Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yavnınuzun Evd« Okul Ödevi Yapsrfcen v» Butun öğrenım Hıyıtınd» En Çek Y«r*rlınacağı E»er, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Cilt Halindtt Çıkmıflır. Taksitle de Satılır. Topltn Sıtı» Y*rler! lıtBnbuTda Babılli d> OCAK KİTAP DAfllTIM ŞTİ. v» H T I } Yayımlr/an GUVEN BASIM v» YAYINEVI . Istınbul ÜLKÜ OKUL Kurucusu: TUNUS NADİ 48 Vll 7 Savi' 17080 l f w w ' *»"'•• « Telgraf ye mektup adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 »0 ~ 22 42 96 22 42 97 22 42 88 22 42 99 urıyet . , • o 2 4 ŞUDat CEBIR PROB. 1 M Gokyay 10CEBIR PROB. n . M GBkyay 10CEBÎR PROB • m £d. M. Gokyay 5 CEBİR PROB m Fen M. GSkyay 1 0 CEBIR PROB n Fen thsao Irk 25 00 CEBIR PROB m Feo thsan Irk 50 00 CEBIR PROB Ul Ed thsan Irk 2500 FlZtK PROB m Sabri Gorçek 7 50 KÎMYA PROB. IJIJIL Î K Erkssü 7.50 GEOMETRÎ PROB L îhsan Irk 15GEOMETRÎ PROB H thsan Irk 12 50 GKOMETRt PROB. UL (Duzlem) 15 GEOMETRt PBOB. . m (Koıuklerl 12 50 GEOMETRİ PROB UL (VektöT Kesen) 12J0 tNKILAP ve AKA KlTABEVLEKt tlâncılık 62711285 zümleriyle Liseli'lere Problem Kitapları TALÛ, FÎYAT ÎSTİKRARININ KORUNACAĞINI AÇIKLADI Kıbrıs Turk Değiştiıme Birliği, Magosa Limanında (AP) Türk Alayı KIBRIS'ta MAKARİOS'UN «GRİVAS'I ÖLDÜRÜN» E M R İ N İ VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ "Dış ticaretin devlet eliyle yapılması söz konusu degil,, Mlllet Meclisi Genel Kurulunun dun kabul ettıği Tlcaret Bakanlıgı bütçesi üzennde eleştirileri cevaplamak Uzere bir konuşma yapan Bakan Nalm Talu, dış tıcaretm devletleştirilmeslnln düşünülmedığıni bir soru üzenne açıklamıstır. Talu, özel sektör ya tınmlanıun hızlandınlması lçln gereklı tedblrlerln getırlleceğınl de bildırdlgl konuşmasında TüTk ekonomisinın saglara olduğunu soylemıştır. Ticaret Bakanı, geçirüen IOSyoekonomık olaylara ragmen 1971 yüında yüzde 9 oranında kalkınma hızı sağlandığını, ıhracatın ise 1970 yüına gore yüzde 15 oranmda artarak 676 milyon dolara yukseldiğml açıklamıstır. Talu'nun verdığı bılgıye gdre bu anış tanm ürünlerinde yüzde 11, genel ihracattakl yerl yüzde 21 olan sanayı ürünlerinde İse yüzde 40 dır. Bu yıl buğday flıraç eden bir ulke haline geldığımizi büdiren Bakan, îrana yüz bın ton buğday satıldığını, îsviçreye de 30 bin ton arpa ıhracı için anlaşma vapıldığını anlatmış, ddrlz rezernnın 850 milyon dolara yukseldiğını bildırerek «önfimtizdeki dört. beş yıl içia döviı Ihtivact ganuıti aJtına aliBmiftar» demistır. Ngım Talu yatınm kotalan için 150 milyon dolarlık ek sağlandığını da sozlenne eklemıştır. «İhra (Arkası S». 7, Sö. S de) İnönü, "Merkez Yönetim Kurulu ile ihtilafımı geri aldım» dedi İnönü, Sezai Orkunt ve Devlet Bakanı Ali thsan Gögüş'ün Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini A n a y a s a ' y a aykırı buluyor CHP Başkanı, 3 Nisan'da olağanüstü, Temmuz ayında da normal kurultayı toplantıya ç a ğ ı r a c a ğ ı n ı açıkladı Orkunf ve Göğüş Onur Kuruluna verildi Uzlaşma ANKARA, (Cumhuriyet Bürosıı) Sald Arif TER11OGLU bildiriyor LETKOŞE Değıştırme birlığınln Adaya gelişl doîayısiyle, Bir leşrruş MUletler askerlen, Lefkoşe Magosa yolu uzennde 1967 buhranjndan berıye gorulmemış derecede tedbirler almış, gızlıce sılahlandırılan Rumlann herhangı bır saldınya geçmelerı ıhtımalı dıkkate alınarak bu yol boyunca askerler, zırhlı arabaiar ve telsızli oto lar yerleştırllmiştır. Kaçırılan uçak bilinmeyen bir yöne hareket etti • JOSEPH KENNEDY: .HAYATIMIN EN KOTU AN1 BU UÇAKTA GEÇTt DİYEMEM» [DIŞ HABERLER SERVtSİ] BEYRLT Aden'e kaçırılan «Lufthansa» Havayollarına ait Boemg . 474 Jumbo Jet yolcu uçağı, dun bılinmiyen bir yone uçmuştur. Uçak hareket etmeden once murettebattan ikısi serbest bırakılmıştır Serbest bırakılanlar gorev dışı seyahat etmekte olan Kaptan Pılot Hans Horst Bornemann ıle Hostes Karin Bode'dır. Uçağm kadın ve çocuk yolculan ıse dun Atına'ya gelmıştır. Kıbns Türk Kuvvetleri Alayı Değistırme Birliği dün sabah saat 7.30 da Magosa hmanına gelmiştlr. Bırlığı, deniz kuvvetlerımıze bağlı «Erlrin» gemısi Magosa lımanına getırmıştir. Birhk, Türkiye BU , yükelçlsi Maslahatgüzan Asaf Inhan, Kıbrıs Turk Alayı' Komutaru Yardımcısı Kurmay Yarbay Nıhat Bener ve Mağosa Türklerinl temsılen bır heyet tarafından kar&ılan j mıştır. Değıştirme Bırlıgi Lef [ koşede yapılan karşılama t o | renınden sonra Alayın bulundugu bolgeye gırmış, görev (Arkası Sa. 7, S&. 7 de) CHP Parti Meclısinin dünku toplantısında Genel Baskan İsmet înonu, Merkez Yonetım Kurulu ıle olan anlaşmazlığmı «Kapanmı;> saydığını açıklamıştır. İnönü, Genel Sekreter Kınkoğlu'nun yaptığı kısa bır açıklamadan sonra şunlan soylenuştir. «Merkez Ybnetim Kurulunun beyanatmdaki cumlelerden alındığrmız alınganlığı kâfi derecede ve inandıncı tevaın ile izab etmeye çalıştılar. Bu ka>ıtlar altında Merkez Yönetim Kurulundan olan şikâyetimi halledilmij farzediyorunı Bu meseleyi kaf ABD panmış addederim » BAŞKANIMN Ancak, Partı Meclismde yıne de Devlet Bakanı Alı Ihsan GoPEKİN'DEKÎ ğuş ile tstanbul Milletvekilı SeÎKÂMETzaı Orkunfun Yüksek Dısıplın GÂHINDA Kuruluna sevkleri oy çokluğu YAPILAN ile kararlastınlmıştır GÖRÜŞMELERE GELDlGt CHP Partı Meclısı. dun saat SIRADA, ll'de Genel Başkan tnonü'nun jo netiminde toplanmıştır Saat ÇİN HALK 15.30'a kadar çalışmalarını aralık. CUMHURtYETl sız olarak surduren Parti MecBAŞBAKANI lısinde ilk olarak Genel Sekreter ÇUENLAY'IN Kâmil Kırıkoğlu so2 almış, daha sonra Partı Genel Merkezınden PALTOSUNU de resmen açıklandığı üzere ParÇIKARMASINA ti Meclısine sunduğu mesajdaki BAŞKAN sozlerinm «Genel Başkandan hrr zamanki ««faatiııi evirgememevi NtXON mahijetindn oldııSunu bıldırmış. VARDIM (Irkası Sa. 7, Sü. 1 de) EDERKEN... (A.P.) Joseph Kennedy öte jandan hava korsanları tarafından kaçırılan Lufthansa usağında 18 saat tutulduktan ' (Arkası Sa. 7, Sfi. 2 de) SATILIK BIR KÖY VAR,^ ORADA..A Küçük haberin büyük öyküsü... Ufacık haberlerin gerisinde büyuk bır ınsanlık dramı ya da koraedisı yatar. Nıtekım •ComtaunyeU dahü, 10 Şubat 1972 tarıhli gazetelerın birçoğunda, ıç sayfa larda şoyle bir habercık çıktı«KONYA, (THA) Konyaya bağlı Ereğli Uçesinin Özgurler ko yunun arazisi, icra yoluyla saldığa çıkanlmıstır. 3450 dekar arazisi bulunan 70 haneli özgurler kö yunden Banka 2,5 milyon Ilra istemektedir. Bir sure önee buraya goç eden ler, 3450 dekar araziyi 3,5 milyon lira borç alarak satın alraışlar v< (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Luna 20 Ay'dan Dünya'ya füze gönderdi " MOSKOVA, (a^.) Tass Ajansı dun, Luna20 Ay ıstasyonunun dunyaya bır luze gonderdığını açıklamıştır. Tass Ajansının bu konuda yayımladığı bıldinde şojle denılmekte. dir •> Avın füçlukle nlasılabilen bolçelerinden toplanmış örnek. len tan>an bir füze, «Lun»îO» adlı Sovvet otomatik istasyonu tarafından Z3 Şubat'ta dünyaya do^rn fırlatılmıstır. • 21 Şubat'ta saat 019'da (Turkıye saatijle) Bolluk denızı ıle Bunalımlar denızi ara. smdaki dağlık bolgeye yumuşak iniş yapan otomatik istas>on, Av uzenndekı çalışma programına başanyla devam etmektedır • Otomatik istagyon Ay'ın yfizüne indikten sonra, içindeki • (Arkası Sa. 7, Sfi. 8 da) Pekinde bahar havası esiyor DIŞ HABERLER SERVİSİ PEKtN Baskan Richard Nıxon ile Çin Halk Cumhurıyetı Başbakanı ÇuEnLay arasındakı uçuncu gorüşme dun Türkıye saatlyle 08 05'te, Baskan Nizon'un ıkametgâhında başlamıştır (saat 1205'te bıtmıstır). Bu goruşmeye taraflardan kımlenn katıldığı açıklanmamış, Başkan Nıxon'un oturduğu vıllâya gıden butun yollar trafığe ve o. zellıkle gazetecılere kapatılmıştır. Yabancı gozlemcıler, bu goruşme hakkında da ayrıntıh açıklama v apılraasının beklenme dığını belırtmekte, ancak goruş melerde onemlı konulann ele alınd'ğı gorusunde olduklarır ıfade etmektedırler. / «Franee Presse» Ajansının ha \ en Çın'de bulunan ozel muhd •ın Fernand Moulier ıse, Çın' etkılılerle Amerıkalılar arasın lakı havanın gıt'ıkçe samımıle^ (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sıkıyönetiıtı komulanları 6 Marf'fa Ankara'da toplanacak tstanbul. Kocaell Sakarva, Zonguldak, Ankara, Adana, Hatey. tHyarbakır Siirt Eskişehir ve tzmlr böİResi Sıkıyönetim Komutanlan 6 Mart günü Ankarada Genelkurmay Baskanlıgı tarafın dan dflzenlenen bir brlfinge katılacaklardır. 1. Ordu ve SıkıvBnetlm Komutanı Orgeneral Faik TUrün, briflngte kendi Komutanlığma ait sıtayöneMm icraatı İle ilglli konular hakkmda bllgl verecektir. Orgeneral Türun, anarşlstlerin vakalanması konusund» uygulanan operasvonlan ararnaya tabl tutulan evleri. sanıklann vakalanışını ve şimdlve kadar kaç sanıgın tntuklandıgı hakkında genls şekilde bflgl verecektir. ötekl komutanlar da kendi b61gelerine ait bilgilerl brifingte sunacaklardır Nixon ile ÇuEnLay birbirlerine birer çift öküz ve Sibirya ayısı armağan ettiler Dev Gençlilerin yargılanmasına devan edildi ANKARA Deıv Genç sanlklannın yargılanmasına dün Ankaıa Sıkıyonetım 1 Numaralı Mahkemesınde devam edılmiş, sanıklardan îrfan Uçar, «reddi hâkım» talebınde bulunmuştur. Duruşmada ılk olarak Askerî Savcı Yarbay îlhan Şenel soz almış ve Avukat Haydar Demıraslan tarafından Tahir özcan Balkose ıle Devrım Balkose'nm Dev G«nç duruşmasından ayrılması yolundakı istege katıldığ.nı bıldırmıştır. Daha sonra Savcınm sevk iddıanamesını açıklaması beklenen dunku duruşmada, samk'.ardan Îrfan Uçar, Mahkeme Başkanlığına bır dılekçe vererek duruşma zun basladıgı günden beri çeşit (Arkaa S». 7, Sö. • da) Umutla yerleşip adına da ' Ozgürler, köyü demişlerdi «Mülkiyeti baskalanns ait olan Pülumur ilçesi Kırdım, Ter. can ilçesi Konarlı koylerindeki konatlarıraızın 1967 yılında mey dana gelen depremde >ıkılarak oturolmaz doramı gelmesi nedenhle yurdnranzun baska bır ^erindf devlet tarafından iskân edilerek topraklandırılmamızın «Özgürle» köyü; Ererli ilçeslndekl bir koydur. bir çiftllğln toprakları üzerinde kurulmuş 70 haneli Başbakana Podgorni'nin geliş nedeni sotuldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Muğla milletvekilı Ahmet Buldanlı, Başbakana yonelttığı so ru onergesınde Sovyetler Bırlığı Prezıdyum Başkanı Podgomı'nın Dışışlen Bakam tarafmdan Turkiyeye yapacağı açıklanan zıyareünden «Ne murat edildiğini» sormuştur. Buldanlı aynı önergede ABD Başkanı Nixonın Çın'e yaptığı ziyareti kutlama amacıyla Washıngton'dakı Turk Büyukelçı lığınde bir ziyafet verildiğının •Amerikanm Sesi» radyosu tarafmdan açıklandığını da bıldirmiş, bu haberin doğru olup olmadığı nı sorarak «Doğru ise 13» yabancı devletin tenısil edildiği Amerikada bo kntlamanın jalnız Turk BuyükelçılljSince vapılması ne raaksata matufdur> demistır. Nııon Pekin'de Bans DAĞ SANA GELMEZSE SEN DAĞA GİT.. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Iki bacakîı sacayağı beraber yasamayı yei bulmuşlardır. Ancak Çinin bir sfiper dev let olarak belirmesiyle, ge!e neksel ikilı denge işlememe ve, banşı sürdürmeye yetmemeye başlamıştır. Meselâ bir (lüneydoğu Asva kanserl. Pe kınin onayı olmakstzın ç5zumlenememektedir. Gene insanoğlnnnn bir nlümkalı n snrunn olan nükleer felâ ketin uzaklaştınlabilmesi içın de Pekinin katkısı şarttır. Uiuslararan Inıvvetler dcngesi, sadece iki bacafı oldufundan vana ratmış bir sa cayağını andırmaktadır fcısa cası . tşte Başkan Nixon'm tarihî ziyareti, sacayağına öçiincü bacağı takmak amacına yönelmiştir. Oysa Amerika daha üç dört yıl öncesine kadar, Pe kindeki komfinist rejime kar şı «Cor >ment/> yani dünfadan l t ^.ıd, olusal sınırlan içine hapsedip çökertme ^iyaset) Izlemekteydi. Aynl siyaset Bnlşevik thtilâli son rası Kusyasma karsı tasan (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) Sofu TUĞRUL sağlanması diieğiyle yetkiliien yaptıjfımız yazılı ve «ifahî müracaatlanmızdan olnmln gonuç alamadıfımızdan devletten nmndnmuzB kesmiş, bn konada kendi olanaklarımızla ezelî derdimiz olan ynrtsnzlnktan kurtulmamn çaresinı aramağa ko. >nlmuştak.» Devletten umudunu kesıp ken dı olanaklarıyla şımdi Konva Ereğllsının «özeürler» koyunu <Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) " kinci Dfinya Savaşını ız lejen barış, Amerika ile Rnsya arasında, yeryfizü nün tek ideolojinin, daha doğrnsu devletin eğemenliğı altına giremiyecek kadar ge niş olduğu gerçeğl üzerine kurulan kuvvetier dençesi savesinde sürdürülebilmiştir Amerika komiinizmi. Rnsya da kapıtalizmi toprağa gömerek dünvaya tek başına sahip çıkmak sevda^ından. Içtenlikle değflse bile riilen vazjeçmiçler, banş Içinde I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog