Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Traş olanların başına gelen Sakalmtz strivmya en tatlı olay yomujafc bıçağmız WilliOm« FornOIOıdtM SİÜOOK uyısMtMiliıiMTnt KrtmiraiMtmfllnaMNl vgyufnupktnfiaftta'. Erklk JüzOn* cuiİN ttnizllk mtr. fv veya fcu marka ohun, Wıllııms yumujafcve rahaliraf sağhr. williams Cumhuriyet Kurucusu: YTJNÜS NADÎ 4 8 Vll Qavi 1 7 0 7 9 ••o. yıı, » a y ı . ı ı u ı o Telgraf re mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutrara: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 o o ACIKLAMALIveTESrr ÜVGIÎLAMALI üNiVERSİTEVE HAZIRLIK SOOdan F£N ve lOOdan SOSVOl HERGON ( D£RS VOF UJCnKTjR KURSUCRETİ 2500 URftDIR slzde HERGUN6DERS 3 Mvt30 Hozirnn öincidevre 1970.1971 e..k«* 2 3 ŞllDat BÜTÜK DERSANE r,|ıDE€lveYENI$EHIRANKARA İnönü, dün Kırıkoğlu ile Göğüş ve Orkunt'un durumunu görüştü Said Arif TER1IOGLU bîldırlyor Atina'nın notasına hâlâ cevap vermeyen Makarios, bir Sovyet filosunu Adcfyı ziyarete çağırdı CHP Merkez Yöneticileri bugün güven oyu isteyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı înonu, dun Genel Sekreter Dr Kâmıl Kırıkoğlu'nu Pembe Koşke çagırarak, kendlsıvla 3 saat suren blr g o . ruşme japmış, bu arada, Merkez Yonetım Kurulunda ıhraç ıstegıjle Yuksek Haysıyet Dıvanına verılme eğıliml belıren Gazıantep Mılletvekıh ve Devlet Bakanı Alt îhsan Goğüş ıle l'tanbul Mılletvekıh Sezaı Orkunt hakkındaki işlemın başka bır çozum yoluna bâğlanmasuıı istemıştır. Denktaş: "Gizli silâhlar eninde sonunda bize karşı kullanılacak,, Rumlar, yer yer catışıyor GRtVAS, YVNATS ALAY1 KAMP1NA YERLEŞTt Darbe teşebbüsü Dun ilk kez yayım hayatına başlayan «Apoyemutini» gazete sı, geçtiğımız Pazar günü Makanos a karşı bir hukümet darbesi dUzenlendlğmi, ancak darbeyi dü zenle\enlenn yanlış ıstıhbar&t topladıklan içın tesebbüslerınl erteledıklerini bildlrmıştır (Arkssı Sa. 7, Su 4 de) Nixon, Çu EnLay ile tekrar görüştü; 10 bin kişi ile de baie seyretti • KARŞILAMA, ABD'de HAYÂL KIRIKLIĞI YARATTI. SOVYET BLOKUNDA DA HOŞNTJTSUZLUK DEVAM EDtYOR (DIŞ HABERLER SERVİSt) CHP GENEL SEKRETERİNİN «KURULTAY» ÖNERECEĞİ BILDİRİLİYOR. PARTİ MECLİSİ BUGÜNE KALDI LEFKOŞE i Kıbns'ta Rumlar arasmda süregelen gerglnlik, zaman raman Cabşmalara kadar varmaktadır Nıtekım Makanos alejhtarlan, çesitlı kasabalard» duvarlara Makanos u 1960 yüında Turk alayuıın Kıbns'a gelişi dolayısıyla düzenlenen torende Turk askenni ve alay sancagınt sel&nnarken tespıt eden fotoğraflarıru yapıştırmaya devam etmektedır. Bu fotoğrafları yapıştırmakta olan 2 Rurn, dun sivil Rum polislen tarafından tutuklanarak, boş bır arazı^e gotu rülmüş ve dovulmüştur Başka kasabalarda da buna benzer olaylar çıknuftır «İkna edebildiniz mi?» [ Kınkoğlu, görüşmeden sonra J gazetecılere •Kamu oynnun igit ' tıfci her konuda konaştuklarıni* belırterek, «Saym Genel Başkanımm istem ve şikâvetlerini yeniden dinledim Kendisine gö~ ruş'erimizı, olanlan, tek lek etraflı bir gekilde anlattun. demıştır. (Arkan So. "7, Sfi. 3 de) PEKtN Başkan Nuton, Çın'l ziyaretının ıkıncı gunünde, Çm Başbakını Çu EnLay İle ikincl kez gonışmuştur. Dort saat suren bu goruşmey le ilgill olarak yıne bır açıklama yapılmamıştır Nixon ve Çu EnLay'ın bugün üçuncü kez goruşecekleri bildlnlmıştır. Baleyi izlediler Başkan Nuton ve bayan Nı\on, beraberlerjıde Başkan Mao'nun eşı olduğu halde dun gece, şereflerıne «Halkın Saravı»ndaki 10 bın kışılık bale salonunda v»rilen «Kadınlann Kızıl Bırlığı» adlı devnmcı baleyi ızlemısler(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) TÜRKİYE ZtRAAT ODALARI RAPORU: Başkent Motları CHFde son durum.. Fikret OTYAM CHP Genel BaşJtaıu Sayın Ismet înbnu, dılının altındakl tur fanda olmayan baklayı çıkardı «Merkez Yonettm Kuruluns ru venrm yoktur» dedi. Ne Jstlyor CHP Genel Başka nı lnonü? lnonü'nün istedıği, akhnd&n geçırdığini üç hafta bnce yazmıştık. Indnü, Merkez Yönetım Kurulu'nun lstıfasını istı yordu kendılıklerinden, bunu sağlamak ıçın zorluyordu, Mer kez Yonetım Kunılunu Oysa Merkez Yonettm Kurulu başta Genel Sekreter Sayın Dr. KâmU Kmkoğlu, kendilerinin partl program, tüzük ve büdlrgelerinın Istikametınde, ışığında görev yapmamn huzurunu duyduk larını ısrarla belırtiyorlardı Bo ça değılclı «ısrarlı belirtme», Çün kü Paşa'nın istemınl onlar da sezınlemışlerdJ. Ve trunun apaçık lfade edılmesıni beklıyorlardı (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de) TOS Adana Başkanı ve 7 arkadaşı 8'er yıla mahkum o/du ADANA, (THA) Devletlıı sl>asî ve hukukî nızamlannı ortadan kaldırmayı amaçlayan, gızb cerruyet kurmak suçlanndan Adana Askerı Cezaevınde tutuklu bulunan TÖS Başkanı Biıun Tunçbüek ve 7 arkadaşının son duruşması dun Adana Sıkıyonetlm Mahkemestade yapılmıştır Başkan Topçu Kıdemll Albay tbrahım Ünal, duruşma Hâkınn KıdemU Yarbay Hasaa Çelıkkale, üye Hâklm Dnz Kd. Yzb Altan Akülke ve Savcı Hâkim Dnz. Kd. Yzb Atıllâ Dengı'den kurulu Mah keme Heyeti suçu sabıt görülen, Emın Tunçbüek, Yaşar Gokoğlu, (Arkası Sa. 7, Sfl. t de) Atabevsi ribi 1968'de bir snıkastte . I e n S e n a W r R o b e r t Kennedv'ın 19 yasındakı oj^la Joseph, nçakta bnlnnan 173 volcn arasındavdı, Joseph ve volcnlar, dün gece terbest bırakılnustır. Ynkarda, Joseph Kennedv'ın (eçen yıl çekilmış bir fotoğrafı ıorülü\or "Hashaş ekimi değll, ancak afyon ekimi yasaklonmal!,. ANKARA. (Camhnnyet Burasu) Turkıje Z.raat Muhendıslerı Odası, memleketımızde haştıaş elaminın yasaklanmasına tcariı çıkmış, bunun 500 bın kı^iyt jenıden lşsiz bırakacafını üreticilenn vılda 204 milyon devletn ise ihracattan sağladığı 112 mılyon 941 bın hraiık gehr kaybına uğnyacağını acıklamıştır Zıraat Muhendısleri Odasının yarın toplanacak genel kurulunda açıklanacak raporda yer alan bilgılere gore, haşhaş ekıcısının bu yasaklama ile zararları sadece para yonünden değıl, yağ yakacak yonünden de olacaktır Raporda, Amerıka'dan alınacak tazmınatm \alnız 7 ılde değıl, memleketımızde 1960 \ılından berı ekimın yasaklandığı 42 ıldekı üretıcılere de dağıtılması ıstermekte \ e a\ rıca şu goruş ılerı surulmektedır«Türkive'de hashaş ekimi vasaldanacağı verde, doğrndan doğrnya af\on uretimi (%ani hashas kapsul çızımı) vasaklanmıs olsaydı, memieket ekonomisi bakımından daha ısabetll hareket cdılmıs olnnacaktı..» İÇİŞLERÎ B4KANI KUBAT. YARALI POLÎSLERDEN OKUTAN'I KUTLARKEN «Huzur getirilecek ve yerleştirilecek» İÇİŞLERÎ BAKANI KUBAT, YARAL! POLİSLERE ARMAĞANLAR VERDİ Şehrtmızde lncelemeierd» bulunan Içışleri Bakanı Ferlt Ku. bat, «Millî bütunluğümuzu bozncu, nizamı yıkıcı her tfirlu duş. manla mücadeleye devam ederegız. Bu yolda kararlıyız» demıştır Bakan, dün berabermde Emnıjet Genel Muduru Orhan Erbuğ olduğu halde Bejoğlu İlk Yardım Hastanesınde jatan jaralı uç emnıvet mensubunu zıvaret etrrış bır buket karanfıl ile kolonya, pasta ve zarf ıçmde ıkışer bın lıra armağan etmıştır. Kubat, emnıyet mensuplanna «Geçmi? olsun> demış ve şunlan soylemıştır. •Memleketimizin gdvenliği slrln cesaretinlze bağlı. Sizlere fuvenlyoruz. Kanunlan tam uygula manız bizım idealimız, kıvancımız dır. Polise duşen budur. Nizamı komyacaklar, cesaretle çalışacaklardır. Memieket nizamının korun ması hepımize aittır Bu gorev, (%rkası Sa. 7. Sfi. 8 de) << Akşam,,ın yayımına izin verildi Kaçırılan jumbo jette Kennedy'nin yeğeni de vardı DIŞ HABERLER SERVİSÎ ADEN, (Güney Yemen) lçinde, 1968'de bır suıkaste kurban gıden Senator Robert Kennedy'ln 19 yasındakı oğlu Joseph Kennedy de bulunan «Lufthansa» Havayollanna aıt «Boebıg747» tıpı yolcu uçağı, dun sabah Yenı Delhı'den Atına yoluyla Frankfurt'a hareketınden az sonra, hava korsanı 5 Arap tarafından Adene kaçınlmıştır. Kendılenru, «Israil ışgalleri kurbanlan» dıye tanıttıkları bıldırılen Fıhstınlı gerillalar, jumbo jetın 16 kışilık murettebatı harıç, 172 yolcusunu gece serbest bırakmışlardır. Joseph Kennedy'ın de serbest bıraküan yolcular arasında olduğu açıklanmıştır. Robert Kennedy'in gerıde kalan 11 çocuğundan bın olan Joseph Kennedy amcası Senator Edward Kennedy ıle Bangladeş'ı zıyaret etmış, daha sonra bır haftalık tatü ıçın Hındıstan'da kalmıştır Korsanlann, gafıl avlanmamak içm, uçağın ıçıne patlayıcı madde yerleştırdılden belırhlmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Karayollarından 200 mühendis istif a etti ANKAR\ (Cnmhnrhet Burosu) Bajındırhk Bakanlıgı 1972 Yılı Butçesı, dun Mıllet Meclısin de gorusı lerek kabul edılmıstır Ba5indi'iik Bakanı Mukadder Öztekın, gorusmeler sırasında japtığı konu^mada, Personel Kanunu u\gulamasının, teknık per^onel uzer^ndekı olumsuz e* kılerıne d»ğınmıs, «Aradan geçen bır MII askvn zaman, bo personelın umıtlennı Mtirmıs \e ^elısmıs tecrübelı elemanların teskılâttan avrılmalan her av artan nısbetlerde \ukselmıştır. Üst kad^mclen besle\ecek olan 612 Mllık tecrubeve sahıp personcl çrubn, geçmış »ıllara knasla tehlıkelı derecede azalmıstır» riemıstır (Arkası Sa 1, Su. 1 de) Bırinci Ordu ve Sıkıyonetım Komutanlığı bır sure once Komutaniık tarafından kapatılan Akşam gazetesının yanndan ıtıbaren yayımına devam etmesine musaade etmış bulunmaktadır Bırinci Ordu ve Sıkıvonetım (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) En az îsletme Vergisi 10 kıırus.. ANKARA, (a a.) F nansman Kanunu Tasarısını goruşen Geçıcı Komıs\on ts'etme Vergı«ıne tabı mallardan alınacak en az İMetme Vergı^ını «10 kıırtış» o'arak tespıt etmi'itır Tasarımn Komısj ondan geçti. ğı şeklnlo Kanunlaşması halın(Arkası Sa. 7, Sa. 6 da) GÜYENLİK KUVVETLERİ KIBMIZIBEYAZ BİR OTONUN PEŞİKDE.. Guvenlık kuvvetlerine dun vapılan bır ıhbarda, kırmızı beyaz renklı «Chevrolet. marka bır otoda, şuphelı davranışları gorulen bır kadınm Ulku Ahmet'e benzetıldığı bıldırılmış ve guvenlık kuvv etlerı soz konusu o t » nun peşme duşmuşlerdır îzlennın tespıt edıldığını farke den anarşıstlerın şımdıye dek ça (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ağabeylerine •Teslım o!< çağırısında bulonau CUıan Alptekin'in ikiz kardejler Zafcr ile Muzaffer. babalan Gşref Alptekın vc ablalar Aysun'la birlUcte CFotoğraf THA Bakanlar Kurulu Cumhuriyet'in 50. yılı için komite kurdu ANKARA Bakanlar Kurulu, dun 3 saat suren toplantısı sonunda, Cumhurn etımızın 50 \ıl donumu kutlama torenlerının yurdun her kosesınde o gunun anlam \e onemını en ı>ı jan•utacak bıçımde japılmasıı ı sağlamak ama"i\la Basbakan Enm'ın ba^^anlıgında 6 bakanın katılacağı bır komite k u . rulrrasını kararla^tırmı^tır Komı'e çalışmplarına bugün basla\acaktır ikiz Hordeslerin coğrısi: leslim oL,. PAZ4R, (RİZE) (THA) tstanbul, Maltepe f keıı Cezaevınden kaçan anarşıstlerden Cıhan Alptekin'in, Ardejen ılçesı, Yenıyol Tcoyunde bulunan ikiz kardeşlerı, ağabeylerine «teslım > çağl nsmda bulunmuşlardır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Askerî Yargılay Başsavcısı, Prof. Soysal hakkındaki hiikmiin bozulmasını istedi AVKABA, (a a.) Komünlzm propagandası yaptığı gerekçesıy le (3) Numaralı Sıkıyonetun Mahkemesınce 6 yıl 8 ay hapse mahkum edılen SBF eskı Dekanı Prof Murataz Soysal'ın Askeri Yargıtay Bırinci Daıresındekı muralaasına dün baslanmıs ve (Arkası Sa. 7, Sfi. 7 de) I Madanoğlu, Senato Gene! Kuruluna katıidı ANKARA, ((.umhunvet Bürosu) Senato genel kurulunun dun'ol bırleşımıne bundan uzun bır süre once yasama dokunulmazl:ğı kaldırılarak Gıkn onetıra tara fından tutuklanan ve sonradan serbest bıralnlan kontenjan Senatorü Cemal Madanoğlu da katılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog