Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun Evde Okul ödevl Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Cilt Halinde Çıkmıştır. Taksitle de Satılır. Toptan Satış Yerleri: Istanbul'da Babıâü'd» OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL umhuriyet Kurucusu: CTJNUS NADİ r TÖRK SAZ 5ÂİR TÖRKİYE TURİZH TÛRKÇÜIÜK MUCADELELERİ TAR. A.K. I HASABAM SINIFI SINIFTA KALDI R. l l | EMRAH İLE SELVİ Fu.t E. B*l». EVIİYA (ELEBİ SEYAHATNÂMESİ S. İskit....1W DÜNYA ŞİİRİ Hwe»!« K.Mİan (U{ C i l t ) . . . . 17,50* MODERN ARICILIK K. Şen«c»fc 15. • Sijarij Mırt'ii : KÛLTÜR KİTABEVİ Ankara Cad. 82 İSTANBUL KlUpçılardan Arayınız. Ö*d«m»II GörKtorllir. AYI IZU'.M «TRİJ Yayımlayan: GÖVEN BASIM ve YAYINEVİIstanbLİ 48. yıl, sayı: 17073 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 17 Şubat Perşembe 1972 TÜMK LİGASt) 2.200. Gfder: Denizyollan İşletmesinin dümeni ânzalandığı için seferini yarıda bırakarak bugün dönmesi beklcnen rekortmen gemisi Karadeniz Karaköy rıhtımında C.H.P. Biiyük Kurultayı'nm olağanüstü toplanması önerildi 1247.463 Zaran Gelir. REKOR "Karadeniz,,de Bütçenin • • • • tumu Meclis' te kabuledildi DP'liler bütçeye aleyhte oy verdi. Sözcüler normal demokratik rejime dönüşiin hızlandırılmasını savundular ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ECEVtT BÜNALIM İÇİN DOKUZ M4DDELİK HAL YOLU GÖSTEBDİ BASIN milyonzarar ediyor j n ö n y nnrÜStÜ (İSTANBUL HABER SERVİSİ) D e n İ Z Yolian Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Denizcilik Bankasının 19T0 yılı faaliyetini eleştiren raporuna göre Deruzyolları işletmesinin iç ve dış hatlarda düzenlediği bütün seferler zararla sona ermiştir. Zarar rekorunu «Kuzey • Güney Akdeniz Seferi»nde çalışan •Karadeniz» gemisi kırmıştır. «Karadeniz»in bir seferdeki ortalama zaran 953.316 Hradır. Ayn hatta çalışan «Akdeniz» gemis ise 898.701 lira ile ikinci sırayı al maktadır. Denizyolları îşletmesinin 1970 yılındaki taşıma işleri toplam zaran da 150 milyon 121 bin lirayı bulmaktadır. Bu rakamın 94 milyon 417 bin lirası iç hat lara, 55 milyon 704 lirası da dış hstlara aittir. tşletnıe i$ hatlarda sarfctüği her 100 kuruşun ancak 25 kuruşunu, dış hatlarda da 44 kuruşunu geri alabilmektedir. tşletmenin türo he sapları gözönüne alındığında ortalama her 100 kuruşluk gidere karşı sağlanan gelir 33,5 kuruş olmaktadır. Herseierl imc , ita | a yj| e geri alabiliyor harcadığı her 100 kuruşun ancak 35'ini > • • •W • •W 9 W • V W • W Millet Meclisinde dün 1972 mali yıb bütçe kanun tasarısının tümü kabul edilmiş, maddelerine geçilmesi kararlaştmlmıştır. Saat 23.30'da yapılan açık oylamada, 40 red, 2 çekimser oya kar şılık 235 oyla bütçenin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. DPliler bütçeye aleyhte oy vermişlerdir. CU1VIHURİYET HABER MERKEZİ CHP'deki parti içi rjunalıma banşçı çözüm yolu bulmak amacıyla teşkil edılen «Arabnlucu Komite»nin başkanı Kars Senatöru Sırrı Atal&y dün Ankarada ilk olarak Genel Baskan Ismet Inönü ile 1.5 saat görüşmüştür. Atalay yarın da eski genel sekreter Bü lent Ecevit ile görüseceğini açıklamışür. öte yandan CHP Meclisi üyesi Talât Orhon, 20. Kurultayın olağanüstü toplanmasmt istemiştir. Biündigi gibi CHPde devam eden parti içi bunalıma banşçı çözüm yolu getirmek amacıyla, Kars Senatörü Sırn Atalay, Tokat Senatörü Zihnt BetU ve Sivas Milletvekili Abmet Durak oglu'dan kurulu üç kisilik bir «Arabulucu Komite» kurultnuştu. İnönü'yü dün öğleden sonra evinde ziyaret eden S ı m Atalay, görüşmeden ümitli olduğunu söylemiş ele alınan konular hakkında açıklama yapmanın henüz zamanı gelmediğini ifade etmiştir. Sırn Atalay, «Ecevitln Parti Meclisi'nde ortaya koyduğa V maddelik çözüm yolu hakkında görüşlerinizi açıklar mısınız?» şeklindeki sorusuna, «Ecevit'in çöıfım yolu üzerinde vorurn yaomak istemem. Çünkü bu davranışımız arabulucaluk görevimiz (Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) Görüşmeler 1972 mali yılı bütçe kanun. tasarısı, dün sabah Millet Meclisi Genel Kurulund'a görüşülmeğe başlanmıştır. Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, 1972 b ü ! . çesini sunuş konuşmasında, Erım HCkümetinin «gelir politikasısna değinirken, «gelirler bahsi daima ve her memlekette kamuoyunun üzerinde hassasiyetle ve biraz da asabiyetlc dur (Arka.sı Sa. 7, Sü. 1 de) HATLARA GÖRE Denizyolları Işletmesinin kabotaj hatlarındaki zararmın dağılımı şöyledir: Karadeniz Battı: 19 milyon 423 bin lira. Marmara Hattı: 33 milyon 964 bin lira, Akdeniz Hattı: 26 milyon 981 bin lira ÇanakkaJe Eceabat (Araba va. purııi: 1 milyon 987 bin lira. İşletme, bu arada kiraya verilen Remileıden 310 bin. zuhurat seferlerinden 50 bin, çalışmayan ge. müer ile ilgili giderler yüzünden de 11 milyon 702 bin lira zarara uğramıştır. Persoııef Kanununun ıslahı için 5 yol bvlundu ARALAR1NDA YENİ PERSONEL KANUNUNUN TAMAMEN KALDIRILMASI DA VAR ANKARA (T.H.A.) Maliye Bakanlıgı, personel kanununun uygulanmasından doğan aksaklıklan tesbit etmek ve gidermek amacıyla yaptjğı uzun çalışmalarını tamamlamış ve kanunun ıslahı için üç yol bulundugunu açıklamıştır. Bakanlık, «Devlet memurlan kanunu hakkında not» başlıklı 13 sayfalık raporda topladıgı ıslah yollarını, «Yeni personel kanunnno tamamen kaldınp es.i»e dönülerek memurlara belirli ölçüde zam yapılması, kanunun intibak hüküm lerinde değişiklik vapüinası, aksaklıkların pderilmesi» şeklinde ortaya koymuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tasarruf Güvenlik Kuvvetlerince yakalananlar saklandıkları evden çıkanlıyor. (Telefoto THA) L Olca Altınay tanıklık yaptı DIŞ HATLARDA îşletmenin dış hatlardaki zararınuı dağılımı da şöyle olmuştur: Kuzey . Güney Akdeniz Hattı: 23 milyon 035 bin, Adriyatik Hattı: 8 milyon 168 bin, İstanbul Hayfa Hattı: 11 milyon 801 bin tstanbul Köstence Hattı: 1 milyon 085 bin Kuzey Afrika Hattı: 4 milyon 927 bin. İşletme, dış hatlarda kiraya verdiği gemilerden 1 milyon 773 bin, çalışmayan gemilerle ilgili gider(Arkası Sa. 7, sü. i c.rl Bir otobüs yolcusnnda 1 milyon liralık döviz ele geçirildi ANKABA, (THA) îstanbul'dan Gaziantep'e gitmekte olan bir yolcu otobüsü, İslâhiye ilçesi Sakçagözü mevkiinde jandarma tarafından durdurulmuş ve yapılan aramada yolculardan Abdullah Yedilioğlu'nun üzerinde 1 milyon 66 bin 434 liralık döviz ele geçirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı Basın ve Halkla îlişkiler Şubesinden yapüan açıklamaya göre döviz kaçakçısı normal bir arama sırasmda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bir öğrencinin daha önce B. Evler'de TÜRK HABERLER AJANSI bir polisi ANKARA Asker ve polisîerden meydana gelen bir güven. vurduğıı öne lik ekibinin dün saat 16da Kurtuluş semtindeki Öztuğ apartmanına yaptıkları baskında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca arandıkları bıldirilen Adem Topal, Mustafa Demirel, Selim Gülsurulau tekin ve Seyfi Alkan ele geçirilmiştir. Arama sırasmda çelik yelekli ve miğferli güvenlik kuvvetleri ellerinde makinalı tabancalar olduğu halde aramaya ka tılmışlar ve 4 kişiyi herhangi bir mukavemete meydan verme den, apartmanın çatı katında yakalamışlardır. Apartman sakinleri, dairenin adını bilmedikleri bir öğrenci tarafından kiralandığını, ancak kaîdıkları daireye başkalarırun girip girmediğini bilmediklerini ifade etmişlerdir. Apartman kapıcısı ise, çöp dökme işleminin bile apartman kiracısının kendisinin yaptığını bildirmiştir. Ankarada aranan 4 kişi yakalandı Bonosu ana parası I Mart'ta ödenecek ANKABA, (aa) 1 Mart 1972 tarihinder. itibaren, 10 senelik vâdesi dolan tasarruf bonolannın ana parası ile yıllık faizlerinin ödenmesine başlanacaktır. Malive Bakanlığından bir yetkili, bu konuda şunları söylemiş tir: Naliit Töre'ye yataklık yapmak, saklamak ve yardım etmekten sanık Kalis Ftndık ile 16 arkadaşırun duruşmasına dün İstanbul Sıkıyönetim 1 numaralı Mahkemesinde saat 09.30'dan itibaren devam eciilmiştir. (Arkası Sa. 7, Öü. S dc) «1 Mart 1972 tarihinden itibaren, 10 yılı doldurmus tasarruf bonolannın ana parası ile 1971 (CUMHURİYET HABER MERKEZİ) videli bonolann faizlprinin tedijTsine başlanacaktır. Geçmiş yülarda olduğu gibi, tasarruf bonolannın faizleri, 1 Mart 1972 taANKARA Devlet Bakaru îlhan öztrak, armeslnden miras karihinden itibaren Ziraat Bankası lacaS tarıra arazisıni, toprak ve tanm relormuna tahsis edilmek subelerince ödenecektir.» üzere, Bevlete baâışlıyacağuu apklamıştır. Toprak ve tanm reformu ön tedbirler kanun tasarısını lnceliyen Millet Meclisi geçici komisyonunun dünkü toplantısmda, «Üyelerin sahip olduklan arazi için mal beyanında bulonmaları nı» öngören İçel C.H.P. milletvekili Turan Özgüner'in önergesi üzerine konusan Devlet Bakanı Öztrak, bu konuda özetle şunları söylemiştir: İltica eden Polonyalı genç «Kendimin şahsen bir tanm sevinçten bağırıyor.. arazisi mevcut değildir. Annemin, baba ve annesinden miras yoluyla kalma tarım arazisi mevcuttur. Ben ikinci Erim hükümetinde tarım ve toprak reformunu gerçekleştirmek üzere Derlct Bakanlığı görevini kabul ederken, Kahire'den Yeşilköy hava limaileride annemden bana kalacak nına gelen Polonya Havayollanna (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) (LOT) ait bir uçağın yolculanndan 26 yaşındaki Hengk Szymy, ügililere başvurarak Türkiye'ye iltica etmek istedifini bildirmiş ve kendisini getiren uçak tek yolcusu eksik olarak Yeşilköy'den aynhrken derin bir uoh...» çekmiştir. ESKtŞEHÎR, (THA) EskiKahire'ye 8 Şubat tarihinde tuşehir 1. Hava Kuvvetleri 11. Firist olarak giden otomobil tekrüs losuna mensup P 100 tipi iki yeni Hengk Szymy. dönüşte Türjet uçagı, egitim uçuşu yaparken kiye'ye iltica etmeye karar vermiş Osmanell semalannda çarpısarak ve dün sabah uçağı Yeşilköy Hava düsmüştür. limanına indiği zaman, bu düşün Uçaklann pilotları Üsteğmen cesini gerçekleştirmek için Steki Kadir Bileç ile Üsteğmen Muamtransit yokularla beraber ucaktan mer Akyüz kazada şehit olmuşinmiştir. lardır. (Arkası Sa. 7, SB. 4 â e ) Oztrak, toprağını devlete hibe edecek Ele geçirilen silâhlar Güvenlik kuvvetlerinin b a s . kını sırasmda 4 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmiştir. (Arfcası Sa. 1, Sü. 7 dc) Polonya oçağından bir yolcu iltica @!li Çeşitli ülke paraları İstanbul'dan hareket eden 27 AP 375 plâkah otobüsle Gazian(Arkası Sa. 7, Sü. b da) lalil Demirel'in sözleri de ılginç; «Hani bey Amerika bizim kardeşimizdi. • mu kardeşlik.. Var mı kardeşlikte insanın ı eUnden katığını ahnak...» ABD, Kıbrıs konusunda Atina'ya "ItidaL tavsiye etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs'taki Fon gelişmeler üzerine Büyük devletlcr de harekete geçmişler, bu arada Ingiltere'nin »srarı üzerine Yunanistan, Londra ve Zürih Andlaşmalanrun «Geçerli» •Iduğu yolunda dünya kamu oyuna bir açıklama yapmak durumunda (Arfcası Sa. 7, 6ü. 6 de) Çarpışan 2 jat'in "BÎZ SUÇLUYUZ HA, 1 9M»n şehit od lu HİKMETÇETINKAYA TÜMSUÇ BİZİM HA,, Akse, Kılcan, Gücel, Fakirköy, Bölme ve Mende köylerinin tümü geçimini haşhaştan sağlardı. Ama şimdı n'apacaklarını bilmiyor. Açlık ağır adımlarla değil, hızla yayılıyor bölgeye. Haşhaş (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog