Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERS1TEYE HAZIRLAMA FEN SINIFLAR1 Gflndflz »8 afcsam fcunlanna fcayıUaı yapılmaktaau Brofür toteybüı. 3 MARTTA BAŞLIYOR GÜVEN DERSHANESI Osmanbey, Neylr MaSazan İSTANBUL Telefon: 47 48 68 Üftnalık: 6275/1064 I MODERN MATEMATİK KURSLARI umhuriyet Kurncnsa: rUNUS NADİ ORTATM Üçüncü Baskı' Cumhuriyet 48. yıl, sayı: 17072 Telgraf ve Telefonlar: mektup adresi: 22 42 90 Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusrr îstanbul No. 246 22 42 96 22 42 »7 22 42 88 22 42 99 CHP Medis Grubu, Bütçe'ye olumlu oy verilmesini kararlaştırdı Âl! Ihsan Göğüş, Parti Meclisi Inceleme Komisyonuna savunma vermeyeceğini bildirdi. Tebligatı dün sabah alan Sezai Orkunt'un tutumu ise, henüz belli deği! inönü'nün Dev Gençüler hakkındaki iddiaları ihbar sayıldı. Dava açıp açmama konusundaki k a r a r bilgiler değerlendirildikten sonra verilecek Sıkıyünetim, CHP için soruşturma açtı ANKARA, (T.H.A.) Ankara Sıkıyönetlm Komutanlıgı AdU Âmlrligl, bazı DevGenç'lılerin partiye uye kaydedıldüderı yolundakl ıddıa ve ithamlan İhbar sayarak, C H P . hakkında soruştunna açmıştır CHP Mület Meclisi Grubu dun lenne gore, Sıtayönetim Komutanlığı Adli Amİrlıği, Orgeneral Semıh Sancar imzasıyle parti merkezine 9 Şubat 1972 tarih ve 1972/44836 sayılı bir yaa göndererek, DevGençll bazı kimselenn partıje uye kaydettıklen ve bunlann parti lçinde militan gorev aldıkları yolunda C H P . Genel Başkanı tsmet înbnü'nün yaptığı açıklama ile Merkez Yönettm Kurulunun bu konuda yayınladığı bildirl hakkında geniş bügi istemlstir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) uretid kozalakları çiziyor Kabnğun üzerine çıkan süt daba sonra sakıı balinı alaeak ve grara gram tnplanacakNe var kl, bu roto|rafı çekme olanafı ', kalmadı 1 artık. Demirel, Komünizm tehlikesi var,, dedi «Sıkıyönetimsis dönem için gerekli kanunlar Temmuz'a kadar çıkarılmalı» ANKARA, (Cumuhriyet Burosu) AP Genel Başkanı Sulejraan Demirel, partısının dunku ortak grup toplantısmda >aptığı konuşmada, «Tfirkije'mn komünizm tehlikesi} le karşı karşıya bulundnfnna» bıldırmış, ulkenın Sıkıyönetımsız idare edılebılmesi içm Anayasa değışıklığımn gerektırdığı kanunları çıkarmak üzere, Temmuz'a kadar kesıf bır Parlamen to çalışmasına geçılmesinı ıste. miştır AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partısinın dünku Ortak Grup toplanösında yaptıgı konuşmada, «Türkiye'nin komtinızm tehlıkesiyle karşı karşıya bulunduğunu» bıldırmış ülkenin Sıkıyönetımsız ıdare edılebılmesı için Anayasa degışikliginın gerektırdiSı kanunlan çıkarmak uzere kesıf bır Parlâraento çalışmasına geçılmesinı istemlştır. Bütçe görusmelermden sonra, Meclıslenn hıç degilse 1015 gun çalışmalarına ara vermelerıni' oneren Demirel, «Bfltfin arkadaşlarımdan bu muddet içinde seçim bolgelerine gjtmelerini ve ' halkla temas etmelerini hasseten rica ederim, halka söylenecek çok şeyter vardır. Asıl mfihim j olaıu balkın söylcyeceklerıdir., Burada çektitimiz ızdırabı vatan sathında görmiyeceksinız orada yalnız endişe \t tereddut (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Maliye'ye polis görev ve yelkileri lanınocak • Vergi kaybını gidermek için yeni tedbirler getiriliyor \NKARA, (Cumhuriyet Burosn) Vergı tasarısmı yeni baştan duzenleyen, vergı kaybının onlenmesınde yeni tedbirler getıren, vergı beyannamelerıni basıtleştiren, kontrol sıstemim, vergi mukellefini tohmet altmda bırakmayacak ve dedıkodulardan kurtaracak yeni bır duzene bağlayan kanun tasansı, Hukumet taTafmdan hazırlanmış ve Meclıs'e sunulmuştur Onümuzdekı gunlerde Mıllet Meclisi Malıye Komısyonunda ıncelenmeje başlajacak olan kanun tasarısınm getirdıği belli baslı yenılıklerden bır dığeri de. baa kayıtlaria bır kısım vergı memurlarma «P0I15 gorev ve jet kilerinin tanınması>dır • BIB Tagmaç'ın görev süresmm uzatılması hakkında soru önergesi verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MP Sınop MJletvekıli Hüml Îşguzar, Mlllet MecUsı Başkan lığma dün verdığı ve jazılı ola rak cevaplandınlmasııu istedıjl bır «oru önergesınde, gorev suresi bir yıl uzatılan Genel Kurmay Başkanı Tagmaçın durumunu parlamentoya aksettırmıştir. lîgüzar, 92b sayılı Türk Sılâhlı Kuvvetler Personel Kanurm'nun 66. maddesının Genel Kurmay Baskanuun yaş haddı ve gorev sıiresım kapsadıgını, yaş haddınin 68, gorev surelennın Ug yıl olduğunu, bu surenin vaş bad dını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu karan İle birer yıllık surelerle üç yıl daha uzatılabılecegını batırlatmakta şoyle demektedır «Saym Genel Kurmay Başkanı yas haddini 1 Eylül 1972'de dolduracapına göre: 1 Bakanlar Kurulu karan ile yaş haddi 1 Ejlül 1972'de d o lan bır Genel Kurmay Başkanının gorev süresl bir vü daha (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Örtülü ödenek «Vergi kannnlannın âdıl ve etkilı bır şekilde uvgnlanması. m, mükelleflerin vergı kannn. lanna nvmalarını \e halkın vergi ıdaresine inanmalarıru sa^ lamaka amacıyla hazırlaridığı belırtılen kanun tasarısma gore, Malıye Bakanlığında bır «Iç Gciirler tdaresi» kurulacak, G e . lırler Genel Mudurlüğu de, •Gelirler Genel Sekreterliti» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Erten, Ecevit'i "Çıkar,,la svçladı m «Ortanın Solu bayrağını, înonu'nun ışaret ettiği burca dikeceğiz» ANKARA, (Cumhoriyet Burosu) Parti jçi sorunlan görüşmeye devam eden CHP Ortak Grubunda dun konuşan .Üçüncu Dunyacı» lardan Manısa Mılletvekılı Musmraer Erten, eskı Genel Sekreter Bulent Ecevit'i «Meşru ve Anajasa içindeki solu buyuk blı teh lıkeyle karşı karşıya getlrmekle» \e «Başkanlık hesaplarına duşmekle» suçlamış ve «Ortanın Solu bayrağını înonu'nun işaret ettiği burca dikeceğiı. demıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 500 bin kişi kara kara düşünüyor «Ekelim haşhaşı biz. Ama sakızını çıkarmıyalım. Kime zararımız olur o zaman?» •Gum» dıye ındırdı adam yumruğunu masaya . Yorgun ve ıslak bır gece uşutucu bır sabahı kucakladı. Gok yuzunde uç parça bulut lâcıverdı turuncuja dönuşturdu. Sarı sıcağın ortasında ak yaşmaklı Ayşeler, Fatmalar ve Kezban'lar geçtı ardından Sankı bır fıl'm şerıdı gıbıydı her şey. Yapış, yapıs olan sacıklık kadın duyarlığının yaşam kavgasını bır çizgı gıbl abp gotürdü.. Kmmdan çıkmış bıçak gfbl gezdıriyordu gözlerini Musa üyar. Yumruğunu sıkıyor, dışlennı kenetliyor ve tutuk, tutuk bakıyordu. Bana fcızmıştı belli. Bır gerçeğı soylemıştim kendisıne. O da bır başka gerçeğı tekrarlanuş ve cgüm» dıye indırmışti masaya yumruğunu... « New York'ta günde üç e OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ürkive'de resmen yılda, 125 ton afyon sakııı uretilraektedir. Narkotik Buro Şefi Naci Tolun'a gore, çok mubalağa ile 50.OM ton kaçak afyon sakızı uretimi japıldığını farzedebm. 50,000 ton kaçak afyon sakuından elde edilecek eroin, 5N,0(0 civarmdaki Amenkalı müptelânın ancak üç günluk ibtıyacı T Atyon kaçakçılığı ve rehabilitasyon.. Amerikah müttefiklerimlz, bır Türk \atandaşı olan Tolun'un tarafsızlığından şüphe edebilirler. Bır «Cumhuriyet» mensubumın Tolun'un Tahran'da görüştfiğu lranlı meslektaşı da • 8«'in fazlasıyia • şişirilmış olduğu tezine katılnuştır. Uasbas eJrimine lziıı vencen dorde indlrdik. 1972 Sonbahannda tamamen yasakianacak. Buna rağmen Amenka'ya TÖnelmiş beyaz zehir trafiğinde hlçbir azalma olmadığı Washingtonlu yetkıll ağızlarca bizzat itiraf edilmıştır. d»™ T ürkiye hak m karşılajaMleoektir. len akrimUn sayuım tedıt (Arkm Sa. 7, SO. S de) roinman ölüyormuş. » (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) ^~j Kilo başına 525 lira Bir kuyumcunun oğlu, tezgâh başında öldürüldü Harbiye'deki cinayette meçhul katil kaçtı, olay henüz aydınlığa kavuşmadı Cinayet Masası detektifleri, Harbiye Tan Sineması yamndaki <RUBİ» mücevher mağazasmda susturucu takılmış bır süâhla öldurulen 18 yaşındakı dükkân sahıbının oğlu olan ve tezgâhtarlık yapan Abut Gençturk'ün katilıni bulmak için yoğun bir çalışmaya girmışlerdir. • Olay dün saat 10.30 sıralannda Abufun babası Agop'un mağazaya gıtmesı üe ortaya çıkmıştır. ÖLDÜRÜLEN ABUTUN ANNESt SİNtR KRİZİ GEÇİBtYOB Afyon tazminatı 1 Matt'ta ödeniyor 4VKARI, (Cumhuriyet Bürosu) 3 FtRIRININ KULLANDlGl EVİN, BIR SIĞINAKLA YANINDAKİ 2 EVLE DE BAGLANTISI OLDUGU ANLAŞILDI VE SAÇAK KEN4R1NDA, BtR AL4RM TERTİBATI (OKL.A İSARETLJ) BULUNDLGü GORüLDL... (Fotoğraf: THA) Başbakanlık Basın Merkezı talaiından yapılan bır açıklama ile haşnaş eklmının yasaklandığı bölgelerdekl çiftçılere 1 Marttaa ıtıbaren Mlo başına 525 llra tuz minat venlecegi belirtümisür. Ankarada bulunan A B D tarım heyeti ile Turk yettalıleri arasındaki gorüşmelerin tamamlanması üzerine yapılan ortak açdtlamada naşnaş ekıminin yertne 1kame edilecek konularda yardınv cı olmak amacıyla bir A BJJ. uamanlar heyetınin bölgede görev alacagı blldirilmiştır. Başbakanlık Basın Merkezl tarafından yapılan açıklama, ozetle şoyledır: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' YAZISIZ Firariierin kaçtığı evde glzli bir sığınak bulundu «Anadola Ajansunın bıldırdığıne gore, Levent'te Polis'le çatıştıktan sonra kaçan ıkısı erkek, bıri kadın sılahlı fıranlerln, barmdıkiarı Menekşe Sokaktaki 1 nuraaralı evde Savcılık ve Polıs (Arkası Sa. 7, Sü a de) Kıbrıs'a sokulan silâhların derhal iadesini talep ettik \NKARA (a.a.) Turki\e Bumlann Kıbrısa soktugu sılâh ^e cephanelerın derhal adadakı Bırleşmiş Milletler Barış Gucane tpslım edilmeslni istemişür. Son gUnlerde Kıbnsta ortavs çıkan Cnemll durum ve Makanot yönetimi tarafından adaya soku ıan sılâhlar konusunda Dışişlen Bakarüığı sözcüsü Semıh Akbıl iunkü olağan basın toplantısın da gazetecllere bilgl venniş ve özellikle Kıbrıs Türk cemaati nın can ve mal güvenllği açısın dan duvulan endlşeyl belirtmış tir Akbıl, Yunanistan İle Rum yönetimi arasında halen yoğun çaüşmalar yapıldığım ve Turld \enın adadakı gehşmelerı «Büyuk bir dikkat ve teyakknı tle» ya kmdan ıziediglnı biidirmiş ve ;unlan söylemlşttr (Arkası Sa. 7, »a 5 de) Aslen Mardın'ıi olan tanır.mış kuvumcu Agop Gençturk, oğlunu goremeyınce etraftakı karışıklıktan şuphelenmi'stır Bır ara Abut'un tezgah arkasında elını goren baba fırlamış ve oğlunu kaldırmak ıstemiştir. Kan. lar ıçınoTe >erde yatan gencm soğumaya yuz tutan cesedıni ku caklayan zavallı baba, bağırmağa ve ımdat istemeğe başla. mıstır. Olay yerıne koşan cıvar dakı esnaf, yaralı olduğunu tah m n ettıkleri Abut u hemen has tahaneye goturmuşlerdır. Ancak olay yerınde oldügu ani'ilmıştır Tezgâhın arkasında PADIŞAHI AZARLAYAN VEZİR: Münif Paşa Yazan: ^ Kimse duvmamış Dündar AKÜNAL Bugün 4. Sayfsda • Rabi« mağazası. cinayetin 10i'turma'int vıırötmeğe baçlnvan (Arkası Sa. 7. Sa 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog