Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

KÜEDUN GÖLGESİ 15. Patrick Reumaux Çev: Mehtap Önen AĞLASUN ATŞAFAĞI 15. Hasan Hüseyin TOT 10. William Goldman Mehnıet Özyurt KADIN ve KERTENKELE 7.50. Wilhelm Jensen Bedrettin Cömert DOĞAN YAYINEVİ P.K. 120 Cebeci Ankara Cumhuriyet 730 48. yıl, sayı: 17058 mhuriyel Kurucusu: rUNUS NADİ Olmak Oktay Akbal'ın Türk Dil Kummu roman arma&anmı kazanan ve TRTnin Arkası Yann programlannda iki defa yayınlanan bu güzel eseri Varlık Yaymlan arasında 3. defa basıldı. TL 8 İlâncılık: 6270/733 T Carşamba 1972 Binosında oturan binde 5 vergi verecek Kiraya veren ise, binde 8 oranında vergi ödeyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emlâk Vergisi Kanununu değistiren kanun tasarısını görüşen Geçîci Komisyonun dünkü toplantısmda, Hükümetçe 8 olarak getirilen bina vergisi oranı, aynen kabul edilmiştir. Komisyon, arazi vergisinin nispetinin arazi değerinin binde 6'sı, arsalardan alınacak verglnin de binde 15 olmasım uygun görmüştür. Yükselen fiyatlar talebi azaltınca, piyasa istikrar kazanmağa başladı Î3Ö Devalfiasyon sonrası hızla tırmanan fiyatlar son »ylarda hızını kaybetti. 1971 ortalannda aylık artışlar yüıde 4'e nlaşırken, bu oran son sylarda binde 5'e kadar düstü. 1970 yılı ortalaması: 100 FİYAT DAUALANMALARI' ı IN AYLIK T j Î25! 11971 < fc v * CHPye göre Erim ve İIP Hükümetleri arasında fark yok BÜTÇE'NİN SENATO'DA GÖRÜŞÜLMESİ, DÜN TARTIŞMALI VE OLAYLI BAŞLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1972 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı, dün Cunjhuriyet Senatosunda görüşulmeye başlanmıştır. Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, yaptığı sunuş konuşmasmda program bütçe çahşmalan hakkında bilgi vermiş, genel ve katma bütçeli kuruluşlann 1972 proeram bütçe modellerinin mali yılbaşından önce Parlamentonun incelemesine sunulacağını bildirerek: «önümüzdeki yıllarda program bütçe sisteminin tatbikine geçilebildi| i takdirde ödenekler programlar, alt programlar ve projeler itibariyle verilecek ve yasama organlannın bütçe üzerindeki daha rasyonel ve daha etkili bir tetkik imkânı sağlanacaktır» demiştir. >* •ff" İ4i Dernekler için yeni kayıtlar getiriliyor t Bildiri yayımlanmadan önce Savcılığa ya da mülki amire verilecek; özel kıyafet, kolbağr ve işaretler kaldırüıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ali Ihsan Göğüş, dün Dernekler Kanun Tasarısının meclislere sevkedildiğinı açıklamış ve tasan hakkıncta bilgi vermiştir. Göğüş 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 Haziran 1938'de yürürlüğe girdikten sonra üç defa değişikliğe uğradığını ancak yapılan değişikliklere rağmen bu kanunun günün şartlarına cevap vermediğini belirttikten sonra kişilere tanınar. hak ve hürriyetlerln, hiç bir sekilde ve surette, devletin ülkesi ve milletin bütünlüğünü sarsıcı, milli güvenliği zedeleyici, kamu düzeni ve genel ahlâkın korunması imkânlarını or(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Göriişmeler sırasmda, tasannın özellikle vergi oranmı belirleyen 8. maddesi, AP ve DPIi üylenn tepkileriyle karşılaşmış, bu mad denin mülkiyet hakkına tecavvz niteliği taşıdığı öne sürülmüstür. Sonuçta, bina vergi oranı yi ne binde 8 olarak kalmıştır. Ancak. bina sahibi bunu kendine konut olarak kullanıyorsa bu oran binde 5'e indirilecektir. Bu arada, hesaplanacak bina vergisi, arsanın vergiıinden az olamayacaktır. Fiyat artışları hızını kaybediyor Nuri ÖZDENİZ Devalüasyondan sonra büyük gelişme gösteren fiyat artışlan son aylarda hızını kaybetmiştir. 1971 yılının ortalannda aylık fıyat artışları yüzde 4'e ulaşırken , bu oran son aylarda binde 5'e kadar dUşmüştür. llgililer. fiyat amşlarındaki hızın vavaşlamasını olağan karşılamışlar, «Çok yüksek düzeye ulaşan fiyatlar, satınalma gücflnü dolayuiyle talebi büyük ölçüde düşürmüştür. Azalan talcp karşısında fiyatların da istikrar kaıanması olağsndır» demişlerdir. llgililer bıj arada 1972 yılının fiyatlar yönünden diğer yıllara oranla daha istikrarlı geçecegi kanısmda olduk larını ifade etmişlerdir. Öte yandan sun aylardakl yavaşlaznaya rağmen son sekiz yılda zorunlu ihtiyaç fiyatlan genel seviyesinde yüzde 80.4 artış Mali Polise yapılan bir lhbar olmuştur. 1971 yılı Aralık ayı orsonucu «Naylon Fatura» kesen talama fiyatlan da bir önceki yıbir şebeke meydana çıkarılmıs, lın ortalamasına oranla yüzde 19 yılda 20 milyon lira tutarın25.9 artmıştar. Diğer bir deyişle da fatura kestiği iddia edilen bir yılda satınalma güctl yüzde Ibrahim Muvaffak Lilo adında 25.9 azalmıştır. Zorunlu ihtiyaç bir ticarethane sahibi gözaltına maddeleri fiyatlarında görülen alınmıştır. îlgililerin verdlkleri büyük artış halkı zor duruma bilgiye göre sanığın 20 yılsokmuş, özellikle sabit gelirliler dan bu yana «Naylon Fatura» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 d> kaçakçıhğı yaptığı öğrenilmiştir. îbrahim, bir süredir polis tarafından izlenmiş, ve dün Fındıklı'da Cerlo Zebbini adında bir ttalyanın ticarethanesine girdiği görülmüştür. Malî Polis detektifleri ltalyanın iş yerine yaptıklan baskın sirasında tek nusha halinde tanzim edîlmiş «Naylon Faturalar» bulunmu;tur. Ayrıca ttalyan iş adamının kasasında da ruhsatsız 7,65 ç a . pında bir tabanca ele geçiril. miştir. aC Ergin'in açıklamaları Arazi ve arsa vergisi Geçici Komisyon, tasarıda binde 10 olması öngörülen urazi ver gisinin oranmm binde 6 olmasını uygun görmüştür. Arsa virgisi ise, 1319 Sayılı Kanunda olduğu ve tasarıda getirildiği şçklıyle, binde 15 olarak kabul edilmijtır. Kabul edilen metne göre, mükelleflerin bir vergi dairesi bölgesindeki arazisi için tanman istisna bundan sonra uygulanmayacak, değeri ve yüzölçünvi ne olursa olsun, araziden binue 6 oranında vergi alınacaktır. (Arkası S». 7. Sü. 4 de) 19 yılda 20 milyon liralık naylon fatura kesen bir sanık, gözaltına alındı Ergin, yeni vergi tasarılan hak kında da bilgi verdiği sunuş konuş masında genel vergi poütikasında fudülen hedeiin bir ytndan vergi mevzuatı ile uygulamanın düzenlenmesi, diğer yandan d» bütçenin finansman ihtlyacınm karîüanması olduğunu söylemiş, bu amaçla hazırlanan malî denge vergisi ile işletme vergisi kanun tasaıılannuı yamsıra gelir, kurumlar ve damga vergilerl kanun tasarılan ile harçlar kanun tasansmın önü müzdeki gCnlerde Parîamentoya sevkedileceeini açıklamıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) hıönü'nün, Cumortesi günü CHP'nin kaderini çizeceği belirtiliyor CHP Genel Başkani, Ortak Grupta önemli 7 idam hükmünü Komisyon kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclısı Adalet Komisyonu geçen dönera Adalet Komis yonunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi gündemine intikal eden ancak ayra toplantı yılında Genel Kurulda mUzakeresi yapılamayan yedi kişinin ldamı ile ilgili eskl Adalet Komisyonu raporlannı ve kanun metinlerinl kabul etmiştir. Yeni Adalet Komisyonunun onayladığı ve Genel Kurulda savunmasını yapacağı İdam cezalanna llişkin 7 dosya tstanbul ilinin Sanyer üçeslnden Sel&m) Kodal, Daday ilçesinin Uyukören köyünden Hüseyin ören, Bogazlayan llçestne bağlı Yiğiüer kf> yünden Hüseyin Şahln. Artvin İlinin Şavşat llçesine bağlı Kireçli köyünden Alirn Gümüş, De» rakani ilçesinin Contay köyünden Süleyman Çelik. Lalapaşa 1 1 çesinin Çömlekpınar köyünden Zehra Yama ve Zile ilçesinin Büyükaköz köyünden Abldin Demirbag'a ait bulıınmaktadır İdam cezalarına ilişkin raporlar, dün Meclis başkanlığına verilmiştir. Konu, Meclis gündemine alındıktan sonra, müzakeresi yapılacaktır. TARIM GELİRLERi VE KARÂYOLU NAKLİYATI VERSiLENDîRiLiYOR ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosa) Maliye Bakanlığı tarım gelırlerı ile kara nakliyatının vergilendırılmesı amacıyla çalışma. lar yapmaktariıt (Arkası Sa. 7, Sü. S de) bir konuşma yapacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM'nde Sıkıycnetimia uzatılmasma ilişkin goruşnıeler sırasında ve CHP Ankara îl Kongresinde yaptığı konuşmalar ve ortaya sürdüğü görüşlerle bütün dikka'Juri üzerine toplayan CHP Genol Ba«kanı Ismet Inönü, bu kez de Cumartesi günü TBMM Ortak Grubunda bir konuşma yapacaktır. CHP çevrelerinde büyük bir önem verildiği anlaşılan bu konusmada Inönü CHP'nin «kaderini tâyin edecek» hususları da ortaya koyacaktır. Ne Ecevit'çi, ne de karjı gruptan olmadıklarını ve Genel Başkan Inönü'nün etrafırda toplanmayı hedef aldıklannı belirten «ortacılar», bir başka adıyla «Üçün cü Dünyacılar. diye tanımlanan bazı senatör ve milletvekUlerinin partinin içinde bulunduğu durumu, alınacak tedbirleri görüsmeyi öngören genel görüşnıe istemlerinin ele almacağı CHP ortak grubunda înönü CHnUerin merakla bekledikleri konuşmasını yapacak, ifade edildiğine göre «carele ri kesin olarak» belirtecektir. Partinin ikiye ayrıldığmı, bu n e . denle bütün gücünü yitirdjginı. iki tarafın birleşmemesi halinds CHP nin gerçek kişiliğini k9yhedeceği ni öne süren üçüneü dünyacılar, kendi aralarında yaptıklan toplanülarda Uk çözüra yolu olarak İnönü'nün etrafında toplanmayı (Arkası Sa 7, Sü. 8 de) KTÜ'DE 2 GRUP ÖGRENCİ ÇATIŞTI, 4 KİŞİ YARAUtND! TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesinde dün iki grup öğrenci arasında çatışma çıkmış, 4 öğrenci yaralanmıştır. Vali Ziya Kasnakoğlu, çatışmanın solcularla sola karşı olan öğrenciler arasında çıktığını bil. dirmiştir. Alınan trilglye göre saat 10.00 sıralannda, başlannda, bir siire önce Ankara Sıkıyönetirn Komutanlığının emriyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Ersin Özsoy adındaki ögrencinin bulunduğu bir grup. karşı gruptan (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) BİLİMİN IŞldlNDA INCELEMB Devlin: "Pişman değilim,, LONDRA Avam Kamarası;ıda tçişleri Bakanını döven Kvızey İrlanda Milletvekili Bernadcttc Devlin, dün gazetecilcre, yaptığmdan pişman olmadığuıı soylemiştir. Mini etekli milletveküi Devlin, cParlamentonun bir üyesi olmaya devam edeceğim. l)iğer parlamento üyelerinin oiay hakkındaki düşüncelerine de KUlak asnuyorum» demiştir. [Fctoğrafta, Avam Kamarasında îngiliz İçişleri Bakanına saJdır»rak döven Devlin, dışan çıkartılırken görülüyor..] (Radyofoto: AP) Soruşturma, derinleştirilmektedir. ilk Hocı kafilesi AHMfî HliLUSİ AKIEN Arap uçoğı ile döndü B Hacılardan televizyon 4'ü getirdi îlk hacı kafilesi, Suudi Arabistan Hava Yollarma (SAA) ait bir uçakla dün 17.15'de yurda dönmüştür. ll'i kadın olan 28 ki şilik kafile, Yeşilköy Hava Lima nında yakınları tarafmdan harşılanmıştır. Kafilede, hacı oian bir de Fransız karı koca bulunmaktadır. Uçağın merdivenleri önünde gümrük muayeneieri yapılan hacılar, daha sonra bir otobüsle Zeytinburnu'ndaki misafirhaneye götürulerek karanüna sl tına alınmışlardır. Hacılardan 4'ünün televizyon, diğerlerinin 7 bidon «Zenızem» getirdikleri görülmüştür. Mustafa Hacıkaraoğlu adındaki bir hacı, televizyonu 420 Riyale (Yak lasık olarak 1900 TL.) satın aldığını söylemiştir. Verilen bilgiye göre, Türk Hava Yollan uçakları ile hacıların taşınmasma bugün başlanacaktır. Hacılar, geçen yılki uygulama gibi, bu yıl da 15 gün karanüna göreceklerdir. Danışma Kurulu: Oıd. Proi. Di. Sadi Irmdk Ord. Proi. Dr. Fahrettin Kerim. Gökay Prof. Dr. Necmettin Polvan Pıof. Di. BedriYe Kot Di. Faruk Bayülkem Dr. Mehmet Remzi Sakarya Dr. Sevil Akay OI.AYLAK1N ARDINDAKİ GERÇEK Amerikan Alyon Heyetini bekleıken «Amerikanın hayat damanna zerüedilen öldürücü zenır» ın •ı 80'inin kaynağının Tfirkiye oldnfu yoğun propagandası ve ekonomik ceza tehditleriyle baski altına alınmışızdır. '/% 80 oranının tazlasıyla şişirilmiş olduğu bugün mevdandadır. Baskı ilk meyvasıru, Amerikaya haşhaş üretimimizi denetleme imtiyazını tanunamızla vermiştir. tçüncü a$ama da, ekimın tedricî olarak suurlanmasıdır. Ekime izin verilen lllerimizin sayısı 11' den yediye, sonra da dörde tndirilmiştir. Nihayet ba^haf tanmı tamamen yasaklaıunış, Nison da 1972 feasımı Uaşkanlık seçımlen arifesinde Türkijenin sırtından parlak bir osiyasi zaier» kazanarak muradına enniştir. Gene Niıon'ın Başbakan Erime teşekkür mektubumla belirttiği >bi, «Türkiye, Birleşmiş Mületlerin İlgili sözleşmesiyle kendisine lhracat gayeslyle haşhaş tanmına İzin verilmiş birkaç ülkeden blridir.» Uluslararası antlaşmalara dayanan, hakkından tefc yönlfi vazgeçmiş bir ülke ne *** S«. 7. Sfi. S de) : İşçilerin prim ödenmemis çalışma sürelerini ihya eltiren maddenin ipfali islendi • ANKARA ÜÇÜNCÜ tŞ MAHKEMESİ, ANAVASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU ANKARA, ( u ) Ankara üçüncü İş Mahkemesl, Sosyal Sigortalara tâbj İşçilerin. prim ödenmemis tıizmet vülanrjm fiıyası bakkındaki 118ü sayıb kanunun geçici 3. maddesinin lpta> U İçin Anayasa Mahkemeslne basvurrnuştur. Üçüncü tş Mahkemesl. söz konusu maddenin. Anayasanın 12, 42 »j; 53" maddelerine aykın' «iduğu'hükmiine varmıştır V (Arkası Sa. 7, Sü. S Hafta sonunda gelmesini beklediğimiz Amerikan tarırn heyetinin, Ankara VVashington ilişkileri üzerine düşen gölgenin kalkmasına yardımcı olmasını ditıyoruz. Amerika, Başkan Nixon' ın 17 Haziran 1971de uyuşturucu nuddeler konusunda Kongreye snnduğu mesajda belirttiği gibi. alyonumuza gerçekten «darbe indirmiştir». Bünyemizde kanı lıâlâ durdurulamıyan maddi ve ınartni yaralar açan ağır bir ılarbe Hikâyenin darbeye kadar uzanan (izgisi bayü uzundur. önce Bugün 5. sayfamızda Tütün Raporu Bugün 4. sayfamızdd
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog