu yerine geçecek Mallî Der.ge Vergui oranını, yuzde 3 olarak saptamıştır. Mali Denge Vergisi kanun tasarısının vergi Oranı ile ilgili 8. maddesi. bılindiği gibi, yüzde 3 ile yüzde 8 arasındaki oranın, Bakanlar Kurulu tarafından ayarlanmasım öngormekteydı. Aynca, Malıye Bakanhğı temsılcılerının de komisyonda yaptıkları çeşitlı açıklamalarda ifade ettıkleri gibi, 1972 Mali Butçe Kanun Tasarısında Malî Denge Vergisinden beklenen gelirlere ihşkin, hesaplar da yüzde 8 oranı dikkate alınarak yapılmıştır. Ecevit, bugünkü Hafif silâhlar yapmaya başladık Asker soyısında %10 indirim Huyıl uygulonıyor • MELEN, c 4 5 YIL SONRA KURA DIŞI KALIP KAMU HİZMETtNDE ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN BEDEL DÜŞÜNÜLEBÎLİR. DEDÎ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhnriyet Senatosunda önceki gece Milli Savunma Bakanhğı bütçesi kabul edilmiş, Bakan Ferit Melen yaptijjı konuşmada bu yıl ordu mevcudunda yLzcte 10 indirim yapüacağım, hafif silâh yapı. mma başlandığını açıklamış, kur'a dışı kalanlar için ilerikı yıllarda bedel usulünün uygular.acağını söylemiştir. Millî Savunma Bakanı Melen saat 21.30'dan 23.30'a kadar süren konusmasında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitll sorunlanna ve durumlanna değinmiş, özetle sunları söylemiştir: «Türkiye olarak NATO'dayn. Türkiye, düsmanlan dev de o l . sa dayanacaktır ve mücmdele. sinde müttefiklerini yanında balacaktır. Türkiye'nin yıkıiması dönyada birçok şeyin yıkıl. masına sebep olaeaktır. î ı k ı l . mıyacağız. Konvansiyonel silâhlara olan ihtiyacımız tekrar artraıştır. Askerlik tekniginde devrimler olmakta ve biz ordumnzu yeni silâhlarla cihazlandırmak zo(Arkasi Sa 7 Sü. 1 de) Geçici Komisyon, AP"li üye Ha lil îbrahira Cop'un, verdıği riner geye uygun olarak, tasannın 8. raaddesini «Malî Denge Vrrgisi oranı yüıde 3'ttir> şeklinde değiş tirmijtir. BEŞİKLERİNDE DONAN YAVRULAR Görüşmeler Geçici Komisyon, dün sabah toplanarak, Mali Denge Vergisi Tasarısının maddeleri üzerinde görügmeye devam etmiştir. Ta(Arkası Sa. 7, Sii. 2 de) Gebze rampasmda bncekı gece meydana gelen trafik kazasından sonra kapanan Ankara >olu, açılmıştır. Yeşilköy Hava ÎAmanı da dun sabaha karşı trafiğe açılmasma rağmen. dünku sefenn çoğu yine yapılamamıştır. Sıvas . Ankara yolunda 200 taşıt, yolda kalmış, bir otobusün yolcuları yarı donmuş bir halde bulunmuştur. Şarkışla'nm Bedirlı ıstasyonu yakınlannda kara saplanan Haydarpasa mototreni kurtardmıştır. Karaman (Konya) da 2 çocuk, beşiklermde donarak ölmüştur. Ortak Gruba katılıyor • tnönü, beklenen konuşmasını yazılı yapacak ANKARA (THA) CHP Genel Başkanı Inönü, bugün CHP ortak gruplannda beklenen konuşmasını yazılı olarak yapacak tır. Grup toplantısına Ecevıt'in de katılacağı oğrenilmiştir. «Üçüncü Dünyacılar» ın, parti ıçi sorunlarla ilgili olarak ıstedıkleri genel görüşmeye bugun geçileceği bildirilmiş, CHP Grup Yönetim Kurulu, önergenin okunmasından sonra, görüşmeye geçilmesini kararlaştırrr.ıı> ür. «Ekrem Kangal ve arkadaslan» imzasıyle, Grup üyelerine dağıtılan genel görüşme önerge. sini şimdiye kadar 27 CHP'linin imzaladığı CHP Grubu yetkiülerince ifade edilmiştir. (Arkası Sa. 7, S&. 3 de) \fAALKOÇO&L\j 77 \[\ EMEKLI SANDIGI VE OTESI Emekli Sandıfı Kannnunda yer almasina rağnmen maaşlan arttınlmayan emekliler geçen yıl bugünlerde dilekçe rererek tutumu kınamışlardı AVRUPfl BIRAKTIKIİRIMIZ r Emekli Sandığı Kanunu 22 yılda 81 def a değişti Temmuıdan bu yana emeklilik isteği ve işleminde rekor kırıldı SOFU TUĞRUL 290.000 kişiyl geçen ordusuna, hemen her yıl birkaç kez değişen kanunlann öngördCğü hizmeti yapmak çabasıyla çırpınan bir kunıluş var Ankara'da: T.C. Emekli Sandığı.. Gerçekten de 1971 yılı Mart ayında toplamı 263,O00'i bulan emekli, dul ve yetim sayısına, son çıkan 1425 sayılı Kacunla 30 bin daha eklenen «Emekli ürdusn», tstanbul'da bir irtibat bürosundan başka hiç bir yerde «şnbe» si bulunmayan Emekli Sandığından ve Sandığın A n . kara'daki orta halli binasında gecesini gündüzüne katarak ç a . hşan birkaç yüz görevliden medet ummaktadır. Her yıl ortalama 56 bin memurun emeklilik işlemlerini tamamlıyarak kendilerine ikrami(Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) İNÖNÜ • DEMİREL GÖRÜŞMESİ, ÇEŞİTLİ BİÇİMDE YORUMLANIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosm înönü Demirel görüşmesindeki hususlar, dün TBMM'de sünün konusu olmaya devam etmiş, Demirel'in istemiyle gerçekleşen konuşmada 2 parti liderinin «12 Mart Muhtırasmdan sonra Türk Silâhh Kuvvetlerinin görevini yaptığu hususunda görüş birliğine vardıklan, birinci husus oüırak tanımlanımştır. Parlamento kulislerinde bütün gün ikili görüşme söz konusu edilmiş, çeşitli partilere mensup parlaraenterlerin bu konuda yonanlan, özetle çu noktalarda top lanmıştır: 12 Mart'dan sonra partilerüstü hükümet, Muhtırada Sne sürü'.en Türk nlusu adına Türk Silâhh Kuvvetleri tarafından istenen Atatürkçü çizgideki yurt ih«y«çlarını ele almış, ancak çeşitli nedenlerle başanh olamamıştır. tkinci Erim Hükümeti Programmda ise, Muhtırada yer alan is(Arfcası Sa. 7, Sü. 3 de) yaıan: KOLOĞLU ,!l Bir zamanlar Avrupnyı akıncılarımısla fethetmiştik; son on yıldır aynı şeyi işçU lerimizle yapıyoruz. «Ya bu aradakiler?» diyeceksiniz. Işte bu yazı dizisi, bu iki fetih arasında Avrupaya gönderdiğimiz ve Avrupada bıraktığımız birçok ilginç şeyi tanıtmak amacını güdüyor. Bu arada neler yok ki: I • • Türk kafası, Türk kahvesi, Türk hamamı Jarım ve Otman iş Tosarısı hazır ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu Çalışma Bakanhğı, yıllardan beri sozu edilen Tarım ve Orman İ5 Ka nununu hazırlayarak görüşUrı alınmak üzere ilgili kuruluşlara gondermistır. Tasan özellikletop rak işçilerinin büyük şikâyetlerine yol açan taracı»hğı resmî izne, tanm işçılerinin çalışma saatlerini ve hangi şartlar altmda çalıs tırılabileceklerini de bükme bağla maktadır. Kanunun uygulamasının Izlenmesi için illerde birer «İl Tanm vc Orman Çalışma Knrulu» teşkıl edıleceği belirtilen tasarıda, kadm ve erkek tanm işçilerine ayn öc retler verilemiyeceği belirtilmekte, ışverenler için tücret ödeme defteri» tutma ve işçiye «ücret ödeme pusulası» verme zorunluluâu getirilmektedir. Tasannın bir başka hükmüne göre tarım ve orman işçüerinin ça lışma süreleri normal olarak gün de 10, haftada 60 saati geçemeye cektir. Mevsimlik ve geçici işîerde ise bu süre günde 12 saat olarsk tesbit edilmiştir. Tasanda. 16 va(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Inönü Demirel görüşmesi kıyonetimin uzatılmasuıın doğru olmadığmı, normal kosullara dönmenin zorunin olduğunu bir görüş olarak ortaya atmıştır. tnönü'nün bu biçimdeki dav ranışı öncelikle Hükümet Başkanı üzerinde bir etki yaratmış ve hatırlanacağı üzere aynı celscde bu konu üzerinde dnran Başbakan Erim, CHP Genel Başkanının Sıkıyönetimin artık uzatılmaması gerektiği yolnn daki görüşünün üzerinde o dakikadan itibaren durulacağını acıklamıştır. Başbakanın, TBMM Cnrüşmelerinin hemen ardından, baynun tatili olmasma rağmen Hükümete üye vermij olan partilerin liderleriyle yaptığı temaslar günün koşulian içinde dikkati çeken bir gelisme otmuştur. Her ne kadar bu te* maslann ar acı ve seyri hakkında resmi bir açıklama yapılmamışsa da. Başbakanın, Inönünün konuşmasiyle meydana çı kan yeni durumnn değertendirmesine giriştiği ve bn amaçla aynı konnda iskandiiler yaptığı iieri sürülmüstür. AP Genel Başkanı ise, ötedenberi eöriişlerini aeıkhkla belirtmiştir. Demirel. bir an önce normal diizene ulaşma tarafhsıdır. Demok Avrnpalı kadınlar, bnmnlannıPıeDses • Asne'ın bornnna : benzetmek istiyor MtAMt, ( A P ) Avusturyah plâstık cerrahı Dr. Hans Bruck. Mıamı'cfe yapılan bir uluslar arası konferansta, Avrupalı kadınların, burunlannı îngiliz prensesi Anne'ın burnuna benzetmek istediklerini açıklamıştır. (Arkası Sa. 7. S5. 1 de) nönü • Uemirel görüşmesini ve görüşme sonunda yapılan açıklamada yer alan temel fikri son günlerde cereyan eden olayların ışığında değcrlendirmekte yarar vardır. Bir bakıma, Inönü • Uemirel görüşmesi son temasların bir halkası niteliğindcdiı. Bilindiği gibi. Sikıyönclinıln yeniden iki ay daha nzatılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan eden görüşmeler sırasında CHP (îenel Başkanı, beklenmedik bir şckilde bir çıkı; yapmış ve S> I Gezmiş'in arkadaşlarından 15'inin yeniden baslandı ANKARA Deniz Gezmişne birlikte idatna mahkum edildikten sonra, bu cezalan Askerl Yargıtay'ca bozulan 15 sanığin yargılanmasina «?ür. «Ankara Sıkıyönetinı Komutanlıgı 1 Nıımaralı Mahkemesinnde başlnnmışhr. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • Lâle, • Van kedisi, • Alaturka, ve nihayet Göbekçîlerimiz, Sanatçılarımız ve Osmanoğulları... •*• (Arkası Ss. 1, Sfl. 6 da) L Yakında Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog