Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

AClKLAHAUveTE5T IİPGÜUHAU üNİVERSİTEyE HAZIRLIK HERGON6DERS 3Mvt3IHnirıııı 5d§çt FENv* )QOd«n SOSVflt 1970*1971 ^ TURK/YEB^R/NC/LERU BÜMÜK DKSANEylterohedıniz sizde BUYUK DERSANE ' ' " L L C I vfYENIŞFHIR ANkARA 48. yil, Sayi: 17085 umhuriye Kurucusu: YUNUS NADİ Telgrar ve Telefonlar: melrtup adresı: 22 42 90 Cumhunyet istanbuJ Posta Kutusu tstanbul No. 24« 22 42 90 22 43 97 22 42 98 2S 42 98 bu SÖ2LÜK En çok kullanrtan 17.000'dcn Ihm: Binhro* Deyim, Dcyia v« DHbm SM ÖzcUity; FiH Çekimleri, Öntk v* Somkter, Kmaltmaiar, Sayılar v*... Plastik kapak, Ikinci hamur kâğıda mükemmel baskı, 542 sayfa, 20. TL. REMZI KİTABEVİ • ISTANBUL ŞUOat Salt 1972 Plânlama Müsteşarı Aytür'e göre asıl hedef 1995 yılı Plân'ın niteliği: Özel sektör için özendirici ve caydırıcı, kamu sektörü için zorunlu Denktaş ve örek'in demeçleri Eıini: "Tercihimiı sunayileşmektir,, ANKARA, (Cıımhuriyet Bürosu) Üçunou be? yıllık kalkınraa plânının modeli konusundaki kollokyum dun Basbakan Nıhat Enm'ın TRTnın An Studyosunda lüzenlenen torende yaptığı bır konuşmayla çalıçmalarına başla. nıştır. Curahurbaşkanı Sunay'm da katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Erim, kalkınma plânlannın nıteliğını «Ozel sektor için ozendırici ve eaydıncı, kamu sektoru için zorunlu» şeklinde belırtmıştır Devlet Plânlama Teşkılâtı Mustejan Memduh Aytur ıse «sıl hedefın 1995 yılı olduğunu ve buna gore hazırlıkiann surdurulduğunu ıfade eunijtır. BAŞBAKAN NtHAT ER1M, «UÇUNCÜ BEŞ IILLDC KALKINMA PLANI MODELİ. KONCSCNDAKİ KOLLOKYLMDA AÇIŞ KOMJŞMASINI YAPARKEN.. (Telefoto: THA) mevcuttur Bütçenin kadro ve "Kıbns'ta avansla her an ilgili bazı patlayabilir bir bomba maddeleri değiştirildi MALtYE BAKANI ERGtN (Smisyona gitmeyi düfilnmüyoruz, dedi) BÜTÇE KANUNU TASARISI, BUGÜN MECLİS'TE AÇIK OYA KONUYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Said Arif JBRIİOĞLU bildirivor LEFKOSE Kıbns Türk Toplumu Meclısi Başkanı ve Yürütmı Kunüu Baskan Yardımcısı Rauf Denktaş ıle Kıbns Savunma Bakanı ve Yürütme Kurulu Dış îlişkıltr Üyest Osman örek, dün gazetemıze ozel demeçler vermişlerdır Ada'dakl durumun hâlâ cıddıyetlnı sürdürdütünO belırten Denktaş, «Ada'da her an patlayabilir bir saatli bomba mevcnttnr» demış, Crek de Kıbns Rumları ara&ında raejdana gelecek bır sağ sol çatışmasının veya rejım kavgasının dofrudan Tıirk toplumunu etklleyeceğınl ve Kıbns'ta kendı çıkarlarını gozetmek yoluna gıdecek Amerıka ve Rusya'nın arada Türk toplumunun ezüişıne aldırış etmeyeceklenni bıldınnıştır. (4rkan Sa. ?, Sü. 1 de) 1972 Mali Yılı Butçe Kanunu Tasansımn gomşmeleri dun Millet Meclısı'nde lamamlanroıştır. Butçe tumu bugun, gruplar adına yapılacak konuşraalardan sonra oylanacakor. Mület Mechs» Genel Kurulu, dun, Butçe Tasarısındakı kadrolarla ilgılı 15. maddede bazı değı şiklıkler yapmıştır. Buna gore, mecburl hızmetlıler, ıntıbakları yapılacak sozleşmelı personel, as kerlık gorevınden donenler ve yeni alınacak dın gorevlileri ıçın Bakanlar Kurulu kararı ile kadro açılmasına ıüfkm 8 tıkra, 15. madde metnınden çıkarümıştır. Maddenın, 1972 yılında boşalacak hızmet kadrolarının bloke tutulmasına ılışkın 4. fıkrası da, Karma Komisyon Başkanı Cihat Bıl gehan'ın bnergesıyle degıştırılmış; Sağlık, Emnıyet Mıllî Egıtım gıbı hızmetlerle ilgılı torba kadrolardan Bosalma olduğu takdirde derhal atama yapüma sı kabul edılmıştir. Baska bir önergenln benımsen mesiyle de, memurlara verılen yüzde SO'lık avansların bırıkmıs aylık farklanndan, Parlftmento tıyelerine aylıklarını alamadıklan sure içinde ödenen 20'ser bın lıralık avansların da yine birıkmış alacaklarından kesılmesi kararlastınlmıştır. (Arkası Sa. 7, S&. « da) DeğişikHkler Elleri boş döndü/er imrâk Vergisi beyonnome veıme süresi 1 ay ettelendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu, Yarın başlayacağı açıklanan Emlak Vergisi beyanname verme suresı, bır ay uzatılmıştır. Ertelemenın, tasarının yanna kadar kanunlaşmaması nedenıyle yapıldığı oğrenılmiştır. Mahye Bakanlıgından dun yapılan açıklamaya göre, 1 Mart 1972'den başlayacak beyanname venne suresı, boylece 1 Nısan 1972'den ıtıbaren başlamış olacak tır Bu değışıklığe gore, beyanname verme suresi, 31 Temmua 1972'de sona erecektir. (Arkan Sa. 7, Sü 1 de) 4 Goguş ve Orkunt'a ceza verilraesini istemiyor • Kınkoğlu, Satır'ın açık oturum teklifi için «Şaka herhalde» dedi ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) CHP Adana Mılletvetoli Dr. Kemal Satır'ın «partı içı anlaşmazUklann çozumlenmesı ıçın» Merkez Yonetım Kurulunu radyo ve televızyonda açık oturuma çağmnası bır «şaka» olara* nitelendırılmıstır. öte yandan 1nönünün Gogüş ve Orkunt'a ceza verümesmi istemedığı oğrenilmış tır. Merkez Yonetun Kuruluna kar sı olan Dr. Kemal Satınn lstanbuldan yaptıfı açık oturum çağrısına karşı ne dıyeceğıni sorduğumuz CHP Genel Sekreten Dr. (Arkası Sa. ?, Su. 4 de) • Erim'in konuşması Birçok yabancı uzman ıle, Bakanların, musteşarların, oğretını uyelerinın, parlamenter ve sendıkacılann katıldığı toplantıda Erım, yaptığı konuşmada, Turkıye'dekı plân, ile ilgılı gelışmelen kısaca anlatmıstır. Gerçek plâncılığın 1960'ta kurulan DPT ıle basladığım ıfade ettıkten sonrı bzetle $unlan söy lemiştir: «Bugün, çahşma>a baslavan bu uluslararası kollok}um, son on yıllık plânlama ujgnlamasının Tfirkiye'ye kazandırdığı tfcrübelenn üstün bir düzeyde de. ğerltndirilmesine fırsat vermekle kalmayacaktır. l'muyoroz ki, aynı zamanda plinlı kalkınma yolnndski ülkelere örnek olabiltcek, bilimsel güvenlilif. irdelenmiş bir belgenin ortava çıkmasına da imkân \erecektir. (Arkası Sa. ?. Sö. 1 de) Komisyon, İşletme Vergisi Tasansını dun de görüştü Kapatma cezası kabul edildi Sabah alaca karanhkta ormanın derinliklcrlne dalan avcılar, kopekltr cferma» da, eller tetıkte, boş yere kalkacak her kıışun sesine kulak kabarttılar. ( Tarımda cüce işletme olmayacak • Öztrak, ana tasan konusnnda bilgi verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı llban Öztrak, hukümete sunulan toprak ve tanm reformu ana tasansı on projesının esaslarını dün açıklanuştır. Ilhan ÖSEtrak, on projede yeı alan ılkeler hakkında bılgı venrken, kamulaştırma bedellennin Anayasa nm 38'incı maddesıne uy gun olarak kıiçuk işletme satuplerıne peşin odeneceğını, orta ve bu>uk toprak sahıplcrine de (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) Avlanamayan avcılar kuzu cevirdi Yaaı vı Fotofraf: Ergin KONUKSEVER ANKARA (Cumhuriyet Börora) Vergı tasarılannı görüjen Geçicı Komisyon, dün tşletme Vergısinde değışiklikler öngoren tassıı nın ceza hukumlerım kaptayan maddesinı de kabul etmiştır. Komısyonun kabul ettiğ! esailara gore, bır yıl içinde, 7 ayn gunde. perakende satış vesikası keımediğı gdrulen mukelleflerin ışyerlerı mahkeme kararı Ue 6 aya kadar kapatılabılecektır. Yine, yapılan kontrollerde, heo dısine aıt olmayan perakende satış vesikası kullandığı tesbit edw len mukelleflerin işyerleri de 4 aydan bir yüa kadar kapatılacaktır. İnönü, yeni politikası için partiyi yokluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet Inonu, çeşitlı goruş aynlıkları nedeniyle partısinın içinde meydana gelen bunalımın gidenlmesı içm gınştığı çabalan ıkıncı plâna bırakarak, «CHP'nin çelecegi» yonunden yenı bır sıyaset izleyecektır. înonü'ye yakın çevrelenn bellrtıldığıne gore, CHP Genel Başkanı, partısınin lçındekl çeşltlı eğüimlerın çatışmasından do ğan iç bunalun için zaman zaman (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Av mevsımııln son gunünde bir «çulluk» ble vuramayan av cılar, kannlann doyurmak içm son çareyı koycen temın ettıklerı bır kuzuyu çevırmekte bul muslar, fakat n«çe içinde bol hı kâyell bir gun jpçirmışlerdir. Artüc Eylul 15'e kadar tetik lerıne dokunansyacak olan E yüplu avcılar, aatlerce surer. yorucu bir av palisınin sonunda hıçbır sey vıramayınca bol kuzu etü ve alkofal bır gün ge çirerek «efkâr «ağıtmışlardır.» Bütün bır mevsim kar, yağmur, tıpi demeden av jesınde koşan (Arkası Sa 7, Sü. 4 de) Bir bankanın Hşubesinden sohte çekle 117,500 Hra çekti Bır bankanın çeşıtli şubele. rmden sahte çelde para çeken bır sabıkah rfün suçustu yakalanmıştır. Bir suçtan otürü cezaevinda yattıktan sonra Bursa'ya gıden ve oradakı bir matbaad», bir bankaya ait provizyonlu çekle. rın sahtesını bastıran Nevşehir doğumlu Mehmet Ali Yalçın, geçen Cuma gunü bu çeklen î s . tanbul'da kullanmaya bajla(Arkası Sa. 7, SB. 8 de) KÜRKÇÜLERİN MODELLERtNDEN 2'St DÜNKÜ GÖSTERtDE.. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) <Oh; ne de güzel olmuş» diyerek av eti jerine kuıuya hücum eden avcılar, bir iki dakika içinde geride hiçbirşey bırakmadüar. TARİHÎ GEZİ BİTTÎ KÜRK GETİRİLMESİNE KARŞI ÇIKTILAR Turkıye Kurfcçuler ve Menouplarını Koruma ve Sosyal Dayanışma Derneğı tarafından Park Otelde bır basın toplantısı tertıplenmış ve kiırk satışlarında alman ',o 25 oranındakı işletme vergisimn azanü % 5 e lndirilmesı istenmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) KTÜ'deki çatışmada 2 öğrenci yaralandı TRABZON, (THA) Karadeniz Teknik Ümversıtesının matematık ve fen bılımlen fakultesınde dun oğleaen sonra oğrencılfr, sağsol tartışması >uzunaen çatışmış, kımlığı henuz tespıt edılemeyen 2 oğrencı, atılan sılâhlarla •varalanmıçtır. Fakulte anfısınde başlajan ça. tıçma daha sonra unıversıte bah çcMne vajilmış, fakat guvenhk kuvvetlerı tarafından suratle bastırılmıştır. «SÖNDÜREN1» DtNKt GÖSTERİ SIRASINDA.. V \Lt POTRAZ, tSTANBt'L'UN EN AZ 4 TANGIN SÖNDÜRME GEMİSİNE İHTİTACI OLDUCUNÜ SÖYLEDİ Amerıka, Kıta Çininin SilâhsızlaTma Konferansuıa katılmasıu istiyor • ÇİNLİLER: BAYA* NÎXON'A 18 KİU) ŞEKER HEDtYE ÎTTt [DIS HABERLER SEIVlSt] ANCHORAGE Çin'e »ptığı tarıhî gezıyı bıtiren Bçkan Nucon dun Alaska'nın Anhorage kentınde, Amerıkan tora. ğına ayak basmı$tır. Nian'ı, Çın'den a;nlırken Başbkan ÇuEnlay, Şanghay Hava jla. nındi u|urlamı;tır (Arkası Sa 1, Sü. 5 le) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK evlet adamlan, ortak bildirilerde genellikle mutabık kaldıkları koaulan ilân ederler. Anlaşamadıktan noktalar, gessizlikle geçiftirilir. 1,500 kelimelik AmerikaaÇin ortak bildirisinin başlıea öıelliği, mutabık kalıuan konular yanında, uıerinde anlltfilamayan noktaları da samintiyetle sıralamasidır. Pdayısıyle ortak bildiriyi, bir «realizm şabeseri» olarak niteleycce|İB. Amerikan • Çin üiskilerine bir berrakhk getirmektedir. 22 yılük hnaamcti aom er AmeıikaaÇin ortak büdirisi diricl yöndeki girigimin Niıon tarafından Çinli ev sahiplerinden daha tazla abartıldığı dikkati çekmektedir. Amerika Başkanının yedi gfinlük ziyaretini «Dünyayı değistiren hafta» olarak nitelemesine tamamen katılmak zordur. Vanlan sonuç, <1000 yıllık yol, bır adımla başlar» şeklindeki iinlü Çin atasözünde saklı anlama daha yakındır Ama çok uzun bir adım Niıon'ı soouçlan abartma ğa iten ön yargılar ikidjr: Bi rincisi Mayıstaki Moskova zi yareti, öteki de 5 Kasım 1972' dcki Amerüatı Batkuttık aeçimleridir. Sonuçları küçumseJığimlz sanılmasın. Resmen tanıma olmaksızın, Nbton'ın deyişiyle • 3U U kılometrelık cnesate 2, U üzennde bır kopru», daha doğrusn bir dialog kurulmuştur ve 22 yıldır kahredicı bır savaşın eşiğinde dolaşan ikl dev arasıodaki iliskiler normalleşmektedir Urtak bildıriden ve bır naltalık ziyaretın vesikalandırılmayan seyir ve havasından çıkanlabilecek uç dramatik «onuç, »unlar: *•* (Arkası Sa. 7., Sü. 3 de) D Istanbul hmanı ile Boğazda meydana gelecek d«nis , a n g u i i a rını «ındnrmek amacıyU inşa edilen «Söndttrcn • 1» gemUi, dün törenle hizmete girmijtir. Bu arada, bir yangın sondürme gösterisi de >apılmış, yolcu salonu karşısındaki şamandıraya su «ıkılmıştır. 4 milyon 600 bin liraya çıkan yangm sondünne femisinin hızı 15 mili, urunluğu 20,30, geni;liği ise 6^0 metredir. 600'er beygir gücunde 2 metonı bu> lnnmaktadır. Tulumbalan, saatte bin ton su sıkabilecek güçtedir. Gemi, 106 ton ilâçlı mayi te 3 ton söndü.ücü köpiık de toşunaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog