Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ATSIZ BOZKURTLAR DİRtLİYOR 8. Baskı ciltli TÜRKİYE TATINEVt tlâncüıt: 6783/1294 umhuri 48 . j Vll savi" 17082 . «7 . ««*. Kurucusu: YUNÜS NADf Telgraf Te mektup adresi: cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 UUITiarteSI Fen bilimleri Yabancı dil Sosyal bllimler 852 SORO CEVAP. OFSET BASKILI FiatJ 15. lira BÜTÜN KtTAPÇILARDA Ödemeli isteme: P.K. 309 Aksaraylstanbul testsoruve Ûn Tedbirlerin komisyondan Eleklronik çıkan şekli açıklandı tmar ve Tskân Bütçesinde AP ve CHP'liler kavga etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak ve Tanm Reformu ö n Tedbirler Kanun Tasarısı, 55 Numaralı Geçici Komisyonda çeşitll değişikliklere ugrayarak Genel Kurula sevkedolmek üzere kabul edilmiştir. Komisyon Başkaru t. Hakkı Tekinel tarafından yapılan açıklamaya göre, Komisyonun tasanda yaptığı değişiklikler başlıca üç noktada toplanmaktadır. Buıüardan birincisl bağ ve bahçelerin, ön tedbirler tasarısı kapsamı dışında bırakılmasıdır. Ikincisi, devir ve temlikler konusunda, iki ayrı dönem için iki ayn uygulamanın kabul edilmesidir. Üçüncüsü ise, tasarıya eklenen bir madde üe, tapulama kanununun 33. maddesinin değiştirilmesidir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Teknik personele yan ödeme Mart'ta verilecek Cumhuriyei Eskiye göre üç önemli değisiklik getiriliyor MUlet Meclisinde dün Sanayi Bakanlığı bütçesi görüsülerek kabul edilmiş, söz alan parti sözcüleri, genellikle yatırımlann gerçekjeştirilmesi konusu uzerinde durmuşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez, eleştirilere verdiğj cevapta bu yıl «Motör», «Disli kntusu» ve «Elektronik» sanayiinin kurulması için haarlanan projelerin uygulama alaıuna konulacağmı açıklamışür. Erez aynca, teknik personelin iş güçlügü, iş riski ve temininde güçlük çekilen personel zammı gibi yan ödemelerin Mart'ta verilecefcini bildirmiştir. ve motor sonayıı kuruluyor Yarın Şgyla llllllllllllllllll I! Montaj sanayii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi uzerinde yapılan eleştiri lerde, genellikle Yatınm» konusu uzerinde durulmuştur. «Montaj» sanayiini ele alan konuşmacılar, bu konudaki uygulamanm beklenileni vermediğini, amacı dışına çıkılarak, «ucuz kazanç gağlayan» bir araç şeküne dönuştürüldüğünü öne silrmüşlerdir. Demokratik Parti grubunun görüşünü açıklayan Vedat Onsal. «Karma (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) POL/S SILAHLARl YETERSIZ Kuzey irlanda içişleri Bakanı vuruldu ı ÎRA'nın düzenlediği suikastte Taylor, başına ve göğsüne saplanan 3 kurşunla' ağır yaralandı.. (DIŞ HABERLER SERVtSİ) BELFAST Kuzey irlan. da İçişleri Bakanı John Tay lor, dün İrlanda Cumhuriyet Ordusuna mensup silahiı kişiler tarafından vuruferak ağır yaralanmıştır. Belfast polisinin yaptığı açıklamaya göre, Kuzey İrlanda güvenlik örgütünü yöneten Taylor, dün akşam Başkentin 40 kilometre kadar (tışında otomobilİKden çıkarken göğsünden ve ba. şından aldığı 3 kurşunla kanlar içinde direksiyonun (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Çağlayangil, "Fikir anarşisi olmasaydı, sokakta anarşi olmazdı,, dedi ANKARA, ( M . ) Eskl Dısisleri Bakanı Bursa AP Senatörü Ihsan Sabrt Çağlayangil, «Bütfin çektiğimiz sokaktaki anarşiden değil, fikirdeki anarşidendir. £ğer fikirde anarşi olmasaydı, muayyen konularda göriiş birliğimiz olsaydi, sokakta anarşi olmazdı» demıştır. 12 Marftan sonra Uk defa Cumhuriyet Senatosunda konuşan ve iç konularla ügili göruşlerini açıklayan eskl Dışişlen Bakanı Çağlayangil, 1961 Anayasa'sını da eleştirerek, özetle şunlan söylemiştir: «1961 Anayasası belki bizim bünyeye bol gelen bir elblse yaratmıştı.. Biçip, kes;p kendi vücudumuıa uydurmaktansa, şiş* manlayıp şu etbisenin içine sığmaya çalışalım dedik, olmadı. Şimdi, bol elbiseyi daraltmaya uğraşıyoruz. Dava burada.» «özerklik» ve «farafsırlık» kavramları uzerinde de duran Çağlayangil, genellikle bu deyim lerin yanlış anlaşüdıgım ve çogu müesseseler tarafından istismar edildiğinl öne sürmüştür. TRT kanununun baa maddelerinı değiştiren kanun tasansmın Senatodaki görüşülmesı sırasın(Arkası »a. l, Sü. 4 de) , Atina basınına göre, Ankara ile Atina, «Taksinude anlaştı GEZEREK DERS YAPIYORLAR İngiliı «ITganda» gemisi, dün Istanbul'a 465 öğrenci getirmistir. Gezinin amacı, öğrencilere. dünya ülkeleri hakkında gezerek bilgi vermektir. Nitekim İngiliz öğrenciler, dün Istanbul'u germiş, öğretmenlerinin ve rehberlerinin bu gezi sırasında verdikleri dersl»i, ilgiyle izlemijlerdir. (Fotoğraf: a a) Mokorîos: "Atina ile köprüleri uçurmak niyetlnde değilim,, Said Arif TERZİOĞLU bildiriyor LEFKOŞE Makarios, «Atina ile Lefkoşe arasmdaki köprü leri uçurmak niyetinde değilim» demiştir. Kıbns Rum Yönetimi Baskanı, Londra'da kendisini des teklemek üzere bir yürüyüs düzenleyenlere hitaben gönderdigi mesajda, şunları da eklemiştir: «Niyetim, bunun aksine, Kıbns ile Tunanistan arasında bir süre önce patlak veren bunalımın yol açtıfı uçunımu kapatmaktır.» Siyaşi çevreler, Makarios'ur. bu mesajı üzerine, şu yorumu yapmaktacfır: «Rum Tönetimi Başkanı, Lefkoşe'de Yunan hükümetiyle uzlaşmak ve Atina ile tam bir ilişki kesilmesini önlemek istemektedir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Folisin kullandığı 9 tip silâhtan bazıları. Çoğunun son olaylarda «iş görmediği» "Yerli otomobil 55 bin liraya satılabilir OTOMATİV SANAYİİ TEMSİLCİLERİ, BUNUN İÇİN FİNANSMAN KANUNUNDA DEĞİSİKLİK YAPILMASINI İSTİYOR ANKARA, (aa) Finansman Kanununun, Türkiye'de motor, difrans.'yel ve şanzıman sanayiinin kurulmasıru olumsuz yönden etkilediği, bu konuda girişilen yatırım ve çalışmalaruı yüzde 5C oranında gerilediği öne sürülmüştür. . , Finansman Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve kanuna bazı yeni hükümler getiren tasanyı görüşen Millet Meclisi Ge çici Komisyonunda, Türk Otomativ Sanayii temsilcilerinin Gider Vergisi konusundaki görüşleri tespit edilmiştir. Temsilciler, moralman çökmüş durumda olduk(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) finarşistlere karşı vurucu güç kuruluyor Salâhattin GÜLER belirtildl İLKYE ORTA DERECELİOKUL KİTAPLARINI UZMANUfl HAZIRLAYAGAK ANKARA, (a a) Milli Eğiüm Bakanı îsmail Arar, Uk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders kitaplannın, grup çahşması yapacak uzmanlar tarafından hazırlanacağmı, bu konuda bir kanun tasarısı hazırlanarak Parlamento'ya sunulduğunu açıklamıştır. îçel bağrmsız muletveküi Celâl Kargılı'nın «ders kitaplannın cağımız koşullarına uygun bir biçimde değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediği» yolundaki sonısunu cevaplandıran Arar. «Modern bir ders kitabınm niteliklerini taşıyacak ve beklenen eğitim mak(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) CHP'de erken Kurultay için çabalar arttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi toplantısırun, tnönü'nün isteğiyle 1 Mart'a ertelenmesi üzerine, parti çevreleriade erken kurultay çabaları artmıştır. CHP Genel Başkanı, Millet Meclisindeki bütçe görüşmelerinin önemini ileri sürerek, dünkü toplantınm 1 Mart'a ertelenmesini istemişti. Merkez Yönetim Kurulu ardı ardına düzenlediği toplantıiarda Parti Meclisindeki görüşmelerin eleştirisi ve değerlendirilmesini yapmakta. erken kurultay için çahşmalarda bulunmaktadır. Merkez Yönetim Kurulunda erken kurultay istemi, kesin bir hal alırsa, Parti Meclisine öneri(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) • Sofu TUĞRUL'un, «Satüık Bir Köy Var, Orada..» röportajı, bugün 5. sayfamızda ı eşitli anarşik olaylar, Polis örgütündeki silâhlann güçsüzlüSü ve yetersizliği gerçeğini ortaya çıkarmış ve bu nedenle de il'gililer, örgütün modern silâhlarla donatılmasına karar vermişlerdir. Polisin halen kullanmakta olduğu silâhlann çeşitli tip ve çaplarcfa olması da, mermi bulllllllllllllllllll ma yönünden ayrı bir sakınca doğurmuştur. Yeni hazırlanmakta olan bir kanunla, Polisin donatılması için dışardan alınacak güçlü silâhlann gümrük vergisi dışında bırakılacağı öğrenilmiştir. Silâh bilgisi yeterll olmayan ve yılda ancak iki atış deneme(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) c için, modern siiâhlar ithal edilecek Polisin ateş gücünü arttırmak Bakanlar Kurulu, güvenlik fedbirieri I konusunda göriiş birliğine vardı M.TOKER'İNYAZISI ÜZERİNE SAVCIUK. ECEVİT HAKKINDA İNCELEMEYAPIYOR ANKARA, (a.a.) Ankara Savcılıgı, CHP eski Genel Sekreteri Bülent Ecevit hakkında, serbest gazeteci İnönü'nün damadı Metin Toker'in bir yazısını ihbar telâkki ederek, inceleme açmıştır. a.a. muhabirinin bu konuyla ilişkin bir sonısunu cevaplayan Ankara Savcısı Fazıl Âlp, Toker' in yazısının ihbar telâkki edilerek incelendiğini bildirmiş, Bülent Ecevit'in bu sözleri soylediği teebit edilirse, hakkında sorojturma açılacagını belirtmiçtir. İŞLETME VERGİSİ İLE İLGİLİ BAZI GEZA HÜKÜMLERi HAFiFLETiLDi ANKARA, (aa) Finansman Kanunu içinde yeralan İşletme Vergisiyle ilgili değijiklik tasarılannı görüşen Millet Meclisi Geçici Komisyonu, bu verginin bazı ceza hükümlerinde değisiklik yapmıştır. Komisyon, Perakende satış ve sikalarını her bir muamele için dnzenlemeyen ve müşterisine ver mcyen mükelleflere aynı yıl 1çinde, blrinci tespitte 500, ikinci tespitte 10M, üçüncü ve sonraki tespitlerde 2'jer bin lira usulsüz lük cezası kesillr. hükmünU, «Birinci teapitte İM, Udııcl te«piHe 250, üçüncü tetpltte 500, (Aıkuı 8*. 7, Stt. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dün saat 10'da, Başbakan Nihat Erim'in başkanlığında, 4 saat süren bir toplantı yapmıştır. Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Ali Ihsan Gögüş'ün açıklamasına göre toplantıda, devletin güvenliğiyle ilgili tedbirler göriişülmüştür. Göğüş, açıklamasmda, «Bu konnda sim diye kadar alınmış ve bundan böyle almacak tedbirler uzerinde Bakanlar Kumln, görüs birliğine varmıştır» demiştir. Halkın yargılamaya katılması fstendl A. BİLGÎ PAT NİXON, PEKİN'DEKt BİR KÖMÜR OKULUNDA, ÇİNLİ ÖĞRENCİLER ARASINDA.. Îstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünce düzenlenen «Ceza Adalet Refonnunun tlkeleri» konusu sempozyumda bir konuşma yapan Prof. Dr. Öztekin Tosun, «İtalya ve Fransa'da olduğu gibi, ağırceza mahkemelerinde önemli davalarda halk « tan da üye bulundurulmasmu ö I " I nerrai|tir. ^ 7, Sü. 8 de) 20 ÎAŞLNDAKİ FEVZ1 ERGÜL; EMNİYETTE AGLARKEN.. Pekin'de samimiyet ilerledi PEKİN (Dı« Haberler Servitl) Baskan Ri. chard Nixon'un Çin'e yapmakta olduğu ziyaretin bejincl gününde, taraıltr araıında ıımimiyetin ilerlediği ve Çinlilerle Amerikalılann bunu açık şekilda belli ettikleri diplomatik kaynaklar tara(ArkMı Sa. 7, Stt. 7 de) Bir genç, annesini koıa kurşunu ile öidürdü Sağmalcılar'da; babasının ekmek fırınında çalışan 20 yaşındaki Fevzi Ergül, ruhsatsız tabancasıyla annesini başından vurarak ölümüne yol açmıştır. Çenesinden girerek ensesinden çıkan kurşunla yaralanan 42 yaşındaki anne Nazire Ergül, baba oğul tarafmdan hastaneye kaldırılırken, yolda ölmüştür. (Arkası '. a. 7, Sü. 7 de) S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog