Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Tr»»*»n «onra ICB BUJ1 AQÜA VELVA, ı t » oeMnl Itimat t a i U n n havayı verir, eildinJzi korar, yOzOnOıe tueUfcl Itttfrir. lçindeki HÜMBCTIN I cüdlnlıü dflıelUr. AQUA VELVAİ . kullanuı erkekt» blr ılfair i " AQUA VELVA kullanan erkekte blr »Ihlr vardır... wi!liams Cumhuriye 48. yıl, sayı: 17076 Kurncusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriye» tstanbul Posta Kutasu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 8oMld«r, KnaRmalar, S Plastik kapak, Iklncf hamur kfiğ mökemmel baskı, 542 sayfa, 20. TL. REMZI KİTABEVİ • ÎSTANBUL 20 Şubat Pazar 1972 Bardakçı ölü, Yılraaz yaralı ele geçti r~ istanbuVdaki iki kollu harekâtta ölü, yarcdı, sağlam olarak 9 kişi yakalandı Ulaşhn, Siyasî Polis Müdürünün oturduğu apartmanda gizlendiği meydana çiktı • TTLAŞ Bardakçı'nın attığı bombalardan biri Arama ve baskınlar gecegündüz süriiyor FINDIKZADEDEKİ ÇATIŞMADA YARALANAN ZİYA YILMAZ HASTANEDE. . (Fotograf: î . KÖSEOĞLU) ANARŞİST ÇAYAN'IN! İZİ DE TESPİT EDİLDİ Selâhattin GÜLER, İhs«n ONUR, Talçın BAYER ve Nuri ÖZDENİZ yaayor Güvenlik Kuvvetleri tarafından dün gece sabaha karsı Fındıkzade ve Amavutköy'de yürütülen harekât sırasında Maltepe Askeri Tutukevinden kaçan anarşistlerden Ulaş Bardakçı ölü, Ziya Yılmaz da yaralı olarak ele geçirilmişlerdir. Çatışmalar sırasında güvenlik kuvvetlerinden biri albay. ikisi polis olmak üzere üç görevli üe Şerafettin Serdar, Osman Cahit İyigün ve Hüseyin özkan adlanndaki anarşjstleı de yaralanmıştır. Harekât sonunda ele geçirilenlerin toplamı 9'dur. Bu arada Güvenlik Kuvvetlen Mahir Çayan'ın peşine düsmüş lerdir. Yapılan ihbarlara göre Mahir Çayan, gri ya da kırmızı renkli Wolks\'agen marka bir otomobü ile meçhul bir istika mete doğru kaçmaktadır. Polis otolann ızini aramaya başlamış çevre illere de bu konuda bilgi verümiştir. Güvenlik kuvvetlen öğle üzeri Harem'den Sirkeci'ye gelmekte olan Sirkeci arabavapu (Arkaa Sa. 7, 8ü. 3 deı DIYARBAKıRDA 6IZLI ÖRGÜT TENSIIBU YARALILARDAN Fmdıkzade'de ki çatısmada yaralanan Şerafettin Serdar (üstte), Osman Cahit tyigün (ortada) ve Hüseyin Ozkan (altta) hastanede... 17 KtŞt YAKALANDI DİYARBAKK Millî birlik ve bütünlüğü parçalamak amacıyla Diyarbakır ve çevresinde gizli faaliyette bulunan bir örgüt meydana çıkarılarak 17 mensubu yakalanmıştır. Diyarbakır ve Siirt llleri Sıkıyönetim Komutanlığı yayınladığı 30 numaralı bildiri ile 7 Şubat 1972 gününden bugüne kadar yapılan operasyonlar sonucu bu örgüte mensup, 10 Diyarbakır Tıp Fakültesi öğrencısi, 4 öğretmen, bir kitabevi sahibi, bir tezgâhtar, bir lise öğrencisinin yakalanarak gözalüna alındığını açıklamıştır. Gözaltına »Iınan bu şahiâların evlerinde ve barındıklan yerlerde yapılan aramalarda yıkıcı faaliyetlerin icrasma mütedair çalışma (Arkası Sa. 7, Sü. 8 üe) SIKIYÖNETIM AÇKUMAU» Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesı, dün yapılan operasyonlar sonucu yakalanan ve ölü olarak ele geçirilen şehir şakileri ile ilgili bir açıkiama yapmıştır. Basın ve Halkla îlişkiler Şubesinden yapılan açıkiama aynen şöyledir: Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden bUdirilmiştir: «Yapılan ihbarları değerlendirmek neticesi, 19 Şubat 1972 gunü uygulanan operasyon ve neticeleri aşağıdadır: # 1» Şubat 1972 günü, saat 03,15* te, Fındıkzade Kızılelma Caddesi Tevfik Fikret Sokak, Kısrnet apartmanının bodrum katına güvenlik kuvvetlerince ya pılan baskında, Ziya Yılmaz, Şerafettin Serdar, Osman Cahit tyigün, Hüseyin Ozkan, Safiye Özkan, Leylâ Dedealp adlanndaki şehir eşkiyalan, silâhJa karşı koymnşlar, yapı(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 4 ANARŞİST ASKERÎ HASTANEYE NAKLEDİLDİ Çoiışmoiorda bir albay ve 2 polis de yaralandı İki harekât sırasmdaki çatışmalarda yaralanan biri albay, ikisi polis üç güvenlik mensubu ile 4 anarşist derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altma alınmışlardır. Yaralı albayın künliği açıklanmanuştır. Fındıkzadedeki çaüşmada yaralanan Ziya Yılmaz'ra üç kurşun aldığı ve durumuntm ağır olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralananlar dan Hüseyin Özkan, Şerafettin Serdar ve Osman Cahit İyigün ile Ziya Yılmaz'a gerekli müdahale Îstanbul Tıp Fakültesi Guraba Hastanesi 2. Cerrahî Servisinde yapılmıştır. Yılmaz'm yarası; yüz, omur, karın, bacak ve ellerindedir, diğerleri ayaklanndan vurul. mujtur. Saat 11.45'de hastaneye gelen Merkez Konrutanı Tuğgeneral Fazıl Osman Polat, «Bize silâh ceken bn şahıslarm en iyi şekilde tedavilerine çalışıyorur. Bu konuda gerekli her tiiılii ihtimara gösterilmektedir» demiştir. Yaralüarm Uk tedavileri yapıldıktan sonra hemen forgulanna geçilmiştir. (Arkan Sa. 7, Sfl. 7 de) Bardakçı, Amavutköy'deki çatısmada yaralandıktan sonra apart man dısına çıkmıj TB 56 metre fittikten sonra ölmüştür. tlaş'ın cesedi, daba sonra çatışmanın geçtiği oday» götürülmttftür. Fotoğraflarda, Ulaş'ın cesedi ve eesedin morga götürülüşü görülüyor. [Sağda, önde görülen sivil, II. Şube Müdürü Cemil Gülmendir..] (Fotofraf: Ergin KONUKSEVER) n CSSSdİ t I a s HÜKÜMET, 3 ÖLÜM GEZASININ YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEDİ ANKARA, (a^.) Millet Meclisi Adalet Komisyonu, anayasal düzeni değiştirmek, pariamentoyu ortadan kaltfırmak ve Marksist bir rejim kurmak için silâhlı eyleme kalkışan va bu suçları sabit görülerek Sıkıyönetim Mahkemesi tarafın. dan idama mahkum edilen ve bu cezalan Askeri Yargıtayca da onaylanan Deniz Gezmiş, Hüseyin lnan ve Yusuf Aslan'ın dosyalarını, önümüzdeki hafta ıçinde yapacağı toplantıda görüşecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) • Sokağa çıkma yasağı söylentisi yalanlandı Istanbul'da bugün «Fıriına 2 Taibikatı» yapılacağı ve «Sokağa çıkma yasağı ilân edUeceği» soylentileri üzerine dün açıkiama yapan bir yetkili, hallon bu gibi Iısıltılara itibar etmemesinl ve asılsız haberlenn kasıtlı olarak çıkanldığını ifade ederek, «Pazar fünü sokağa çıkma yasağı yoktur. Her hangi bir tatbikat da j.jz konusu defildir» demiştir. tlgililer, bu hallerde Bteden beri yapıldığı gibi, önceden haber verilecegini de ifade etmişlerdir. Aynı güfllerde yakalandılar, kaçtılar ve vuruldular.. VP < î a n i k l a r Çaüşmalarla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğüne götürfilenlvr... v c oaııııvıaı (Amavutköy'de polisS o , d a n sa^a d o İ T U . A h m e t Yo ğurtçuoğlu lere «Ates etmeyin» diyen genç), Bilge Saka (Fmdıkzade'de yakalandıı, DGSA Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Fethi Turhan Giritlioğlu ile esi Hukuk Doktoru Neclâ Giritlioğlu, Baltalimanı Hastanesinde OP. Dr. ve apartman yönetlcisi Mustaia Özekici (Adı geçen bu kişiler, Amavutköy'deki apartmanda oturduklan lçin bilgilerine ba;vurularak serbest bırakıldılnr), Leylâ Dedealp (Fındıkıadede yakalandı), Safiye Özkan (Fmdıkzade'de yakalandı) ve Lâle Ankdal (Ulaş Bardakçı'yı evinde gizleyen Edeblyat Fakültesi öğrenclsi). Fotoğraf: (a a) Ulaş Bardakçı ile Zij'a Yılmaz, anarşik eylemlerinden ötürü aynı günde yakalanmışlar (28 Mayıs 1971), aynı günde Mal tepe Askerî Cezaevinden diğer 3 arkadaşlarıyle firar etmişler, r3t Kasım 1971) ve aynı gün de (19 Şubat 1972) güvenlik kuvvetleriyle çatışarak vurulmuşlardır. Bunlardan Bardakçı ölmüş, Yılmaz ağır yaralanmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Bardakçı'nın, güvenlik kuvvetlerine i ç O y m a s l SO nucu vurulduğu, Arnavutköv Cvrz Sokaktaki apartmanın zemin katındaki kan izleri vurulduğu, kan izleri bulunan oda. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) IİVP7 A. Naki ÜNER'in, «Haşhaş Sonınu» konulu ikinci ve son yazıa, bugün 5. sayfamızdadır. ş OLAYLARLA İLGİLİ DİĞER FOTOĞRAFLARI, 7. SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog