Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ACIKLAMALIveTESTUUGüLAMALI ÜNİVERSİTEVE HAZIRLIK HERGUN 6 DERS 3Mart30Nozirm KUKSLARI öincidevre O d a » FEN v» lOOders SOSVOL 1970*1971 umhuriYel Kurucusu: YUNUS NADİ Brosür tateyinla. GÜVEN DERSHANES Osmaobey, Neylı Mağascaa btUşigl BUYÜK DERSANE ' ' CLUveYENISEHIR ANKARA 48. yıl, sayı: 17083 Telgraf Te mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 İSTANBUL 27 Şubat Pazar 1972 Telefon: 47 46 68 İlâncılık: 6275/1323 Erim, Bir miktar vergi kaybı olduğu gerçektir,, dedi , , 1 Ocak 1972'den 22 Şubat 1972'ye kadar, geçen yıla göre 40 milyon fazlasıyla 142,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı Fiyatlarda düşme başladı BAŞBAKAN ERİM Aynı devrede işçi dövizleri geçen yıla göre, 9 milyon fazlasıyla 70,8 milyon dolar oldu. Rezervimiz 857 milyona çıktı İnönü, CHP Merkez Yönetim Kuruiunu evinde topladı CHP Lideri ve «3. Dünyacılar» Kurultay için 20 Marth öneriyorlar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkaru Ismet lnönü, Parti Meclisinde «Gflveni olmadığuu>, ıki gün sonra «Arasında ihtilif kalmadığını» bıldırdıği CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu dun Pembe Koşke davet ederek saat 11.00 den, 13.45 e kadar dcvam eden bır toplantı yapmıştır. tnönü'nün başkanlık ettıği bu toplantida parti içi bunalım her yönüyle ele alınmıştır. Öte yandan, Ecevit'çi grubun siyasl bir dergi yayımlamak üzere, harırlıklara başladığı soylenmektedir. CHP Genel Merkezi Genel Müdürii eski gazeteci Nurhan Erker'ın yönetiminde yayınlanacağı soylenen dergi, haftalık bir yayım organı olacaktır. Derginın en geç Mart ayının ük yansında yayın hayatına baş^ layacagı büdirilmiştir. Eski Genel Sekreter BUIent Ecevit'in istıfasından sonra yeni kurulan CHP Merkez Yönetim Kuruluna, pek az başkanlık eden lnönü, uzun bir süredır Merkez Yönetim Kuruiunu «ken di haline» bıraknuştı* ~~^~"~^^~~~~ llllllllllllllllllll ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Artık barsaklan boıulmayacak Borsalar, Odalar Birliğinin dışında bırakılacak ANKARA, (THA) Türkiy« Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kurulu; Kanununda değışıklikler yapan tasan, siyasî parnlerin yetkib organlannda görev alan kimselerin Ticaret Odalan yönetim kurullarına seçilmelerini önlemektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından ba zırlanan tasarı, incelenmek üzere Tiirkiye'deki bütun Ticaret ve Sa nayi Odaları yönetim kurullanna gönderilmiştir. Tdsarıya göre, üç yılda bir yapılmakta olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri dört yılda bir, her yıl yapılmakta olan yönetim kurulları seçimi de iki yılda bir tekrarlanacaktır. Tasarı Odalara kayıtlı üyelerin yıllık aidatlannı da 200 . 23.000 lira olarak tesbit etmektedir. (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Başbakanhktan dun yapılan bir açıklamaya göre, toptan eşya fiyatlannda ve geçınme endekslerınde Ocak ayından itibaren duşmeler baslamıs, 22 Subat ıtibarıyle de toplam dovız rezervımız 857 milyon dolan bulmuştur. ö t e yandan Başbakan Prof. Dr. Nıhat Erım, vergi kaybını önleyecek tedbırlerı başarıyla uygulayabilecek kalitede bir vergi idaresı kurulması amacıyla hazıriaSON OLATLARDA nan kanun tasansıyla malî kaza sıstemini ıslah edecek kanun GÖZALTINA AUNANLAR1N tasarısınm yakında TBMM'ne SAYISI 50TTÎ GEÇTÎ sunulacağım bildırmiş, «Bu ta. sanların kannnlaşarak yürürlü. ğe girmesinden sonra yapüacak olan vergi idaresi ve malî kaza reformlanyla, vergi kaybının önlenmesi konusnnda elle tatnlur sonuçlann alınacağı muhakkaktır> demiştir. Neler görüşüldü? Toplanü hakkında gorüştügümüz CHP Genel Sekreterı Dr. Kâmil Kınkoğlu, «Uınn süre^ den beri sayın Genel Başkanımmn başkanlığında toplanamıyorduk. Bugün sayın Genel Başdaveti üzerine, kendi(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) V" bazı semtlerde arama yapıldı Çeşıtll kanallardan alınan ihbarları değerlendıren güvenlık kuvvetleri, önceki gece ve dün sabaha karşı şehrin bazı semtAynca, dun saat 16.40'da, Türkije Mılli Gençlık Teşkılâtı Genel Merkezmde arama yapılnuştır. thracatta ve işçi dövizlerinde âe önemli artışlar kaydedildiği belırtilen Başbakanlık açıkla. ması şöyledir: «Son alınan rcamî rakamlara jrSre 1 Ocak lSTTden « Şnbai Ş 1972'ye kadar 142,5 milyon dolar hk bir ihracat yapılmıstır. Bn jteçen yıldan aynı dönem için 40 milyon dolar fazladır. Aynı dönemde işci dövizleri "70,8 mil(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ADAHA BELEDİYE BAŞKANI, GHFDEN KESİN İHRAÇ EDiLDi ADANA, (Cumhuriyet Bürosn) CHP ll Disiplin Kurulu, dun Ferit Polat'ın başkanhğmda yaptığı toplantıda, Adana Belediye Başkanı Erdofan Özlüsen'in partıden kesin ihracına karar vermıştır. Erdoğan Özlüşen, seçim bildirgesıne aynkı davranı?lar göstermekten, yakınlannı Belediye'den yararlandırmak ve tasarruflannda Belediye zararına hareket etmek iddiasıyla H Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevkedilmişti. İl Disiplin Kurulu, Erdoğan ÖzJüşenin aynca parti içi faaliyetlerde delegelere baskı yaptığı ve nüfuzunu kendi taraflannın çıkanna kullandığı kanısıBAŞPtSKOPOS MAKABtOS 13 köymni(om yer değişürdi Makarios, Sedat'ı yalanladı ATİNA'NIN İSTEKLERÎ KABUL EDlLMEDÎKÇE, YÜNANİSTAN BÜYÜKELÇtSl KTBRTS'A GÎTMEYECEK ATİNA, (Dış Haberler Servisi) Yunanıstan Dışışleri Bakanhğına yakm bir kaynaktan büdirildiğıne göre, Başpiskopos Makarios, Atına hükümetınin 11 Şubat tarihli tavsıyelerıne «nygnn» hareket etmedükçe, Kıbnsa yeni atanmış olan Yunan Büyükelçisi Dimitrios Vehsaropulos gö revi başına gitmiyecektir. Öte yandan Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Makarios, «El Havadis» adındaki bagımsız Lübnan gazetesine verdiği demeçte, Baskan Enver Sedafın Sosyalist Arap Birliğı kongresinde yaptığı konuşmaya dolaylı bir şekilde değinerek, Amerikanın Kıbnsı Altmcı lilo için bir üs haline getirmek üzere Kıbns hükurne(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ANKARA (a^.) KajTnakanılar arasmda yapüan nakü ve tâyinlere dair karamame dün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karamameye göre, Pervari eski Kaymakamı A. Vahip Yıldınm'ın Kızıltepe Kaymakamlığına, Gölhisar eski Kaymakamı Akın Gönen'in Kofcaz Kaymakamlığına, Aralık eski Kaymakamı Neşet Erol Yalçın'ın Horasan Kaymakamlığına, DeUce eski Kay makamı S. Hilmi Kayaş'ın Maden Kaymakamhğuıa, Göynücek eski Kaymakaaıı A. Hulusı Yıldınm'ın Bozkır Kaymakamlığına, Karaisalı eski Kaymakamı Aydın Güçlü'nün Orta Kaymakamlıgına, Çınar eski Kaymaka(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) TMGT'deki arama Turkiye Mılli Gençlık Teşkılâtınm (TMGT) îsüklâl Caddesındeki 471/1 numaralı binanm 3. katındaki Genel Merkezinde yapüan arama, saat 16.40'dan 18 40'a kadar surmüştür. Asker ve polis görevlilerinden kurulu ekip, binamn etrafmda geniş emniyet tedbiri aldırdıktan ve trafiği Şışhane'den Tepebaşı yonüne geçırttıkten sonra içerı gırerek, butun odaları aramıştır. AP, YTP ve Turk Kadınlar Bir lığının de kiracı bulunduğu binanın TMGT kısmmda arama yapıldığı sırada halk, caddede bırikerek olayı izlemiştır. Arama sonunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) Bir öğretmen, 8 çocuğun ölümünden sanık olarak tutuklandı AŞKALE, (Erzurum), (aa) Golveren köyunde DDT yerine tutun haşeresı zehiri surülen 8 çocuk, derhal olmuştür. «Folidol» isımli zehiri kullanan çocuklardan çoğu da hastalanmış, durumları (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) GÜLHANETJEKİ HATVANIAR, BVNDAN SONRA, YİYECEK MADDELEBÎNDEN HASTA OLMAYACAK.. FOTOGRAFTA, ZÎYARETÇİLER, AYILARA KONTROLDAN GEÇtRÎLMİŞ SlMlTLER VERÎRKEN... Otomobilden bekçüere ates açıp kaçtılar Belirsiz kişiler, çaldıklan bir otomobılle Fatih'te kendilerinden kimlık sormak ıstıyen bekçüerden birıne çarparak kaçmıştır. Otomobıl, daha sonra, bır tankere çarpmış halde bulunmu?tur. On bolumu tum harap olan otomobılın, 2 gece once Lâleli'den çalmdığı, sahıbının bır otelci olduğu anlaşılmıştır. Çarşamba Halıç Caddesinde sa bah 05'de seyreden 34 LK 737 plâ kalı «Anadolun ıçindeki kışilen n şupheh davranışlarım goren bekçiler, kendilerinden kimlık sormak istemişlerdir. Ancak, otomobıl durmamış ve bekçi Zülfikar Baydemir'ın ayağına çarparak, hızla kaçmıştır. Bekçilerin, kaçan otomobılı durdurmak için düdük çaldıklan sırada da belirsiz kişiler, ateş açmışlardır. Hayvanlar için özel büfe açıldı İhsan ONUR Biz insanlar gerçekten şanssız yaratıklarız'. Yaşamamız tesadüflere baglı. Kontroldan uzak, sağlığımızı tehdit eden mıkroplarla kucak kucaga. Neden hasta olmayız? Bağışıklık kazanmamızdan... Gelin gönin ki, hayvanlar öyle mi? Hele evcil hale geldiler mı, hastalık hemen başlannda .. Kusma, ishal, iniltı ve... Ama artık bu «mutlu azmlığm* da sağhkları tam kontrol aJtrnda .. Yıyecekleri, içecekleri fennî şartlar altında hazırlanıyor. Veterıner kontrolundan geçmiyenler verilmiyor. Ya sokaktakiler? Onlar çileleri üe baş basa... Inceleme, onlana daha çok yaşadıklannı ortaya koyuyor... Bunun da açıklaması, bağışıkiık .. Evet bundan sonra Gülhane Parkındaki hayvanlara gelişı guzel yiyecek maddeleri venlme(Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) ^ ^ ^ > na varmıştır. Bulgarlar, bir TIR kamyonunda 600 kilo esrar ele geçirdi 2 milyon liralık arsasını huzurevi için bağışladı İZMİR, (THA) Türk Kadınlar Birliği, kurulacak olan huzurevi için, Karabağlar'da bulunan 2 milyon lira değerindeki 16 bın 800 metrekarelık arsasını bağışlayan Nuriye Tanın'a, altın bir şeref madalyası vermiştir. İnönü'den sonra ikinci şerel madalyasına sahip olan Dr. Kemal Tanm'm eşi Nuriye Tarnn, bagışladığı arsa için, «en isabetli işi yaptım» demiştir. NJXONİLE ÇUENUY, BAZI TEMEL KONULARDA ANLAŞTILAR (DIŞ HABERLER SERVİSt) EDİRNE, (THA) Türkiye'den Avrupa'ya yuk götürmekte olan Nıhat Banal yönetimindeki 34 EE 329 plâkalı TIR kamyonun da Bulgar gümrük memurları, iddiaya göre, 600 kilo esrar bulmuşlardır. Özel bölmelere yerleştirılmij esrarlann bulunmasında, özel yetistırilmiş köpeklerin de yardımcı olduğu bıldirilmektedır. (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Park ve Bahçeler Mudurlüğü, hayvanların beslenmelerine halkımızın katkıda bulunabılmesini temın ıçın «Hayvan besi maddeleri» satan özel bir bufe açtı. Kulubede; çekirdekten meyvaja kadar herşey bulunmakta . ÖZEL BÜFE Atillâ Keskin'in doktor ağabeysi koma halinde bulundu İZMİT, (THA) Deniz Gezmış'le birlikte idam cezasına mahkum olan anarşistlerden Attilft Keskin'in ağabeyi nisaiye mütehassısı Dr. Necatl Keskin muayenehanesinde koma halinde bulunarak devlet hastanesine kaldırümıştır. Dr. Necati Keskın'in intihara teşebbüs ettıği, ya da gaz sobasından zehirlenmiş olması ihtimali Uzerinde durulmakta; kardeşıne idam cezası verilmesinden •onr», dtha önce de İntihara te«ebbus ttUÜ bildirilmektedir. . HANGÇOV Beyaz Saray kaynaklanndan yapüan açıklamaya göre, Baskan Nixon ve ÇuEnLay, bazı «temel kouuiarda» anlaşmaya varmışlardJr. Anlaşmaya varılan konular bugün yayımlanacak olan bıldıride açıkİanacaktır. Nixon, ÇuEnLay şerefıne önceki gece verdiği ziyafette «Son dört gündür aramızdaki duvan yıkmak için nzun çalışmalar yaptık» demiştir. ÇuEnLay, ise cevap olarak, «ÇSn ve Amerikan balkmın ortak isteği karşılıkh aalasma \e dostinğn Uerleterek, Çin ve Amerika arasmda normal Uiskilerin kunümastm sağlamaktır» demiştir. Iki çift kulak tıkacı NtXON, «YERYÜZÜNDE DUVARLAR KALKMALI» DEDİ. öte yandan Başkan Nixon Çin'de alış veriş yaparken, özellıkle eski çaglarda Çin tmparatorlannın, kdtü haberleri duymamaJc için kulaklanna tıjtadık(Arkaa Sa. 9, Sü. 3 de) YOLA DEVAMI SAKINCALI.. Istanbul'da, Ahırkapı önlerinde iki yabancı şilep çarpışmıştır. Her iki şilep de agır hasara ugramıstır. Liberya gemisi Ue çarpısan ve ağır basar alan (Arkan Sa. 9, 8ü. 2 de) înnan şilebi «SUver Crest». (Fotoğraf. Aybatar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog