Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Marcel Martin bilgi yayınevi umhuriYel Kurucusu: YUNUS NAÜİ ŞiiRLERi Estu ve yenı^H^Vnuzın lannda b u r a u H ^ K yurt sı töten en güztTşJRrini bir j^ getiren bu eser «Jvarlık Yayuüar, arasmda dördüncü defa basıldj. Fiyatı 5 lira. îlâncılık: 6270/7! 48. yil, Sayi: 17059 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 J9 Erim, yeni tasarılar için partilerden destek istedi llk savaş uçağımm 4 «BİR BUÇUK YİL SONRA REVİZYONUNU YAPAMIYACAĞIMIZ JETMOTORU KALMIYACAKTIR» «MEVCUT İMKÂNLARA YENİLERİNI EKLEYEREK İŞE GÖVDE YAPIMI İLE BAŞLAYACAK VE BAŞARACAĞIZ» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakar Nihat Erim'in înönü, Demlrel ve Feyzioğlu ile yaptığı «fikir tcatisi» siyasl çevrelerde çeşitli şekilde yorumlara uğramaktadır. Başbakan Erım kenıLsıne bu gorev verıldığı andan itibaren partılerustü bır h'ikümetin başı olarak partilerın görüşlerini ihmal etmiyeceğmi açıklamış ve «bu vaadıni» günümüze kadar sürdürmüştür. Başbakan bayram içinde CHP Genel Başkanı İsmet tnbnü, MGP Genel Ba^kaı ı Feyzioğlu ve AP Genel Başkanı Demirel İle ayn ayrı göruşmüş, Türkıye'nln iç ve dış konularında en son durumu nakletmiş, bazı «tereddütler» içın de liderlenn görüşlerini almıştır. Erim partı liderlerine Turkıye'nm son raeselelerını anlatarak Hukümetin 12 Mart Muhtırası çerçevesinde uygulanması kaçımîmaz olan bazı çabaları İçin desteklerını bekledığıni, ken disinl bundan mahrum etmemelerini istemiştir. Erim, Anayasa gereğince altı ay içinde Meclislere sevki önçörülen önemli tasanların Hıikümetçe ele alındığını, bunlann peyderpey TBMM' ne sevkedildiğıni hatırlatarak Hükümete üye vermiş olan partilerin bu konularda da destek olmalanm, bunlann elbirligiyle ancak gerçekleşebileceğinl yeniden hatırlatmıştır. Erim bu arada toprak reformu öntedblrler kanun tasansnın yenl şeklinin Mecllsler prosedürüne nasıl uygulanacağı hususunda da tereddütler olduğunu anlatmış ve karşı görüşlerl almıştır. Toprak reformu öntedbirler kanun tasansı Birincl Erim Hükümeti sırasında Meclise sevkedılmiş, ilgili komisyonlarda büyuk tartışmalara ve anlaş(Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Orgeneral Batur, kurulacak uçak Senato'da apım sanayiinin esaslarını açıkladı siyasî suçlular ve idam konusu tartısıldı Sait A. TERZİOĞLU Hükümete üye vermeyen partüer, Basbakanın ilgisizliğinden sikâyetci ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur dün gazetemize verdiği özel demeçte, Türk Hava Kuvvetlerıni guçlendirme faaliyetlerini anlatmış ve «Birbuçuk yıl sonra yurdumnzda revizyoDunm yapamıyaeagımız jet motoru kalmayacaktır» demiştir. Batur, bu arada sorularımızı da cevaplandırmış, halen Hava Kuvvetlerinın elinde bulunan uçak bakım ve ikmal merkezlerinde bakım, tamir ve revizyon (gövde ve motor revizyonları) yapılabildiğini, dış yardımların yakında kesilebileceğınin dikkate ahnarak, şimdiki durumda yurdumuzda kendi imkânlanmızla bir uçak gövdesinin yapılabileceğini soylemıştir. Batur, konuşmasında, halen, NATO'ya bağlı ülkelerden sadece Türkiye ile Yunanistan'ın uış askeri yardım almakta devam eftiğini behrtmıs, Ortadoğu buhranı sırasmda Israilin de dıs yardım almakta olduğuna işaret ederek şöyle demiştir: «tsrail de dı? yardım almakta devam ediyor. Ancak, dıs yardımda bnlnnan ülkrlpr. den Araerika ve Frarna politik îöriişlerine gört. bu d«s(e|i l ettlriyer vey» kesiyorlar. Bir balans karms dnrnmn var. Dış yardım konasnnda taer dev(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) yıl içinde yapacağıı • Tabiî Senatör Suphi Karaman; «Türkiye'de demokrasiyi asker kuruyor, siviller yıkıyor» dedi.. ANKARA, (Curahuriyet Bürosu> Cumhuriyet Senatosunda 1972 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasariünın tümü üzerindeki göruşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. Bütçenin tümü üzerindeki eleştirileri cecaplayan Maliye Bakanı Ergin, «Yeni vergiler kabul edilmese de bütçenin denkliği bozulmayacak. Zaten bcklcdiğimiı 34 milyarlık bir gelirdi. O boşluğu da tasarrufla kapatırız» demiştir. Senatonun dün ögleden sonraki birleşiminde ise, Başbakanlık bütçesi görüşülürken söz ilan AP, CHP ve Mılli Birlik Grubu sözcüleri arasında siyasî idarnlar tartışılmıştır. İkiyol Rakanın konuşmas' Maliye Bakanı Sait Naci Erı»in, Senatoda dün sabaha karşı yapfı ğı konuşmada eleştirileri cevapia (Arkası Sa. 7. Sfl 7 de) AP Genel Başkanı bugiin CHP Başkanım ziyaret edecek DONANMA CEMİYETİ CEVDET SüNAY'A MADALYA VERDI MLKAVKLE SÜRESt 12 MARTTA BtTlYOR Yüksek Savcılar Kurulu kuraluyor ANKARA, (Ctunlrariyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Hüküroet Sözcüsü Ali Ihsan Göğuş dün Başbakanlık Basm Merkea aracılığiyle yaptığı açıklamada, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Savcılarla UgUi Kanunun bazı maddelerini değıştiren yeni tasannm Parlamentoya sevkedildiğıni belirtmiştir. Yeni tasanda, «Coğrafi teminat» dıye adlandınlan Hâkimlerin yerlerinın degışmesini engelleyen hüküm kaldınlmakta. bu konuda Yüksek Hâkımier Kuruluna yetki verilmektedir. Yüksek Hâkimler Kurulunun seçimi ise dofrudan Yargrtay Genel Kuruluna bırakılmaktadır (Arkaa Sa. 1, Sü. 2 de) Gazetemîzin açtığı IPRAŞ, 12 MART'TA TPAO'YA DEVREDILECEK kampanya ile Berk ham petrol ijlemesi beklenmektedir. ÎZMİT, (aa) 458 milyon 330 bin lirahk harve Peyk muhribinin 1971 yılırun ortalannda te\"sıi çalışmaların tacama ile. tesisleri geçen yıl bir mısli genişletilen mamlanan ve yılın sonunda 4J5 milyon ton ham •tpraş» Petrol Rafinensi 12 Mart'ta TPAO'ya dev(Arfcaa Sa, 7, Sü. 5 de) redılecekür. Rafinerinin bu yıl 5 milyon 954 bın makinaları alındı • tPRAŞIN 10 YILL1K Demirerin tnönii'den görüşme islemesi siirpriz olarak karşılandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1972 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Senatosunda yapılan göruşmeler sırasında AP ve CHP Grup Sözcülerinin karşılıkH olarak partilerini en ağır şekilde suçlamaları sırasında AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in CHP Genel Başkanı İsmet tnönü den görüşme istemesi, Parlamento çevrelerinde srpriz olarak nitelendirilmiştir. AP Genel Başkam Demirel. bu gün TBMM'de muhtemelen s^.at 17.30'da CHP Genel Başkanı 1?met Inönü'yü ziyaret ederek görüşecektir. Demirel'in talebini ka bul eden CHP Genel Başkanı 1nönü, bu konuda «En yakınlanna dahi» bilgi vermemiş, «Görüşme talebinde bulnndular, knbul ettim, görüşeceğiz» demekle yetinmiştir. (Arkası Sa. 1, Sfl. 7 de) m Atabey, evinin önünü en iyi temizleyene maaşını verecek İSTANBUL HABER SERVİSt Beledıve Başkam Dr. Atabey. temizlik konusunda dun bir çağrıda bulunmuş ve bahara girerken diıkkân, apartman ve evının onunu en iyi sekılde duzenleyen ve temiz tutana «bir maasını» vereceğini açıklamıstır. Belediye Başkamnın eline 10 bin lira brut uzerinden net 5 bin 900 lira 32 kuruş geçmektedır. Temızlıöte «iyi» puan alanlar da duzenlenecek bir kojseri Dr. Atabey'in dâvet EGETÜTÜN lısi olarak ücretsiz izleyecektir. PİYASASI AÇILDI Belediye Başkanı şehrin isteANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nilen şekilde temizlenebilmesi Emlâk Vergisi Kanununun de için çok paraya ihtiyaç bulunğiştırılmesıni öngören tasarıyı ka duğunu, halkm Belediyeye yarbul eden Geçıcı Komis>on Bas dımı ile bunun mümkün olabilekanı Abdurrahman Guler, Bu ceğine dikkati çekmiş ve, «Büyeni \ergi hakkında, kamu oyun tün gücümüzle şehri temix b«da beliren Mevcut vergiye bir tundurmağa eayret ediyoniî. An ilâvedir) şeklindeki grirüş yanlış cak savın tstanbullu hemşehriletır. Kabul edilen tasan ile eskirim. temizlenmis sokak ve cadsinde değişiklikler yapılmaktaclır» deye, evinin, dükkânının süprün demiştir. tüsünü atmazsa, yere tükiinnezYururlükteki kanunla, değirk se vediği vemişin kabuğunn bılik öngören tasarıyı kıyaslayarak rakmazsa, tstanbnl istecilen tebilgi veren Güler, değışiklıklerin vatandasa hiçbir kulfet getirme mizliğe kavuşmuş olnr. Çagnma diçini bildirerek, şunlan söyle gvmap halkımızı dâvet ediyorum» demiştir. İZMİR, (Günay ŞtMŞEK miştir: Bu konuda Dr. Atabey yardımbildiriyor) «100 bln lira değerinde bir araliye sahip mükellef, >ürürlükteki eılan ile Belediye Şube ve TeEge ekici tütun piyasası dün kanun hükümlerine gore, binde mizlik tşleri Müdürüne gerekli saat 8.0'de 67 alım bölgesinde (Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) birden 15 25 TL.'hk baş ııyatla açılmıştır. Tekel Bakanı Haydar Özalp'ın ortalama ııyatm yüksek tutulacağı konusunda verdiği temınata rağmen, tütün ekieisı bu yıl da alınterinin kar. şılığını alamamıştır. Türkiye'nin en büyük üretim merkezi olan Akhısar'da üreticler bas fiyatın 16 ila 18 lira olması gerektiğını ilen sürerek Tekel Bakanma, A. BİLGt «Esld fiyatla kâr etmemiz bir vana, renna\emizi kurtarmamız bile çok zordur» demişlerdir. Yunamstan hesabına ülkemiz ve Arnavutluk hesabına da Yuözalp Tekel Başmüdürlügünrsnistan aleyhınde casusluk yapan lkı kışı yakal»nmı?tır Mılli ds ymptıgı açıs konujmmndt, U İstlhbartt Tejkilâtı tarafınd«n lıtınbul'dı ıuruttü y«k«l»nın (Arkuı Sa. 7, tü. « da) (Arkan »». 1. sü. 4 de) Emlâk Vergisindeki değişiklikler vatandasa bir kulfet getirmeyecek Temizlikte «İyi» puan alanlar da bedava konser izleyecek 13 TUtün tüccarının ihracatçı be/ge/eri iptal edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Türk Donanma Cemiyeti Genel Yönetim Kurulu üyeleri dün sabah Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı Çankaya'da ziyaret ederek kendisine Donanma Cemiyetinin bir altın madalyasmı ve beratını vermişlerdir. Türk Donanma Cemiyeti Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan Ertufrul Akça ve Denlz Kuvvetleri Komutaru Oramiral Celâl Eyicioğlu ile dün sabah saat 11.00'de Çankaya Köşkünde Cumhurbaskam Sunay'ı ziyaret ederek, Donanma Cemiyetinin 6 Şubat Pazar giinU yapacağı olağanüstü bir kongrede kendisini feshedeceğini, ve bundan sonra «Türk Donanma Vakfının» kurulacağını bildirmişlerdir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celâl Eyicioğlu, Donanma Cemiyetinin faaliyetler hakkında bilgı vermiş, gazetemizin önderliği ile kurulan Türk Donanma Vakfmda toplanan paralarla Berk ve Peyk refakat muhriplerinin maktne aksamının satm almdığını, Cumhuriyet Gazetesinin Donanma Cemiyetinin kuruluşunda büyük yararlık gösterdiğini belirtmiştir. Daha sonra, Oramiral Celâl Eyıcioğlu ve Ertuğrul Akça tarafından Cumhurbaşkanı Sunay* a Türk Donanma Cemiyetinin bir altın madalyası ile madalyanın beratı verilmiştir. 2 Şubat, Bey tüşşebap Mahallî seçimleri erteleyen tasan Meelis'e sevkedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mahalli seçimlerin ertelenerek 1973 yılı Ekim aymda milletvekıli genel seçimleriyle birlikte yapılmasını öngören kanun tasansı Mil let Meclisine sevkedilmiştir Bu tasarı ile 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılması gereken Belediye Başkam, Belediye Meolisi, îl Genel Meclisi, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri 1973 Ekim ayına kadar ertelenmektedir. Böyle ce, hâlen görevde olan mahaLî idare yöneticilerinin görev sürele. ri de 1973 Ekim ayına kadar uza» tümaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü 5 de) İlkokul öğrencisi dört kardeş patlayan bütan gazından yanarak öldü NİGDE, (THA) Merkeze bağlı Haşlama koyünde patlayan bir bütangazı, ttipü, ilkokul ö'ğrencisı dört erkek kardeşın yana rak ölmesine sebeb olmuşttır. Anlaşıldıgına gore, anneleri Ayşe'nin tarlaya gitmesi iizenne kardeşlerine çay pişirmes isteyen 12 yaşmdaki Mustafa Kahraman, bütangazı ocagım ateşlemiş, ancak tüpün gaz Ksçırmış olması nedeniyle patlama meydana gelmiştir Olay sırasında tek katlı ev yanmaya başismış, içerde bulunan ve korku tle bırbirlenne sarılan MustafB Kahraman (12) Şere! (10) Dılber (9) ve Mehmet Kah raman (8) cayır cayır yanarak ölmüslerdiı 7/re'de Atatürk büstü parçalandı, bayrak yirtıldı Yunonisfon odına casusluk yapan Faik Yusuf yakolandı 8 kişi donarak öldü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir süredir etkisini sürdüren şiddetlı soğuklardan 8 kişi donarak ölmüştür. Bu arada tstanbul'dd önceki gece başlayan kar yağışı ve kötü hava şartları nedenıyjo \ Karaköy ve Atatürk köprüleri açılamamış, İstanbul . Bursa uçailc ; seferleri de iptal edilmiştir. Karadeniz'de hüküm süren şıddeüi $ ruzgâr da küçuk tonajlı leknelerin Boğazdan dışarıya çıkmasına engel olmuştur. İ (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de)İ TtRE, (THA) Gökçen bucağı orta okulundaki Atatürk büstü ile okul bayrağı bir ağaca asdı vaziyette bulunmuştur. Mechui kimseler tarafmdan Önce ki gece okul binasmda asılı bulunan bayrak indirilerek, parçalanmıştır. Daha sonra parçalanan bayrakla birlikte okulun alçıdan yapılmış Atatürk büstün de tahrip edilerek bahçedeki bir ağaca asıl mıştır Ata'nın büstü üzerinde «Müdür bey sen de böyle asıla caksın şeklinde bir yazı bulun muştur Savcılık olaya el koymuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog