Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

RAHMİ ÖZTOPRAK Kendi kendine öğrenmek lçln AIMANCA Esaslı ve kolay öğretim metodu tKİNCİ BASKI 416 büyük. sayfa: 35 Iira Almanya içln 10 Mark tNKILİP ve AKA İlâncılık: 6271/1153 Knnıcusu: ÎUNUS NADİ 48. yıl, sayı: 17075 urıyet î 1972 üNiVERSİTEyE HAZIRLIH 5incid£VT€ HERGON6DERS 3lltart30Hazinn stede IveiîSTDVGULAMAU 1970*1971 TURKfYEBJRJNC/LERİdsi BOVÜK DRSANE yi terclh edmiz OCNİB B K S ICİN bcOŞUr STEYINİZ Tel&af ve mektup adresl: Cumhuriyeu tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 BUYUK DERSANE r.r.DECl VeYENlŞEHIR ANKARA ve meyva bahçeieri, reform kapsamı dışında bırakılıyor • «Ön Tedbirler>in Kırıkoğlu: "Yetkilerimizi kullanmakta kararhyız», CHP Parti Meclisi, parti içi sorunlan görüşmek üzere başladığı çalışmalara dün de devam etmiştir. Tokat senatöru Zihni Betil'in başkanlığında kırkbeş dakikalık gecikmeyle başlayan toplanüya CHP Genel 3. maddesi, yeni Başkanı lsmet înönü ile Inonü taraftarı bazı üyeler katumamışlardır. Genel Sekreter Kâmil Kırıkoğlu ise rahatsızlığı nedeniyle toplantıda tartışmaya yol açtı hazır bulunamamıştjr. Yapüan yoklamada 43 üyeden 26'sınm hazır bulunduğu, 17 üyenin ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) toplantıya katılmadığı öğremlmiştır. Eski Genel Sekreter Bülent Toprak ve Tarım Reformu Ecevit Parti Meclisi çalışmalarına On Tedbirler Tasarısını incelekatümıştır. yen 55 Numarah Geçici Ko Toplantı Başkanı Zihni Betil, mısyonda dun, tasarının mad Parti Meclisinin önce Merkez Yddelerı uzerındeki gorüsmele nettm Kurulu raponınu gdrüşmere devam edılmiş, 1. Erim Hü ye devam edeceğini, daha sonra kümetınm geürdığı ılk tasa Devlet Bakanı Ali lhsan Göğuş ile rınm «Kapsam»la ılgili 3. mad îstanbul mıHetvekili Sezai Orkunt desının komısyonca değıştırıl hakkmdaki iddiaları incelemekte nıış şeklınin \eni bir madde olan komisyon raporunun ele alıhalınde tasanya eklenınesi nacağmı, son olarak da yayımlana «Prensip olarak» kabul edılcak bildiride sıyasi partiler kanumistir. nunda japümak istenen bazı deği Bağ, bahçe, kavakhk, zeytinlik, şıkliklerin benimsenmediği yolunda parti görüşünün yer almasını is fmdıklık, antep fıstıklığı ve ben teyen önergenin tarüşuacağını be zeri yerlerm reform kapsamı dılirtmiştir. şmda bırakılmasını öngören bu madde, yeni tasarının «Sistetnati (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ği» ıçınde yeniden düzenlenmek iızere alt komisj'ona verilmiştir. 1 Enm Hukumeünce hazırlanan On Tedbırler Tasarısınm kapsam maddesının komısyonca değiştirılmış şekli olan bu metnin, 3. madde olarak tasanya eklenmesı yolundaki önergeyi AP'li Sabahattin Savcı ve arkadaşları ver mıslerdır. 3 CHP'li üye ile MGP lı üye aleyhte oy kullanmış, ancak onerge, AP ve DPIUerin oylanyla katrul edümiştir. Yeni tasarının •Toprak ve Tarım Reformu Hakkında Gecer ANKARA (T.H.A.) C H P . siz Tasarmflar» başlıkh asıl 3 maddesi ıse, değiştirilerek ka çeşıtli il ve ilçe kadın kolları, sıyasl partilep kanunu tâdil tasanbul edilmiştir. sının kadın kollarmın kaldırıl(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ması yolundaki hükumlerine kar şı geniş bır kampanya açmıştır. Îstanbul, tzmjr, Adana, Bursa ve KX7 VE ERKEK ÖĞRENCILER NOTLARI TEKSİR EDERKEN... DİYANET BÜTÇESİ Kocaeli 1 kadın kolları başkan1 KABUL EDÎLDİ lan dün C.H.P. Kadın Kolları Genel Başkanı Neriman Elgin'e birer telgraf göndererek kadın kolları küçük kurultayınm toplanmasını istemışlenür. Îstanbul İl Kadm Kollan Başkanı Solmaz Belül de bır mektupla Genel Başkan Neriman Elgin'e müracaat etmlş ve dun yaptıkları toplantıda aldıklan ka(Arkası &a. 1. au s de) Paşacılar, Purti Meclisine aelmedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ABD, haşhaş için 2 milyon dolarlık ilk taksidi ödedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Haşhaş ekiminın yasaklanması dolayısiyle bu yıl afyon üretimi yapmamış olan çiftçilere dağıtümak üzere ABD'nin ilk parti olarak 2 milyon doları Türk Hükümetinin emrine verdığine dair «Hibe Antlaşman» dün Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Anlaşmada aynca afyon mahsulünün toplanması içın yapılacak tnasraflara kerşılık da 300 bîn dolar tutannda bir meblâğın Türkıye Cumhuriyeti emnne verildıği belirtılmektedir. Bılindiği gibi dört gün 6nce Başbakanlık tarafından yapılan bir açıklamada, 1 Mart 1972 Urihlnden iübaren haşhaş ekimlnin yasaklandığı üç il ile bu yıl son defa ekim yapılan diğer dört ilde kendi istekleriyle afyon üretmeyen köylülere kilo basına 525 Ura tazminat ödenmesine başlanacağı belirtllmişti. tkı hükümet arasındaki gerekli ışlemler tamamlandıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın dan tazminatlann ödenmesine başlanacakür. Antlaşma metnine göre, hibe edilecek meblâğ Türkiye Cumhuriyeti hudutlan içinde mer'i kanunlarla konulmuş vergi ve harçlarrfan muaf tutulacak, belirtilen gaye dışmda ya da askerî amaçlarla kullanılamıyacaktır. Erim, «Makarios konusunda tereddütlerimiz vardır» dedi ATİNA, GEREKİRSE KIBRIS'A MUDAHALE EDECEK • Türkiye'nin; Kıbns'a havadan silâh indireceği yolundaki haber dün yalanlandı ATİNA Yunan Hükümetinin bir mesajım Baspiskopos Makarios'a Uettıkten sonra Atina'ya dönen Yunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Konstantın Panayotakos, Yunanistan'm ilerde ulusal çıkarları gerektırirse Kıbrıs sorununa doğrudan bir mudahalede bulunabileceğmi söylemiştır Geçen hafta Cuma günu Lefkoşe'ye giden Panayotakos, Baspiskopos Makarios'un el koydugu Çekoslovak yapısı sılâhları Bırleşmiş Milletler Barıs Gücüne devretmesini ve bir «Ulusal Birlik Hiikümeti» kurmasmı istcyen mesajı sunduktan sonra Carşamba günü Ada'dan ayrılmıştı. Panayotakos dün gazetecilere şoyle demiştir: Yuuanistan'ıo ın Kıbrıs halkının kaderine se>ird kalması ya da bazı malum çevrelerin tstedikleri olsun diye kan dbkülmesine izin vermesf dü sünulemez^ Atina'daki kaynaklara göre, Panayotakos'un sdzünü ettiği «Malum çevreler» Yunan Hükümetince Kibnslı Rumlan bölmeye çahşmakla suçlanan sol kanattaki unsurlardır. Panayotakos, bte yandan, Kıbns'taki bazı Rum gazetelerinde çıkan, Atina'ya dönünce ıstifa edecegi yolundaki haberleri yalanlayarak, bunların tamamen asılsız olduğunu belirtmiştir. Giinde 10Qbin soyfa bavyorl CHP Kadm Kolları kamponya actı HAŞHAŞ SORÜNÜ 1 A. Naki ÜNER AP'lilerle DPIUerin kavgası güç önlendi renciİBr, rlers notlarını i ıırıı/ii ııiiil ediyor ÎSTANBUL HABER SERVÎSI OktıUan devletleştirüdikten sonra sosyal çalışmalara daha genış yer vcnue olanağı bulan Şişli Iktısadi ve Ticari llimler Yüksek Okulu cğrencılerı bu kez ders notlannı kendileri basmaya başlamıslardır. Öğrenciler bu tCr çalıçmalarla boş vakitlerini daha olumlu yolda değerlendırdıklermı, aynca uzun yıllar bir sorun haiıni alan ders notlannı yuzde 50 daha ucuza sağladıklannı söylemışlerdir. Bu arada öğrencilerin çalışmalan okul yöneticileri ile ! öğretim üyelerini de memnun I etmiş, pek çok öğretim üyesi,' bğrencileri desteklemek amacıyla ' teliî ucretı talebinden vazgeçmıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) . Teksir makinasından çıkan kifrtları sayfa numaraUnns pöre ayurnak ve sıraya koymak da başka bir çrubun görevi. • Damştay Bütçesinde de AP'lilerle CHPIiler bağınp çağırdı.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mület Meclisi'nin dün gecekı oturumunda Diyanet Işleri Başkanlığı Butçesi goruşmeieri, AP ve DP'liler arasında guçlukle yatıştırılan kar şılıklı saldırüara yolaçmışür. Bu arada, DPIi Necati Kalaycıoğlu üe AP'li Hidayet tpek, bırbırlerıne çok ağır kufurler ettığinden, birer Takbih» ile j cezalandırümışlardır. urkiye, haşhaş bitkısinın Ankara yalanladı anavatanı olarak bılinir. I ANKARA, Dışişleri BakanlıZiraati Mılâttan beş bin | ğı yetkilileri, Türkiye'nin Kıbns'a yıl öncesine kadar geri gider. Türk çiftçisınin gele | havadan silâh indireceği yolundaneksel bır ürunü olan haşha ki söylentıleri yalanlamışlardır. (Arkası Sa. 7, t>ü. 4 de) şın ziraati, 1933 yılına kariar serbest iken o tarıhte 2253 sayılı Kanunla kontrol altına alınmış ve 1933 yılında 17 ilde, 1940'ta 29 ilde, 1950'o*e 38 ilde, 1960'ta 42 ilde ekim yapılarak il sayısı gittikçe arttınlmı? ve 1960'tan ıtıbaren de il sayıları azaltılarak 1967'de 21, 1989'da 11, 1970'te 9, 1971'de 7 il'e inhisar ettırıl miştır. 1971'de hükümetin aldığı bir kararla haşhaş ekimi, 1972 sonbaharından sonra bütün Türkiye'de yasaklanmıştır. Halen Afyon, Isparta, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve dort ilçesiyle Konya bu son yasakla(Arkan Sa. 1. Sü. 4 de) T Ağaoğlu müebbet, Kurt 15, Başcrfr da 10 yıl hapse mahkum oldu Anayasayı tebdil, tağyir ve cebren ilgaya teşebbüs etmek amacı için Dev • Genç örgütüne para sağlamak üzere Beşiktaş Enıniyet Sandığı Şubesmi soymaya teşebbüsten sanık Osman Süleyman Ağaoğlu, Yücel Kurt üe 1brahim Başak'ın duruşması, dün Îstanbul Sıkıyönetim (3) numaralı Mahkemesinde karara bağlanarak sona ermiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karar gereğince, sanık Osman Süleyman Ağaoğlu, TCK'nın 146. maddesınin 1. fıkrası uyarınca olüm cezasına mahkum olmus, ancak mahkeme TCK.'nın 59. maddesinl kullanarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirmiştir. Sanık Yücel Kurt, TCK. 146. maddesinin 3. fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezasına, sanık lbrahim Başak da 10 jnl rmiddetle, ağır hapis cezasına mahkum edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) « Süleymancı'dır..» Tartışmalar. DP Grubu adına söz alan Hilmi Türknıen'ın, AP | lı eskı Devlet Bakanlarından Refet Sezgin'ı suçlamasıyla başla , mıştır. Türkmen, ad vermemekle bırlıkte, Bakanlıkta olduğu yılları belırterek, Sezgin'in, «Uydur ma raporlarla atama \e yer deRİştirmeler yaptığmı» one sürmuştur. Sataşma olduğu gerek(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 7 bin hacı, yurda döniiş için C/dde'de bekliyor DR. ÜSTEĞMEN AVNİ ERKOL, KARARI DİNLERKEN. Turk Hava Yollan Genel Müdurluğu, bu mevsim hac seferlerinde 90 milyon liralık bılet satışı yapmıştır. Ocak ayı içinde bilet satısından acentalara 3 8 milyon lıra komisyon ödendığini belirter. THY ilgilileri, gelecek hac mevsıminde Turızm Bakanlığı ile bir anlaşma yapılarak acentalardan ayrı faahyet gosterıleceğini açıklamışlardır. Yetkilıler, halen Cidde hava alamno"a 7 bin dolaylannda hacınm beklediğıni de sozlenne eklemislerdir. THY, gelecek hac mevsimınde hacılann hangi yolla hacca gideceğinin şimdiden tesbit edilerek hazırhklann ona gore yapılmasmda büyük yarar gormekte ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır. (a a) Nixon, tarihî gezinin ilk durağı Honolulu'ya vardı [DIŞ HABERLER SERVtSİ] HONOLULU Başkan Nixon, Çın'e yapaoağı resmî ziyaretin ılk durağı olan Honolulu'ya dün sabaha karşı Turkiye saati ile 3.30'da varmıştır. Başkan Nıxon ve berabenndeki ler, Honolulu'da iki gün kalacak lar ve bugün Guam adasına hareket edeceklerdir. Başkan Nıxon'ın özel uçağı Honolulu'daki Amerikan deniz pıyadelenne ait Kaneohe hava üssüne ınmış'ır. Başkan Nıxon'a bu gezisinde, bayan Nıxon da eşlik etmektedır. Ote >andan Başkan Nlxon'ın Pekin'e gıdişiyle ilgüi olarak bir açıklama yapan MllUyetçl Çln (Arkau S». 7, Sü. « de) Katil üsteğmen müebbet hapse mahkum oldu İSTANBUL HABER SERVİSt KUAFÖRLER DE İŞLETME VERGİSİ ÖDEYEGEKLE1! ANKARA, <THA) Finansman Kanununu görüşmekte olan Millet Meclisi Geçici Komisyonu, halen işletme vergisi ödemeyen güzellik salonlan ile kadın berberlerini de işletme vergisi kapssmına almıştır. Bu işletmeler yılda asgari 2, azarni 150 bin Iira arasında götürü işletme vergisi ödeyeceklerdır. Geçici komisyon aynca göttirü işlptrae vergisine tabi olan hizmet işletmelerinin asgari vergi hadlerini de yüzde elli oranmda azaltmıştır. Geçici komisyon hükümet tasansı ile işletme vergisi kapsamı içine alınmak istenen bilâr(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ingiliz TV'si, spor olaylarım balonla izleyecek tn^ltere'de Bedford'dakî bir Kraüyet Hava Üssünde hazırlanmalrta olan Europa adh balon İngiliz televizyonu tarafından spor olaylarım izlemek için knllanılacaktır. Govdesinin altında bir serl kamera taşıyan Europa; lif maçlan; otomobil ya* nşlan ve diğer spor olaylan için gereken yere götürülüp stadlardan ve hipodromlardan oyunlan kuşbakışı televizronlara aksettirecektir. Resimde; saatte 15 Hlometre h a yapabilen Europa görülüyor. (Fotograf: UPİ) Galata rıhtımında dörtbuçuk yıl önce amcasının hamile gelini Nuı BİRÇOK SEMT, GECE Beşıroğlunu tabanca ile öldüren ve olay yerinden geçmekte olan Kemal Mehmet Gümuş'un de ölümüne sebep olan Dr. Üsteğmen Avni Erkol'un KARANLIKTA KALDI 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması sona ermış ve sanık üsteğmen Istanbul'un Avrupa yakasmın müebbet ağır hapıs cezasına mahkum olrnuştur. bir çok semtl, dün gece 2 kez ka(Arkaıı Sa. 7, SO. 4 de) ranlıkta kalmıştır. (Arkan Sa. 7, Stt. I de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog