Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken v* Bütün Öğrenim Hayıtınd* En Çok Yararlanacağı Estr, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Cı/t Halinde Çıkmıştır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Toptın Satıj Verleri Istanbuldt Babıâlı d« OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. ve MTEj umhuriyet Kunıcusu: YUNUS NADI VIQ ıııi e « ı » . ivnva Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyeı Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 248 Telefonlsr: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 KAÎ Yayımlıyan: GUVEN BASIM « YAYINEVI. Istanbul «*ö. yll, Sayi. 1/U/ö 2 2 ŞUDat bail o e..U«* c « l . ÎHTİLfLlNE t YIRMİNCİ (Garaudy) BİTMEMtŞ DEVE (Deutscher) MARKStST AÇIDAN İC ROMANI (Tatarh MÖU AMERİKA'DA SEFALET (Harrington) HABORA KİTABEVİ P. K. Beyazıt İst. Reklâmcılık: 343/1218 Sa/d Arif JERllOOLU bitdiriyor Kıbrıs'ta bütün kuvvetler alârmda LEFKOŞE Londra ve Zü rih Antlaşmalarının yıldSnü. mü dolayısiyle 19 Şubat günfl Ada'da Rnmlar arasmda beklenen çatısmalar patlak vermemistir. » t k i l i l e r , bazı ajans ların bekledigi kanlı olaylann çıkmamasına, hazırlanmıs plân l ı n n daha önceden YunanisUn tarafından ö£renilmiş o l . ması ve Ynnan subaylannın denetimindeki Rnm Millî M u . hafızların devamlı alârmda tutulmasını sebep olarak göstermektedirler. Makarios'un tecrit edilmiş sa Bayülken Meclis'te koauştu "Rumlararası çalışma, Ada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) rayı ve Başpiskoposluk binası ctrafındaki emniyet kuvvetlerl üç misline çıkanlmış ve göze batacak şekilde arttmlroıştjr. Bu arada dun akşam Adanın her tarafında .Makarios'un 16 Ağustos 196» tarihinde Adaya ayak basan Turk Alayını, Dr. Fazıl Kuçuk ile birlikle .Merhaba asker. diye selâmlaıken çekilmiş bir resmi yayınlaıums ve dajptılmıştır. Makarios boylece, Turk askerini Adaya sokan kişi olarak gosterilmektedir. A>rıca. Adanın bütün >ollannda trafik kontrolu sıklaştml* mıştır. Yunan Alayı ile Millî Muhafız Ordusu alârm halindedir. Yunan eğilimli gaıeteler, Makarios'un raevcut krizi atlatmak için zaman kazanma taktiğine başv urduğunu ve arabulucu olarak Runı TemsilcUer Meclisi Başkanı Klerides'i AUna'ya >ollamak istediğini, bu amacını Atina'ya duyurduğunu (Arkası Sa. 7, Sü. s da) İnönü: "Merkez Yönetim Kuruluna güvenim yoktur,, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun istifa etmeyeceği bildirildi. Komisyon da, «Göğüş ile Orkunt'un iddialarının gerçekle ilgisi olmadığı»kanısına vardı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ÇIN ABD BASBAK.AM ÇU EN LAY, DÜN PEKİN BAŞKANI NÎXON'I KARŞILIYOR.. HAVAALANINDA (Telefoto: AP) Gezinin ilk sürprizi: Buluşma, bir gün önceye alındı ve.. sınırlarını aşar» Mıllet Meclls'inde dün Bakanlığınm kabul edilen bütçesinin goruşülmesı sırasında yapüan tenkjtlerı cevaplandıran Dışişleri Bakanı Halük Bayülken, Kıbns'taki gelişmeler üzerinde durarak, Rumlar arasında çıkacak bir çatışmanın Ada hudutlarını aşan geniş bir krize yol açabüeoeğıni belırtmış, •Bunalım ve tehlike hemiz ortadan kalkmıs değildir* demi«tir. CHP Parti Meclisınin dıinkü toplantısına katılan ve bır konuşma yapan Genel Başkan Ismet tnönü, Merkez Yonettm Kurulu'nu «hizipçilik» le suçlayaıak, kurula güver. duymadığmı bıldırmıştır (Arkası Sa. 7, Sk. 7 d Nixon, Mao ile goruştu DIŞ HABERLER SERVİSİ PEKİN Dun Turkiy» taati ile 05.30'da Pekin'e gelen Başkan Richard Nixon, gezi programının ılk surpnzinı yapmış ve Başkan Mao Çe'Tung ile ıkametgâhında bır saat sure ile göriışmuştur. Bu sebepten dolayı Başkan Nıxon ile Başbakan Çu En Lay arasmdakı gorüşmelere 1,5 saat geç başlanmıştır. Nıxon'ın Pekin'e vanşmdan dort saat sonra yapılan Nixon Mao goruımesının çok samimi ve cıddi bir hava içinde geçtıği Bevaz Saray Basın Sozcüsu Ronald Ziegler tarafından açıklanmıstır. Ronald Ziegler, goruşmede hangi konulara değinüdiği hakkında hiç bırşey söyleyememıştir. Başkan Nixon, Mao İle görUstükten sonra Başbakan Çu EnLay üe saat 12.00'de buluşmuş ve iki devlet adamı arasındaki görüsmeler başlamıştır. Görüşrnenln başlamasından önce Başkan Nixon, Çu EnLay sağında oturarak yanyana fotoğrafçılara pos vermiştir. Toplantıya tercümanlann katılmamasından ikl devlet adamının îngilizoe konuşmakta olduklan anlaşılmıştır. Başkan Nixon'ın sağında ise Dışişleri Bakanı Wıllıam Rogers oturmaktaydı. • ALMAN Hükümeti, Nixon'ın tarihî Çin ziyareti dolayısıyla 30.000 altın, 50.000 gümüs madal. >on bastırmıştır. "Amerika, haşhaş için tatminkâr cevaplar veremedi II • AP'li Akça, Washington'da yetkilUerle yaptığı görüşmeleri Meclis'te nakletti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ABD yetkililerinin, haşhaş ekimi konusunda, Türkiye'nin vasaklaraa karanna kar. * şı istediği tavizlere «tatmın edıcı> cevaplar vermedikleri açıklanmıstır. Millet Meclisi. nin dünkü birleşiminde, A P Grnbu adına Dışişleri Bakan. lığı bütçesi üzerinde konn. san Manisa MilleUekili E r . t n | r u l Akça, haşhas ekimi. nin yasaklanması konnsans da değinip, Ekim ayında, Hashinçton'da, Amerikan yet kilileriyle yaptığı bir görüşmeyi açıklamıştır. Akça, Ekım ayında Washıngtonda sefaretımizde verilen yemekte, Amerikan Kongresinın Dışişleri Komısjonu Başkanı Hays ve Dışişlen Bakan Yardımcısı Johnson ile Dışişleri Bakanı Rogersin bir numaralı yardımcısı Davıes'le go. rüştüklerini, 2 milyona yakın Tiırk ! köylüsünun asırlar boyunca ge | çimlerini ve ekmeklerını teşkıl eden afyon ekıminın yasaklanmasının, «Bir miktar dolar yardımıyla» tatmm edilemeyeceğıni anlattıklarını soyleyerek, şoyle devam etmiştır: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 ile) Dısiıleri Bakam bu konuda öz*t le îöyle konuşmusUır: • Adaya getirUmi} olan sllâh ve malzeme, Turk toplamunun mâ n ı ı bulanduğu tehdit ve tehlikeyl buyük ölçude artırmi}tır. Öte yan dan, soz konusu silâhlaruı, Makarios'un öngördüğu şekilde Rum toplumu içinde dağrtılması halinde Rumlar arasında patlak verecek bir çatışmanın Turk toplumuna sı^raması ve merdivenleçme suretiyle ada hudutlarını aşan, çok geniş bir krizin patlak vermesi ih. timall de vardır. Bunalım sırasmda bazı çevrelerde, Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbns'ın bagımsızltğına son vermek uzere bir NATO plânı çerçevesinde hareket ettikleri yolnnda spekülâs yoolar yapünugtır. Bu iddlalar her turlü esastan yoksundur, mak. satlıdır. (Arkası Sa» 7, Sfi. 1 de) SIKITÖNETtM MAHKEMESlNDEKl DURUŞMADA DEVGENÇLt SANIKLAR. (Telefoto: THA) 226 Dev Gençlinin duruşması başladı ANKARA SılâhJı eylem yoluyla düzeni değıştırmek ıstedıklerı ıddiasıyla DevGençlı 226 s a . nık hakkında açılan davanın ük duruşmasına düs Ankara Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerî Mahkemesmde başlanmıştır. Sanıkların çoğu, mahkeme heyetine güvenleri olmadığını bildırmişlerdir. Mahkeme saJonunun yetersizhği yüzünden 228 sa. nıklı dâvanın duruşması 28. Tumen Topçu Komutanlığına aıt salonda yapılmış (Bu salon 21 Mayısçı(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) BUGÜNKÜ DÜNYA ORTAMINDA Bir milletvekili Meclis kürsösünde ÇİN yanıyordu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MGP Konya Mületvekili tbsan Kabadayı, Millet Mecüsinde, Içişleri Bakanlığı Butçesı gdrüşülürken, kürsude yanma tehlikesi geçirmıştir. (Arkası Sa. 7, Sö. 2 de) Anarşistlerin Bebek'te bir karargâhı buhındu Son operasyonlar sonucunda gozaltına alınanların sayısı 35 İSTANBUL HABER SERVİSİ Güvenlık kuvvetleri tarafından son olaylardan sonra şehirde yapılan operasyonlarda birçok delıl de ele geçirılmiştır. B u arada, Ulaş Bardakçı ve Zıya Yümaz'ın polisle çatışarak kaçtıkları Içlevent Menekşe sokak 1 numaralı evm eskı kıracüarı dahıl olmak uzere 35 kışi. gozaltma alınmıştır. Bunlardan yansırun anarşistlere yataklık yaptığı ve soruşturma sonunda, Sıkıyönetim Komutanlığına teslım edılecekleri oğrenilmiştir. Öte yandan, Içlevent'teki çatış Karşılama Sabanın erken saatlennde Pekıiı hava alanına inen uçairtan çıkan Başkan Nıxon ile beraberın dekl heyet gosterişsız bır tören(Arkası ssa. 7. Sü. « de) DÜNYA BAS1NINDA YORUMLAR.. NEW YORK, (Dış Haberler Servisi) Başkan Nıxon'm Pekin'e vanşmı bildırebılmek için New Yorkta gazeteler dun erken basümış, ünlu «The New York Times» gazetesi bınnci sayfasınin yansı ile iki iç saytasını zlyaret naberine ayırmıştır. Gazetenın tarihî gezı ile Ilgili görüsunu ıse şoyle özetlemek mılmkündür: «Başkan Nixon'm Çin'e vansı tarihî bir aşamayı temsil etrnektedir. Bir Amerikalı Devlet Başkanı ilk kez, Başkanlığı sırasında dünyanın en kalabaUk nüfusln ülkesi Çin'i ziyaret etmektedir. Bu olay Amerikan siyasetinde çok büyük değişiklik oldn ğunu ve Çin'in dünyanın en büyük devletlerinden biri olarak ka bul edildiğini doğralamaktadır^» (Arkası öa. 7, SQ. 4 de) • Arkadaşımız Cihad BABAN Ekim'de Çin'deydi. Şimdi Başkan Nixon'ın dün bas'.ayan tarihî ziyareti dolayısıyla izlenimlerini ve Washîngton • Pekin yakınlaşmasını anlatıyor. KADIN ÇORAPLARI VE LOKANTftLAR DA «İŞLETME VERGiSi KAPSAMSNft ALINDI ANKARA, (a a) Finansman Kanunu tasarısını görüşmeye devam eden Millet Meclisi Geçici Ko rmsyonu, kadın çoraplannı da işletme vergısı kapsamına almıştır. Ceçıci Komısjon, tasanda bir değişiklik yaparak, içkisiz ve çaJgısız üçuncü sınıf lokantalan işletme vergisi kapsamı dışında bırakmıştır. Komisyon, geçen yıl vergı dışı bıraktığı meskuk altın ve yalnız altından yapılmış bilezıklerin de vergi kapsamına alın masını kararlaştırmıştır (Arkası Sa, 7, Sü. 6 da) • , . TAtA " * * " ^ t/O • ^ madan sonra kaçan fıranlerin karargah olarak kullandıkları Be b o k Inşırah yokuşundaki 3 katlı (Arkası !» Bugün 4. sayfamızda gâhında telsiz cihaıı, teksir malzemesl, \e sol ya>ımlar elr geçirilmiştır. Fotoğrafta. yerlere atümış çşyalar \ e sol yayımlârla dolu evin on odası görülüyor... Telsiz de ele geçirildi •**•« korulukta bulunan anarşist karar Istanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde yargüanmakta olan THKO adlı gizli örgüt'ün üye leri, dünkü duruşmada Ulaş Bardakçı'mn xıldürülduğunü öğrendik ten sonra olay çıkarmışlardır Mahkeme Başkanı Tuğgeneral Kâzım Tıl, olay çıkaran sanıklardan Nahit Töre, Yavuz Yıldırımtürk ile Oktay Kaynak'ı duruşma salonundan dışarı çıkartmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) 2 atkadaşı duruşma salonundan çıkanldı ANARŞİSTLERİN KARARGÂH OLARAK KULLANDIKLARI AHŞAP EV, BEBEKTEKİ KORULUKTA BULDNDU VE'; MÜHÜRLENDl (Potoğraf: THA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog