Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ACIKUMAUveTCSTUVGULÂMAU ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSI.\K 4 D*vre HERGÛN 6 DERS 14 ŞUBATİS HAZİBAH 5OOd*r> FEN ve lOOders SOSVOt HERGÜN 6 DERS VOPtLOCÛKTIR TURKİYEBİRİNCİLERİM GENIS BIIGI 1Ç N "" 1970 1971 sızde BUVUK DERŞANE yı tercıh edırnz umhuriyet Kurucusu: tfüNUS NAÜİ Trafomaların başına gelen ^zr:a*ıJ KfMiinlMt,ı vtyuım^jktrajta^lir. ErktK ,HIÜH» Sakalınız seri veya • tfmufak bıçağınız M» veya bu marka trat BUYUK DERSANE CEBECI veYENISEHİR ANKARA 48. yıl, sayı: 17071 Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 08 22 42 99 lemıılfk vırir. v/ılliam 15 Şubat Salı 1972 MERKEZ KOM1JTAM TÜMGE NERAL OSMAN FAZIL PO LAT, DÜNKÜ ARAMA HARE KATINI İDARE EDEBKEN~ IHRACAT Parti Medisine 43 üyeden Inönü dahil /5'/ katılmadı PLAN HEDEFiNi % 5,7 AŞTI Q İnönü'nün 12 Marttan sonra hükümet konusunda aldığı karar tartışma dışı tutulmalıdır. «Hayatım boyunca ne (oyun) oynadım, ne de (örtiilü) politika yaptım. Bu, (birleştirici olamıyor) diye eleştirilmemde başlıca etkenlerden biri olmuştur...» «Demokratik yollardan seçilmiş kurulları tasfiye için yaygın bir kampanya açılmıştı. Örgütümüzün üstüne fesih kılıcı asılı tutulmuştur. Hizipçiliğin sebebi budur...» fl Hükümetle ve başka partilerle üişkiler, nonnal demokratik mecrasına bir an önce sokulmalıdır. "Ki Kimliği belirsiz 3 kişinin anarşist olduğu anlaşıldı,, • Sıkıyönetim, dün Levent'teki olayla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı Önceki akşam Levent'te meydana gelen olay ve sonraki aramalarla ilgili olarak Sıkıyonetira Komutanlığı Basın ve Halkla İlışkıler Şubesi, dun hir açıklama yapmışür. Açıklama, şoyledir: «Bir tahkikatı sonuclandırmak iirere 13 Şubat 1972 gunu saat 18.3019 sıralannda Içlcvet'teki bir evc gorcvli olarak giden Emniyet mensnplan uzcrine evdc bulunan ve kimliklcri bilinmeyen ikisi erkek ve biri kadın olraak üze re 3 kişi tabanca. makinalı tabanca ve bomba ile ateş etmişler \e bu es nada eti terkedip karanhktan istifadejle kaçmışlardır. Bu çatışma sonocu bir Emniyet mensubu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Bolgeye gelen Emnivet ktıvvetleri derhal aramalara başlamışlardır. Kimliği bilinrac>en kişilerin anarşistlerden olduğu anlaşılmış olup. aranmalanna rağmen bu ana kadar ele geçirile. memişlerdir. Ihbarlar değerlendirilmeğe çalıfümaktadır. > Naim Talu ihracat rejiminin getirdiği yenilikleri açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanı Naim Talu dün bir basın toplantısı düzenleyerek bugün yürürlüğe gıren yeni ihracat rejtminin esaslarını açıklamış ve yeni rejimde genellık, eşîtlik ve açıklık ilkelerinin esas alındığını ıfade ederek, «1973 Ocak ayt içinde ihracatımız 98 milyon 586 bin dolara ulaşmıştır. 1971 Ocak ayında bu rakara 60 milyon 789 bin dolttr idi. Görülüyor ki arada 37 milyonluk yani yüzde 62 oranmda bir artış vardır. Temennimiz bu artışı muhafau etmektir» demişitr. Bakan Xaim Talu, ihracat rejiminin esaslanna getirüen en önem li yeniliğin fiyat kontrolu ve tescil işlemlerinde olduğunu belirtmış, ıhracatta ön kontrolun ylne Bakanlık tarafından yapılacağını, ancak uygulama ıle ilgili kontrolun meslek teşekküUerine bırakıldığını açıklamıştır. Bakan bu konuda şunlan söylenüştir: «tnracatta fiyat kontrolundan manâ, yeteri kadar imkâna sahip bulunmadıklan için dış piyasayı yakından takip edemeyen ihracatçılanmıza yarduncı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 üe) ECEVIT. 9 MADDELI BİR COZUM OHERDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi, parti sorunlarını gbrüşmeye devatn etmek üzere dün de toplanmış, toplantiya Genel Başkan înönü bu seler da katılmamıstır. Parti Meclisi toplantısı Zihni Betil'ın başkanlığında yapılmıştır. Eski Genel Sekreter Bülent Ecevit, Parti Meclısınde yaptığı konuşmada, «Bunaümdan kurtulmak için bazi önerilerde» bulunmuş, ayrıca, Inonu'nün Pazar gunku grup toplantısında ortaya attıgj bazı sorular ve suçlamalara cevaplar vermişür. Q Partide Genel Başka* na ve Genel Başkanhk yetkilerine en küçük bir saygısızlığa göz yumulmnTnnlıHır Q Partide kurullarm, yasalar ve tüzüğe dayanan yetkilerine tam saygı gösterilmelidir. Q | tddialar, yapılacak suçlamalar belgelere, kanıtlara dayandınlmab ve parti içi veya parti dışı hukuk yollarından derhal kovuşturulmalıdır. Q Kurultaya gölge düşürmek amacıru güden ça balar ve iftiralar kesinlikle önlenmelidir. Q Ordumuzun parti için de bir tartışma konusu durumuna getirümesi önlenmelidir. O Hiçbir partilimizin demokrasiye aykın dü şünceler savunmasına izin verilmemelidir. Q Partimizde, normal demokratik rejime dönüşü kolaylaştıracak ve hızlandıracak hizmetler ve izlenebilecek yol üzerinde çauşmalar yapılması sağlanmabdır. • Toplantiya, 43 üyeden, dahıl, 15 ki;i katümamıştır. tnönü Bakır işleyen 40 fabrika kapanma tehlikesinde Nuri ÖZDENİZ Etibank'ın Murgul Bakır Isletmesındekı onarım ve yenileme ışleminin gecıkmesı sadece Istanbul'da 40 bakır işleme fabrıkası ıle pırınç fabnkalarını kapanma tehhkesiylc karşı karşı>a bırakmıştır. tstanbul Bakıreılar Derneğı yöneticilerı bu konuda yaptıklan açıklamada 3 ayı aşkın bır süredir kulçe bakır temin edemediklerini, s a . dece hurda bakır kullanarak r.ormal kapasitelerinin yuzde 80 altında çalışabildiklerini söylemişlerdir. Bu arada bakır ıthal ıznı sağlanması içın Istan(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ECEVIT VE BAZI ARKADAŞLARI, DÜNKÜ CHP PARTİ MECLİSt TOPLANTISINDA. İNONU. YENi BİR MERKEZ YONETiM KURULU iSTiYOR Resmî açıklama Komiserin sağlık durumu kritik.. , «Anadolu Ajansı>mn bildirdiğine gdre, Içlevent'teki çatışma sırasında yaralanan Komıser Kemal Sandoğan'ın sağhk durumu kritıktır. Karacığer ve böbreği kurşunlarla parçalanan Sarıdoğan, ameliyat edilmiştir. flgilı hekimler, ameliyatm başarılı geçtiğini bıldırmış'ir. İlk ve Orta dereceli okullar bugün açılıyor İlk ve Orta dereceli okullarda ıkınci sömestr derslerıne, bu sabah başîanacaktır. Mılli Eğitıtn Bakanı Arar, yeni somestr dolayısiyle dün Radyoda yaptığı konuşmada, geçen yıl sınıfta kalan öğTencılerm milli butçeye 420 milyon lıra zarar verdığıni soylemıştır. "Türkiye'de 724 köy, bir kişiye veya bir aileye aiL YENİ ÖN TEDBİRLER TASARISINI G Ö R Ü Ş E N KOMİSYON'DA BAKAN ÖZTRAK, AÇIKLAMALAR Y A P T I ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toprak ve Tanm Reformu Ön Tedbirler Kanun Taaınsını görüşen 55 Numaralı Geçıcı Komisyon, tasarının tümu uzerindeki gorüşmelerıne, dün de devam etmışür. Saat 16'da çalışmalarına başlayan komisyonda, ilk olarak Devlet Bakanı llhan Öztrak, bir önceki toplantıda üyeler tarafından kendisıne yöneltilen ve cevaplamak içın zaman istediğı soruların karjılıklarını vermiştir. öztrak, ilk ön tedbirler tasansının komisyonca değiştirileretc kabul edılen metni ile, yeni tasarı arasındaki ayncalıklara ilişkin sonryu cevaplarken, komisyonun kabul ettiği metnin aksine olarak bağ, bahçe, fidanlık, kavaklık ve benzerlerinln reform kapsamı ıçine alındığını bildirmiştır. Hatırlanacagı gibi, ilk tasanda da bağ ve bahçeler reform uygulaması içine alınmış, ancak komisyon, bağ ve bahçelere fidanlık, kavakhk ve benzerlerini de ekleyerek, reformun dışında tutulmasını kabul etmlşti. Oztrak'ın açıklamasına göre, bütün bunlar yeniden reform kapsamı içıne alınmaktadır. Ancak, ortak pazara gırişimız yönünden de (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) Bakanlar Kurulunda.. ANKAKA, (Cmnhnriyet Bürosu) Bakanlar Kurulunun dunku toplanüsında, Içislerı Bakanı Ferıt Kubat'ın, Îstanbul Içle. vent'teki çatışraa hakkında bılEİ verdığı oğrenılmistır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Merkez Tönetim Knrnlu ile ihtilâfım vardır, bnna açıkç» ilân ettim» diyen Inonu, dun de Parti Meclısıne butun ricalara rağmen, gitmemiştir. tnönü, Parti Meclisinin çalışmaları hakkında telefonla bilgi almış, Ecevit' in konuşma metnini de evine ısteteretc incelemiştir. Parti Meclisi, geçen toplantıda, Genel Başkanın «Jâvet edilmesini kararlaştırmış; Zıhni Betil, bu dâvetı Inonu'ye duyurmakla gorevlendırilmışti. Betil, lnbnü'ye Parti Meclisinin kararını ilettiği zaman tnonü, «Bir k m n n yok, dflsfinfiyo. rnm» demekle yetinmiştir. Betil daha sonra lnönü'yü yeniden ziyaret etmis, bu kez Genel Başkan, «Merkez TSnetim Knruluyla ihiilâfı oldnğnnn, bu nedenle Parti Meclisine gelmiyecegini» kesin olarak açıklamıştır. Parti Meclisinin dün saat 10' da başlayan TO 1330"tia ara veri len toplantısıyla ilgili olarak şu resmî açıklarna yayınlanmıştır: «CHP Parti Meclisi 14 Şubat 1978 Pazartesi günü saat 10'da Tokat Senatörü Zihni BetU'in başkanlığında toplanmıştır. Betil, 10 Şubat 1972 Unhinde Parti Meclisi tararından alınan ve çalışmalara Genel Baskanm başkanlığında devam etme isteğini saptayan kararı Genel Başkana arzettiğini ve sayın tsmet inönü'nün karşdık olarak (bir kararnn yok, düyünecejHm) dediklerini bildirdi. Betil, hasta olan Genel Sekreteri de aynı tarihte ziyaret ederek kendilerine Parti MecUsİBİn (Arkası Sa. 7, Sü. S de) İnönü'nün şikâyeti dett babası: Dılekçe Komisyonu.. Turhan ILGAZ SAMİ ÖZNf R Mff/etffi öğrendiğimize göre, CHP Genel Başkam Inönü, bazı parti yakınlarına, Merkez Yönetira Kurulundan şikâyetlerini nakletmiş, «Parti Meclisini Kurultay sfçmig, doğrndnr. Beni de »ynı Knrnltay seçti. Bana d e . (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 7BMM Bakanlar Kunılu, Üniversite Kanun Tasarısını ele aldı BİR SENDİKACI İLK KEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDU Afyon Beledi}e Baskanbğı secimini, sendikacı Sarai Öznur kazantntştır. Böylece, Türkiye'de ilk kez bir sendikacı, Belediye Bajkanı olmaktadır. Seçimiere bağımsız olsnlt katılan re Afyondaki isçilcrle Sendikalar tarafından desteklenen Sami Öznur, AP adayının i:îS5, MGP sdaymın 535 oyuna karşılık 10.292 oy alarak Belediye Baskanı olmuştur. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulunun dünkü toplanüsında Üniversiteler Reformu Kanun Tasarısı üzerinde görüsmeler yapıldığı, sözcü Göğuş tarafından açıklanmıştır. Millî Eğitım Bakanı Ismail Arar, tasarı ile ilgili olarak aynntılı bilgi vermiştir. Bu konudaki görüsmelere, Bakanlar Kurulunun önumuzdeki toplantısında da oTevam edilecek ve tasarı, en kısa sure ıçerisınde Parlamentoya sunulacaktır. »ANIKLARIN KAÇTlGl EVDE BLLlI^A^ EL BOMBALARI . (Fotoğraf: Ergm KONUKSEVER) ANKARA Isteyenin bir yüzu demişler: Bir Ankaralı yurttaş, çıftliktekı hayvanat bahçesinın kendi mülkü olduğunu iddıa etmekte ve TBMM'den oradakı hayvanlarm boşaltılarak bahçenın kendisıne verilmesini istemektedır. Zonguldaklı bir yurttaş da, komünıstleri öldürmek için pusu kurduğunu haber vermekte, komünistlerin Zonguldaktan geçme sıni beklediğini bildlrerek yine TBMM'den savaş kararı alınmasını istemektedir. Bir yargıç, vatandaşlann birbırlerme gıpta etmelerinin on•Tekfen» Ampül Fabrıkası sahibi | lenmesini istemektedir. ve Genel Müdürü Kâmuran Ser j Bır diğer yurttaş, oldukça yaştel'in Beşiktaş Vişnezade sokağınlı, Yemen cepnesinde padişahdakı evıne gırerek silâhlı soygun tan madalya aldığını bildirerek yapan 4 kişinin yakalanarak gözkendisıne aylık baglanmasvnı is altına almdıkları bıldınlmiştir. temektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (Arkası S». 7, Sö. 3 d » Fabrikalörün soyulması olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı Basının sorunlan ö t e yandan, basının sorunlarına çözum yolu bulmak amacıyla kurulan Bakanlıklararası Komiteye dahil' 8 Bakan, haeırladıklan raporu ımza4ayarak Başbakanın incelemesıne sunmuslardır. Konu, ileriki topIantıda ele alınarak görüşiilecoktir. Çiğ et yiyen müzisyen hastahk yüzü görmedi ESKİŞEHIR, iHaşmet İNÖNTEPE bildiri>or) Müzisjenlik yapan 35 yaşındaki Süle>maıı Balcı; kücuklüfundenberi eti pişirmeden kanlı kanlı ciğ olarak yeraeyi alışkanlık haline getirmiştir. Çiğ ette proteinin daha çok olduğunu sojle>en müzisyen; «tsparta'nın Yalvaç ilçesinde 7 >aşında iken ciğ et yemeğe alıjtım. Allaha şükür, bu sayede sağlığimı kazandım ve hastahk yüzü nedlr grirmedim demektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog