Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul Ödevi Yaparken v* Bütffn Öğrtnim Hıyıtında En Çok Yırarlınacağı Eser, RENKLİ* ANSİKLOPEDİSİ'dir. Ci/t Halinde Çıfcmıjt/r. k ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Toptsn Satıj Yerleri: Istanbuld» B«bıSli de OCAK KİT*> OAĞITIM $Tİ. ve BATES umhuriYef Kurucusu: YUNUS NADÎ HABORA KİTABEVİ sunar: •••». Rotnanlar KVKSk HÜCUM (B. Traven) 15 00 SEVDA GELtN (G. Karaslavof) 15.00 ÇIPLAK AYAKLAR (Z. Stancu) 25.U0 YENİDEN ÇARMIHA «ERİLİŞ (N. Kazancalös) 25.UO tNSANLIK CGRÜNA (B. Pelevoy) 25.00 ASLANLAR ŞİRKETİ (T. Fall) 20.00 Romanlanmız P.V.S. üe kaphdır. Habora Kitabevi P.K. 6 Beyasrt • Ist. (Reklâmnük: 342) 1121 Yjyımlsyan: GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ IsUnbul 48. yıl, sayı: 17074 Telgtaf ye mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 89 18 Şubat Cuma 1972 Sıkıyönetim sonrası olayları önlemek için tedbirler getiren tasarı Meclislere sevkedildi Mahkemeler gövenlik nedeniyle yayın yasağı koyabilecek ANIUKA, (THA) Sıtayönetim sonrası muhtemel anarşiK olaylar için gerekli tedbirleri getıren illc kanun değişiküği olarak 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri üsulu Kanununa 4 madde ekleyen ve aynca, kanunun 426 maddesinden 57'sini değiştiren tasan meclislere gelmiştir. Tasarıda yer alan bir maddeye göre mahkemeler «Millî güvenlik» ve «Genel ahlik» mülâhazasıyla yayın yasağı koyabileceklerdir. Kanun dışı demek ve partilerle, öteki kuruluşlara yardını yapan veya yardını taahhüdünde bulunan kimselerin o kuruluşun Uyesi sayılarak 6 aydan 2 yıla kadar hapsedilmesini de öngören tasannın yeni 4 maddesinin hükümleri, özetle şunlardır: (T) Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla işlenen suçlarda, adam kaçırmalar, silâhla tehdid ve baskı, hükümete karşı şiddet ve direnme, TBMM ve hükümet üyelerini görevlerine ait bir işi yapmaya zorlama, adlî, idarî ve (Arkası Sa. 1, Su. 3 de) SATIR VE ORAL ECEVIT'E ÇATTILAR Arabulucu heyet, İnönü ile eski Genel Sekreteri barıştırmak için çaba sarfediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. Ortak Grubunun parti içi sorunlarla Uglll olarak günlerdir süren toplantısı dün de devam etmiş, bir konuşma yapan Denizli Milletveküi Hüdai Oral, eski Genel Sekreter Bü!ent Ecevit'i şiddetle suçlayarak Parti Meclisine getirdiği çözüm tekliflerinin «Köprtleri büsbütün atmak için bir siyasî pazarhk» olduğunu öne sürmüştür. Genel Başkan îsmet tnönii dünkü toplantıya da katılmamıştır. Kemal Satır da eski Genel Sekretere çatmış, «Belki Sayın Ecevit'e kıyasl» Marksist Allende bile gericidir, tutucndnr» de. miştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Gerekirse 4 milyarlık yalırım ertelenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Sait Naei Ergin, önceki gece Miilet Meclisinde yaptığı konoşmada, bütçe denkliğini sağlamak için gerekirse Pool'daki 4 milyarlık yatınm ödenefini gelecek yıla kaydırma yoluna gidecek lerini söylemistir. Bakan, bu konuds şöyle konnşmuftar: «Bu bütçe enüasyonist olmasın diye elimizden gelen gayreti sarfedeceğiz. Bütçe kanununa konulan yüzde 10 indirimle bunu yapmaya çalışacağız. Gerekirse, Devlet Yatınm Bankasındaki 4 milyarlık Pool'ü ileriye doğru kaydıracağız..» Siyasî Ergin: "Bütçe denkliği korunacak, Partiler enflasyonu önleyici tedbir alınacak, Tasarısı, Tartışmalı geçen Bütçe görüşmelerinde TBMM kulisleri «MiHî bir kahvehane» Yuvoriak Senato'da üye sayısının 100'e, Meclis'te olarak nitelendirildi ve Partiler Kanunu Tasarısının önemle ele alınması istendi Masa,,da ıse 300 kişiye indirilmesi savunuldu ele alınacak il ANKARA Siyasi Partiler Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle Ugili hükümet tasarısı üzerinde dün Adalet Ba» kanı ve siyasî parti grup temsilcilerinin katılmasıyla yapılan toplanüda, tasannın Anayasa değişikliğinde olduğu gibi. partilerarası bir yuvarlak masa toplantısmda ele alınması fikri benimsenmiştir. Toplanüda, 4 maddeden ibaret bulunan değişiklik tasarısı üzerinde, yapılan görü^melerin, temsilcller tarafından gruplanna götürülmesi, gnıpların görüşleri almdıktan sonra, yine siyasi parti grup temsilcUerinden olusaa bir komisyonda ele airnmaan görüşü kabul edümişür. Dünkü toplantıya APMen Nedimoğin, Tekmel: CHP'den Vural, Sayın; DP'den Bilgiç, Önder; MGFden Paksöt ve Başer katılmışlardır. Değişiklik istendi Malatya Milletveküi Mustafa Kaftan (CHP), hazırladıgı bir kanun teklifi ile Siyasî Partiler Kanununun 10. maddesi «B> fıkrasmın değiştirilerek, parti genel kongrelerinde, «Partfli Belediye başkanlannm da tabiî iiye fajılmasraı» istemistir. ERÎM, DÜ1S İTSÖ1SÜ İLE GÖRÜŞTÜ • 15 SAATLİK TOPLANTI. DAX SONRA CHP GENEL BAŞKANI, GAZETECİLERLE KONUŞMADIANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Bafbakan Nihat Erim ile CHP Genel Başkanı Îsmet İnönü, dün Erim'in evinde, 1^ saate yakın bir görüşme yapmışlardır. Görüşmeden sonra înönü, gazetecilerin sorulannı cevaplandırmamı?, «Sialere merdiven başında konuşalmayacaguu ö | reieceğim» demiştir. İnönü. ç e . şitli sorulara karşılık gazetecilere, «Müsaade edin» diyerek arabasma binmiş ve Erira'in evinden uzaklaşmıştır. Başbakan Erim ise, İnönü ile yapılan görüşmenin, parti liderleriyle sürdürdüğü olağan görüşmelerinden biri sayılacağını söylemiş. «îç ve dış olayla. rı gözden eeçirdik» demiştir. E(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Dünkü görüşmeler Millet Meclisi genel kurulunun topîantısında. 18TÎ Yıh v dünkü Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec lisi. Sayıjtay ve Anayasa Mankemesi bütçeleri kabul edilmiştir. Görüşmeler sırasmda, AJ". ve DP. li üyeler arasmda tartışmalar çıkmış, C f l J . Grubu adına konuşan tbrahim Sıtta Hatiboğlu. siyasl partiler kanunu üzerinde dururken şatası adına konuşan Şinasi özdenoğlu da (Arkan Sa. ?. Sü. 4 de) •I Akşam,, süresiı kapatıldı PA Nlıon, Çta'e gldiyor Basm 4 LİSELİ, KOMÜNİZM SUÇUHDAN YAROILANBI Komünizmi övme suçundac sanık Şi}U Lisesi öğrencilerinden Erdal Ataç, Bülent Ege, Gökhan Saka ve Seyfettin Ulnçam'm duruşmalarına, dün İstanbul Sıkıyö netim Komutanlığı 1 Numarah Askeri Mahkemesinde baslanmıstır. Iddianamesini okuyan askeri savcı, sanıklann TCKnun 142/4 ve 173/3. maddeleri uyarmca cezalandınlmalannı istemistir. Daha sonra sorgulan yapılan sanıklar, isnad olunan suçu kabul etmemişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü 8 de) YAZISIZ 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanltğı Karargâhı Basın ve Halkla tlişkiler Şubesi dün yaptığı bir açıklama ile «Akşam* gazetesinin süresiz olarak kapatıldığını bildirmiştir. Bu konudaki açıklama, şöyledir «Istanbul'da müntesir günlük •Aksam* gazetesi, uzun snreden beri izlenen yaıı ve makaleleri ile tstanbul Sıkıyönetim Komntanlıgının (2) nnmaralı bildiri. sine aykın olarak anayasal bir rejim olan Sıkıyönetim Komntanlıfının kanun ve hnknk sınırlan içinde kalan idarî tasar. Tntlarını ve yine kanunlar çerçevesi içinde hareketi hassasiyetle uygulamakta olan adli mercilerin kararlannı tahkir ve tezyife yönelen bir davranış içinde kalmıştır. (Aıkası Sa. 7, Sü. 1 de) EKİPLER AMİRİ YİNE DEĞİŞTİRİLDİ 3 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipler Âmirliğine atanan Bakırköy Emniyet Âmiri tbrahim Tan, dün görülen lüzum üzerine, bu görevinden alınmıştır. Tan'ın yerine, 2. Şube Yardımcılarından Kemal Erhan. «Şimdilik» kaydiyle geti. rilmiştir. ABD. KIBRIS VE YUNANİSTAN'DA İJS KURMATACAK DIŞ HABERLER SERVİSt Yunan Hükümeti, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios tarafmdan kendine yöneltilen suçlamalan yalanlarken Amerika Dışişleri Bakanlığı da Kıbrıs ve Yunanistan'da üsler kurmaya niyetli olmadıklarını açıklamışür. Yunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kostantin Panayotakos tara f ından basma yapılan açıklamada, Makariosun. Lefkoşede düzenlenen bir gösteride, taraftarlarının alkışlan arasmda. Yunanistan'ın Kıbrıs'a karşı birtakım perde arkası oyunlar oynamakta olduğunu ileri sürmüş bulunduğunu söy leyerek «Bunlann tümü gerçek dışıdır. Kıbrıs halkını, Yunanistan'ın bu tür plânları obnadığına (Arkası Sa. 1, üa. 5 de) Bakanlar Kurulu, Üniversite Tasarısı iie Basın Sorunları raporunu görüştü ANKARA, (Cumhnrivet BSroan) Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Erim'in başkanlığıada dün yaptığı 6 saatlik toplanüda; «Üniversite Reform Tasanaunın 39 maddesinde görüş birligine varıldıgı açıklanmışür. Sözcü Göğuş, «Basının Sornnları Raporu»nun da görüşüldüğunü, konunun yarın da ele ahnacağını bildirmiştir. ÇATIŞMANIN GEÇTİĞt FINDIKZADE AKKOYÜNLO SOKAKTAKÎ 41 SAYILI «DÖRTER» APARTMANI... OKLA İŞARETLİ KIS1M. YAIULANAN HAVA • YER TEĞMENİ İSMAİL SAMURTJN OTURDl'Ğü DAİREDİR. (Fotoğraf: THA) Arananlardan 4'u daha yakalandı Fındıkzadefdeki çatısmada ele geçirüen 2 saniktan biri, hava yer teğmeni.. CUMHURİYET HABER SERVİSt îarihı bir resim RESSAM OSMAN HAMDt BEY, GEBZE'NİN ESKİHİSAR KOYtlNOEKt YALISININ ONVNDE.. YALI, ŞtMUJ, MÜZE HALİNE CETİRİLMEK AMACIYLA ESKİ ESERLER ARASINA AtlNDI «Tankını, füzeni kendin yap..» Sıkıyönetim tamfmdan arananlardan 2'si Istanoul'da, birl AHkara'da, biri de Gemlikte ele geçirilmiştir. İsUnbul'daki samUar, Fmdıkzade'de yapılan çatışmadan sonra yakalanmışlardir. Bnnlardan biri, Hava Harp Okulunda görevli hava • yer teğmeni İsmail Samnr'dnr. «Kar a Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfıy> da kuruluyor ANKARA (a.a.) Hava ve Deniz Kuvvetlerinden sonra «Kar» Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» da kurulacaktır. Erzurum A. P. milletvekili Turhan Bilgtn, bazı parlâmenterlerin bu konuda teşebbüse geçtiklerini, vakfın kurucu heyetinin teşkili için ön çalışmalarm yapüdığım, yurt içinde gezide bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler Ankaraya dönünce, kendisl ile temas edileceğini açıklamıştır. «Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» da Hava ve Deniz Kuvvetleri için kunılan vakıflarm nlteliğinde olacaktır. Valnf, «Yurt savunması için gerekli o1».; lilihını, tankını, fÜEeni ken(Arkan Sa, 7, 8İL 1 de) SOYGUNLA İLGİLÎ OLARAK TAKALANAN KATİL ALt YILDIRIM. SVÇ ORTAKLARINDAN NtKÂHSIZ YAŞADIGI SAtME BASKIRIŞ'LA EMNİYET MÜDÜRLÜGÜNDE. (Fotoğraf: THA) Fmdıkzade'de yakalananlar Fındıkzadede, Akkoyunlu sokak 41 numaralı «Dorter» apartJmanına dün bir baskın yapan (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Ünlü ressam Osman Hamdi'nin yalı ve bahçesi müze oluyor Ünlü Türk ressarra Osman Hamdi'nin gönlünü verdigi ve meznnın bulunduğu Gebzs'nin Eskihisar Röyünde, olümsüz sanatçıya ait 17 dönümlük bahçe ile birlikte ahşap yalısı, Yiiksek Anıtlar Kurulu taralınâan Osmn Hamdi'nin adına müze olarak düzenlenmek Uzere, korunacak Selmi ANDAK eski eserler arasına alınmıştır. Bu konuda, Eskibisar kcyü Turızm Derneği'nin kurucusu ve Başkanı Celâl Daldal, U haziran 1971 taribind* bu yolda dilekça vermiş, aynı zamanda Eskihisar köyünün tarihî ve geleneksel değerine dayanarak, Osman Hamdi' nin adına yakışır bir sanat köyü haline getirilmesiıü ve yılda bir sanat gösterileri ve hatta uluslar arası bir (estival düzenlerjnesini öngbren çaba sarfetmiçtlr. (Arkan Sa. 7, Sfl. 1 d«) Kuyumcunun kaiili lokanlada elegeçirildi «Rabi» cinayeti failleri önceki akşam Aksaray'daki «Emin Re» toran» da yemek yemeğe fırsat bulamadan yakalanmışlardır. Üç gün önce Pangaltıda «Rabi» mücevher magazası sahibüıin oflu Abut Gençtürk'ü öldüren Ali Yıldırım, sevgilisi Saime Haskırış ve yardırncıları Musa Özdemir, Cinayet Masası detektiflerince gözaltın» «ljnmışlsrdır. (Arkan S». 7. Sü. 8'de) Değişik kıyafetle dolaşıyorlar Tünel kazarak Maltepe Askerî Tutuk ve Cezaevinden kaçan Mahir Çayan ve 4 arkadaşının ele geçmemek için değişik kıyafetlere büründükleri, dün Polis tarafından açıklanmıştır. örneğin, Levent Menekşeli Sokaktaki evde Cihan Alptekin'in gözlüklü olarak çeHlmiş fotoğrafları, çeşitli adlar altında nüfus cüzdanlarına yapıştırılmış olarak bulunmuştur. Bu adlar arasında«Hasan Bas, ötyurt Vedat, Kenan Bag, Şevki Ergftloğln, Fikret Koşucnlar, Ali Alkan, Ratlt Ataman bu. lunmaktadır. " Haşhoş öldü. biz öldük...., Bugün 4. Sayfada Yeni Emlâk Vergisi uygulaması nasıl olacak, beyanname tnceleyen nasıl doldurulacak? Yalçın BAYER Bugün 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog