Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ANSIKLOPEDİSİ Fasikül: 155 Bakanlığımızca yayımlanmakta olan ıTurk AnsüclopedisıınJn 155'lcci faslkülu Ciknuştır Bakanhğunız yayınevleri lle bfltfln kitapçılarda 15 hra lıyatla satılmaktadır. Ödemelı ve pul karşılığı satiflarımız yoktur. Dcviet KıUpları MHdurluiü Sultanahmet t>tanbnl Satıj Tel. 23 311 03 (Basın 10866 793) CumhuriYet Kunıcusu: VUNIJS NADt &KYAYINEVİ f> f ^* SUN Okjfy Akbal: ctfmak Nîetzsche: şapHBpüşünceler Wells Kısa TOnapTarıh] 48. yıl, sayı: 17060 Telgraf ve mektup adresı: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusır İstanbul No 246 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 J9 Angela Medıcr Ylni Eğitım . Strındberg" Baba; oytBı J St. Zweıg: Korku "• Turgenyev tlk Aşk M. Reşıt Vatan Şıirleri Antol. Ilâncılık 6270/800 Devlet, ttim imkânlarını seferber etti Konya'da alayı 40 kisüik bir gelin dı if AAJtMrtr / Inönü ile Demirel, 1 saat 20 dakika başbaşa görüştü ISTjtVBl doiıarken kur Sivas beri Hava tar ıl KOKULOU 24 \ASJK Kızılırmak, 25 yıldan kesiminde dondıı dün iSTAAtBULKA&AYGLUS «S"<: TİPı' ÎLE K AtUH'YCA i a 5 ilk kez Limanı, Yeşüköy ak&am trafiğe Kömür isçilere üretimini tesvik kapatıldı ar ttır an primi verüecek AD1MAKILLI BAST1RDI tnönü: "Ordu başarılı geri dönsün istiyoruz,, Demirel: «Demokratik Cumhuriyeli yaşalmakla bir ihtilâfımız yoktur» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Başkanı tsmet İnönü ile AP Genel Başkanı Sdievman Demirel. dün 1 saat 30 dakika başbaşa goruşmttşlerdir CHP MıUet Mecüsı grup başkanlığı odasında geçen Inönu Demirel göruşmesınden sonra, CHP lıden (fazeteeılere, «ıkı partı arasında esaslı olarak hıç bir ıhtılaf olmadığnı» bildirmis, «îstıkrar istiyoruz, Ordu ıdaresı muvaffak olarak gerı donsun istiyoruz» denuştır. CUMHURİYET HABER SERVİSt Kotü hava sartlan ve kar yagışı hlm yurtta hayatı etkılemış, bolgeler arasındakı lüaşıra şımdiye dek gorulmemış şeküde aisamıştır. Bakanlar Kurulu, dun yaptığı toplantıda çeşıtlı kaş şartlan ıle \akacak sıtantısı karşısmda devletın tüm olanaklarını seferber etmeyi kararlaştırmıştır. ^ Toplantıda aynca, halkın yakagıdermek ama• % cak sıkıntısınıüretımını arttıracıyla komur cak işçılere prim verilmesı uygun gorülmuştur. Kar >ağışı, istanbul ve çevresınde de hayatı felce uğratmıştır. Kotu hava şartları nedenıyle Yeşılkoy Hava Lımanı dun akşam kapatılmıştır Ankara >olu da, Gebze'de 2 kamyonun çarpışmaîi yuzünden dun 20 den ıtıbaren ula«ıma kapanmış. Trakya yonune ıse sabahtan saat 18Va kadar hıç b r taşıt bırakılmamıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Saat tam 17.30'da.. AP Genel Baskanı tarafından Bayramdan once geldıgı bıldırılen goruşme ısteğı, dun CHFnın Mıllet Meclısı Grup Başkanlığı odasında gerçekleşmıştır. 1730 olarak saptanan bulusma saatınden once înonu, CHP Grup Başkanlığı odasında konuğunu beklerken, Suleyman Demirel de aynı koridorun ötekı ucundakı AP Mıllet Meclısı Grup Başkanlığı odasında saaün 17 30'a gelmesım beklıjordu. Demirel saat tam İT 30'da AP Grup Başkanlığı odasından çıka rak Inonu'nun kendısını kapıda karşıladığı edaya gelmıştir. Ikı genel başkan, el sıkıştıktan sonra, foto muhabırlerı ve tele\ızvon kameralarma bırlıkte poz vermışler, bu arada Demırel, soı' leveceğı bir şey olup olmadığını soran basın mensuplarına, «Bunu çıkarken sorarsınız» karşüığını \ernuştır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İzin tir. olmasıne<ienıvletraf takoz ve cekme halatı lrnlundurmayan taşra otobnslerine 12in vermemişFotoğrafts, Harem'de bekleyen otobüs ve yolculan jöruluyor. >k Buzlu yo/do ttaylerle çarpışan otobüsün 10 yolcusu can verdı ANKARl, (aa THA) Adana'dan Aokara'ya gelmekte olan bir yolcu otobusu dun, Şerefhkoçhısar'a 3 km. roesafede bir trayierle çarpışmış, kazada 10 kışı olmuş, 15 kışı yaralanmıştır. Yerlenn buzlu ve havanın da sislı olmasından ıleri geldığı bıldınlen kazada; Arıf Soysal >onetimındekı 34 KP 652 plâkalı oto büsle Adana yönune doğru seyretmekte olan Seyfettın Karabulut'un kullandığı 19 AE 392 plâkalı traylerle çarpışmıştır. Inönü: "Yanlış anlaşılıyorum,, ANKARA, (THA) CHP Genel Başkanı Inonu, son Meclıs konuşması lle ılgılı olarak. «îanb° anlaşılıyorum, açıklığa kavuşması gereken meseleler var» demıştır Yarmkı CHP Ortak Grubunda geneı goruşme onergesl dolayısiyle yapacagı konuşmada eleştırılere de cevap vereceğı bıldırılen Genel Başkan Inönü'nün üderlenn Kendl tutumunu eleş(Arkası sa, 7 NÜ 1 de) G e n e l i****"1 ve**™ı <« > sa»> H^O da. CHP Genel Başkam Isat met tnonü'yu, TBMM'deki CHP Grup Odasmda nvarete gelirken, koridorda kendisini, CHP Meclıs Grup Başkar.vekılı Kemal Satır karşıladı. İndnu ise Demirel'i, gorüşmenin yapılacağı odanın kapısında karşüayarak, «Hoşgeldiniz» dedi. Her 2 lıder, bararetie el sıkıştılar.. İnönü karşılıyor ^ Maliye, yüzde 8 Denge Vergisi için ısrar ediyor Niron, «Sayın ücretliler biraz daha vergi verirlerse hayırlı olur» dedi.. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Vergı tasarüarım goruşmek uzere kurulan geçıcı komısyon, dun de malî denge ver» gısının tumu uzerindeki çahşmalarını tamamlamıştır Komısyonda uyelerın eleştırılerını cevaplayan Gelırler Genel Mudur Yardımcısı Erdoğan Nıron, malî denge vergısı ıle \ergıde sos\al adalet ılkesmın gerçekleştırıleceğtm one surmuştur (Arfcası ^a. ?, Sü. 4 de) Demirel ve İnönii'yü hicveden sanatçılar SamsHn'da dövüldü Çok sayıdakl basın, radyo ve TV mensubu tarafından Izlenen karşılaşmada; gerek Inönü'nün, gerekse Demirerin çok neşeli olduklan görulüyordu. Fotoğraflar çekildikten sonra CHP Lideri, kolundan tuttuğu % P Liderini, Grup Odasma aldı ve böylece, 1 saat 20 dakika surecek goruşme başlamış oldu .. (Fotoğraflar THA a a) ÖLENLER Şıddetlı çarpışma sonunda hayatlannı kaybedenlenn adları şoy ledır Arıf Soysal (Otobus şoforui Seyfettln Karabulut (Kamyon şoforu), Celâl Çetıner, Doğan Nail Ertem (Adana Askerî Hastancs: Bevlıje Mutehassısı Bınbaşı), Sami Ipekçi (Adana Askerî Hns tanesı L#evazım Yuzbaşısı), Erkan Cihangir. Hasan Basti Cevlan, Fatma Ceylân, Fatma Behi>e Çubuklu, Zafer Tosyalı (Ankara Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı Raıf Tosyalı'mn kızı) Yaralılardan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Raif Tosyalı ıle dığer kuı Kader Tosyalı ve yolculardan Mehmet Isıoğlu. Orhan Çubukçu, Prof. Sedat Unalan (Adana ITÎA Başkam), Özdemir An, Ilhan Aral, Ay (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Ve içeri alıyor Gezmiş ve arkadaşlarımn tashihi karar talebi dön reddedildi ANKARA, (a a) Askerî Yargıtay Başsavcısı Tumamıral Fahn Çoker, Denız Gezmiş \e arkadaşlarımn tashıhı karar talebını dun ınceledıkten sonra, 18 sanığın dosyasmı, tekrar Sıkıyonetım Savcılığına ıade etmıştır. Bu arada, tashıhı karar talebının reddedıldığı oğrerulmıştır. Buna gore, haklannda ıJam cezası kesınlesen Deniz Geznıis, Tusuf Aslan \e Hüseyin İnan dışmdakı dığer 15 sanık, bugun saat 9 30'da, Sıkıvonetım 1 Numaralı Mahkemesıne çıkarılacaktır SAMSUN, (THA) Samsun Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda öncekı gece «Komedyen Diplomatlar»m Demirel \e Inonu' ju hicveden programlarından son ra çıkan olaylar, konser bıtımınde bır gnıp ellerınde sopalar olduğu halde 5 sanatçıyı doverek hastanelık etmışlerdır Hasan Kırkdeveh ve Hüseyin Mısırlıoğlundan kurulu «Komed >en Diplomatlar», sahnede De. mirel ve Inonu'yü hicveden bır prograıru sunmalarından sonra sojunma odasında Ikı kışının tecavuzune uğramışlardır Karakolda tarafların barıştınlmalanndan sonra konser bıtımlnde olay saldın halını almış, Mavı I^ıklar, Komedyen Diplomatlar YUdınm Gurses'e eşlık eden Vehbı Turan Orkestrası eleman. larından bazıları dovulmuşler. dır. «Harp sahnesi gibi» Organızatör Taner Sunar, ola. yı şoyle anlatmıstır: (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) TfiSflPRÜF BONOLARI Z&NANINDA ÖDENECEK ANKABA, 'Cumhuriyet Bürosu) Gelırler Genel Mudur Yardımeısı Erdoğan Nıron, vergı tasarılarmı gorüşen geçıcı komısyonun dunku toplantısında, tasamıf bonosu ana paralarının zamanında odeneceğını sojlemıştır E Nıron, bu komıda, »Bundan kimsenin şuphesi olmasın. 10 rrida tasarruf bonosundan aaflanan gelirlerin tamamı yatırunlara harcanmıştır. Eğer vatandaş bu vardımı vapmasavdı, 10 yü içinde yatırımlanınız 6 • 7 mllyarlık bir düaüs kaydederdl» d«rcüîtir. AP'lilerle Yıldız'ın kavgası önlendi HAMSt \ E İST\VRİTTEN BAŞK4 HER BALIK ATES PAHASL. ^Akaryakıt ucuzlasa, et de 15 liraya düşer,, Nuri ÖZDENİZ Et fiystlan konusundaki tartışmalar surerken balıkçı Huseyın Reıs'ın bir ıddıası vax «4karyakıt fıyatlan ucuzlasa. bir Mlo et de 15 iirıya düjer.» (Arkası Sa 7, SS 7 de) ANKARA, (T.H.A M.) Mıllı Savunma Bakanhğı But çesının dun gece goruşulduğı Senato da, AP Grup Başkame kılı Orhan Kurumoğlu ıle Ta bıî Senator Ahmet Yıldız, ser bir sekılde tartısmış, CHP'lıle rın de ara>a gırmesıvle çıkma sı muhtemel bujuıc bir çatışm onlenmlştır Haklarındaki son karar bildiriliyor Tuğgeneral Alı Elverdl, Hâkım Albay Ahmet Tetık ve Hâ. kım Yarbay Mehmet Turan'dan kurulu Sıkıvonetım 1 Numaralı Mahkemesı; Askerî Yargıtajca ıdam cezaları bozulan Mete Ertekin, Mustafa Talçıner, Ahmet Erdoğan, Hacı Tonak, Metin Gungörmüş, Metin Tıldırımturk, Mehmet Asal, Osman Ar. kış. Cengiz Baltacı, Mustafa Çubuk, Semih Orcan, Ercan öztürk, Recep Sakın, Attilâ Kes. kın, \ e Mehmet Nakiboğlu hakkında son kararını bıldırecektır. Yıldız'ın eleştirisi MBG adına konuşan Yıldız NATO'nun «Banşta var, sa\asts vok» durumuna geldığmı belır terek, «Turkhe için XATO, bu (Arkası Sa }. Sü 4 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog