Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evd« Okul ödevt Yaparken ve Bütün Öğrtttim Hayatında En Çok Yaravlsnacmfı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptsn Satış Yerleri: Istanbul'da BıtnSli'd» OCAK KITAP DAfilTIM ŞTİ. «• B A T M ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıkmiftır. u m h u r i ye Kurocnsu: TUNUS NADİ Y»y:m!avan:GÜVENBASIMviYAYINEVUI»t»nbu1 48. H7A77 17077 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyeı istanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Tam metin; 472 sayfa. Do ofset kapak. 20 lira. PAYEL YAYINEVt P. K. 889 İSTANBUL (Reklâmcüık (357) 1193 Kırıkoğlu ile görüşen "Barış Komitesi temasların olumlu geliştiğini açıkladı tr • CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. [Comhuriyet Haber Merkezi] CHP Parti Meclisi bugün toplanarak «Parti içi «orunları» görüşmeye devam cdecektir. Bu arada THA'nın bildirdiğine göre CHP'deki «Banş Komitesi» önceki gece de Genel Sek* reter Kâmıl Kırıkoğlu ile göriişmüştür. İki saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapan Kars Senatörü Şırn Atalay temas ların olumlu yönde geliştiğini söyleraiştir. CHP deki Barış Komitesi önceki gece de Genel Sekreter Kâmil Kırıkoğlu ve Genel SekreteT Yardımcısı Mustafa Üstündağ ile görüşmüştür. Kırıkoglu'nun evinde yapılan görüşmede Banş KomitesindeD Kars Senatörü Sırn Atalay ile Sivas Milletvekili Ahmet Durak oğlu hazır bulunmuşlar, Tokat Senatörü Zihni Betil aynı saatlerde CHP Genel Başkanı înönü ile evinde göriişme yaptığı için bulunamamıştır. Saat 18.30 dan 20.30 a kadar süren göriişme hakkında Sırn Atalay THA rauhabirine şunlan söylemiştir: «Temaslarımıı başmdanberi olnmhı Hir vönde geli?iyor. Sayın tnönii lle, Sayın E c e v i n e yaptığınm görüşmelerden sonra (Arkası Sa. 7. Sfl. « de) NİXON, Cu Enlay ile Sancar: "Harp bugün sanayümiz Pekinde yetersizdir görüsecek Testte kazanamayan ihtiyaç fazlası yüksek okul mezunu astsubay olacak , , Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MISIR'DAK! HAKLARIMIZ 1$ JRİLYON Millet Meclisinde dün, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülerek icsbui edilmiştir. Gruplar ve şahıslar adına Savunma Bütçesi dolayısiyie söz alan konuşmacılar Türkiye'nin jeopolitik dunımu üzerinrie durmuşlar, Türk Silihh Kuvretlerini «Yalnız vatanın iç ve dış güvenliginin koruyucusu değil, aynı zamanda uluslararası iliskilerde diplomasimizin kuvvet kaynağı» olarak nitelemişlerdir. • TARİHTE İLK KEZ BİR ABD BAŞKANI, ÇİN'İ ZİYARET EDİYOR DIŞ HABERLER SERVİSİ MGP grupu adına HAREKEJ ETMEDEN ÖNCE GUAMTIA BİR (İÜN K.V L.AN BAŞKAN NİXON VE EŞİ HALKIN KARŞISINDA. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Ni.\on, bugün Pekin'de olacak ve Başbakan Çu En • lay ile görüşecektir. Baskan Nixon dün Çiıı'e gitmeden önceki son durak olan Guam'a gelmiş ve bu sabah saat 7'de aynlarak Pekin'e bareket etmiştir. Başkan Nixon'ın zıyareti ile tarihte ilk defa olarak bir Amerikan Devlet Başkanı Çin topraklanna ayak basmış olacaktır. tki ülke arasrndaki ilişkilerin tarihi oldukca eskilere dayanmakla birlikte bugüne kadar Çin'e biçbir Amerikalı Devlet Başkanı gitmemişti. Gruplar adına ilk sözü alan MGP sözcüsü Vefa Tanır, Türkiye'nin dünyanın en nazik bölgelerinden birinde bulunduğunu belirtmiş, «Bu nazik bölgede. bötün komşularır.ın toprak bütüntüklerine, haklarına saygılı olan ve hiçbir ülkeye karşı herhangi bir tecavüz eraeli beslemeyen gelişmeleri ağırbaşlı ve soğukkanlı bir dikkatle izledifini» ifade etmiştir. Tanır konuşmasına şöyle devam etmiştir: «NATO ile olan ilişkilerimiz, milli menfaatlerimizp uyçun düştüğü sürece, bu İttifaktan yararlar.maya devam edeceğiz Günüınüzün dünyasmda bir ülkenin diplomashi ancak o ülkenin askerî ve iktisadî picüne dayanarajk kBTvetli olabüir. Sa» î . Sö. 1 dc) Görüşmeler Başkan Nixon bir hafta sürecek resml gezi sırasında Başbakan Çr. Enlay ve Başkan Mao ÇeTung İle görüşecek, diğer Çinli yetkilileri de y&kından taaıma fırsatını bulacaktır. Diplomatik kaynaklar Başkan'm özellilcle Çu En lay Ile yapacağı görüşmelerin önem taşıyacağını ifade etmektedirler. (Arkası Sa. 1. Sa. 4 de) Ganakkale Merkez İlçe kongresini Ecevilçiler kazandı ÇANAKKALE, (Turhan NARLER bUdlriyor) CHP Merkez İlçe Kongresi dün yapılnnş ve seçimleri Ecevitçi grup kazanmış tır. Kongreye bir telgraf gönderen CHP Genel Baskam îsmet tnönü, 12 Şubat günü Ortak Grup'ta. yaptığı konuşmanın kongrede mesaj olarak okunmasmı istemiş ve bajan dileğinde bulunmuştur. CHP Genel Sekreteri Kâmil Kınkoğlu lse kongreye gönder«Hğl telgratta, parti çekişmelerinin teşkilât içinde üzüntüyle kar şılandığını bildinniş, şöyle demiştir: EğHim Biiiçesinde öğrelmen isteklerinin dikkale alınması istendi ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Türkiye Öğretmenler Birle?me ve Dayanışma Derneği dün yayınladığı bir bildiride, Milii Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülürken öğretmenlerin isteklarinin de dikkate alınmasmı istemiştir. Öğretmenlerin her geçen gün biraz daha mağdur edildikleri, çeşitli haklannın veritmedıği öne sürülen bildiride, bu tutumun «öğretmenliği cazip hale getirme» sloganına ters düştüğü belirtllerek şöyle denilmektedir: «Bütün bn haksızlıkJan çidermenin ve çelişkileri yoketmenin yoln, Bnfçe Kannn Tasarısının Anayasamızın angaryayı yasak. layan ve sosyal adaleti onçörtn maddelerine uyeun biçimde, düzeltilmesine ba|lıdır. Ak«i balde çeçim darlıkları ve tiirlü hnznrsuzluklar içinde bocalayan öğretmenden tam görev bekle. mek hayalden öteye sitmiyecek. tirj Tarihî ziyaret için hazır lıklar Pekin'de hazırlık 46davadanhenüz ikisi sonuçlandı İhsan ONUR Osmanlı împaratorluğunun «Paşa» unvanım taşıyan bir görevlinin torunu, hattâ torununun torunu iseniz, hiç vakit kaybetmeden, «Türk Vatandaşlarının Mısır Arap Cumhuriyetindeki Hak ve Menfaatlerini Koruma Derneği»ne başvurun. Çok kısa zamanda, Mısır Arap Cumhuriyetinde bulunan 6 bin Türk vakluıdan yüzbinler değil, mil • Türk vatandaşlarının Mısır Arap Cumhuriyetindeki Mealaatlerini Koruma Derneği Başkanı Fatma Samiha Alaybey. Yaralı polisler, tebrike ge/en Orgeneral Türüne olayı anlattılar Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Paik Türün, Arnavutköy'de Ulaş Bardakçı ile yapılan çatışmada ağır şekilde yaralanarak İlk Yardım Kastanesine kaldınlan 1. Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından Tamer Gürbüz ile Reşat Okutan'ı ziyaret ederek. kendilerini gösterdikleri cesaretten ötürü kutlamış ve «Geçmiş olsun» demiştir. „. Sağlık durumu iyiye doğru i ^itmekte olan polis Reşat Okuj tan, Orgeneral Türün'e, Bardakçı ile yaptıklan çarpışma hakkında bilgi vermiş ve kenüsinin «kalleşçe vnrnldnğnnu* •îöylemiştir. Arnavutköy'de Ulaş Bardakçı' nın gizlenrfiğı eve polis Reşat ükutan'la birlikte giren ve yaralanan polis Tamer Gürbüz de (Arkası Sa. 7, SS. 7 de) Başkan Nixon*ın ztyareti nedeniyle Pekin'de hazırlıklar tamamlanmıs ve şehrin ünln Tienanmen Meydanı geçit törcni için hazırlanmıştır. Yukarıda, Tienanmen Meydanından geçen askerler ve arka plânda, Başkan Nixon'ın Çinli liderlerle görüşeceği «Büyük Halk Sarayı> görülüyor.. [DIŞ HABERLER SERVİSİJ Başkan Nixon'ın Çin Halk Cumhuriyetind'e uğrayacağı ilk şehir olan başkent Pekin'de hayat sükunetini muhafaza etmek te ve yabancı gazetecüerin bildirdiklerine göre, halk böyle bir ziyaretten habersizmiş gibi davranmaktadır. Gene yabancı gazetecilerin bildirdiklerine göre, şehir şiddetli bir soğuk dal(Arkası Sa. 7, Sü. g de) BUGÜNKÜ DÜNYA ORTAMINDA (Arkaa S*. 7, S0. 2 de) Bosffiın ÇİN sorunlanna çöıüm getirîliyor # KAGIT FtTATI ÜCCZLATACAK, G t M R t K VE VERGt KOLAYLIKLAR1 SAGLANACAK yonlar kazanmanız mümkün. Yeter ki, elinizde «Paşa»nın torunu, yahut torununun torunu olduğunuzu gösteren bir belge ol(Arkası Sa. ", Sü. i de) ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ali îhsan Göğüş, 8 Bakandan kurulu komitenin basınla ilgili olarak hazırladığı rapor hakkında yaptığı bir açıklamada, kâğıt fiyatlannın ucuzlatılacağı, gazetelerin belediyelerin alacaklan ilfin ve reklâm rergisinden muaî tutulacaklannı söylemlştir. Açıklamasmda, «Fildr gazeteciliğini ayakta tutmaya mecbnrnz. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir ülkede basının riddî bir 80TarımIş Sendikası Geneı Başrunu varsa o ülkede bir rejun kanı Binali Yağisaa dün yayınsorunu vardır» diyen Göğüç, baladığı bir bildiride, Çalışma Basının telsiz knllanmasım sağlakanlığı taraimdan bazırianan ye* znak amacıyla yasalarda geıekli nl Tarım ve Ormanİş Kanun tadeğişikliklerin yapılacagını, kâsansının yetersiz olduğunu öne ğıt fiyatlanmn ucu2İatılaeağını sttrmüş ve kazamlrmş birçok hak resml ilânlann yeniden bir esalan dahi ortadan kaldırır nitelik sa bağlanacağını ve hapis cezaı» olduğunu belirtmiştir. lan yerîne tazminat müesseseslTasarının nazırlanması sırasın nin getirileceğini sövlemiştlr. la komisyon çalışmalanna katıl Devlet Bakanı Gögtiş. PTT hteiıklannı, ancak görüşlerinl biı metlerine yeu.kolayhkler ve in türlü Bakanlık yetkllilerine kabu! dirimler sağlanacagını. bazı maV îttiremecükiennı öne sliren Vazemejerin ithalinin kolaylaş . Jışan, tasanyı eleştiren bildiride tmlacağım ve gtimrük re<iiıle^zetle şunlan söyiemiştir: rinde lndirim vapılacagını da SÖJ «Tarım işçisinin tanımım ya lertne eklemiş. sazetelerln bele jjan Uk maddelerden lutun da. di'elerln alacaklan ilftn ve reK^ mfMİ «aati. vıllık ücretli izin lftm vergisinden muaf tutulacakücret 6dem* şeM!. /orunlıı »cbcp lannı açıklamıstır. (Arkası Sa 7, Sü. 4 dt) Yeni Tarım ve Orman İş tasansı eleştirildi • ARNAVLTKÖY'DEKİ SİLÂHL' ÇATIŞMA SIRASINDA YARALANAN POLİSLERtNDEN TAMER GÜRBtZ, OLAY1 ANL.ATIRKEN... EMNİYET BtRİNCİ ŞIİBE 226 Dev Gençli Mamak Askerî Mahkemesinde yargılanacak • 13 SANIGIN İDAM1 ISTEN1YOR • ANKARA DevGenç örgütune mensup 226 sanığın yargılanmasma, bugün Mamak'da Askerî Mahkemede haşlanacaktır. Halen Sıkıyönetim Mahkemelerı nin çalıştığı binadaki duruşma sa lonlarımn yetersiz oluşu nedeniyle DevGenç örgütüne mensup sanıh ların kimlik tesbiti 28. Tümen Top çu Komutanlığına ait biiyuk salonda yapılacak. iddianame de burada okunacaktır (Arkası Sa 1. Sü I d ( | ekimde Çinl ziyaret etmişti. Şimdi Nixon'ın tarihî ziyareti dolayısiyie izlenimlerini ve VVashington Pekin yakınlaşmasını anlatıyor. Arkadaşımız Cihad BABAN Ydvn.CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog