Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Lectric Shave Sıcak havalırda eıtt tarf*rrw«i •f«ktrıklı tr** makın*ti kulfanmayı roriMtırır. LECTRİC SHAVE bu *ng«iı yek Mferak •tektnklı tras makıranfzm çalışmMim kottytMtınr *• nııdunarunı Ikt mtclin* çıkırtf, Kurucusu: ITÜNUS NADÎ urıye 25 Şubat Cuma 1972 ^ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA FEN SINIFLAR1 3 MART'TA BAŞLIYOR Gündüı ve «ksam • MOUERN kurslanna fcayıtlaı I MATEMATlh yapılmaktadır f KURSLAR1 s Brosür lüteyınl». GÜVEN DERSHANESI Osmanbey, Neylr Mağazaa bltislg) 48. yıl, sayı: 17081 Telgraf Te mçktup adresi: Cumhuriyet İstanbtü Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 tSTANBUL Teiefon: 47 46 68 İlfincılık: 6275/1277 :c Dilersek haşhaş ekimine döneriz». ANKÂRA, (Cumhuriyet Bürosu) Makarios'un Sözcüsü: "Enosis dışında çözüm nihaî olamaz,, Atina Lefkoşe ilişkileri ölü safhaya girdi Said Arif JERZIOGLU bildiriyor ~~ NİXON, DÜN EŞİYLE ÇIN SEDDtNİ GEZERKEN, «SADECE DURUP ÇlN SEDDİNE BAKMAK BILE, 16 BİN MILI KATETMEĞE DEGERDI» DİYORDU™ (Tetefoto: AP) LEFKOŞE Atına • Letkoşe İlişkileri, Yunanistanın Lefkoşeye verdıği notadan bu yana ölü bir safhaya girmiştır. İki merkez arasında arabıüuculuk çabalarına ginşen Rum Temsılciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerıdes temaslarını kesmış ve bu bususu resmen açıklamıştır. Yetkilı çevreler, on günden berı Atina ile Lefkoşe arasında hıç bır temas yapılmadığını ve ilişkılerin düzeltılmesı yönünden hıç bır faalıyet olmadığını açıklamaktan kaçınmamaktadırlar. Öte yandao kendisiyle görüştüğüm EDEK Partisı Lideri Dr. Lisaridis, Enosıs dışında hiç bır çözümün nihaî olmıyacagını belirtmıştir. Makarıos'a yakın kaynaklar, temaslann kurulması ıçin önumuzdeki gunlerde teşebbuse gırışıhnesi ıhtimalınden soz etmekte, hattâ bir heyetin Atına1 ya gönderilecegini bne sürmektedirler. Bu arada Makanos'un, Atina ile Grıvas'ın arasını açma yonünde perde arkası faaliyetler gosterdiğı gozden kaçmamakta. dir. Makarios'u tutan gazeteler, Atına'nın Zurıh ve Londra Antlasmalarının geçerliliğıni açıkla masından «onra Grıvas'a ters (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Başbakan Nıhat Erim, dün Ziraat Mühendisleri Odasının 18'incl Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmada, ozelhkle haşhaş ekımınin yasaklanması uzerınde durmuş, «Hfikümet 30 Haziran Kararnamesiyle haşhası yasaklarken hiçbir yabancı devlete karsı iki taraflı veya tek taraflı taahhüde girmis değildir. Tek taraflı bır kararla yasaklanmıştır. Eğer ekonomimiz, çiftçimiz, bundan hasıl olan boşluğn dolduramazsa tekrar ekime dönmemizi onleycbilecek hiçbir taabbüdümüz joktnr» demıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) "Açık bir dünya çiçeğe biı böcek kurmalıyız,, Başbakan Erim, «Kimseye 2 ya da çok taraflı bir taahhüt altına girmedik» dedi Nixon Çin Seddi'ni gezerken, uluslar arasındaki bütün duvarların yıkılmasını istedi DIŞ HABERLER SERVİSİ PEKİN Çini zıyaret etmekte olan Başkan Nıxon, dun sabah eşiyle bırlıkte, Pekinın 64 kilometre kuzey batısmdan geçen Çın seddini ziyaret etmıştır. 2200 yıl once yapılan ve 2400 kılometre uzunluğunda olan bu duvar bılındiğı gibi, Çinin barbar saydjgı dış dünyadan ayn olarak«kendi taşoM» kBimnmtBinın sembolu sayılmaktadır. Başkan Nixon, Çın seddınl zıyaret ederken dılekte bulunarak nyaretinin dünya halkları arasındakı duvarların yıkılmasında bir başlangıç olmasını arzu ettigini söylemiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) «CEZA ADALET REFORMU İLKELERİ» KONULU SEMPOZYLM BAŞLADI CHP PARTİ MECLİSİ, İNÖNÜ'NÜN ÎSTEĞİYLE 1 MART'A ERTELENDİ AP'Mer ve bir CHP'li olumlu, diğer CHP'li ve DPTilerle MGP'liler olumsuz oy kullandı Konun Tasorısı Komisyondo kobul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbırler Tasarısı, 55 Numaralı Geçıci Konusyonda dun kabul edilmıştır. Açık oylamava 13 uye katılmış, AP'lı uyelenn tamanu ve CHP'li Mehmet Yüceler'ın oylarıyla tasarı, kabul edılmıştır CHP'li dığer uyelerle DP' lı ve MGPIi uyeler muhalıf kalmıştır. On Tedbirler SATIUK BİR KOY VAR, ORADfl.. CHP Merkez Yöneticileri 12 Mayıs'ta Kurultay istiyor | İnönü'nün son davranışı, «Geri çekilme» ve «taviz» olarak nitelendirildi Neler getiriyor? ön Tedbırler Tasansı, Geçicı Komısyondan çıktığı şekhyle baş lıca su hususları getirmektedır: O Baç ve bahçeler, tasannuı bazı hükümleri dışında bırakılmıştır. (j) 20 Temmuz 1961 tarıhınden ltıbaren 3. derecedekı akrabalara yapılmış devır ve temlikler geçersız sayılmakta, ancak kanun çıktığmda toprağını bizzat işleyenler, bu hukmün dışında bırakilmaktadır. Q Çiftçiyi Topraklandınna Ka nununa gore, toprak dağıtımı, durdurulmuştur. (î) Devır ve temlik hakkı ile ifraz ve taksım, sınırlandmlmıştır. Kanun yururluğe gırdıkten (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hemşireler kadın kadına eğlendiler Yazı ve fotoğraflar: Ergin KONUKSEVER Kasımpaşa Deniz Hastahanesi hemşirelerinin jıllık çayında Istanbul'un birçok hastahanelerinde çalışan hemsıreler bir araya gelıp, anüarla dolu bır gun geçırdüer. Bırbırinden renldi, birbirinden heyecan dolu genç hemşırelerın yanında, kendını msan sevgısıne adamış, saçlan ak pak oltnuş, yıllanmış hemsıreler de, genç kuşakların arasında yıllar oncesınin mutlulugu ıçindeydiler. Bütün hemşırelerın kavalyesız geldığı çayda, neşe ve nüktelerıyle, üç yuz çıçeğe bır böcek vardı ortada Deniz Hastahanesı Başhekımı Albay Rıfat Yetkın. «İş baska, eğience başka. Burada Başhekim vok. Hepimiz gdnlümnzce eğieneceğiz» diyen Albay Rıfat Yetkm, hastanesınm Kasımpaşa Deniz Orduevın. de düzenledtği yıllık çayda, kıvrak dans ve figürleriyle konuk Salondakı tek üniforma subay hanım YUzbaşı Seval Ünsal da paylaşılamayan bir kavalyeydi. Yüzbaşı Ünsal, Hemşire Bedia Çalkan ile dans ederken frünlük çalışma duzeninin dışında neşe Içlndeydl. Seval ALBAY RtFAT YETK1N, KONUK HEMSDRELERE, tYÎ BİR OPERATÖB OLDUĞU GİBİ, İYÎ EV SAHIBt OLDLĞÜNU DA GOSTERDÎ.. BİR Dönmezer, öğrenci olaylarına da de ğindi Alâeddin BİLGİ îstanbul Hukuk Pakültesi ve Krimınolojl Enstıtüsu taraiından düzenlenen, «Ceza Adalet Reformu llkeleri» konulu Sempozyum, dün, Krımınoloji Enstıtüsu Müdürü Ord. Prof. Sulhi Dönmezer'in konuşmasıyle çalışmalarına başlamıştır. Sempozyuma, Adlıye, Universıte, basın, barolar, emnıyet ve dığer ılgılı lnıruluşlann temsilcilerınin yamsıra, Askerî Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Rafet Tüzün, Askerî Yargıtay Başsavcısı Tümamiral Fahn Çoker, Mıllî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet Başkanı Tuğamiral Numan özdalga, Yargıtay Birincı Başkanı Ferruh Adalı, Cumhuri(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Partı Meclısı'nın bugün yapacağı toplantı, tnonu'nun ısteğl uzerıne, 1 Mart Çarşamba gunüne ertelenmıştır. CHP Genel Başkanının, «Meclis'te Bütçe görüsmelerinin sonuna gelindi, simdi çalısmalarımızı bu noktada yoğanlastıralım» dediğı öğrenilmıştır Bazı kaynaklar, Inö nü'nun rahatsızlığı yuzunden toplantının ertelendığinı bıldırmışlerse de, bunun d'oğru olmadığı anlaşılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) İGunlük guneşlik bir hava; iki kız dibekte bnlgur dövüyor Erim: «Tasarı, Marfta Meclis'e sunulacaktır» ANK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nıhat Erim, Bakanlar Kurulu toplantısım keserek. bazı Bakanlarla katıldığı Ziraat Mühendisleri Odasınm dünku top lantısında, «Size bu kürsüden şimdi açıklamakla iftihar ediyo rum ki, esas Toprak Reformu kornısu taslağı komisyondan çık mıştır ve benim elime gelmistir. Butçe, TBMM'den çıkar çıkmaz, Mart ajı ortalannda Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Ta sarısını Meclislcre sunmak fırsatuıı bulacafız» demıştır. Erım, bu arada, «Tanmdan sağ layacağımız fazla gelirden yapacağımız tasarruflarla Türkive'nin sana> ileştirilmesinin mümkün olacağını» belırtmıştir. Karadeniz'den İstanbul'a buz parçaları geliyor Bulgarıstan'ın Varna önlerinden buz parçası kumelerinın Karadenız'de karasulantnıza doğru suruklenmekte oldugu bildirilmıştir. Tuna nehrinden kopup geldiği sanılan buz parçaları Îstanbul (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Mahsul olmayınca borçnasılödenir? Sofu TÜĞRUL 1 milyon 350 bin Iirası bankaya borçlanarak peşin, 2 milyon 250 bm hra sayılıp mülk edınilen çıfthkte, yıkık dökuk bir çıftlık bınası, bır ahır, bir de hurdaya çıkmağa yüztutmuş traktör var. Hepsı bu kadar. Çiftlik, eski adıyla «Mnhacir», jeni adıyla «Göktome» köyü sınırları içınde.. Doğulu vatandaşlar kolları sıvayıp girişıyorlar ışe Kadıolar, çocuklar, yaşlılar konut yapımıyla uğraşırlarken ötekıler de 1,000 dönüm kadar toprağ sürüyorlar. Arpa, buğday, pancar ekiyorlar. Doğulu ota meraklı. Koca çiftlikte ise otun zerresi yok Önce, hayvancılık yapma hayallerı suya düsüyor (Arkası Sa. 1, Sü. 7 de) DevGenç Dovosındo 13 idom isiendi • «ZEYTİNYAG SKANDALI» SANIKLAR1 TAHLİYE EDİLDİ (Cumhuriyet Haber Merkezi) Ankara Sıkıyonetlm Komutanlığı (1) numaralı Askerî Mah kemesınde dün DevGenç sanıklannın yargılanraalanna devam edılmış, sanıklar hakkında hazırlanan 30ü sayfalık ıddıanamenın okunmasına baslanmıştır. İzmir'de ıse, •Zeytinjağı skandali» sanıklan tahlıye edilmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) 2 polis kazada öldü ANKARA Ankara • îstanbul yolunun 31. kilometresinde bır otomobılle görevden dbnen 42 yaşmdaki trafık komiser muavinı Mustafa özcan ile 40 yaşındakı pohs Hasan Kurşun, otobüsle çarpışma sonucu, ölmüşlerdır. Otomobilde bulunan 4 kışı de ya ralanmıştır. özcan 4, Kurşun ise 2 çocukludur. FATİH'DE DÜN GECE 3 EV YANDI Fatıh Sınan Camıi Sokak 8 saMİı RamaTan Özbek'ın evmd'e aun gece çıkan yangın sonunda bu evle vanındaki 2 ev, tama. men yanmıştır. İki ev de zarar gormuçtur. Yangının nedenl, araıtırıl. »aktadır. Hamallardan kurulu kasa soyguncuJarı yakaland ı MAO Hangi oyunu oynayacagız, Bay Nison?.. Polis'i gıinlerdenberi uğraştıran 9 kasa soyguncusu. uzun araştırmalar sonucu, yakalanmıştu. Ele geçenlerın sabıkasız olması ve soyduklan işyerlerlnde İ2 bırakmamalan, yakalanmalannı güçleştinnistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog