Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ERICH SEGAL YEDİNCİ BASKI BugOn çıktı.10 Llra (LOVESTORY) İlk aHı baskısı tOkeodU umhuriyet 48. yil, 4vnaA ! 1/UO4 Kurucusu: YUNUS NADİ Telgr*f re mektup adresl: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Teleîonlar: 22 42 80 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 net SANDER YAYINLARI , . . „ . 4~~ 2 8 ŞUDat P a z a i t e S I 1 9 7 2 îki ülkenin ortak bildirisi yayınlandı )NtXON: «BVRADA BtR HAFTA KALDIK. BU HAFTA DÜNYAYl DEĞtŞTtREN HAFTA OLDV» Genel Sağlık Sigortası önerildi Y. Sağlık Şura'sı, Bakanlığın üâç fiyatları ABD gtnal •eçlmleri S Kınm 1972'de. Basın GERGtNLtK AZALD1KÇA ABD TAtWAN>DAKt BİRLtKLERMlS SAYISINt tNDtRECEK Çu Enlay: Aferin, bu seneyi de kurtardm!.. konusunda çalışmasiriı olumlu buldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı: t€ Memuru istediğimiz yerde çalıştırmak yetkisini almak istiyoruz,, • BÜTÇE, MİLLET MECLİSİ'NDE BUGÜN AÇIK OYLAMAYA SUNULUYOR ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) DIŞ HABERLER SERVİSİ ÇANGAY Başkan Nlxon, Çın zıyaretinın «on günunde Saa. gav'a gelmıs, bu arada goruşmelerle ilgilı brtak bildırl de ya>ım. lanmıstır. Bıldırıde belirtıldığine gore, taraflar barı» ılkelerınde anlasmıslardır. Başkan Nıxon ıle beraberindekıler bugun Çın'den ayrüarak Amerıka'ya doneceklerdır. Çin banş ilkelerinde anlaştılar Ortak Bildiri ÇinHindi ÖDEMETt; MERKEZ, ZİRAAT, tŞ, EMlAK KREDt, TtCARET VE VAKIFLAR BANKASI ŞUBELERt YAPACAK Tasarruf bonolarının ı Mart'ta ödeneceği resmi ilânla da açıklandı Malıye Bakanlığının gazetelere verdığı resml ıl&nlarla yaptığı açıklamaya gore, 1961 çıkışlı tasarruf bcmolanmn ana paralan, TC Merkez, TC. Ziraat, Türkıye Iş Turkıyo Emlak Kredi, Türkiye Vakıflar ve Türk Tıcaret Bankaları şubelennce 1 Mart 1972 tarıhınden itibaren bdenmeye baslanacaktır Malıye Bakanlığının açıklamasına gore, ödemeler, bonolann Uzennde lsımleri yazılı kişüere yapılacak, kımlık ispatı zorunlu oldugundan, ıstıhkak sahipleri, bono bedellennın tahsilınde nüfus hüviyet cuzdanlannı veya kim lık belgelerıni ıbraz edeceklerdır Amenkan Çın ortak bıldirısınde daha çok «banş içind^ birlikte yaşama» ılkesı uzennde durulmuş ve «Çla'in hiç bır zaman süper devlet ohruvacağı» belırtılmıstir. «Banı içınde bır. likte yasama» konusunda 195; tarfhli Bandung Konferansında kabul edılen Ukeler benimsenmiçtır. Ortak bıldmde, Çın ile Amerika arasmda sosyal sııtcml ı n ve dıs siyasetlerı yonunrfen farklılıklar bulnrtduğımdan, ta. raflar bildirinin bazı kııımlarında aralannda buyuk goruş aynlıklan bulunan komılarda kendı gorüslerıni açıklamısİBrdır. Çin Hlndi bu konulardan biri olmuştur. Bildiri Çin Hındi konusunda şoyle demektedır: «Çin; > ıetnam. Laos \e Kamboç taalklannı amaçlann» ulasma mücadeleıinde ku\vetle des. tekler \e Güncv ^ ietnam Geçici Devrim Hükümetinin vedi maddell banş plânını onsTİar. Amerika; Çin Hındi halklannın dıs müdahale olmaksızın kendi kaderlerini kendilerinin tâyin etmelerine nrsat verilmesi gerektigi bzerinde dnrnr. Amfrika'nın öteden beri başkca amacı Çin Hindinde görflşme vo (Arkan Sa. 7. Sü. 1 de) Mıllet Meclısı Genel Kurulunda dün Malıye Bakanlığı Butçesı de Yüksek Sağlık Şurası hafta içınde yaptığı çalışmalan tamam goruşulerek kabul edılmıçtır Bugun toplanacak olan Mıllet Meclısı Genel Kurulunda 1972 gelırler butçesı goruşuldukten sonra, 1972 raali lamış, ele alınan konularla ilgili vılı butçesı açık o\a sunulacaktır Bakanlığının butçesının goruşulmeolarak dün Bakanlık taraiından sı sırasında tenkıtlen cevapbyan bir açıklama yapmıştır. Mah>e Bakanı Saıt Nacı brgın, Bakanlık açıklamasından bğre ' «Memaru da istediğimiz \eide nıldıgıne gore Şura toplantısında çalıştırmak >etkisini almak ısliTurk Eczacılan Deontoloji Tıizu joruz» demıştır günde ve Gıda Maddeleri Tuzu j ğunde yapılacak değışıklikleri go | Maliye Bakanlığı ruşmüş ve Bakanlıkça hazırlanan j Bütçesi taslağı kabul etmıştır Bakanlı j ğın Şura çalışmalanyla ilgilı aBakanlığının butçesı üzerındrki çıklaması şoyledır eleşünlerı ce\aplayan Bakanı Saıt Nacı Ergın Personel (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Kanunu uvgulamasından dola,rı meydana gelen aksaklikların duzeltılmesı ıçın hukumet? yetkı verılmesmı ongoren UMrımn Bır an once kanunlaşması gereküğını behrterek şunlan sovlemıştır: «Yetki Kanonuna kendımizl •nuhtaç hlssediyoraz. Yetki Kanununu kvllanırken, memnrlarm ftzluk haktarma hlçblr suıette dokanalmavacaktır Anta, meHATAT, (THA) 207 delegetnuru da tstediğiıııls yerde <aiı;nın katıldığı CHP Hatay ll Kong tırmak yetkisini almak istıjoresini, «Paşacılar» Grubundan ruz.» KEMAL SAT1R aday gosterılen Hasan ökten Ergm Bakaklığmın Devlet Per kazanmıştır [Yenı bir çozüm yoln bnerıyor] sonel Daıresıne müdahale etmeÇift lıste halınde gıdilen kong dığını, avlık tedıvelenn yapı!re, dıvan seçımı sırasında havlı masında guçluk çektıklerinı, na tartışmalı geçmiştır Ecevıtçı ola kadar kadro kullanıldığını bt!erak bılmen Ahmet Sırn Hocaoğmemedıklerinı söylemış «Halta lu 101 oy alarak, 5 oy farkla sepersonel işlerinden mumkfin olçımi kaybetmiştır duğu kadar uzaklaşmaja çalışıjo. rnz. Ancak mesele bir odenek ko nusu olduğn için de elbette daıreji denetleyeceğiz» demıştır Yüksek Askerî Şura (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Hatay'da CHP kongresini Paşacılar kazandı bugün toplanıyor Başkan Nııon, Başbakan Çu Enlay ile birlikte Pekin'den aynhrken seref kıtasını selârnlıyor. Makarios'un istKası isfeniyor (Said A. TERZtOGLU bDdirtyor) LEFKOŞE Sen Sinod MecUsınin önümüzdekı hafta yapacağı toplantıda Makarios'a dıni yonden baskı yapümak suretıyle Başpıskoposluktan ıstifasının isteneceğı ılen sunilmüştür. Makanos'un Cumhurbaşkanlığından da çekılebümesi ıçın yine Sen Sınod Meclısınde baskı yapılacağı iddıa edılmektedır. Makanos, Başpıskoposluktan çekıldığı takdırde jerıne Baf Pıskoposu Yennadıos'un, Çumhurbaşkanlığına da Kıtıum Pıskoposu Anthımos'un getinlmesinin duşünulduğü ileri sunılmektedır. Yunanıstan'ın Makanos'la (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) "fllmanyanm işçi isteği hızlanacak., YENİ BONN BÜYÜKELÇİMİZ HALEFOĞLU, ANKARA, (aa) Dışişleri Bakanlığı Siyasl tşler Genel MUdürü ıken Bonn BuyUkelçılığıne atanan Vahıt Halefoğlu görevıne başlamak üzere dün saat 8 30'da uçakla Federal Almanya'ya hareket etmıştır. Hareketınden once Anadolu Ajansı muiıabırının çeşitli sorularını cevaplandıran yeni Bonn Buyukelçmuz Halefoflu, Türk Alman ılışkılerinın her bakımdan mükemmel olduğunu ve bunun daha da gelışmlsı içın hıçbır gayretın esırgenmedığını belırtmış ve bır soru uzerıne, «Federal Almanya'daki işçilerimızin sonınlan üzerinde Hukumetimiz büyük onem ve hasassiyetle dunnaktadır» demıştır. Büyükelçi Halefoğlu lşçUerimizın Almanya'da bırıkmış tasarruflannın hâlen 300 mllyon dolara ulaştığının tahmin edildığinl, bu tasarmfların Türkıyeye kanalıze edümesı ıçin çalışmalar (Arkası S*. 7, Sö. 8 de) Tüzel kişiler Tüzel kışıler adına duzenlenmiş bonolar, yetkıli temsücılenne öde necek, yurt dışında bulunan istıhkak sahıplenne yapılacak odeme şekh ıse ayrıca tesbıt ve ilân edılecektır. Öte vandan lt) vü içinde tahsll edılmeyen tasarruf bonolan ana para bedellen, zaman aşımına Tifrayacağından, hazineye gelır kaydedılecektır. GÖREVİNE GİTTİ ANKARA, (a.a) Yuk&ek Askerî Şura'nın 1972 yılındaki ılk toplantısı, bugün, Başbakan Nı hat Enm'ın başkanhğında Anka ra'da yapüacaktır. Yüksek Askerî Şura toplantısı, 4 Mart Cumartesi gunüne dek sürecektır Genelkurmay Genel Sekreterlı ği Basm ve Halkla Ihşküer Şubesinın bu konudaki açıklarnası, şoyledır «Yüksek Askeri Şura, ZS Şulıat 1972 pünü saat 9J0'da Başbakan Nlhat Erim'in açış konuşmasıyla çabşmalanna baslayıp, ayru gun saat 12.00'de AnıtKabri ziyaretle Atatnrk'ün bnzurunda saygı duruşunda bulunacak, bondan sonr» da, devrim şehitlerini ziyaret edecektır.» Satır, CHP Merkez yönetidlerini açık oturuma çağırdı Istanbul'da bulunan CHP Adana Mılletvekılı Kemal Satır, par tı içi anlasmazlıkîann çozumlen mesı içın merkez yonet'cılerını, Radyo ve Televızyonda açık otu ruma çağırraıştır Taraflann peşin olarak verilecek sonucu \abul edeceklennı taahhut etmelenni lsteyen Kemal Satır, şunlan soylemıştir: «CHP'nin gene) görusü, partide bir huzursuzlugun açık olarak balunduğu kanısını avandırmaktadır Aslında da huzursuzluk vardır Tedirpinliffin nedeni, partimizin ber kademesindeki (Arkası Sa. 7 Sü 3 de) özirak: Toprak bizzal larımla uğraşanlara dağıtılacak ANKARA, (ajt.) Devlet Bakanı Ilhan Öztrak, toprak \o tarım reformu on tedbırler lasansı üzerine yapılan çalışmalar hakkmda bılgi vermiş, «Ön tedbirler kanumı ile alınacak olan tedbirlerin yanında, (recikmeden ahnması gereken diğer idari tedbirleri de sfiratle almak üzereyiz» demiştır Yargıtay kunıluş fcanununda yapılacak değışıklıklerle Yargıtay Yedıncı Hukuk Daıresinın mUnhasıran tapulama ve kadastro davalanna bakması için tmkân sağlanacağını ıfade eden Öztnk, şunlan sovlemıştır«Şimdi Uk rapılan hazıriık olarak toprak ve tarun reformn ön tedbirler tasarısını Meclis'e snnmuş buhınuyoruz Suıunus oldnğumuz bu tasan TBMM'deki eecici komisvonda bazı deeisikliklerle kabul edilmis ve amurni heyete eelmeh nzeredir. (Arkası Sa. 7. Sü. S de) Üçüncü 5 yıllık plân için bugün toplantı yapılıyor ANKARA (ÇümhnriyetBürosn) Uçuncu beş jıllık kalkınma pîanı modelı ıle ilgilı olarak duzenlenen uluslararası kollekjum bugun çahşmalarına Basbakan Nıhat Erım'm açış konuşmasınctan sonra başlayacaktır Uluslararası Para Fonu, Dunya BankaM, FAO, Bırleşmış Mıl İetler, AET ve Avrupa Yatırım Bânka=ı uzmanlarıvla Turkıya" ye Yardım Konsorsıyomuna uye devletlerın temsilcılennın ve ismen cağrılmış bazı uzmanların katılacakları kollekyumda üçun cu beş >ıllık kalkınma plânının makro sevıyedekı modelınin ele ahnacağı oğremlmıştır. Yetkılılerın belırttıklerine gore toplantıda ajrıca plânda sıyası tercıh sebeplerı yabaccılara anlatılacak ve bu tercıhı gerçekleştırmeje yonelık teknık yollar uzennde durulacaktır. Bılındıği gıbı bırıncı ve ikınci beş >ılhk plânlarm hazırlanması sıraBinda da buna benzer toplantılar duıcnlenmışt). Otomobilden bekçiye aleş edenler yakalanamadı önceki gece çaldıkları Anadol marka otomobılle dolaşan ve bekçi ıle otomobil tamircısı bır şahsı varalayan uç genç butun aramalara rağmeo yakalanamamıştır. Çarşamba Halıç Caddesinde dıreğe çarpılmış durumda bulunan 34/LK/737 plâkalı otomobilde yapılan parmak izi sonuç vermemiştır. Polıs ılgıhlerı, uç genci aramaya devam ettıklerini, bazı ıpuçlan ele geçırdıklerıni bıldırmışlerdır. G«nçlerin attıkları kurşunla boynundan yaralannn otomobil tamırcısi Gunay Şafak'ın sağlık durumu duzelmeye başlamıştır. Ertükoğlu, yardımcılan Oluhan, Kucur üe dis tamirhanesini denetliyor. Müdürü bir Oiş tamiıhonesi,, ne baskın yaptı!... İhsan ONUR Uzun boylu, sıyah paltolu, saçlan hafil kırlaşmış adam merdıvenlerı ikışer uçer çıktı. Parmaklan üe çenesını uğuşturdu. Uzennde, «Dı? Kliniği» yazan zıle bastı Kapıyı bır çocuk açtı. Uzun boylu adam, «Diş Tabibı ile çöruşmek» istedığını bıidırdı Çocuk, «Buyurnn içerdeler» dedı Arkasmdan hemen ekledı «Dişıniz mi ağrıyor? Şansıniî var, kimse yok. Buyumn finıte oturun. Dis tabibine haber vereyim.» (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) AP Islanbul örgülii, mahaltî seçimler için Ankara'ya heyet gönderdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Baskanı Süleyman Demirel, maballl seçtmlerin ertelenmemesi içm Ankara'ya görusmelere gelen tstanbul AP îl Başkaru Ue tlçe başkanlanna cumartesl günü Marmara Otelınde verdığı öğle vemeğinde •Bmm ehmizde olan, oJmayan seyler vardır, e'n kıs». zamanda normal d<meme geçmeın^z en halisane te> mennimizdir^ demıştir Mahall! seçlmlerin ertelenmesl konusunun Millet Meclisl Geçici ""Komisyonun/la görüsüldüğtoü • h?ber alan AP'tstanbul tl Baskanı ve llçe başkanlan cumar(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) TGS Genel Baskanı ve Genel Sekreteri basın toplantısında.. TGS, "Basın sorunları,, raporunu hükümete verdi Turkı>e Gazetecıler Sendıkası (TGS) Danısma Kurulu ıle Genel Yonetım Kurulu arasında yapılan uç gun surelı ortak toplantı sona ermıı, hazırlanan «Basm Sorunlan» konulu rapor hukumete sunulmuştur Raporun kapsanu konusunda (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bir yaralama daha Erenköy'de dün bir şahıs ıkı kışuı tabanca ıle ağır şekılde yarahyarak kaçmıştır Kozyatağı Içerenkoy Caddesı üzerinde mevdana gelen ola>da, Muharrem Hacı Emınoğlu (29) adındakı bır şahıs Alı A\dınoğlu (42) ıle Ramazan llker'ı (3o) (Arkası Sa. 7, Sü 2 de) Khnık, sağlık şartlanndan uzak ve çok piş bulundu. Protez odasındakı tozlar fizerine «Pis» yazüacak kadar kalındı. (Fotoğraflarr AIv Alaknş) 4 *. , "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog